Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Sesja XXXIII


P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/2013

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 września 2013 r.

Do punktu 1, 2, 3.

--------------------- Sesja odbyła się w sali widowiskowej w Centrum Kultury w Chojnie. Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący Rady K. Komorzycki.

Powitał wszystkich serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Nieobecni byli radni E. Nowicka, P. Żebrowski. Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik A. Górska, naczelnicy wydziałów urzędu, radca prawny urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

Do porządku obrad burmistrz A. Fedorowicz wniósł zdjęcie punktu 11 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych (obręb Strzelczyn). Natomiast w to miejsce zaproponował wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego. Dotyczy to kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Chojnie. Zgodnie z wnioskiem i fakturami, które parafia przedłoży zaspokoimy oczekiwania parafii dotacją w wysokości 50 tysięcy złotych, czyli do 50% faktur na remont tego obiektu. Lada moment Wojewódzki Konserwator Zabytków wyda decyzję administracyjną o wpisaniu kościoła do rejestru zabytków.

Radny J. Babiarz - W imieniu grupy radnych chciałbym złożyć wniosek o wprowadzenie pod obrady, jako druk nr 9 projektu uchwały grupy radnych. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, bo jest to przygotowane w jednym egzemplarzu w biurze rady zostanie wykonana kopia. To byłby ostatni punkt 9, więc druki byłyby zmiany uchwały przygotowane i w przerwie dostarczone wszystkim radnym.

Przewodniczący rady K. Komorzycki - Czego dotyczy, czy uzyskało właściwą opinię prawną tak jak to się dzieje ze wszystkimi projektami uchwał.

Radny J. Babiarz - Opinii radcy prawnego nie ma, ale to nie stoi nic na przeszkodzie, bo radca prawny będzie obecny, więc w międzyczasie projekt uchwały może być zweryfikowany. Projekt uchwały dużo nie wnosi, To jest korekta uchwały, którą przyjęliśmy w ubiegłym roku w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Chojna.

Radny W. Skrzypczyk - Chciałbym poznać przyczyny wprowadzenia w trybie powiedziałbym prawie nadzwyczajnym projektu uchwały przez radnych. Czy to jest konieczność na tej radzie a może trzeba poddać to pod dyskusję na komisjach. Bo ja nie wiem o co chodzi będąc przewodniczącym komisji komunalnej. Sprawa nie została przepracowana na komisji komunalnej i nie wiem w czym rzecz. Jeśli to jest pilne to rzeczywiście należy wprowadzić, natomiast, jeśli nie jest to pilne to może to być procedowane na następnym posiedzeniu rady przechodząc przez komisje.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek burmistrza w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 11 tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych (obr. Strzelczyn).

W wyniku głosowania wniosek burmistrza został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w 2013 roku w punkcie 11. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Dalej przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek grupy radnych przedstawiony przez radnego J. Babiarza o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy Chojna.

Za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych, przeciwko 5, wstrzymało się od głosu 4 radnych. Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Do protokołu z XXXII sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym, przeciwnych nie było.

Do punktu 4.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

W dniach 23-25 sierpnia odbyły się po raz czternasty Dni Integracji. Na szczególną uwagę zasługuje konferencja naukowa, w której uczestniczyli duchowieństwa, świata nauki.

W sobotę nabożeństwo ekumeniczne z udziałem przedstawiciela kościoła ewangelickiego, luterańskiego, chrześcijańskiego. Jest taki pomysł, żeby na piętnaste nabożeństwo w przyszłym roku również zaprosić przedstawicieli kościoła prawosławnego.

27 sierpnia odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół gdzie wręczono akty mianowania dla nauczycieli, którzy osiągnęli pewien stopień awansu zawodowego i omówiono wszystkie sprawy techniczne związane z funkcjonowaniem placówek w nowym roku szkolnym.

31 sierpnia odbyły się dożynki w Rurce i Brwicach. Tego samego dnia w chojeńskiej bibliotece odbyło się otwarcie wystawy „Pomorze Zachodnie w latach 50 i 60”.

Od 2 września rozpoczęliśmy cykl zebrań sołeckich związany z podziałem funduszu sołeckiego i tego dnia odbyła się inauguracja roku szkolnego.

4 września w Warszawie Bank Spółdzielczy otrzymał tytuł „Orła Agrobiznesu” a gmina Chojna srebrną nagrodę za promowanie przedsiębiorczości w Chojnie.

5 września w Kołbaskowie podpisane zostało porozumienie współpracy polsko-niemieckiej w ramach Transgranicznego Planu Działania. Gmina należy do Transgranicznego Planu Działania od 2007 roku a podpisanie porozumienia daje nam więcej możliwości w aplikowaniu funduszy unijnych. 7 września odbyły się międzynarodowe niemiecko-polskie dożynki w Pinnow jak również polskie dożynki w Krzymowie.

9 września odbyło się spotkanie z radą nadzorczą PUK. Jeden z członków rady nadzorczej złożył rezygnację z powodów osobistych. Gdybyście państwo wiedzieli, kto w gminie Chojna czy okolicy posiada odpowiednie kwalifikacje, żeby zasiadać w radach nadzorczych to bardzo proszę o takie informacje, ponieważ ten skład będzie musiał być uzupełniony.

12 września WFOŚ i GW zorganizował w Choszcznie spotkanie dotyczące barszczu Sosnowkiego w celu omówienia sposobu likwidacji tej rośliny.

13 września spotkaliśmy się z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą, ponieważ gmina Chojna ogłosiła dwa przetargi remont drogi Kaliska-Godków i żaden nie dał rozstrzygnięcia. Wykonawcy zaproponowali kwotę ponad 300 tysięcy wyższą od tej, którą zabezpieczyliśmy w budżecie. Dzisiaj nie mamy jeszcze odpowiedzi, ale wicemarszałek zadeklarował daleko idącą pomoc i gdyby się udało uzyskanie odpowiednio opinii prawnej to jeszcze w tym roku ogłosimy kolejny przetarg, wyłonimy wykonawcę, ale wiadomo, że warunki pogodowe nie pozwolą, żeby zgodnie z tą technologią remontować drogę w listopadzie czy grudniu, dlatego też będziemy oczekiwali na przesunięcie środków, co nie zawsze się w samorządach udaje i jest możliwe, ale taką deklarację otrzymaliśmy.

14 września w sołectwie Graniczna m. Bara odbyło się otwarcie placu zabaw i nasadzenie drzewek. 16 września spotkaliśmy się z przedstawicielami Politechniki Szczecińskiej i Urzędu Marszałkowskiego w sprawie instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej. 17 września odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry.

Myślę, że już mniej emocji budzi sprawa odpadów natomiast nadal jeszcze system nie jest tak doskonały jak byśmy tego oczekiwali. Za miesiąc lipiec i sierpień konsorcjum Remondis-Jumar przedstawiło nam faktury. My zgodnie z zapisami umownymi musieliśmy obciążyć karami umownymi. Tego jest 50 tysięcy. Nie ma innej drogi, bo jeżeli firma wykazuje, że miejscowości, czy gminie „A” lub „B” w miesiącu lipcu, sierpniu nie odebrano odpadów segregowanych to znaczy, że z jakiegoś powodu spółki się nie wywiązały. Po ostatnich spotkaniach z prezesami i po walnym jesteśmy przekonani, że jeżeli wszystko będzie zgodnie z planem to być może od stycznia uda nam się minimalnie obniżyć stawkę za śmieci segregowane. Kwota, którą zabezpieczyliśmy, kwota, którą konsorcjum chciałoby otrzymać a która finalnie wpłynie na ich konto będzie mniejsza, bo wszyscy obawiali się, że w pierwszym miesiącu funkcjonowania nowego systemu zasypią nas śmieci. Oczywiście zasypywały nas, ale to z uwagi na pewne niedomówienia techniczne. Nie postawiono koszy w odpowiedniej ilości w odpowiednim miejscu. Dzisiaj jest coraz więcej osób, które złożyło deklaracje, coraz więcej osób jest na bieżąco jest w kontakcie z biurem Związku.

18 września w Pinnow odbyło się spotkanie na temat turystyki rowerowej i energii odnawialnej, na którym był pan Hadrzyński.

