Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Protokły XXXIV sesji z dnia 24.10.2013


P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/2013

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 24 października 2013 r.

Do punktu 1, 2.

------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący rady K. Komorzycki.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji nieobecni byli radni J. Przygoda i R. Skrzypek.

Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, sekretarz E. De La Torre, naczelnicy wydziałów urzędu, radca prawny urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

- lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

- lista obecności sołtysów stanowi łącznik nr 2 do p[protokołu

- porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Do punktu 3.

---------------- Przewodniczący K. Komorzycki zwrócił się do przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Referendum, by przedstawiła protokół ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania burmistrza Gminy Chojna przed upływem kadencji zarządzone na dzień 13 października 2013 r.

Przewodnicząca komisji D. Kaczkowska przedstawiła protokół ustalenia wyniku referendum gminnego dnia 13 października 2013 r. w którym stwierdza się, że referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu i burmistrz nie został odwołany.

Do punktu 4.

---------------- Do protokołu z XXXIII sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół z dnia 26 września został przyjęty 12 głosami za.\

Do punktu 5.

---------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

27 września odbył się jubileusz pięćdziesięciolecia dwóch par małżeńskich.

30 września odebraliśmy dokumentację projektową na remont ulic na tzw. pierwszej kolonii.

1 października przedstawiciele firmy Eneos zaprezentowali możliwości oświetlenia zabytków.

8 października odbyło się spotkanie rady Fundacji Kościół Mariacki. Omówiono bieżące sprawy związane z możliwością pozyskania funduszy zewnętrznych m. in. funduszy norweskich na dalsze etapy remontu Kościoła Mariackiego.

10 października obradował zarząd Związku Gmin Dolnej Odry gdzie omawiano aktualne sprawy związane z ustawą utrzymania czystości i porządku w gminach jak również z bolączkami, bolączkami, którymi spotykamy się w poszczególnych sołectwach. A chyba najwięcej problemów jest przy nieruchomościach wielolokalowych, bo nie do końca wszyscy są zgodni, co do tego, żeby nie gromadzić odpadów w workach tylko, żeby były postawione pojemniki dla nieruchomości wielolokalowych. W specyfikacji wcześniej były inne zapisy ale tutaj idziemy w kierunku poprawy jakości a nie trzymania się bezwzględnie zapisów. Zapisy umowy trzeba przestrzegać natomiast są sprawy, które można dostosować do oczekiwań mieszkańców.

10 października odbyło się spotkanie w Centrum Kultury zorganizowane przez policję powiatową i komisariat chojeński na temat bezpieczeństwa użytkowników dróg.

15 października wizytowana była ul. Żółkiewskiego, ponieważ jest tam problem, który próbowaliśmy rozwiązać jeszcze w tamtej kadencji. Problem działki, która w dokumentacji jest działką drogową a w rzeczywistości jest zagospodarowana na różne inne cele niekoniecznie na drogę dojazdową do właścicieli posesji przy ul. Żółkiewskiego. Problem polega na tym, że niektórzy zagospodarowali sobie tak jak zechcieli zagospodarować na parking, na ogródek a z kolei inni chcieliby, żeby w tym miejscu była droga. Szukamy jakiego konsensusu w tej sprawie, żeby z jednej strony to jakoś usankcjonować i nie powodować jeszcze większych problemów tym, którzy uznali, że tak jak jest, jest dobrze. Z drugiej strony tych, którzy chcą dojechać do swojej nieruchomości jakoś pomóc w tym dojeździe. 17 października udaliśmy się na wizytę na osiedle Barnkowo. Jest tam koncepcja zagospodarowania części terenu zielonego, na którym jest niewykorzystywany basen przeciwpożarowy. Jest propozycja, żeby te teren przeznaczyć na potrzeby lokalnej społeczności jako teren boiska. Tego samego dnia mieliśmy okazję posłuchać limeryków zachodniopomorskich naszej lokalnej poetki Doroty Dobak Hadrzyńskiej.

Również tego samego dnia w godzinach od 12 do 21 odbyło się głosowanie nad budżetem obywatelskim. Bardzo cieszę z tego, że jesteśmy jedną z niewielu gmin w Polsce, której to się udało.

19 października odbyło się spotkanie stowarzyszenia „Amazonki” z udziałem partnerów z Gryfina i Schwedt. Również tego samego dnia impreza „Święto ziemniaka” w Lisim Polu.

21 października w Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Zachodniopomorski M. Zydorowicz przedstawił informację na temat dofinansowania zadań związanych z ewidencją ludności, urzędem stanu cywilnego czyli funkcjonowanie tej komórki w gminie. A jednocześnie przekazał informację o zmniejszeniu dotacji, w naszym przypadku to jest mniej tysięcy 35 tysięcy. W przypadku innych samorządów też to różnie wygląda, ale generalnie to jest tak, że więcej zadań mniej pieniędzy. Mieliśmy w tym roku 139 tysięcy dostaniemy 104 tysiące.

Urząd Wojewódzki dokonał własnej analizy, podsumowania kosztów utrzymania urzędu stanu cywilnego w poszczególnych gminach. 114 gmin zostało wziętych pod uwagę. Dla porównania wyglądamy bardzo przyzwoicie, bo koszt jednostkowy utrzymania etatu u nas jest na poziomie średnim.

W opracowaniu jest dokumentacja na budowę hali sportowej. Zastępca miał przyjemność być w Ministerstwie Sportu, które wstępnie wyraziło zgodę na utrzymanie poziomu dofinansowania, czyli 50% na remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2. Po przetargu jest to kwota ok. 900 tysięcy.

Przy okazji chciałem podziękować tym, którzy bezpośrednio zaangażowali się w sprawy budżetu obywatelskiego. Przede wszystkim dziękuję wszystkim mieszkańcom, bo wpłynęło ok. dwóch tysięcy wniosków popierających poszczególne zadania. To pokazuje, że jednak warto było cząstkę budżetu, bo ok. 1,5% przeznaczyć na te zadania. One doskonale się wpisują w część zadań, które wcześniej planowaliśmy, ale to chyba dobrze, bo jesteśmy zgodni co do przyszłości naszej gminy.

- sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Do punktu 6.

---------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

1 października odbył się pogrzeb zasłużonego strażaka i byłego sołtysa Brwic pana Jana Jaza.

Na prośbę przewodniczącego wszyscy zebrani na sali powstali i uczcili pamięć minuta ciszy.

28 września grupa AA „Świt” w Chojnie zorganizowała 17 Chojeńskie spotkania trzeźwościowe.

12 października odbyły się obchody stulecia kościoła przy ul. Roosevelta.

14 października odbyło się posiedzenie komisji statutowej.

Do biura rady od burmistrza wpłynęła informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Ogrodowej.

28 sierpnia wpłynęła skarga nauczycielki gimnazjum na dyrektora tej placówki i jest to do rozpatrzenia przez komisję oświatową.

26 sierpnia wpłynął od grupy radnych projekt uchwały w sprawie zmiany uchwała nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna.

30 września wpłynęło pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z informacją o oświadczeniach majątkowych burmistrza i przewodniczącego rady.

