Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innych niemieszkalnymi (były szpital w budowie), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, ul. Ogrodowa 4, KW SZ1Y/00046332/6.


Chojna, dnia 7.11.2013r.

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innych niemieszkalnymi (były szpital
w budowie), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, ul. Ogrodowa 4, KW SZ1Y/00046332/6.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - inne tereny zabudowane. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”.

Sprzedaż budynków zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy na okres 30 lat, począwszy od dnia zawarcia umowy z dnia 11.07.2013r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanej z ochroną zdrowia, opieką społeczną wraz z infrastrukturą służącą wypoczynkowi, rehabilitacji i rekreacji.

Dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 207/22.

Ponadto nabywca zobowiązany będzie do wykonania drogi przejazdowej ogólnodostępnej (przedłużenie ul. Dem. Ludowej do ul. Ogrodowej) po uprzednim przeprowadzeniu podziału geodezyjnego. Ponadto nabywca udostępni Gminie Chojna część nieruchomości o pow. ok.1000m2 celem wykonania parkingu, który będzie wykorzystany w szczególności na potrzeby klientów Przychodni Zdrowia „SALUS”.

W przypadku nie wywiązania się nabywcy z powyższych zobowiązań zostanie naliczona kara umowna w wysokości 100 000zł.

cena wywoławcza wynosi 2 740.000,00zł Wadium: 274 000,00zł

minimalne postąpienie 27 400,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014r. o godz.10.00 w Urzędzie Miejskim
w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Wadium ww. wysokości należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 13.01.2014r.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń
    w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl, oraz www.przetargi-komunikaty.pl i www.monitorurzedowy.pl

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 91 414 14 85 wew. 61.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 08-11-2013 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2013 08:20