W dniach 18-20 w Dźwirzynie odbył się pierwszy samorządowy kongres finansowy. Uczestniczyliśmy z panią skarbnik. Kongres w zasadzie był spotkaniem, które dało możliwości na spojrzenie na finanse samorządu w latach kolejnych. A przede wszystkim, co dalej ze wskaźnikiem zadłużenia, zarządzanie długiem w samorządach, specyfika vatu w samorządzie. Bardzo ciekawe były rozmowy na temat zadań publicznych realizowanych…? wewnętrzne i na temat możliwości przekazywania dotacji dla organizacji pożytku publicznego, klubów i stowarzyszeń. To, co u nas do tej pory było niemożliwe okazuje się, że po nowelizacji ustawy jest możliwe. Daje to nam możliwość lepszego wspierania tych, którzy bardzo często do tej pory mieli za mało pieniędzy. Na przykład klub, który awansował rodzi za sobą wyższe koszty z utrzymaniem klubu. Jest półka, żeby takim klubom pomóc. Do tej pory bardzo restrykcyjnie trzymaliśmy się zapisów uchwał, ustawy. Jednym z kolejnych tematów to spółki komunalne, jako wykonawca zadań publicznych i partnerstwo publiczno-prywatne. Spółki komunalne- bardzo często oczekujemy i pytamy się ile spółka zarobiła, jaki przyniosła dochód, jakie straty. Okazuje się, że spojrzenie na spółki komunalnej jest trochę inne niż komercyjno-biznesowe. Spółka komunalna jest przedsiębiorstwem, które realizuje zadania gminne przede wszystkim. Tutaj nie chodzi o to ile będzie strat i zysków, ale chodzi o to, żeby spółka nie przynosiła strat, żeby nie dopłacać do zadań, które spółka realizuje w imieniu gminy.

21 września w ramach projektu „Ochrona Odry” odbyły się polsko-niemieckie ćwiczenia w ramach projektu partnerskiego „Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń na Odrze oraz zwalczania innych zagrożeń na obszarze przygranicznym. Na wysokości Zatoni i po drugiej stronie niemieckiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, w naszym przypadku z Chojny, Nawodnej i Krajnika.

25 września w Kwidzynie odbyło się nadzwyczajne zebranie członków Konwentu Współpracy Samorządów Polska-Ukraina. Rozmawiano m.in. w sprawie powołania polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży na wzór polsko-niemieckiej współpracy młodzieży.

- sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Do punktu 5.

---------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

Uroczystości i spotkania. Oprócz pracy komisji z związku ze skargami obyło się spotkanie komisji komunalnej z mieszkańcami budynku przy ul. Prusa 3.

Od burmistrza wpłynęła informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży tj. garaż przy ul. Różanej 7 oraz działka rolna o powierzchni ponad hektara obręb 6 w Chojnie.

28 sierpnia wpłynęła odpowiedź na pytanie radnego Babiarza w jaki sposób odprowadzane są ścieki z PUK Chojna oraz POMOT.

30 sierpnia wpłynęły zapytania radnego R. Skrzypka w sprawie przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowego w gminie Chojna, w sprawie salda na rachunkach bieżących, lokat i zaległych płatności gminy Chojna, stanu zatrudnienia w urzędzie miejskim i w jednostkach organizacyjnych gminy. Odpowiedzi wpłynęły 16 i 19 września.

16 września wpłynął wniosek radnego Skrzypczyka w sprawie przedłużenia chodnika na ul. Słowiańskiej do Barnkowo od strony sklepu.

24 września na pytanie zadane na komisji komunalnej przez J. Babiarza w sprawie wydatków poniesionych w 2013 roku na instalację oświetlenia na ul. Podmurze wpłynęła odpowiedź w tym samym dniu.

23 sierpnia przekazano burmistrzowi wykaz radnych wytypowanych przez radę na sesji 22 sierpnia do uczestnictwa w pracach zespołu ds. konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego.

29 przekazano przewodniczącemu komisji komunalnej do rozpatrzenia przez komisję skargi mieszkańców budynku nr 7 - 7a przy ul. Chrobrego w Chojnie.

29 sierpnia przekazano przewodniczącemu komisji oświaty do rozpatrzenia przez komisję skargę na dyrektora Gimnazjum w Chojnie.

29 września Starosta Powiatu Gryfińskiego poinformował o terminie przyjmowania zgłoszeń do nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu.

27 sierpnia wpłynęło pismo od UKS Hetman Grzybno wyrażające niezadowolenie ze sposobu podziału funduszy na kluby sportowe. 5 września przesłano do wszystkich radnych, iż zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych burmistrz przedłożył informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Chojna za I półrocze 2013, o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013.

12 września wpłynęło pismo mieszkańca ul. Łyżwiarskiej w sprawie złego stanu technicznego ulicy z prośbą o remont.

Do punktu 6.

---------------- Interpelacje i zapytania radnych.

Radny R. Skrzypek - Mam dwa pytania. Śmieci segregowane w naszej gminie odbiera firma EkoMyśl. Na jakiej podstawie, czy był jakiś przetarg do tych śmieci segregowanych czy ewentualnie wszystko było z jednym przetargu a firma sobie wynajęła wykonawcę.

Pytanie dotyczy umowy z firmą Edo na dzierżawę szpitala.

W przypadku Setpolu pan burmistrz podjął decyzję, że można sprzedać Setpol na podstawie tego, że nakłady poniesione przez tą firmę nie muszą być zwracane. W umowie między gminą Chojna a formą Edo w § 6 pkt 8 jest napisane: „Nakłady poniesione przez dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, przebudowa, remont i inne prace budowlane a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie c celem dzierżawy nie podlega zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego. Nakłady po zakończeniu umowy dzierżawy stają się własnością wydzierżawiającego bez obowiązku spłaty ich wartości na rzecz dzierżawcy.”

Wynika z tego, że w wypadku gdyby gmina chciała sprzedać to Edo się nic nie należy za to, co tam wprowadzi. W tym samym paragrafie i w tym samym punkcie jest zdanie zupełnie odwrotne: „W przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na rzecz dzierżawcy poniesione przez dzierżawcę nakłady podlegają odliczeniu od ceny przedmiotowej nieruchomości.”

W związku z tym mam pytanie, czy jeżeli Edo będzie chciało kiedyś wykupić teren szpitala to rozumiem, że pan zastosuje paragraf 6 pkt 8. Tylko, które zdanie? Czy zdanie pierwsze i drugie czy trzecie, bo to jest przeczenie w tym samym paragrafie.

Radny J. Babiarz - Ja mam również dwa pytania. Jedno dotyczy tablic informacyjnych. Informacyjnych informacji uzyskanych od sołtysów wiem, że pan burmistrz obiecywał ustawienie nowych tablic informacyjnych poszczególnych sołectwach. Kiedy ewentualnie mogą się spodziewać instalacji takich tablic informacyjnych gdyż otrzymują różnego rodzaju materiały, które mogliby przekazywać mieszkańcom na tych tablicach ale niestety nie mają gdzie ich umieszczać. Nie dotyczy to wszystkich sołectw, ale w dużej części.

Drugie pytanie. W 2008 roku w lipcu zlecił pan Instytutowi Rozwoju Regionalnego siedzibą w Szczecinie sporządzenie strategii rozwoju gminy. Następnie pod koniec roku zarządzeniem 597/ 5/2008 roku powołał pan zespół pod kierownictwem zastępcy burmistrza pana Długoborskiego do opracowania tej strategii. Wiemy, że do dnia dzisiejszego, minęło 5 lat. Jak strategia opracowana w kształcie takim jaki mieliśmy możliwość zapoznać się w Internecie nie trafiła pod obrady rady miejskiej. Moje pytanie brzmi: Czy zarządzenie, które pan wydał pan zastępca burmistrza był zobowiązany do dokonania tej strategii czy nie? Minęło pięć lat, strategia nie trafia pod obrady. Czy w związku z tym możemy stwierdzić nie został włazicie opracowana i winni poniosą odpowiedzialność? Czy też wydane pieniądze będą pieniążkami wydanymi bezzasadnie. Przypomnę iż pan napisał w odpowiedzi na moje wcześniejsze zapytanie, że za samą strategię zapłacono 23 668 złotych roku 2008, tak że jest to też inna wartość teraz tych pieniędzy a dokumentu dalej jako takiego nie ma. Ani uprzednia rada miejska ani obecna nie otrzymała pod obrady.