27 września do wiadomości rady wpłynęło, pismo burmistrza Gminy Chojna kierowane do zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu przez Gminę Chojna w celu realizacji zadania pn. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Jagiellońskiej w Chojnie. 9 października wpłynęła informacja naczelnika I Urzędu Skarbowego w Szczecinie w sprawie oświadczenia majątkowego zastępcy burmistrza. 15 października radny R. Skrzypek złożył pisemne zrzeczenie się mandatu radnego. 17 października Urząd Skarbowy w Gryfinie przesłał analizę oświadczeń majątkowych radnych, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek instytucji gminnych. 21 października wpłynęła informacja burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych podległych osób zobowiązanych do składania oświadczeń.

21 października do wiadomości rady prośba Salus chojeńskiej placówki zdrowotnej o kierowana do burmistrza o nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie na urządzenie przychodni zdrowia.

22 października wpłynęła skarga mieszkańców ul. Rogozińskiego Chojnie na dyrektora ZGM. Sprawą zajmie się komisja komunalna.

22 października wpłynęła informacja o przeprowadzonych postępowaniach udzielenie zamówień publicznych w pierwszej połowie 2013 roku.

W dni dzisiejszym wpłynęło oświadczenie radnego J. Babiarza o rezygnacji z członkostwa w komisji komunalnej i przejścia do innej komisji.

Interpelacje i zapytania - 26 września pan radny Skrzypek zadał pytanie dotyczące firmy EDO i inwestycji na ul. Ogrodowej, 14 wpłynęła odpowiedź.

23 wpłynęła odpowiedz na pytanie przewodniczącego komisji finansowej pana P. Mroza w sprawie wysokości dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Do punktu 7.

---------------- Interpelacje i zapytania radnych.

W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski - Pytanie dotyczące ustawy śmieciowej.

Pojawiają się zarzuty, że śmieci, które produkują przedsiębiorcy podrzucane są do kubłów na śmieci osób fizycznych. Czy będą jakieś kontrole, sprawdzenia w tym zakresie?

Radna E. Nowicka - Mam trzy pytania. Pierwsze interpelacja, wniosek z zeszłego roku a dotyczyło to podjęcie działań dot. wybudowania ścieżki rowerowej Graniczna- Chojna i Krupin-Chojna. Nie mam żadnej odpowiedzi.

Oświetlenie m. Bara miało być realizowane w tym roku. Pan sołtys z Granicznej złożył pismo w sprawie tablicy informacyjnej do m. Bara. Chcielibyśmy wiedzieć, czy to będzie realizowane jeszcze w tym roku.

Radna R. Bekier - Odnośnie śmieci biodegradalnych. Jest jeden problem, z którym musicie się borykać wszelakim wspólnotom, spółdzielniom i większą grupą mieszkańców. Takie są założenia, że te opakowania są nie biodegradalne. Więc niech ktoś wprowadzi worki biodegradalne. Natomiast jeżeli ktoś dysponuje jednym pojemnikiem to zadba…?

Ale co będzie zimą, kiedy to jest wilgotne, przymarznie do ścian pojemnika? Jeżeli na osiedlu stanie kilka czy kilkanaście takich pojemników jak podzielić, jak zadbać o to żeby te pojemniki spełniały kryteria. Regulaminy, wszelkie ustawy już nam wprowadziły troszeczkę… Chcemy je przestrzegać ale nie one przystają do warunków, w którym przyszło na żyć, bo to dotyczy wszystkich.

Na jednej z sesji prosiłam i dowiedziała, że sprawa jest daleko zaawansowana, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zadaszenie na przystanku autobusowym. Ponawiam prośbę.

Trzecia sprawa to droga przejazdowa z Chojny w kierunku Bań. Na wysokości Rurki ten nieszczęsny mostek. Jest tam wyraźne naruszenie struktury tej drogi.

Radny P. Mróz - Na jakim etapie jest renowacja parku za czerwonym budynkiem?

Czy są prowadzone jakieś rozmowy, propozycje odnośnie przejęcia przez nas dworca kolejowego?

Radny J. Babiarz - W nawiązaniu do zapytania pani radnej Nowickiej. Ona od roku czasu czeka na odpowiedź i ja też na niektóre interpelacje i zapytania czekam kilka miesięcy. Prosiłem dwie sesje wstecz, żeby ewentualnie sprawdzić, na które nie uzyskałem odpowiedzi i ewentualnie, jeżeli istnieje taka konieczność, żebym pomógł to proszę powiedzieć i ja wtedy wskażę, na które… Jeżeli pracownicy nie mają czasu, żeby sprawdzić, na które interpelacje i zapytania zostały udzielone odpowiedzi to ja poświęcę swojego czasu i wznowię te zapytania.

Druga kwestia dotyczy również śmieci. Była taka sytuacja, że na jednej za ulic w Chojnie leżały worki ze śmieciami dwa tygodnie i nikt nie reagował, nikt tych worków nie zabrał. Po moim telefonie do ZGDO uzyskałem odpowiedź, że zajmą się. Minął następny tydzień i te śmieci dalej leżały. Pozwoliłem sobie ponownie zadzwonić i w rozmowie z panią kierownik uzyskałem informację, że zajmą się tą kwestią i rzeczywiście po dwóch dniach te worki ze śmieciami znikły. Ale faktem jest, że przez miesiąc czasu leżały na poboczu ulicy i nikt się nimi specjalnie nie zainteresował. Czy Związek, jako odpowiedzialny za gospodarkę śmieciami w jakikolwiek sposób kontroluje, czy ma zabierać tylko śmieci te, które są w pojemnikach, czy zainteresować się, że te śmieci nie zalegają na terenach miasta. Zauważyłem, że w obiektach opuszczonych przez wojska radzieckie znajdują się wielkie hałdy śmieci. Zgłosiłem również tą kwestię dla pani kierownik ZGDO, ale powiedziała, że ja te śmieci nie interesują, że to jest problem gminy. Moje pytanie jest takie, jak ma ta gospodarka śmieciami się odbywać? Czy śmieci, które znajdziemy np. w parku, na obrzeżach miasta, w opuszczonych obiektach mamy zgłaszać do gminy czy do ZGDO?

