herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie ogłasza nabór kandydata na wolne stanowisko pracy KSIĘGOWEGO w wymiarze 1/2 etatu

Chojna, 19 listopada 2013 r.

 

 

DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ

I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 KSIĘGOWEGO w wymiarze  ½ etatu

 

1.      Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne, średnie ekonomiczne.

       W przypadku wykształcenia średniego 2 letnia praktyka w księgowości.

2.      Wymagania niezbędne:

a.       Obywatelstwo polskie,

b.      Nieposzlakowana opinia,

c.       Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

d.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

e.       Praca, staż absolwencki, przygotowanie zawodowe związane z pracą w księgowości,

f.        Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskich (POKAL) oraz znajomość rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Europejskich,

g.       Posiadanie wiedzy z zakresu:

-  ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych,

-  ustawy o finansach publicznych,

-  znajomość zasad funkcjonowania księgowości budżetowej,

-   ustawy prawo zamówień publicznych,

-  znajomość zasad funkcjonowania i finansowania edukacji,

h. osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  1. Wymagania dodatkowe:

a.       Znajomość obsługi komputerów ( w tym programu Excel, Word ) oraz urządzeń biurowych,

b.      Umiejętność obsługi oprogramowania finansowo-księgowego,

c.       Umiejętność pracy w zespole

d.      Rzetelność, sumienność, komunikatywność, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, odpowiednia postawa moralna i etyczna, dyspozycyjność.

  1. Główne zadania:

a.       Rzetelne, bezbłędne i bieżące prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich operacji gospodarczych,

b.      prowadzenie urządzeń analitycznych i syntetycznych zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz planu kont i sprawozdawczości,

c.       uzgadnianie i analizowanie sald kont,

d.      dekretowanie dokumentów księgowych oraz sprawdzanie ich pod względem formalno-rachunkowym,

e.       windykacja należności i regulowania zobowiązań,

f.        potwierdzanie sald rozrachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawą o rachunkowości),

g.       wystawianie dowodów księgowych tj. rachunków, not obciążeniowych, not odsetkowych,

h.       sporządzanie sprawozdań finansowych,

i.         opracowywanie planów finansowych oraz wieloletniej prognozy finansowej,

j.        prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych,

k.      opracowywanie analiz i kalkulacji skutków finansowych określonych przedsięwzięć i zamierzeń,

l.         prowadzenie dokumentacji finansowej realizowanych przez jednostkę projektów,

m.     wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z wykonywania obsługi finansowo-księgowej placówek objętych zakresem działania zakładu, a zwłaszcza w zakresie przestrzegania dyscypliny budżetowej, nadzoru nad zabezpieczeniem mienia, racjonalnego i celowego wykorzystania środków finansowych i składników majątkowych.

5.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- budynek – bez wind, pomieszczenie pracy, pomieszczenia socjalne oraz higieniczno – sanitarne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

  6.      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 0%.

7.      Wymagane dokumenty:

a.      List motywacyjny,

b.      Życiorys (CV),

c.       Kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

d.      Kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje,

e.       Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

f.        Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,

g.       Oświadczenie o stanie zdrowia niezbędne do  pracy na  danym stanowisku ,

h.       Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

i.         Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

j.        Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego powinno być uzyskane nie wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem oferty,

k.      Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

l.         W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

m.     Oświadczenie, że osoba ubiegająca się o stanowisko nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12 lub przesłać pocztą. Dokumenty powinny być kompletne starannie ułożone w kopercie wraz ze spisem dokumentów. Kopertę należy opisać w następujący sposób – „ Dotyczy naboru na stanowisko – księgowego”. Dokumenty należy składać do dnia 29 listopada 2013r., do godz. 15: 15. Dokumenty, które wpłyną do Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data dotarcia dokumentów do sekretariatu a nie data stempla pocztowego.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni pisemnie do drugiego etapu naboru polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej.

Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Kolejna umowa może być zawarta na czas nieokreślony, jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania – bez ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko.

Po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na tablicy informacyjnej Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12.

Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”. Dodatkowych informacji można uzyskać u.p. Marii Jaz  tel. 91 41 43 032.w. 35.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 19-11-2013 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2013 08:21