Do punktu 7.

---------------- Komisje nie formułowały wniosków.

Do punktu 8.

---------------- Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojna za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 roku nie wniesiono pytań.

- informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Do punktu 9.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok z autopoprawkami przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponuje się następujące zmiany: W zakresie dochodów zwiększenia na kwotę 756.169.10 zł. Zmniejszenia dochodów na kwotę 1.411.793.67 zł.

Zmiany po stronie wydatków - zwiększenia na kwotę 1.648.463.10 zł, zmniejszenia wydatków kwotę 4.204.356.61 zł. Proponuje się po stronie przychodów budżetu wprowadzić kwotę 300.000 zł pożyczki na zakup samochodu na zakup samochodu pożarniczego prosimy szanowna radę o ustalenie takiego limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek. Zakup samochodu polegałby na zaciągnięciu pożyczki na 300.000 zł z WFOŚ plus 100.000 zł dotacji z WFOŚ oraz 100.000 zł otrzymanej dotacji od Państwowej Straży Pożarnej i 150.000 środków własnych.

Inne ważniejsze zmiany - to zdjęcie dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie przebudowa drogi dojazdowej Kaliska-Lotnisko. Po stronie dochodowej mamy 571.753.67 zł

Zatem proponujemy zdjąć to i stronę wydatkową tego zadania z udziałem własnym na kwotę 977.000 zł . Inna ważniejsza zmiana dotyczy korekty w zakresie planu gospodarki śmieciowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków chcielibyśmy zdjąć kwotę 840.000 zł jak również chcielibyśmy wprowadzić nowe zadanie polegające na rewitalizacji murów obronnych wraz z basztami oraz oświetlenie przy ul. Podmurze na kwotę 200.000 zł.

Autopoprawki: Chcielibyśmy wprowadzić dotację na przedszkole w kwocie 86.733 zł oraz drugą dotację z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w zakresie funduszu alimentacyjnego jest to kwota 160.834 zł. Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia 30.000 zł tytułem dotacji na dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych. W budżecie mamy kwotę 20.000 i chcielibyśmy zwiększyć do kwoty 50 tysięcy. Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia w dziale 926 nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe gdzie proponujemy kwotę 3.000 zł.

Również proponujemy w dziale 801 wprowadzić nowe zadanie polegające na remoncie instalacji kominowej w filii Szkoły Podstawowej w Godkowie 10.100 zł.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Radny R. Skrzypek - Mam kilka pytań. Kilka dni temu otrzymałem odpowiedź od pana burmistrza na moje zapytanie w sprawie stanu lokat i rachunków bieżących. Z tej odpowiedzi wynika, że gmina posiadała na rachunku bieżącym 500 tysięcy złotych a na lokatach 300 tysięcy złotych. Chciałem zapytać, czy tam nie ma jakiejś pomyłki, bo to chyba niemożliwe, żeby tak mało.

Skarbnik A. Górska - Nie ma pomyłki. W tej chwili zdeponowana jest kwota 300 tysięcy złotych. 27 sierpnia poprosiłam pana burmistrza o zerwanie lokaty z uwagi na zobowiązania wymagalne. Była to m. in. spłata obligacji na kwotę 1.5 mln zł i pozostałe inne należności. Łącznie opiewały na kwotę ponad półtora miliona złotych.

Radny R. Skrzypek - Wynika z tego, że równy rok temu dostaliśmy niespodziewany zastrzyk gotówki 22 miliony. One w ogóle nie były zaplanowane w budżecie, czyli to było coś, co nam spłynęło dodatkowo. Kilka razy chwaliłem pana burmistrza za to, że zdecydował się, aby z tej kwoty pokryć część długów. To była bardzo dobra decyzja. Jednakże pozostałe 12 milionów po prostu zostały roztrwonione. Ja się spodziewałem, że tak wielkie pieniądze będą nam służyć kilka lat, że będą leżały na lokatach, bo być może w 2014, 2015 będzie nasz wkład własny na przykład do projektów unijnych…? Minął rok dobrych czasów i rozpoczynamy to, co było przez poprzednie lata.

Pytanie do projektu uchwały. W załączniku nr 5 tj. str. 10 przychody i rozchody. Rozchody na kwotę 2.800 przychody na kwotę 6.800 i w tych rozchodach mamy m.in. lokaty 4 miliony. Nie wiem, dlaczego 4 a nie ile naprawdę spłynęło. Nie rozumiem, dlaczego nie wprowadzono do budżetu wszystkich środków finansowych, które spłynęły z lokat. Ostatni raz mieliśmy na sesji zmianę w przychodach rozchodach 27 czerwca. W tej samej tabelce przychody i rozchody w przychodach była pozycja „nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 6 milionów”. W obecnych przychodach tej nadwyżki nie ma. Co się stało z nadwyżką budżetu z lat ubiegłych, że pani skarbnik nie wpisała do przychodów przy zmianie budżetu.

Skarbnik A. Górska - mają państwo do wglądu opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o półrocznym wykonaniu budżetu i tam jest m. in. ta usterka, na którą RIO zwróciła uwagę. Na etapie projektowania budżetu i uchwalenia nadwyżka w kwocie 6.200.000. Jak wiemy rok 2012 zakończyliśmy nadwyżką 12 milionową. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że jest to niepoprawna konstrukcja, powinnam wprowadzić kwotę wolnych środków 2.5 mln zł. Na koniec roku na lokatach zdeponowane zostało na dzień 31 grudnia 4 mln zł, czyli razem to jest 6.5 mln. Zapis w budżecie jest po innych parafach. Natomiast to są dokładnie te same pieniądze i chciałam sprostować, wszystkie lokaty są wprowadzone.

Radny R. Skrzypek - Mi chodziło o lokaty z tamtego roku. Lokat było dziewięć a pięć nigdy nie zostało wprowadzone do budżetu.

Skarbnik A. Górska - Zaplanowaliśmy lokatę na 9 mln i państwo to zaakceptowali, natomiast do końca roku na lokatę odprowadziłam tylko 4 mln. Było więcej, zerwaliśmy tę lokatę bodajże w listopadzie, tak, że na koniec roku zostało tylko 4, które przechodziły na ten rok. Em Radny R. Skrzypek - Z tym, że te 5 milionów z tamtego roku nigdy nie zostało wprowadzone do budżetu, czyli radni nie zdecydowali, na co wydać te pieniądze tylko zdecydował sam burmistrz, bo lokatę zerwał.

Skarbnik A. Górska - W 2012 roku lokatę rozdysponowaliśmy po stronie rozchodowej budżetu. Taki jest mechanizm. Natomiast już wprowadzając środki z lokat, przelewy z lokat w tym roku robimy to po stronie przychodowej. Na tym polega różnica. W tamtym roku te pieniądze wróciły z dochodów, czyli już miały stronę przychodową, natomiast musiały być rozpisane po stronie wydatkowej lub rozchodowej, czyli mogły być wydane albo na inwestycje albo ulokowane w banku jako lokaty terminowe. A w tym roku one wpływają ponownie do budżetu, czyli znowu musi być strona lewa budżetu. Nie możemy tu mówić o dochodach, bo nie są to dochody tylko są to przychody.