Chciałam poruszyć sprawę gospodarki wodno-ściekowej. Od roku 2003, 2004 czy 2005 Chojna tworzyła tzw. aglomerację wodno-ściekową. Zgodnie z wytworzeniem tej aglomeracji jest zobowiązana do 2015 roku wykonać, po nowelizacjach zapisu, nowej interpretacji przepisów dyrektywy instytucji Unii Europejskiej w 100%. Było kiedyś 80% teraz 100% kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, iż wiemy, a przynajmniej ja sobie zdaję sprawę z tego i mam takie informacje, iż kanalizacji sanitarnej w mieście Chojna mamy jakiś mały procent. Jaki procent kanalizacji sanitarnej znajduje się w całej naszej sieci kanalizacyjnej miasta? Sytuacja jest taka, że w dużej części mamy kanalizację ogólnospławną, która nie spełnia niestety wymogów, które powinniśmy spełnić i powoduje również, że oczyszczalnia ścieków pracuje na wzmożonych obrotach a przede wszystkim ulega pewnej degradacji. Ścieki rozcieńczone wodami opadowymi wpływają do oczyszczalni w nadmiarze, czyli w dużo większej ilości niż powinny wpływać, powoduję również rozcieńczenie bakterii, które są odpowiedzialne za oczyszczanie ścieków i w ten sposób wpływają na degradację również oczyszczalni. Czy planujemy w najbliższym czasie, bo to mamy do 2015 budowę brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej, albo ograniczenie granic aglomeracji. Istnieje możliwość ograniczenia aglomeracji i trzeba to zrobić jak najszybciej, już teraz a nie w 2015 roku. Czy w tym zakresie planujemy jakieś posunięcia? Bo wiem, że w ramach aglomeracji jest przyłączenie Jelenina a wiemy, że nie ma jeszcze dokumentacji na Jelenin a cóż dopiero wykonanie kanalizacji sanitarnej do 2015 roku to chyba jest rzecz nierealna, więc właściwym podejściem byłoby przeanalizowanie granic aglomeracji i ich zmian. Powyższe również umożliwi pozostałym mieszkańcom zamieszkującym na wsiach budowę oczyszczalni przydomowych, która może być współfinansowane przez gminę albo również finansowana i oddawana w dzierżawę poszczególnym mieszkańcom.

Mam informacje, iż nieczystości od przedsiębiorstw i prawie wszystkich mieszkańców ulicy Kolejowej oraz całego Barnkowa wpływają do rzeki lub rowu. Ścieki z PUK, z POMOT, z elewatora i innych przedsiębiorców nie znajdują ujścia do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni tylko do pobliskiego rowu zanieczyszczając środowisko i nie są egzekwowane w związku z tym żadne kary. Czy ewentualnie zamierza pan burmistrz podjąć jakieś działania, żeby tą sytuację unormować?

Czy zamierz pan burmistrz podjąć jakiekolwiek czynności wyjaśniające w sprawie winnych zaniedbań dotyczących opracowania strategii gminy i wieloletniego planu inwestycyjnego z 2008 roku? Czy i kiedy doczekamy się debaty na temat funkcjonowania instytucji kultury w Chojnie? Potrzeba takiej debaty była zgłaszana przez radnych a również wynikała z kontroli komisji rewizyjnej.

Na posiedzeniu komisji gospodarki komunalnej w ubiegłym miesiącu pan dyrektor ZGM został zobowiązany do przedstawienia kwot, jakie zalega gmina w stosunku do wspólnot mieszkaniowych w ramach funduszu remontowego. Minęło już trochę czasu i nie m takiej informacji. Czy ta sytuacja będzie wyjaśniona i czy uzyskamy takie informacje?

Wiemy, iż firma EDO dzierżawi obiekt na ul. Ogrodowej i z wstępnej kalkulacji tej dzierżawy wyliczyłem sobie, że gdybyśmy dzierżawili ten obiekt to w ciągu najbliższych 30 lat powinniśmy uzyskać ok. 7 - 8 milionów złotych plus korzyści, że obiekt podniesie swoją wartość i będzie cały czas naszym obiektem, ludzie będą mieli zatrudnienie. Ostatnio dostałem informację, że zdecydował pan, aby ten obiekt sprzedać. Zastanawiam się teraz jaka jest tutaj kalkulacja. Zastanawia mnie polityka pana burmistrza, bo wiem, że nie mamy strategii rozwoju gminy, nie mamy polityki mieszkaniowej, żadnej polityki w żadnej dziedzinie funkcjonowania gminy. Jaka jest polityka w tej kwestii, chociażby jednego zadania. Bo jeżeli mamy możliwość uzyskiwania stałego dopływu środków i mieć cały czas obiekt a nagle się okazuje się, żeby się go pozbyć. Co temu przyświeca, że chce się pan pozbyć tego obiektu?

Mieszkaniec Krajnika Górnego K. Pawlik - Wnioskuję na podstawie zaciągniętych rozeznań wśród społeczeństwa, żeby przynajmniej cztery razy w roku tj. raz na kwartał organizować spotkania zarządu gminy i radnych z mieszkańcami. Nie tutaj, bo to jest zbyt mała sala tylko w ratuszu w godzinach popołudniowych, żeby mogli uczestniczyć chętni, którzy będą mogli przekazać swoje ewentualne wnioski, bolączki, zapytania itp.

Drugi wniosek jest taki. Nie bardzo rozumiem, dlaczego sesje SA organizowane w późnej godzinie tj. o godzinie 11. Dlaczego nie od 9 czy 10. Godzina 15 każdemu nas kojarzy się z fajrantem. Lepiej by było, żeby sesja rozpoczynała się o 9 czy 10.

Do punktu 8.

---------------- Wnioski komisji.

Komisja finansowa nie formułowała wniosków.

Komisja komunalna wnioskowała w sprawie porządku obrad tj. zdjęcie z porządku obrad punktu 15 - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uzasadnieniem tego jest to, że uchwała, którą zmieniamy tylko podstawę prawną była podejmowana w innym porządku prawnym, wcześniejszym, gdzie nie było mowy dopłatach rolnych unijnych. W tej chwili to się zmieniło i komisja wnioskowała, żeby ten punkt przenieść na następna sesję z tego względu, że chcielibyśmy zasięgnąć więcej informacji od radcy prawnego, czy rzeczywiście ta uchwała, która obowiązywała w roku bodajże 96 nadal może obowiązywać.

Radny J. Babiarz - Jeżeli na początku nie było propozycji zmian porządku czy powinien być głosowany porządek obrad.

Przewodniczący rady K. Komorzycki - Można powrócić w każdej chwili, ponieważ jest to wniosek formalny.

Burmistrz A. Fedorowicz - Uchwała w tej sprawie została podjęta w 1996 roku. Zgodnie z sugestią radcy prawnego należało uwzględnić aktualna podstawę prawną i tylko tyle w tej uchwale zmienia się. Natomiast przy okazji pojawiają się wątpliwości czy będzie tak jak do tej pory martwą uchwałą czy może nie będzie martwą., bo jak przedstawili pracownicy wydziału finansowego to nikt nie pamięta, żeby tego typu zwolnienia na mocy tej uchwały skorzystał.

Skarbnik A. Górska - Nie ma możliwości pobierania przez rolnika dopłaty w momencie, kiedy korzysta ze zwolnienia. Jedno wykluczałoby drugie. Nie było takich przypadków.