Burmistrz A. Fedorowicz - Wieloletnia Prognoza Finansowa - strona pierwsza, strona druga, dwie kolumny i macie państwo odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane przez prawie cały rok. Nie mamy dochodów 2012, który zakończyliśmy na poziomie ponad sześćdziesięciu milionów po stronie dochodów i wydatków. Mamy rok 2013, czyli bieżący, ten, który państwo przyjmujecie. To nie burmistrz wymyśla sobie budżet i przyjmuje. Burmistrz proponuje, rozmawiamy, konsultujemy i państwo przyjmujecie budżet na poziomie takim czy innym. Jeżeli cały czas mamy dochody bieżące na poziomie 37 - 38 milionów to nie możemy prognozować, że za kilka lat będziemy mieli kopalnię uranu tylko prognozujemy na bazie realistycznych, możliwych wpływów, które otrzymujemy. Natomiast, jeżeli cały czas po stronie dochodów ogółem i tych, które są zasilane z nadwyżek wydatków po stronie wydatków ogółem a mamy zawsze więcej wydatków niż dochodów, jeżeli mamy więcej wydatków majątkowych tylko w ciągu dwóch lat 2013, 2014 zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 22 milionów. A po kredyty nie sięgamy a więc sięgamy po to, co zostało ze sprzedaży i tu nie ma kreatywnej księgowości. Jest bardzo czytelna, normalna księgowość. Tylko troszeczkę trzeba się zagłębić i poczytać. Jeżeli mamy wydatki zaplanowane w tym roku na poziomie 52 milionów z tego prawie 12 wydatki majątkowe a wydatki bieżące około 40, czyli bliskie poziomu dochodów bieżących to znaczy, że te 12 milionów z jakiegoś źródełka wyciągamy. Z tego właśnie źródełka, która nam się trafiło rok temu. Ale państwo będziecie oczywiście cały czas zadawali pytania, które w zasadzie nie mają odpowiedzi. A jeszcze raz zapraszam państwa do WPF strona pierwsza i strona druga. Wszystko jest w budżecie nie ja to wymyślam tylko wymyślają to mieszkańcy naszej gminy. Po zebraniach państwo sami wiecie, jakie są oczekiwania mieszkańców i one potem znajdują odzwierciedlenie w kolejnych latach, w kolejnych budżetach. Trzeba być naprawdę złośliwym, żeby nie zobaczyć, że w ostatnim roku dokonaliśmy dużo inwestycji, na które mieszkańcy czekali przez wiele długich lat. Mniejszych, większych, różnych. Od udrażniania rowów po większe inwestycje, które realizujemy. Nie mówię o tych, które wcześniej zaplanowaliśmy i są współfinansowane z funduszy unijnych innych zewnętrznych. Ale o tych, które pozwoliły na zaspokojenie oczekiwań mieszkańców wielu sołectw i samej gminy.

Skarbnik A. Górska - Chciałabym wyjaśnić kwestię pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zaciągamy ją, ponieważ WNOŚ daje bardzo korzystne oprocentowanie. Do tej pory mieliśmy pożyczkę na niecały procent, więc szkoda by było z tego nie skorzystać. A z drugiej strony zaproponowałam panu burmistrzowi ulokowanie 300 tysięcy złotych na lokatę terminową, dlatego, że 27 grudnia mija termin spłaty ostatniej raty pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków. Szkoda by było po prostu nie zarobić parę groszy, ponieważ lokatę mamy na ponad dwa procent a tutaj odsetki od niecałego procenta.

Burmistrz A. Fedorowicz - Osobiście byłem na spotkaniu z panem Chrzanowskim, prezesem WNOŚ i GW razem z generałem Cegiełką - komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i w tym dniu dostaliśmy dodatkowo 100 tysięcy. Prezes powiedział „macie w swoim budżecie 150, komenda główna daje wam 100, ja wam daję 100 i weźcie pożyczkę 300, którą w części może umorzymy”. To jak nie skorzystać z takiej propozycji?

Radny R. Skrzypek - Panie burmistrzu. Pytanie do pana jeśli chodzi o budżet. W uzasadnieniu do budżetu bardzo często powtarzają się dwa słowa „korekta planu”.

Remont murów - korekta planu minus 100 tysięcy, wymiana ogrzewania Lisie Pole korekta minus 30, świetlica w brwiach korekta planu minus 50, świetlica Kamienny Jaz korekta planu minus 45, stolarka okienna Jelenin korekta planu minus 50, projekty budowlane Klonowa, Owocowa, Jodłowa korekta planu minus 60, ulica Podmurze korekta minus 150, Grzybno oczyszczalnia korekta planu minus 160, sanitarna Krajnik Górny korekta planu minus 80, oczyszczalnia w Chojnie minus 100. Otwieramy następną stronę znowu korekta planu minus, korekta planu minus. Co to się dzieje?

Burmistrz A. Fedorowicz - Fedorowicz jakiego słowa mamy użyć zamiast korekta skoro to jest korekta. Jeżeli dzisiaj wiemy, że któregoś z zdań nie wykonamy to po co potem w sprawozdaniu za rok 2013 mamy pisać, że nie wykonano tego, nie wykonano tego. Jeżeli wiemy, że na zebraniu z mieszkańcami ustaliliśmy, że w Brwiach wykonamy adaptację części szkoły na potrzeby koła gospodyń wiejskich, bo to stary temat, ale pojawiły się inne okoliczności. Nie w tym miejscu jednak zdecydowaliśmy, żeby nie burzyć pewnego porządku pracy szkoły, nie likwidować sali komputerowej tylko w innym miejscu, od strony szatni. Taka jest wola pań, który ten pomysł podsunęły i ustaliśmy, że dzisiaj remont, kiedy trwają zajęcia jest trochę nielogiczny. A więc zrobimy to najwcześniej w trakcie ferii zimowych.

Są rzeczy, których fizycznie nie wykonamy z wielu powodów, technicznych, organizacyjnych, pogodowych a więc, po co te pieniądze mają być w próżni.

Radny J. Babiarz -Panie burmistrzu. Mówi pan, że korekta to jest zmiana. Zgadamy się. Tylko czy nie jest to, że wcześniej planowano pewne przedsięwzięcia nielogicznie. Bo na przykład jak pan tłumaczy opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Nawodnej nie mając miejsca lokalizacji. Po co było planować jak przez cały rok nie znaleźliście lokalizacji. Bo korekta jest ze względu na to, że nie ma lokalizacji na tą świetlicę. Czyli w innych korektach możemy się doszukiwać również wpisywania pewnych zadań w budżecie po to, żeby były, żeby były rozmieszczone pieniądze a następnie realizujemy to, co jest dla nas wygodne. W Nawodnej od trzech lat toczy się sytuacja umiejscowienia świetlicy. Nie wiem, czy błędem nie było budowanie remizy w nawodnej w tym miejscu, w którym jest budowana, bo moim zdaniem jest lepszym rozwiązaniem, skoro nie ma lokalizacji na świetlicę, znaleźć w końcu lokalizację i wybudować łączny obiekt, czyli świetlicę razem z remizą, z pomieszczeniami dla koła gospodyń wiejskich. A budujemy remizę osobno, na świetlicę nie mamy miejsca a jak znajdziemy to będzie to nowa inwestycja. Podraża to koszty, ale tak to jest, gdy nie mamy opracowanej w gminie strategii. Tak będzie cały czas ze wszystkimi zadaniami.

Burmistrz A. Fedorowicz - Co będzie to czas pokaże, bo ja nie jestem tym, który jest w pełni wszystkie okoliczności wziąć pod uwagę tak jak nie wzięto tego pod uwagę, Że kiedyś gmina sprzedała działkę, na której było szambo. Pozbawiła świetlicę normalnego funkcjonowania. Świetlica się w międzyczasie rozsypała. Teraz byłem przekonany, że lokalna społeczność, która potrzebuje świetlicy zdecyduje się na to, żeby wykorzystać jako obiekt wielofunkcyjny salę gimnastyczną po małej adaptacji zrobić świetlicę i wykorzystywać na salę gimnastyczną w czasie zajęć lekcyjnych. Niestety wola mieszkańców była inna. Chcą, żeby to była od początku do końca sala gimnastyczna administrowana przez szkołę. Ja ten głos lokalnej społeczności szanuję. Natomiast nie mając uregulowanych spraw z tzw. Służebnością działki drogowej w miejscu, w którym jest plac zabaw i są organizowane imprezy okolicznościowe przez sołectwo dlatego nie możemy wystartować budoi3wy świetlicy dopóki tego nie uporządkujemy. A co do remizy myślę, że skoro taka była wola strażaków po ostatnim zebraniu można wyciągnąć wniosek, że jak będzie nowa remiza to też uda się znaleźć jakiś kącik dla koła gospodyń wiejskich to już jest ten mały krok w kierunku pogodzenia interesu tych grup, które mają taką potrzebę, żeby mieć jakiś kącik.

Radny J. Przygoda - Dział 600 transport i łączność. Jaka kwota w całości na oznakowanie turystyczne miasta?

Skarbnik A. Górska - 54 tysiące.

Radny J. Przygoda - rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami. Czy mamy dokumentację i kiedy będziemy składać wniosek do funduszu norweskiego?

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Wniosek jest praktycznie na ukończeniu. Dokumentacja jest gotowa od wielu lat, jest pozwolenie na budowę. Trzeba skompletować dokumenty. Ostatnio otrzymaliśmy potwierdzenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o tym, że obie baszty są wpisane do rejestru, bo nie było tych dokumentów. Otrzymaliśmy opinię środowiskową z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i te wszystkie dokumenty jeszcze w tym tygodniu będą kompletowane, ponieważ w poniedziałek upływa ostatni dzień składania tych wniosków. Kwota jest poważna bo to jest 5.800.000 na całość przedsięwzięcia a dotacja ze strony tego funduszu jest na poziomie 85% czyli ponad 4 miliony złotych. Jeżeli tym razem nam się uda to będzie duży sukces. Dwukrotnie składaliśmy do funduszu norweskiego nasze projekty. Niestety zawsze nam brakowało niewiele, ale niestety nie załapywaliśmy się.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/286/2013 została podjęta 9 glosami za, 2 przeciwnych, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 10.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2013-2021 przedstawiła skarbnik A. Górska.

Projekt uchwały z autopoprawkami jest uaktualnieniem poziomu dochodów i wydatków, przychodów rozchodów oraz w zakresie przedsięwzięć jak rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami. Łączne nakłady 5.842.500 zł. Zadanie przewidziane jest na lata 2013 - 2015.

Drugie zadanie to poprawa efektywności energetycznej przedszkola miejskiego poprzez modernizację kotłowni 65.000 zł.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Radny P. Mróz - Pan burmistrz zapraszał do spojrzenia w WPF. Proszę mi odpowiedzieć, bo strasznie wg mojej oceny już jest zawyżony limit na 2014 rok wydatków na przedsięwzięcia. Czy my zdołamy spiąć przyszłoroczny budżet? Czy jest wyliczone procentowo ile środków uzyskamy z zewnątrz do tych przedsięwzięć?

Skarbnik A. Górska - Na stronie pierwszej załącznik nr 1, ostatnia pozycja przewiduje dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji środków przeznaczonych na inwestycje, które mamy nadzieję, że wpłyną.

Radny R. Skrzypek - Rok 2013 ze sprzedaży majątku 5.700.000. Jak to wygląda na dzisiaj? Czy jest szansa, że nam się uda zrealizować?

Skarbnik A. Górska - Nie jest różowo m. in. stąd nie wprowadzamy kolejnych wydatków tylko raczej zmniejszamy, żeby utrzymać płynność finansową.

Jeśli chodzi o wykonanie to ono niewiele różni się w stosunku do półrocza. Jest to półtora miliona dochodów majątkowych. Ale mamy w planie jeszcze kilka większych sprzedaży w tym roku.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt powyższy uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/287/2013 została podjęta 8 głosami za, przeciwnych nie było, wstrzymało się 4.

- uchwała stanowi załącznik nr do protokołu

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 15 minutową przerwę.

Do punktu 11.

----------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

Radny L. Stefański zgłosił wniosek w sprawie zamiany kolejności punktów porządku sesji tj. punkt 16 rozpatrzyć po punkcie `11. Przewodniczący poddał pod glosowanie wniosek radnego L. Stefańskiego w wyniku, czego wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w 2013 roku przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Projekt uchwały dotyczy przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego, kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie. Wysokość dotacji 50 tysięcy złotych. Będzie to zgodnie z obowiązującą uchwałą zobowiązującą gminę Chojna do 50% wartości faktury.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/288/2013 została podjęta 12 głosami za, przeciwnych nie było i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 12.

----------------- Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu zapewnienie środków finansowych w budżecie Gminy Chojna z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni ulicy Jagiellońskiej w Chojnie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2014 - Etap II, Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” przedstawił naczelnik wydziału urzędu BGK J. Będzak.

Uchwała ma na celu podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na wspólne finansowanie zadania przebudowa ul. Jagiellońskiej. Starostwo proponowało dofinansowanie 25% …?

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Starosta Gryfiński W. Konarski - Przyjechałem po to, żeby podziękować, że w ogóle państwo się tym zajmujecie. Nie zajmujecie się tutaj tą sprawą dla Starostwa tylko zajmujecie się dla mieszkańców gminy Chojna i również mieszkańców Powiatu, którzy przejeżdżają.

To nie robi Starostwo tylko Powiat Gryfiński. Nie z woli starosty czy kogokolwiek zasada jest bardzo prosta. To zadania wyższego szczebla, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym i gminnym mogą wykonywać gminy. W związku z tym propozycja, aby Powiat robił dokumentację kanalizacji deszczowej jest niezgodna z przepisami. W tym zakresie państwu przedłożyliśmy odpowiednie dokumenty. Państwo zmieniliście tylko i wyłącznie kosmetycznie propozycję, która wpłynęła wczoraj, ponieważ nam bardzo zależy żeby stwarzać sobie szansę poprawy infrastruktury w Chojnie stąd moja obecność. Ale kuriozum, bo tak muszę dosłownie nazwać to jest to, że państwo proponujecie abyśmy równolegle z dokumentacją na drogę robili kanalizację deszczową. Kuriozum, dlatego że dokumentacja na drogę jest wykonana już od 2011 roku, jest pozwolenie na budowę, o czym wielokrotnie spotykając się tutaj m. in. z panem zastępcą, który przyjeżdżał w składzie czteroosobowym. Państwo się zobowiązaliście, że tą dokumentację wykonacie. Termin złożenia wniosku jest 30 września, czyli poniedziałek. Jeżeli mamy w ten sposób bawić się to ja myślę, że szkoda po prostu czasu. Albo się współpracuje albo nie współpracuje. To nie jest tak, że Powiat bardzo domaga się tej pomocy i współpracy. Jednym z kryteriów, który powoduje, że wniosek w ogóle jest rozpatrywany merytorycznie bądź nie jest porozumienie. Porozumienie, które mówi o tym, że tą inwestycję robimy wspólnie.

Wracając do kanalizacji sanitarnej to również państwo zapoznali się z materiałami, zobaczycie, że kanalizacja sanitarna nie jest w ogóle w tym momencie kryterium kwalifikowanym, czyli nawet nie może być w porozumieniu. Jeżeli gmina, o czym również wcześniej mówiłem na wielu spotkaniach oczekiwałaby pomocy w wykonywaniu kanalizacji sanitarnej to jak każdy podmiot, tak jak my do państwa się zwracamy w sprawie drogi, tak samo państwo możecie się zwrócić do Powiatu o udzielenie w tym zakresie pomocy. Ale, żeby taką pomoc udzielać trzeba mieć dokumentację techniczną a tejże niestety pomimo wielu spotkań, zapewnień na dzień dzisiejszy gmina nie posiada.

Sprawa jest o tyle ważna, że w tym roku, jeżeli chodzi o Plan Narodowy będzie bardzo duża konkurencja i ona nie będzie, dlatego że może wielu złoży wnioski tylko tak się stało, że zostały mocno okrojone środki. W skali Województwa Zachodniopomorskiego na drogi powiatowe będzie tylko 7,5 miliona złotych, czyli teoretycznie przejdą dwa, trzy wnioski. Nie jest moją dzisiaj rolą przekonywanie państwa do podjęcia uchwały, natomiast moją dzisiaj rolą jest przekazanie informacji dotyczącej dokumentacji.