Radny J. Babiarz - Intencją komisji było to, że w momencie, kiedy uchwałą zajęto się tylko pod względem samej podstawy prawnej a nie zapisem merytorycznym. A w związku, że zmieniły się przepisy, weszły unijne, inne podejście do niektórych problemów chcielibyśmy, żeby fachowcy mogli zajrzeć w tą uchwałę i zobaczyli, czy ewentualnie zapisy prawa unijnego nie kolidują z tymi zapisami, czy tu nie trzeba jakichś organów kontrolnych, czy jakiejś formy kontroli dopisać. Żeby sprawdzić pod tym względem, spójności tego zapisu z obowiązującym prawem unijnym, bo są jakieś dotacje, dopłaty unijne, żeby nie było jakiejś kolizji. Jeżeli nie ma jakiegoś priorytetu, żeby ta uchwała weszła już teraz a uznamy, że dobrze by było, żeby ktoś z fachowców nad tym usiadł i popatrzył czy rzeczywiście to nie skutkuje jakimiś innymi zmianami to wskazanym by było, żeby przesunąć uchwałę na następną sesję.

Skarbnik A. Górska - To zwolnienie następuje na wniosek podatnika i my wszczynamy procedurę. To nie jest tak, że dostaje podatnik tylko, dlatego że złożył pismo. Musi przedłożyć gro dokumentów, które upoważniają do tego zwolnienia. Na pewno jest to badane pod względem nie tylko prawnym, ale i merytorycznie uzasadnione.

Radny J. Babiarz - Kiedyś zgłaszałem, żeby uzasadnienie dotyczyło konkretnie problemu, żebyśmy mogli to odpowiednio odczytać. A te uzasadnienie, które dostajemy są bardzo lakoniczne.

Burmistrz A. Fedorowicz - Idea była taka, żeby na jednej sesji były uchwały podatkowe i około podatkowe. Jeżeli państwo uważacie, że trzeba mocniej się pochylić nad uchwałą to nie ma problemu. Możemy wrócić do niej na następnej sesji.

Radny S. Drapaluk - Ja zastanawiam się, czy te wyjaśnienia, które złożyła pani skarbnik, że jeżeli ktoś się ubiega o coś to ma złożyć pewne dokumenty, żeby coś takiego otrzymać. Czy faktycznie nam to nie wystarcza? Każdy wniosek jest kontrolowany. Nie jest to tak, że każdy ma swoje widzimisię. Tak samo jak i z podatkiem rolnym. Dla mnie wyjaśnienie, które złożyła pani skarbnik jest wystarczające.

Radny W. Skrzypczyk - Komisja nie jest za tym, żeby nie przyjmować tej uchwały. Chodzi o to, żeby przyjąć uchwałę z pełną świadomością, czy w tej uchwale nie brakuje pewnych zapisów, ponieważ prawo od 96 roku zmieniło się i tylko o to chodzi.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zdjęcia punktu 15 (druk nr 5) z porządku obrad.

Za przyjęciem wniosku glosowało 4 radnych, przeciwko 7, wstrzymało się od głosu 2 radnych.

Do punktu 9.

--------------- Przewodniczący rady K. Komorzycki zwrócił się do w-ce przewodniczącego N. Olejkowa o odczytanie informacji dotyczącej przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok - załącznik nr 5 do protokołu.

Do punktu 10.

----------------- Informację na temat Budżetu Obywatelskiego Chojny 2014 przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Mam zaszczyt przedstawić informację dotyczącą wdrażania w naszej gminie budżetu obywatelskiego. Dzięki inicjatywie pani skarbnik w sierpniu tego roku pan burmistrz wydał specjalne zarządzenia. Zdecydował o przeprowadzeniu procedury związanej z budżetem obywatelskim naszej gminy. 26 sierpnia powołany został specjalny zespół na czele, którego miałem przyjemność brać udział jako pełnomocnik ds. konsultacji społecznych. Zdecydowaliśmy, aby w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczyć z naszego budżetu gminy kwotę 500.000 zł. Początkowo chcieliśmy tę kwotę ograniczyć do 100.000 ale uznaliśmy, że to jest zbyt mała kwota, aby można było w sposób zasadniczy, szczególny zainteresować naszych mieszkańców tą formą uczestnictwa w konstruowaniu budżetu.

Te pół miliona przy naszych wydatkach stanowi 1% naszego budżetu. Dla porównania Szczecin ze swojego budżetu przeznaczył na ten cel 5.000.000 zł, ale przy 2 miliardowym budżecie Szczecina to jest 0,25%. Koszalin przeznaczył 1.000.000 zł 0.2%. Kołobrzeg 500.000 zł, co stanowi 0.23%.

Różnego rodzaju sposobami, metodami poinformowaliśmy mieszkańców o tej formie możliwości uczestniczenia w konstruowaniu budżetu. Był wyznaczony termin na składanie wniosków nasze oczekiwania zostały przekroczone, bo 26 projektów złożyli mieszkańcy, instytucje, organizacje, czyli wszyscy uprawnieni do możliwości składania stosownych wniosków. Te 26 wniosków łącznie opiewało na kwotę ponad 3 mln zł. Dotyczyły różnych sfer życia naszej społeczności a także wskazywały na najpilniejsze potrzeby i preferencje naszych mieszkańców. To ogromne zainteresowanie tą formą aktywności społecznej poprzez głosowanie internetowe oraz w wyborach wyłoniło w finale pięć projektów, które chcemy przedstawić w projekcie budżetu do zaakceptowania przez radę.

Po szczegółowej analizie oraz sprawdzeniu ważności wszystkich kart do głosowania komisja ds. budżetu obywatelskiego 17 października stwierdziła, że w glosowaniu wzięło udział 2020 osób. Oddano 1764 głosy ważne i 256 głosów nieważnych. Te głosy nieważne sprowadzały się do tego, że często glosowały dzieci, młodzież nie mające praw wyborczych a także mieszkańcy sąsiednich gmin, którzy też nie mieli takich uprawnień.

Finał rozstrzygnięcia głosowania - według kolejności uzyskanych punktów pierwsze miejsce w ramach głosowania zajęło zadanie „kapitalny remont budynku w ruinie będącego własnością gminy Chojna użyczonego stowarzyszeniu lotniczemu Stratus w Chojnie.

Projekt ten uzyskał 3030 punktów. Można było glosować na więcej niż jeden projekt, można było głosować na kilka, nawet na wszystkie projekty w skali od 0 do 5.

Komisja zdecydowała, żeby wszystkie zgłoszone projekty dopuścić do głosowania.

Drugie miejsce - wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim na ul. Sikorskiego 25 w Chojnie. To jest zadanie, które uzyskało 2405 punktów. Trzecie zadanie - remont ogrodzenia przy przedszkolu 2337 punktów i remont samego przedszkola przy ul. Sikorskiego 25 w Chojnie, który uzyskał 2303 punkty.

Ostatnie zadanie to jest remont boiska piłkarskiego w Krzymowie, który uzyskał 1169 punktów. Były szacunkowe koszty na poszczególne zadania podawane zarówno przez projektodawców jak i przez zespół. We wszystkich dotychczasowych przypadkach te kwoty się pokrywały. Ponieważ w budżecie obywatelskim przeznaczona jest kwota 500.000 zł w związku z powyższym pierwsze cztery projekty mogą być w pełnym zakresie zaprojektowane do budżetu tj. Stratus 200.000, plac zabaw przy przedszkolu 45.000, ogrodzenie przy przedszkolu 20.000, remont budynku przedszkola 180.000 i remont boiska piłkarskiego w Krzymowie 65.000 zł mimo propozycji 100.000 zł strony projektodawców.