Burmistrz A. Fedorowicz - Pan starosta w początkowej swojej wypowiedzi pomylił się. Nie chodzi o kanalizację deszczową, która jest w kompetencjach Powiatu Gryfińskiego tylko sanitarną, czyli zadanie gminy Chojna. Nie będę mówił co jest kuriozum, bo mógłbym kilka przykładów podać zaczynając od fontanny skończywszy na wielu innych. Naszą intencją było przede wszystkim to, żeby zrobić to szybciej i taniej i nic ponadto. Natomiast sama treść porozumienia jest jakby… wtórnym. Najpierw jest uchwała, stanowisko rady a treści porozumienia możemy zapisać to, co obie strony ustalą, jeżeli dojdziemy do porozumienia. Powiat gryfiński ogłaszając przetarg będzie chciał wolę Chojny również spełnić i zrobić to w jednym przetargu na bazie dokumentacji gminy Chojna i pieniędzy, które w 100% zadeklarowaliśmy na to zadanie przekazać na to zadanie to byłoby to szybciej i taniej. Jeżeli tak nie będzie to zrobimy to sami pozyskując fundusze unijne i też zapewne z własnych środków. I chyba nie było do tej pory przypadku a przynajmniej nie pamiętam, żeby gmina Chojna odpowiedziała negatywnie na jakikolwiek wniosek Powiatu w zakresie dofinansowania zadań drogowych i nie tylko. Natomiast myślę, że sama treść porozumienia po pierwsze wynika z uwarunkowań prawnych a po drugie z dobrej woli. Chciałbym czasami żeby dobra wola była po obu stronach. Nie ma rzeczy niemożliwych. Nie łamiąc prawa można zrobić wszystko, żeby te zadania były realizowane nawet, jeśli one nie są mocniej punktowane. Jeśli realizujemy wspólnie zadanie, dofinansowujemy do zadania, które jest w tej chwili właściwością Powiatu to więcej punktów wniosek dostaje. Natomiast naszą intencją przyspieszenie tego, co wcześniej z różnych powodów nie było możliwe i nic ponadto.

W-ce przewodniczący rady N. Oleśków - jaki ma być procentowy udział naszej gminy?

Burmistrz A. Fedorowicz - 20%.

W-ce przewodniczący rady N. Oleśków - Ze środków budżetu państwa do 50%, wydatki poniesione przez Powiat nie mogą przekraczać 30%. Gmina zadanie Powiatu finansuje w 20%, ale nigdzie nie znalazłem jaki procent powinna gmina dokładać. Czy musimy akurat 20%, czy nie możemy np. 10. Czy jeżeli nie zgodzimy się na 20% to zadanie nie będzie realizowane?

Starosta Gryfiński W. Konarski - My czekamy na propozycję gminy Chojna. Natomiast problem jest chyba w tym, że nie macie kanalizacji sanitarnej a w tym porozumieniu proponuje się część kanalizacji sanitarnej i to jest istota rzeczy. Natomiast, jeżeli chodzi o to, o co pan pyta to jest wola gminy ile zaproponuje i jaką wielkość. Natomiast już nie będzie to kompetencją Powiatu ani burmistrza, czy akurat taka wielkość dofinansowania w porozumieniu będzie wyżej punktowana czy nie. Natomiast obowiązkowym jest zawarcie porozumienia.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Myślę, że tu kwestie zostaną wyjaśnione dogłębnie, że zarówno kwestia realizacji zadania powiatowego jak i gminnego w jednym kompleksie jest czytelna. Natomiast z różnych względów my nie mamy tej dokumentacji jeszcze na kanalizację sanitarną i oświetlenie ulicy powiatowej, jaką jest ulica Jagiellońska. Chcieliśmy to skonsumować jednym porozumieniem, czyli zarówno adnotacja 20% do zadnia powiatowego jak i ten nasz udział w tym przedsięwzięciu, jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego ulicy powiatowej. Zadania gminne, które deklarujemy w tym porozumieniu chcemy sfinansować w stu procentach, zarówno wykonanie dokumentacji i wykonawstwo. Tak to zostało zapisane. Pan starosta odpisał nam, że to jest przekazywanie zadania w górę myląc rodzaje samorządu ze szczeblami. Jako doświadczony samorządowiec powinien to też wiedzieć, tak jak nam wytyka, że nie wiemy, nie ma szczebli, bo są różne rodzaje samorządów: gmina, powiat, województwo i każdy ma swoje zadanie w zakresie kompetencji ustawowych. W związku z tym, że ten zapis jest nieczytelny w sensie prawnym i to odpowiadam z całą świadomością, dlatego że czytanie czy to jest przekazanie zadania w górę czy też w dół jest wątpliwe. My przecież prosząc Powiat o to, żeby zrealizował to przedsięwzięcie nie przekazujemy zadnia, jakim jest prowadzenie kanalizacji, czy oświetlenia przez gminę Powiatowi, tylko mówimy o tym wyjątku, o tym przedsięwzięciu w obrębie tego całego zadania, jakim jest utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego przez gminę, zadania własnego gminy. W związku z tym, że są wątpliwości myśmy uznali jako gmina, że nie będziemy się upierali przy swoim stanowisku w związku z tymi wątpliwościami tylko poprosimy Powiat o to, aby wykonał te czynności w naszym imieniu, czyli z naszego upoważnienia wykona te czynności związane z procedurą przetargową, dokumentacyjną i wykonawczą a my za to zapłacimy. Tak został sformułowany ostatni projekt porozumienia, który wczoraj został dostarczony do Powiatu, po konsultacji z naszymi prawnikami.

Chcę oświadczyć, że jeżeli w tym przypadku nie będzie dobrej woli ze strony Powiatu to oczywiście nie będziemy się upierać tylko podpiszemy porozumienie z oczekiwaniem zgodnym z Powiatem. Chcę tylko przypomnieć, że pierwsza korespondencja została wysłana przez Powiat w tej sprawie 6 września w kierunku gminy ze swoim projektem porozumienia. Żadnych wcześniej rozmów na ten temat nie było w tym zakresie, żadnych ustaleń nie było. Została przesłana korespondencja, na którą po tygodniu odpowiedzieliśmy proponując swoje rozwiązanie. Chcę stwierdzić, że gdybyśmy nie doszli do porozumienia zgodnie z naszą propozycją podpiszemy porozumienie z Powiatem zgodnie z ich propozycją, zakładając, że wniosek burmistrza w stosunku do rady jest taki, że chcemy dofinansować jako gmina na poziomie 20% zadanie powiatowe. Resztę wtedy gmina wykona sama, niestety drożej, ponieważ będzie to robione niezależnie od tych czynności, które będzie wykonywał Powiat.

Radna R. Bekier - Panie starosto. Z uwagą przysłuchuję się wywodom na ten temat. Chcę pominąć kruszenie kopii. Chciałaby dojść do meritum sprawy. Pada termin początek września, również padł termin 30 września jako złożenie wniosku.

Chciałaby wiedzieć jak razem dzisiaj popracować nad tą uchwałą, jak dojść do porozumienia, żeby zawrzeć to porozumienie. Na ile to jest realne, na ile możemy pokonać te braki, które wystąpiły. Co zrobić, żeby zamknąć to rozwiązanie po myśli dla mieszkańców, co było podkreślane.

Burmistrz A. Fedorowicz - Uchwała jest elementem niezależnym, pierwotnym. W uchwale jest zapis: ”Zobowiązuje się do podpisania porozumienia z Powiatem Gryfińskim w sprawie wspólnego wykonania zadania pod nazwą.” Natomiast czasu jest niewiele, do 30 trzeba wniosek złożyć i żeby Powiat Gryfiński mógł ten warunek spełnić to proszę państwa, żeby tę uchwałę podjąć a sprawą wtórną będzie uszczegółowienie porozumienia w tej czy innej kwestii, czy z kanalizacją sanitarną czy bez, czy ze wspólnym przetargiem czy bez, co uda się ewentualnie wynegocjować i ustalić.

Starosta Gryfiński W. Konarski - Niewątpliwie burmistrz ma rację, że porozumienie wspólne, ale ono jest jak gdyby kończące i najważniejsze. Widząc, co się dzieje w ostatnim czasie z pismami, które otrzymujemy z gminy, było wyjaśnienie radnym, że nie zawsze podjęcie uchwały kończy się tak albo inaczej. Nie chciałbym, żeby ktoś w jakimś momencie słyszał, że to ten czy tamten zawinił. Chciałbym, żeby wszyscy państwo mieli świadomość, co jest proponowane w porozumieniu. Odnosząc się do tematu, czy to jest krótko czy długo chciałem przypomnieć o tym, że, to że będziemy robić kolejny etap wszyscy wiedzieliśmy w momencie kiedy oddawaliśmy ulicę Żółkiewskiego przystępowaliśmy do Słowiańskiej.