Pozostałe projekty otrzymały zdecydowanie mniej punktów.

Co do innych propozycji, które zostały zgłoszone do budżetu obywatelskiego a które znajdą uznanie zarówno w projekcie budżetu jak i w państwa decyzjach to jeszcze trudno przesądzić.

Koszty związane z przeprowadzeniem całości operacji, czyli związane z informacją, propagandą, z jakimiś dodatkowymi wydatkami to jest rząd 500 złotych.

Radna R. Bekier - Chyba się pogubiłam przy ocenie tego. Nie znałam poszczególnych zadań wcale i z tych składanych wniosków, jaka była istota. Remont budynku… Przynajmniej przedszkola, boiska itd. są społecznie uzasadnione. Czy na przyszłość gdyby ta idea pozostała format troszeczkę zmienić. Nie wszyscy choćby to było 2000 głosujących… Nie wszyscy mieli świadomość, co było po fakcie sygnalizowane, że o takiej formie głosowania nie wszyscy wiedzieli. 2000 osób przy posiadaniu komputerów już na szeroką skalę o co również i gmina zadbała podejrzewam, że byłoby większe zaangażowanie. Jak do tego podejść? Ja się ma ścieżka rowerowa z Lisiego Pola, pompa do hydroforni w Grzybnie itd. do takich zadań łącznie z…? tego konkursu. Może idea jest dobra tylko jak… Społecznie uzasadnione zapewne były wszystkie wnioski. Cieszę się, że cokolwiek zostało zrobione tylko dla mnie nie ma takiej euforii.

Burmistrz A. Fedorowicz - Te propozycje w dużej mierze wpisują się w cały katalog zadań, które gmina realizuje. Są czasami inne pomysły np. stowarzyszeń, które organizują jakąś jedną imprezę w ciągu roku i oczekują dofinansowania. To wcale nie wyklucza możliwości ubiegania się w innym trybie. Gmina ogłasza konkursy na różne zadania, które mogą organizacje pozarządowe realizować i na to wnioski mogą również wpłynąć. Natomiast tak się złożyło, że bardzo mocno uaktywnili się z jednej strony pasjonaci latania a z drugiej strony rodzice, których dzieci chodzą do przedszkola na lotnisku przy ul. Sikorskiego. Te trzy zadania dotyczące przedszkola pokrywają się z tym, co kiedyś wcześniej planowaliśmy.

Zakończymy etap inwestycji budowa przedszkola, rozbudowa dwójki i rozpoczniemy remont budynku przedszkola z ewentualną możliwością wprowadzenia tam młodszej grupy wiekowej.

Regulamin wyraźnie mówi co można. W zasadzie wszystko można. To mogą być różne przedsięwzięcia małe i duże, inwestycje większe bardziej kosztowne. Będziemy się starali niektóre z tych propozycji uwzględnić w budżecie.

Radna R. Bekier - Ja nie neguję. Przy moich zawirowaniach życiowych może ja czegoś nie wiedziałam na temat formy głosowania internetowego. Ale na tej sali są osoby, które tez nie wiedziały. Przy głosowaniu internetowym nie ma szansy projekt z małej wioseczki.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Myśmy ten budżet obywatelski w tym roku ćwiczyli po raz pierwszy. To jest jakieś doświadczenie, jakaś próba, którą przedstawiliśmy wydaje się, że warta podjęcia. Wskazuje nam jako tym, którzy odpowiadamy za realizację różnych zadań, na co trzeba jeszcze zwrócić uwagę, czego nie dostrzegamy. Niech mieszkańcy te swoje projekty złożą i pokażą. Te pozostałe projekty też są wysoce interesujące i one się też w niektórych przypadkach tak jak np. zagospodarowanie terenu przy katedrze, te działania, które kiedyś podejmowaliśmy i które z różnych powodów nie zostały podjęte.

Tak jak np. wydanie monografii Chojny to są zadanie, które my też próbujemy wdrażać. Aczkolwiek nie zawsze się to udaje, nie zawsze to znajduje swoje odzwierciedlenie w budżecie różnych względów. Natomiast jakiś system głosowania trzeba było określić i on został stworzony dwojako. Z jednej strony w dobie dzisiejszej systemem internetowym jest jak najbardziej zrozumiałe, popularne i potrzebne, ale z drugiej strony dla tych wszystkich, którzy będą chcieli tradycyjnie zagłosować stworzyliśmy też taką szansę i cały dzień praktycznie można było zagłosować. Niestety to nie znalazło dużego zainteresowania, ponieważ tych głosów w urnie znaleźliśmy około 50. Znakomita większość była systemem internetowym. Ci wszyscy, którzy zgłosili swoje wnioski zabiegali o te głosy przede wszystkim internetowe. Tak nie do końca prawdą jest, co pani mówi, bo przecież Krzymów podobny do Grzybna czy innych miejscowości swój projekt w jakiś sposób doprowadził do dobrego wyniku i to boisko, co prawda w niepełnym zakresie, bo tam była propozycja 100 tysięcy, ale 65 tysięcy pan burmistrz ma prawo zaprezentować wysokiej radzie do realizacji.

Radny J. Babiarz - Obiekt, który zaproponowało stowarzyszenie Stratus wyczytaliśmy, że to jest obiekt w ruinie. Który to jest obiekt i na czym ta odbudowa miałaby polegać. Jakie będzie wykorzystanie tego obiektu.

Radny P. Mróz - Czy jest planowana lista rezerwowa do tych projektów, bo może się okazać, że nie uda nam się przeprowadzić remontu przedszkola.

Burmistrz A. Fedorowicz - Chciałem podziękować wszystkim. Każdy z moich przedmówców ma rację. Pochylamy się nisko nad tym i ja przyjąłem do serca wszystkie uwagi, szczególnie sołtysów, którzy reprezentowali lokalne społeczności i mówili, że technicznie trzeba nad tym popracować. Zgadzam się z tymi, którzy nam zwrócili uwagę, że ten jeden dzień głosowania nie wystarczył. Są różne propozycje i myślę, że wszystkie zweryfikujemy żeby udoskonalić samą techniczną możliwość zagłosowania. Zgadzam się, że regulamin trzeba poprawić.

Jeśli chodzi o budynek, który jest użyczony dla stowarzyszenia jest to pawilon ceglany, który wygląda w ruinie a jest w jakiejś części już odnowiony. Jest nowe pokrycie dachu, Stratus tym zajął się wcześniej i chce mieć na swoje potrzeby, spotkań, konferencji. Po za tym stowarzyszenie korzysta z terenu i hangarów, które w jakiś sposób zagospodarowało i wyremontowało na własne potrzeby.

Co do listy rezerwowej to wysoka rada będzie decydowała jaką pule przeznaczyć, być może dołożyć do któregoś z zadań. Ale to wszystko jest otwarte. Temat samego budżetu obywatelskiego 500 tysięcy jest na ten moment zamknięty, bo zostały pieniądze rozdysponowane.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.

Do punktu 11.

----------------- Po przerwie przewodniczący K. Komorzycki wznowił obrady i przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rafała Skrzypka. Przekazał, że radny złożył oświadczenie w sprawie rezygnacji ze swojego mandatu.

Do projektu uchwały nie wniesiono pytań.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem głosowało 5 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się od głosu 7 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała podjęta.

- uchwała Nr XXXIV/294/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu

Do punktu 12.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok przedstawiła skarbnik A. Górska z autopoprawkami.

Proponuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 275.946 zł. Proponuje się zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 143.361 zł.

Proponuje się zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1.445.823 zł. Proponuje się zmniejszyć wydatki 1.317.238 zł. Zmiana w zakresie dochodów zwiększenia i zmniejszenia wynika z faktu, iż przedwczoraj dostaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego zwiększenia i zmniejszenia dotacji przeznaczonej dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

(nastąpiła krótka przerwa techniczna celem odkserowania radnym autopoprawek)

Świadczenia rodzinne 143.361 zł jest zmniejszenie dotacji. W zasiłkach rodzinnych otrzymaliśmy 57 tysięcy zwiększenia dotacji. Zasiłki stałe 46.594 zł, OPS 13.513 zmniejszenie, usługi opiekuńcze 6.750 zł. W zakresie pomocy materialnej dla uczniów zamierzamy wprowadzić wkład własny 20%, który wynosi 2.981 zł.

Autopoprawka dotyczy również zmniejszenia poziomu planowanej zaciągnięcia pożyczki w zakresie zakupu samochodu pożarniczego. W poprzedniej wersji była to kwota 300.000 zł. Dzisiaj otrzymałam informację, że musimy zmniejszyć zapotrzebowanie na pożyczkę o 10.000 zł. Wobec czego zmniejszamy przychody o 10.000 zł ze względu zaciągnięcia pożyczki na kwotę 290.000 zł. Natomiast zwiększamy nasz udział własny o kwotę 10.000 zł.

Koszt finansowy samochodu pożarniczego - planowana kwota wydatków 650.000 zł, z tego 160.000 wkład własny, pożyczka z WFOŚ 290.000 zł, 100.000 zł dotacji od systemu krajowego i 100.000 otrzymamy z WFOŚ.

Inne ważniejsze zmiany to przeniesienie wydatków majątkowych w dziale 600 - zadanie pt. budowa chodnika wraz ze schodami w wąwozie postanowiliśmy zmienić nazwę zadania i przenieść je do działu 900 jednocześnie wpisując to zadanie w WPF.

Stanowiska komisji do projektu uchwały bez autopoprawek były za przyjęciem.

Radny J. Babiarz - Dlaczego zwiększa się kwota wydatków na oświatę o ponad milion złotych? W dziale 921 plan zwiększenia o 20.000 zł w tym 8.000 na wynagrodzenia, składki.

Instytucja kultury prawie dwa i pół miliona i to jest budżet prawie dwukrotnie większy od budżetów, które kiedyś bywały i jeszcze jest mało pieniędzy. Czym to jest spowodowane zwiększenie jeszcze kwot dla instytucji kultury? O ile mi wiadomo to nie mamy obowiązku zwiększania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

Skarbnik A. Górska - dział 801 oświata na etapie projektowania uchwały budżetowej dział oświaty był nieoszacowany. Natomiast dział 921 są to środki przeznaczone na świetlice wiejskie i nie ma to nic wspólnego dotacją dla Centrum Kultury. Są ośrodki potrzebne do końca roku w zakresie wydatków na wynagrodzenia dla palaczy i niezbędne materiały m. in. opał.

Radna R. Bekier - Zwracam się do pani skarbnik. To jest takiej natury organizacyjnej i merytorycznie uzasadnionej. Przystąpiliśmy do analizy i komisja pracowała nad jednym dokumentem, drugi na prośbę kolegi został nam dostarczony. Nie jedna nowelizacja nam jeszcze wejdzie i niejedna poprawka będzie na bieżąco korygowana. Tylko bardzo proszę, żeby było to spójne, bo byśmy dzisiaj głosowali po wysłuchaniu pani wyjaśnień, ale nad dokumentem, który, który nie jest spójny.

Skarbnik A. Górska - Ta sytuacja w miesiącu październiku jest wyjątkowa podyktowana tym, iż chcemy osiągnąć zgodność w WPF w zakresie dochodów i wydatków, chociaż moglibyśmy zgodnie z delegacją wprowadzić zarządzeniem, ale wtedy nie byłby to takie zgodne w WPF a to oznacza, że składając projekt budżetu na 2014 rok nie mielibyśmy zgodności w WPF w zakresie bieżącego roku i projektowane na następny rok muszą być zgodne. To jest jedyny wyjątkowy miesiąc, w którym ja bym chciała mieć zgodność przy projektowaniu budżetu na 2014 rok.

Burmistrz A. Fedorowicz - Na wszystkich komisjach uprzedzałem, że będą Autopoprawki w dziale pomocy społecznej, ponieważ pomiędzy czwartkiem a środą z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło kilka pism o zmniejszeniu i zwiększeniu dotacji na te zadania.

Radny J. Babiarz - Pani skarbnik. Ja bym się dalej upierał, żeby pani mi wyjaśniła w kwestii zwrotu, że coś jest „niedoszacowane”. Bo ja rozumiem, że coś wyniknęło w trakcie roku i wyliczenia budżetowe odnośnie oświaty trzeba zwiększyć. A druga rzecz to chciałbym usłyszeć czy wyliczenia odnośnie oświaty były inaczej wyliczone, realnie a zostały inaczej zapisane w budżecie, czy jest to celowe działanie, czy po prostu złe wyliczenie wydatków.

Burmistrz A. Fedorowicz - W poprzedniej kadencji, w poprzednich kadencjach, w każdej kadencji zawsze na oświatę pochylano się przeważnie pomiędzy wrześniem a grudniem z uwagi na to, że kończy się jeden rok szkolny, ruch kadrowy odbywa się w maju. Zgodnie z kalendarzem ruchu kadrowego rozpoczyna się nowy w sierpniu i od 1 września jest albo więcej albo mniej zatrudnionych. A więc te wydatki są niestety czasami…? Tak było w tym roku. Pomiędzy projektem budżetu, który przedstawili dyrektorzy na bazie informacji roku szkolnego 2011-2012 a finalnie uchwałę budżetową, którą państwo przyjęliście były pewne dysproporcje. Nie powiem, że z pełną świadomością, ale mając na uwadze to, że we wrześniu trzeba będzie do tematu wrócić przyjęliście państwo taki budżet, jaki został zaproponowany, żeby był zrównoważony. Bo o ile w przypadku wydatków inwestycyjnych mieliśmy więcej swobody o tyle w przypadku wydatków bieżących tej swobody zgodnie z ustawą nie było, bo wszystkie samorządy muszą bardzo mocno pilnować równowagi po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących. Stąd też właśnie dopiero teraz jest ten moment, kiedy wiemy ilu nauczycieli z dniem 1 września jest zatrudnionych, w jakim wymiarze, jakie finalnie będą koszty zatrudnienia do 31 grudnia tego roku. A więc niedoszacowanie czy doszacowanie to są słowa, które państwo i my używamy. Natomiast można powiedzieć, że uaktualnimy, to byłoby bardziej poprawne słowo, uaktualnienie budżetu w kontekście zatrudnienia w nowym roku szkolnym. A rok szkolny rozpoczął się 1 września i trwa do 31 sierpnia 2014.