Te warunki, o których dzisiaj się tak pan wice burmistrz się wycofuje… Państwo jesteście radnymi i dokładnie widzicie jak powstają projekty. Można komuś zaproponować, żeby zrobił dokumentację, którą niestety prawdopodobnie trzeba robić pół roku a do przetargu z drogą trzeba wystartować już w lutym. To nie jest tak, że opowiadam coś, co się nie dzieje, tylko co się dzieje tutaj na terenie gminy Chojna. Można sprawdzić kiedy był robiony przetarg na zadanie drogowe tak żeby można było je skończyć w odpowiednim czasie, w tym, który jest narzucony w ramach projektu. Kanalizacja w ulicy Jagiellońskiej trzeba gdzieś odprowadzić. To nie jest system, że się położy rurę i co dalej z tą rurą. Czy ona dojdzie do Żółkiewskiego, czy może ją trzeba poprowadzić ul. Wilsona,.Czy z Wilsona doprowadzić do rowu? Jak powstaje dokumentacja to trzeba ją już doprowadzić do głównego kolektora, który prowadzi na oczyszczalnię ścieków. Tam są postawione terminy. Jeżeli chodzi o kanalizację deszczową robienie jej równolegle z drogą jest dzisiaj technicznie niewykonalne. Trzeba jeszcze pamiętać o Dyrekcji Ochrony Środowiska i stąd się wielokrotnie spotykaliśmy gdzie gmina…?

Burmistrz A. Fedorowicz - W zasadzie w Żółkiewskiego kanalizacja jest. Z tego co mi wiadomo podczas realizacji inwestycji była rozdzielona, ale nie jest jeszcze podłączona bo trzeba uzupełnić o Dworcową i dopiero doprowadzić do kolektora na oczyszczalnię. Natomiast od września to wydaje się, że jest sporo czasu i czy Powiat będzie chciał czy też nie to postaramy się w tym czasie dokumentację przygotować tak, żebyśmy mogli ewentualnie również ogłosić przetarg i nie wprowadzać dwóch wykonawców, może jednego, który stanie do jednego i do drugiego zadania.

Po dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/289/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 13.

----------------- projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 7 miasta Chojna przy ul. Jagiellońskiej przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczył sprzedaży bezprztetargowej na rzecz spółki „BeSTT” i Automobill „DITA” Z. Greguła nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym.

Stanowisko komisji finansowej - za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja komunalna nie rozstrzygnęła.

Komisja oświatowa - za przyjęciem projektu uchwały.

Radny J. Babiarz - Dlaczego mamy sprzedawać obiekt handlowy bezprzetargowo, który zajmuje sklep Puls skoro z dzierżawy są określone dochody i można je długo pobierać a chętnych do przetargu na ten lokal mogłoby być więcej. Nie wiem, dlaczego mamy ograniczyć do tego akurat najemcy.

Burmistrz A. Fedorowicz - Wniosek dwóch przedsiębiorców wpłynął kilka miesięcy temu. A jak sprzedają się nieruchomości to widzicie państwo na przykładzie lokal, w którym był kiedyś Puls. Odbyło się ileś przetargów mimo jakiegoś zainteresowania, tego pawilonu z działką 4 tysiące metrów za 700 tysięcy nie udało nam się sprzedać. Tu natomiast jest propozycja zapłacenia jednorazowo po podjęciu uchwały też za 700 tysięcy, gdzie mamy te pawilony prawie po obrysie, bo tam jest tylko kilka metrów przed budynkiem. Trudno powiedzieć, że jest to większa atrakcyjność tej nieruchomości i że moglibyśmy ją sprzedać za więcej a może za mniej właśnie. Takie są procedury przetargowe. Pierwszy przetarg nie sprzedaliśmy, drugi przetarg niższa cena. Ten pawilon, w którym był kiedyś Puls został wyceniony na półtora miliona a nie sprzedaliśmy go za 700 tysięcy. Prywatny właściciel jest w stanie zadbać lepiej niż ten, który jest dzierżawcą. Dzierżawca nie zawsze wkłada serce w nieruchomość. W większości przypadków, kiedy nieruchomości sprzedajemy właściciel od razu zaczyna poprawiać wizerunek obiektu, inwestuje. Od lat mówimy, że te pawilony wyglądają tak jak wyglądają. Straszą i jestem przekonany, że na pewno zmieniłyby swój wygląd i przestałyby straszyć.

Radny R. Stec- Jaką mamy pewność, że te firmy przystąpią do tego zakupu i jak to jest krotność obecnego czynszu miesięcznego.

Burmistrz A. Fedorowicz - Są wnioski o wykup tych nieruchomości jak również zapewnienie, że po podjęciu uchwały przez radę wpłata nastąpi jednorazowa, czyli tutaj nie ma opcji, że na raty. Jak przedsiębiorcy deklarują to chyba się z tego nie wycofają.

Radny L. Stefański - Przy tej sprzedaży należy zwrócić uwagę, że jest to jedna działka z ASiIS.

Radny J. Babiarz - Jeżeli chodzi o Puls to sprzedaż tego lokalu jest szacowana na czterysta ileś tysięcy czynsz jest w granicach około 3 tysięcy miesięcznie, czyli 36 tysięcy rocznie to przez 10 lat mamy 360 tysięcy zawsze mamy budynek określonej wartości do sprzedania. Wracając do sprzedaży chciałem zwrócić uwagę, że skoro ci najemcy są zainteresowani kupnem to zakładajmy, że staną do przetargu.

Radna R. Bekier - istniała groźba, że w ramach pozyskiwania działki nastąpi likwidacja tych baraków, bo one są w takiej kondycji, w jakiej są. W tej chwili aż się ciśnie na usta, że jeszcze się taki nie urodził, co by ludziom dogodził. Jeżeli są zainteresowani, jeżeli będzie to stabilizacja, bo chrońmy każde miejsce pracy. Chyba lepiej rujnować niż budować. Jeżeli coś ma pana to pan powinien to zadbać. Własność prywatna zupełnie inaczej się przekłada na dzierżawione budynki. Znając kondycję finansową gminy i zakładu, który odpowiada za substancję tych lokali z góry wiemy, że nie ma środków na remonty kapitalne. Więc jeżeli sami nie możemy to pozwólmy tym przedsiębiorcom zadbać o miejsca pracy.

Radny W. Skrzypczyk - Na komisji komunalnej wstrzymałem się od głosu. Na dzień dzisiejszy zmieniam zdanie. W tej chwili argumenty i pana burmistrza i pani radnej uświadomiły mi, że rzeczywiście słusznym jest podjęci decyzji o sprzedaży na rzecz najemców tych lokali. Będę glosował za podjęciem tej uchwały.

Radny J. Babiarz - Wykluczamy możliwość innym zakup tych nieruchomości.

Przewodniczący K. Komorzycki poddal pod glosowanie projekt uchwały w sprawie sprzedaży z drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Obr. 7 miasta Chojna przy ul. Jagiellońskiej.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/290/2013 została podjęta 10 glosami za, 1 przeciwnym, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 14.

------------------ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata (PTK CENTERTEL) przedstawiła naczelnik wydziału urzędu ZBN M. Juzyszyn. Projekt uchwały dotyczy kontynuacji umowy dzierżawy z Polską Telefonią Komórkową na część działki nr 332/4 położonej w Lisim Polu, która jest zabudowana stacją bazową telefonii komórkowej.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/291/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr

Do punktu 15 i 16.

----------------------- Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie przedstawiła kierownik OPS A. Horwat-Makowska.

ŚDS. do tej pory działał w strukturach OPS jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej, która powinna działać samodzielnie. Takie rozwiązania zostały wprowadzone rozporządzeniem. Stąd projekt uchwały, aby Środowiskowy Dom Samopomocy wyodrębnić i będzie on działał jako samodzielna jednostka budżetowa gminy.

Drugi projekt uchwały jest konsekwencją tego projektu, ponieważ każda jednostka samodzielna musi posiadać statut.

Stanowiska komisji były pozytywne,. Za przyjęciem projektu uchwały.