Radny J. Babiarz - Reasumując rozumiem to w ten sposób, że budżet zaplanowany na oświatę jest o ponad 3 miliony niższy niż w ubiegłym roku, czyli zakładano zmiany w idące w kierunku oszczędności i zakładam, że na taką kwotę dużo mniejszą od ubiegłorocznej zostało złożone zapotrzebowanie. Czy od początku były założenia, że trzeba będzie wydać więcej a mieszczono w budżecie mniej? Bo to jest takie mydlenie oczu. Chciałbym wiedzieć, czy panu burmistrzowi przedłożono kwotę wyższą niż była wpisana do budżetu?

Burmistrz A. Fedorowicz - Nie będę odnosił się do mydlenia oczu a do realiów. A realia są takie, że karta nauczyciela gwarantuje nauczycielowi możliwość skorzystania z tzw. urlopu zdrowotnego. Przykładem jest jeden z naszych kolegów, który z tego prawa skorzystał, ale w to miejsce trzeba zatrudnić inną osobę, która będzie realizowała zajęcia programowe, czyli jest to zwiększenie wydatków nieplanowanych. nieplanowanych dopóki karta obowiązuje każdy nauczyciel trzy razy w swojej historii pracy zawodowej może z tego prawa skorzystać.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

W wyniku glosowania uchwała Nr XXXIV/295/2013 została podjęta 12 głosami za, 1 przeciwnym i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Do punktu 13.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2013-2021 z autopoprawkami przedstawiła skarbnik A. Górska.

Uaktualnieniu ulegają dochody i wydatki przychody i rozchody jak również przedsięwzięcia w szczególności wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pt. zagospodarowanie wąwozu na terenie Osiedla Lotnisko wraz z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej. Na to zadanie zaplanowaliśmy łączne nakłady finansowe w kwocie

1.070.000 zł. Czas realizacji rok 2013 - 2015.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/296/2013 została podjęta 12 glosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego przedstawiła skarbnik A. Górska.

W oparciu o średnią cenę żyta opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. proponujemy obniżyć stawkę podatku rolnego do poziomu 60 zł. Jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2014.

Przewodniczący komisji finansowej P. Mróz - Podczas komisji finansowej pan burmistrz wniósł autopoprawkę kwoty 60 na 59 zł i w takiej formie komisja zagłosowała na tak.

Komisja głosowała za przyjęciem projektu uchwały

Komisja oświatowa glosowała za przyjęciem projektu uchwały z Autopoprawki pana burmistrza.

Burmistrz A. Fedorowicz - Na komisji komunalnej rozmawialiśmy o stawce 60 zł. Na komisji finansowej i oświatowej, zgodnie z sugestiami wniosłem Autopoprawki. Natomiast pani skarbnik po powrocie ze szkolenia przekonała mnie, że autopoprawka będzie skutkowała

zmniejszeniem wpływów do budżetu o 75 tysięcy i nie tyle drobni tylko wielcy obszarnicy na tym zyskają. Stąd też podtrzymuję pierwszą propozycję, czyli 60 złotych. Sąsiadujące gminy proponują dużo wyższe stawki i żadna z nich nie chce zejść poniżej 60 zł.

Większość gmin na rok przyszły otrzymuje zmniejszoną subwencję. W naszym przypadku jest to kwota ponad pół miliona mniej do budżetu.

Radny R. Stec - Ja proponowałbym przegłosowanie kwoty 59 zł i 60 zł. Jeżeli większość będzie za 59 to zostawimy kwotę 59. Jeżeli większość za 60 to zostanie 60.

Radny M. Burak - Przedstawię jak wygląda analiza ceny zboża z lat ubiegłych i z tego roku. W 2012 roku żyto kształtowało się w granicach 50 zł, teraz 40 zł. Rzepak mieliśmy 180-200 zł, dzisiaj mamy 130-150 zł. Pszenicę mieliśmy od 80 do 100 zł, teraz 60 zł, 75 zł. W zeszłym roku GUS wprowadza 75 czy 78 zł stawka jednego kwintala żyta, gmina obniżyła stawkę do 63 zł. W tym roku GUS szykuje 64 zł, chociaż ceny realnie są dużo, dużo mniejsze i robią nam przelicznik z jedenastu miesięcy a nie z ostatnich kwartałów jak było dawniej. Prosiłbym szanowną radę i panów burmistrzów przychylić się do tej sprawy.

Skarbnik A. Górska W tym roku obwieszczenie o średniej cenie żyta było wyliczone na podstawie jedenastu kwartałów. W poprzednich latach ta cena ustalana przez GUS była robiona na podstawie trzech pierwszych okresów roku poprzedzającego a w tej chwili mamy jedenaście okresów. Trzy poprzednie okresy to jest kwota 75.86 zł. Obecnie za jedenaście kwartałów poprzedzających rok podatkowy 69.28 zł.

Mieszkaniec Krajnika Górnego. K. Pawlik - Czy ta uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym? Tytuł uchwały brzmi: „w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Natomiast w treści w paragrafie 1 nie mówi się, że się obniża cenę z kwoty do kwoty tylko przyjmuje stawkę. A więc logicznie patrząc troszkę jedno z drugim mija albo przechodzi obok siebie.

Następna sprawa paragraf 4: „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2014 r.” Ogólnie prawda tylko, że uchwała uzyskuje moc prawną po upływie 14 dni a w życie wchodzi 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący rady K. Komorzycki - Każda uchwała przechodzi procedurę opiniowania prawnego przez kancelarię radców prawnych a więc trudno mi to podważać.

Mieszkaniec Krajnika Górnego K. Pawlik - Rada gminy jest upoważniona do obniżenia ceny. Wiem, że tak. Wypadałoby napisać, jakiego aktu prawnego jest uprawniona.

To idzie do wojewody i powinno nie mieć żadnych uchybień.

Sekretarz E. De La Torze - Szanowny panie. Ja uważam, że nie każdy musi być prawnikiem, ale każdy ma prawo do dostępu do informacji m. In. jak się tworzy akty prawa miejscowego. Jeśli pan pozwoli przygotuje panu całą wykładnię dotyczącą tworzenia prawa miejscowego. Również w przypadku uchwał około podatkowych. Jeśli pan sobie życzy to uprzejmie proszę o udostępnienie swojego adresu, otrzyma pan komplet dokumentów.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia stawki 59 złotych. Za przyjęciem wniosku glosowało 7 radnych, przeciwko 4, 2 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że przyjęta została stawka 59 złotych.

Następnie poddał pod głosowanie, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014 w wysokości 59 złotych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciwko 3. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

- uchwała Nr XXXIV/297/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu

Do punktu 15.