Radna R. Bekier - Dokonało się nie do końca zgodnie z naszą wolą. Z przerażeniem można patrzeć na to, co się dzieje z zewnątrz. Rozporządzenie, zmiana ustawy, nowelizacja. Z przerażeniem patrzę, dlatego że wielu aspektach my nie analizujemy tego. My przyjmujemy tylko fakt, że tak ma się dokonać i tyle. Pamiętam powołanie tego ośrodka, pamiętam zaangażowanie. Ale teraz nie wiemy, jakie będzie dofinansowanie, czy jako samodzielna jednostka będą w stanie wykonać powierzone im zadania. Czy będą się borykać każdego dnia, żeby funkcjonować na tym poziomie przynajmniej na jakim jest w tej chwili. Również się mówi, że co dwie głowy to nie jedna. Kierownik OPS jest to siła i doradcza i wspierająca. Nie bardzo wiem jak wygląda ten akt finansowania. Natomiast bardzo nie lubię, jeżeli ktoś z zewnątrz rozporządzeniem próbuje z radnych zrobić maszynkę do głosowania. Ktoś wymyśli, klepnę to. Ja się nie zgadzam z takimi rozwiązaniami. Nie wiem na ile to jest błogosławieństwem czy zagrożeniem dla samego ośrodka.

Radny L. Stefański - W zaistniałej sytuacji mam pytanie. W tych strukturach, w których funkcjonuje DS. Administracja Szkół świadczy usługi dowozowe dla podopiecznych. Jak to teraz będzie wyglądało?

Kierownik OPS A. Horwat-Makowska - Generalnie gmina realizuje prowadzenie środowiskowego zadania jako zadanie zlecone i tak też to zadanie dalej będzie. Natomiast nie będziemy administrować jako OPS tylko będzie to oddzielna jednostka, oddzielny zapis w budżecie. Zasady funkcjonowania kompletnie się nie zmienią tylko wszystkie umowy, które do tej pory zostały podpisane jako OPS będą musiały być zawarte już z oddzielną jednostką, którą będzie Środowiskowy Dom Samopomocy. Podobnie będzie w przypadku dowozów.

Radny R. Skrzypek - Do statutu. Rozdział 3 § 6 o zatrudnieniu kierownika. Czy to wynika z jakichś przepisów wyższych, czy ewentualnie jest możliwość, żeby kierownik był zatrudniany na zasadzie konkursu. Czy ta cała procedura spowoduje wzrost zatrudnienia w DS.?

Kierownik OPS A. Horwat-Makowska - Zatrudnianie kierowników odbywa się na oczywiście na zasadzie konkursu. Natomiast osobą, która podpisuje umowę o pracę z kierownikiem jest pan burmistrz. Grupa pracowników kierownictwo zostaje tylko zostaną zawarte na nowo umowy z nowym pracodawcą. Wzrost zatrudnienia nie jest planowany oprócz wymaganej osoby, która będzie obsługiwała kadry i finanse.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/292/2013 została podjęta 10 głosami za, 2 przeciwnych, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr do protokołu.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIII/293/2013 została podjęta 10 głosami za, 3 wstrzymujących i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 17.

----------------- Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania zgłoszone w punkcie 6 porządku sesji.

Sprawa wywozu śmieci. Ekomyśl jest podwykonawcą konsorcjum Remondis-Jumar i zajmuje się tylko selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

W sprawie Edo udzielimy odpowiedzi na piśmie.

Odnośnie tablic informacyjnych w sołectwach. Tablice w sołectwach są, ale są tak zniszczone, że trzeba je wymienić. Czekamy na oferty. Mamy różne propozycje: plastikowe, aluminiowe i zbieramy oferty, żeby najlepiej, żeby we wszystkich równocześnie te tablice wymienić.

Co do strategii, którą opracowywał Instytut Rozwoju Regionalnego to było kilka ofert a ta była najkorzystniejsza. Strategia będzie aktualizowana prawie za darmo. Ale przygotowujemy strategię kilku gmin, ponieważ to ma lepsze przełożenie na możliwość aplikowania po środki unijne. Taka jest wola gmin nadodrzańskich. Chcemy w pasie nadodrzańskim przygotować jedną wspólną strategię, zgodnie z wytycznymi marszałka województwa, który powiedział, że wspólne projekty, wspólne przedsięwzięcia, partnerstwo będzie milej widziane niż pojedyncze występowanie pojedynczych gmin.

Jeżeli chodzi o sprawy szczegółowe dotyczące tej strategii to poproszę panią naczelnik Witek, żeby sprawdziła, doprecyzowała i ewentualnie udzieliła odpowiedzi na piśmie.

Do punktu 18.

----------------- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Radny W. Skrzypczyk - Panie burmistrzu. Pewne zdarzenia, które miały miejsce dziwne dla mnie i dla niektórych mieszkańców a dotyczy to lotnika, gdzie tam ktoś wjechał i zaczął kosić lotnisko. Wykaszał lotnisko, nie wiadomo, kto nie wiadomo dlaczego, kto mu pozwolił. Pozwoliłem sobie zadzwonić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i się okazało, że każdy kto jest rolnikiem może robić usługę, która się nazywa wykaszaniem nieużytków i Agencja płaci za to. Czy nie uważa pan za zasadne, aby na terenach gminnych, agencyjnych, tak jak na Barnkowie łąki, jak na Barnkowie pas wzdłuż Kalicy i Rurzycy nie zostałby wykoszony na zasadach tego typu, że zachęca się jakiegoś rolnika, jakąś firmę, która prowadzi gospodarstwo rolne do wykaszania i skorzystania z dopłat unijnych. Przyniesie to korzyści, że na Barnkowie mamy do czynienia z dzikami. Z czterech dużych dzików jest teraz ok. 30 a może więcej niesamowicie ryją. Wiosną zrobiły takie szkody, że ja nic nie zebrałem z działki, sąsiedzi nie zebrali z działki. Natomiast chaszcze rosną i one tam mają gdzie żyć. Pozbywamy się dzików a wiosną pozbywamy się pożarów, które na tych terenach występują.

Prosiłbym panie burmistrzu, żeby pan wyszedł z propozycjami do rolników, żeby zechcieli wykaszać te tereny, przynajmniej gminne.

Burmistrz A. Fedorowicz - Mam taką refleksję, że nie wszystkie tereny są tak dostępne, żeby tam wjechał sprzęt. To są często tereny podmokłe. Jestem przekonany, że jednak powinny być jakieś…? umowa użyczenia, udostępnienia terenu, żeby nie było z tego tytułu żadnych problemów. Ja mogę tylko tyle obiecać, że dokonamy inwentaryzacji stanu posiadania, nieruchomości jakie by się nadawały na tego typu przedsięwzięcie i jakąś informację wyślemy do rolników.

Chciałem państwa zaprosić na 1 października na 18.30 przy ratuszu na prezentację wizualizacji oświetlenia zabytków.

Radny R. Stec - Chciałbym wrócić do tematu zniszczonych tablic informacyjnych. W centrum miasta mamy też tablicę informacyjna bardzo zniszczoną, zaniedbaną koło sklepu rybnego.

Burmistrz A. Fedorowicz - Zakupiliśmy tablicę przed urząd koło kiosku, bo tam też jest w opłakanym stanie. Podobnie zajmiemy się dwiema pozostałymi.

Radny J. Babiarz - rozumiem, że woda z fontanny leci kiedy chce, bo to jest skomplikowane urządzenie i problem z dopływem wody jest. Ale czy mamy ewentualnie wpływ, żeby zegary na Kościele Mariackim wskazywały ten sam czas.

Burmistrz A. Fedorowicz - Woda leci dopóki nikt nie zasypie filtrów a bawią się tam dzieci i wrzucają różne rzeczy i co jakiś czas trzeba naprawiać filtry.

A jeśli chodzi o zegary to przekażę gospodarzowi ks. Chodakowskiemu, który co jakiś czas zleca regulację i naprawę zegarów. Być może jest już ten czas gdzie trzeba elementy mechaniczne naprawić, bo zegar jest sterowany radiowo.

Radna R. Bekier - Nadchodzi jesień, są już opady deszczu. Jaką gmina posiada moc sprawczą, żeby na przystanku autobusowym obok dworca pojawiły się jakiekolwiek zadaszenia.

Naczelnik wydziału urzędu BGK J. Będzie - Jest zakupiony przystanek i tylko jest kwestia montażu, który jest zlecony.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący K. Komorzycki zakończy obrady. Koniec obrad godz. 13.57. Na tym protokół zakończono.

Protokółowała

Ewa Wojciechowska

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

17

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 25-11-2013 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2013 12:28