----------------- Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej przedstawiła skarbnik A. Górska.

Projekt tej uchwały dotyczy zmiany tekstów jednolitych ustawy o samorządzie gminnym i podatku rolnym. Poprzednia uchwała była podjęta w roku 1996 i dzisiaj chcielibyśmy, żeby ta uchwała była aktualna.

Stanowiska komisji finansowej i kultury były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja komunalna wnioskowała o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 8 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymało się 5 radnych. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

- uchwała Nr XXXIV/298/2013 stanowi załącznik nr 10 do protokołu

Do punktu 16.

----------------- Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponuje się pozostawić stawki z roku 2013.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski - Chciałbym wnieść propozycje zmiany. Chodzi o powierzchnię użytkową budynków lub innych części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i obniżenie z 20 zł na 19 zł.

Skarbnik A. Górska - Każdy podmiot, każda osoba fizyczna ma prawo ubiegać się o rozłożenie na raty kwoty podatku. Natomiast obniżenie podatku odgórnie dla wszystkich w formie subwencji.

Radna R. Bekier - Sądziłam, że będzie w takiej formie niezmienionej. Natomiast będę wyrazicielem opinii tylko własnej bo to było w ubiegłym roku co do gruntów pozostałych gospodarczych od budynków gospodarczych bo dotyczy to sporej liczby mieszkańców naszej gminy i terenów wiejskich, bo na terenach popegerowskich występuje ten problem budynków gospodarczych, ale na innych terenach też. Na swoim przykładzie wiem, że jest to kwota sporo wyższa jak wartość podatku za część mieszkalną. Natomiast służy to do składowiska drewna, węgla i nie przynosi żadnych dochodów.

Radny W. Skrzypczyk - Pozwoliłem sobie przed sesją zapytać pani skarbnik jak się ma wysokość podatku do jednego metra kwadratowego podatku rolnego do pozostałych gruntów się okazuje, że my dajemy te 30 groszy na pozostałe grunty, natomiast to, co żeśmy przyjęli to już w tej chwili nawet jest mniej niż 3 grosze od metra kwadratowego gruntów rolnych, bez zastosowania przelicznika. Ci, którzy mają te działki oni też nie czerpią żadnych korzyści z tego tytułu. Moglibyśmy w ten sposób dojść, że obniżamy wszystkie podatki do zera i możemy sobie tutaj siedzieć. Jeśli mamy realnie podejść do podatków to podejdźmy do podatków i do zadań, które czekają gminę. Jeśli nie powiążemy tych dwóch elementów to będziemy sobie obniżać, będziemy sobie populistycznie mówić, że trzeba to obniżyć, tamten podatek trzeba obniżyć. Populizm naprawdę nie buduje budżetu po stronie dochodów jak i wydatków.

Radna R. Bekier - Koń zawinił, kozę powiesili. Panie radny. Nie jestem ani populistą ani nie głoszę haseł utopijnych i proszę mnie tak nie postrzegać. Nie wystąpiłam z wnioskiem zmniejszenie. Zasygnalizowałam tylko problem nie podając stawki, więc bardzo proszę nie ujednolicać problemu. Podatek gruntowy, podatek rolny, podatek od transportu itd. ja wiem jaka jest uciążliwość podatku a jakie daje skutki jeżeli jest obniżenie.

Radny P. Mróz - Jako wiceprzewodniczący klubu radnych Wspólnota Samorządowa proszę o 10 minut przerwy dla klubu.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

Radny P. Żebrowski wycofał wniosek o obniżeniu z 20 zł do 19 zł.

Następnie przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/299/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Do punktu 17.

----------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponuje się stawki na 2014 rok obniżyć o kwotę 200 zł w stosunku do stawek na 2013 rok.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/300/2013 została podjęta 12 głosami za, przeciwnych nie było, wstrzymał się 1 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Do punktu 18.

----------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz załączników do deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponuje się wprowadzić nowe wzory deklaracji informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/301/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Do punktu 19.

----------------- Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy przedstawiła naczelnik wydziału urzędu ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy nadania drodze gminnej gruntowej składającej się z dwóch działek łącząca pierwszą kolonię z ul. Barwicką nadania nazwy ul. Chopina.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/302/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Do punktu 20.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Chojna przedstawiła naczelnik wydziału urzędu ZBN M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy ustanowienia hipoteki na nieruchomości położonej w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 2 na działce nr 201/21 o pow. 0,5572 ha, obręb 7. Jest to nieruchomość zbudowana tzw. „czerwonym” budynkiem.

Stanowisko komisji Gospodarki Finansowej… Komisja nie głosowała projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Gospodarki Komunalnej… i Komisji Kultury, Oświaty… za projektem uchwały.

Radny S. Drapaluk - Poprzednia uchwała kwotowo była inna. Prosiłbym o wyjaśnienie, dlaczego nastąpiła tak zmiana.

Skarbnik A. Górska - Ta uchwała była konsultowana z bankiem. W momencie, kiedy PUK przedłożyło w banku uchwałę pani prezes zausterkowała zapis w uchwale, który ograniczał hipotekę do kwoty kredytu, natomiast nie odnosił się do odsetek. Uchwała musi wyrażać zgodę na obciążenie hipoteki całą kwotą zobowiązania, czyli zarówno kwota kredytu i kwota odsetek.

Radny R. Stec - Na ile lat ta hipoteka jest ustanowiona?

Prezes PUK Z. Hippmann - Na 15 lat.

Przewodniczący rady K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciwko nie było, 1 wstrzymał się od głosu.

(na sali nie było radnych N. Oleśkowa i P. Żebrowskiego)

- uchwała Nr XXXIV/303/2013 stanowi załącznik nr 15 do protokołu

Do punktu 21.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej przedstawił naczelnik wydziału urzędu BGK

J. Będzak.

Będzie to uchwała intencyjna. Mając ten dokument można się ubiegać o środki zewnętrzne. Warunkiem uzyskania w przyszłości środków na termoizolację obiektów użyteczności publicznej jest posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Można ubiegać się o 85% dofinansowania. 15% oferuje firma zewnętrzna tj. Fundacja Instytut Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej w Szczecinie, która realizuje projekt. Chcą oni wykonać plan do końca stycznia za kwotę 10 zł miesięcznie.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXIV/304/2013 została podjęta 8 głosami za, przeciwnych nie było, 3 wstrzymujących.

(na sali nie było radnych N. Oleśkowa Olejkowa P. Żebrowskiego)

- uchwała Nr XXXIV/304/2013 stanowi załącznik nr 16 do protokołu

Do punktu 22.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna przedstawił jeden z wnioskodawców grupy radnych J. Babiarz.

Na wstępnie odczytał uzasadnienie do projektu uchwały o treści: „Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.. Gmina na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie jest zobowiązana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstwom domowym o niskich dochodach oraz zapewnienia lokali socjalnych, tymczasowych zamiennych. Realizując te zadania gmina wyłącza określone lokale ze sprzedaży oraz określa zasady zbywania lokali będących w zasobach mieszkaniowych gminy. Gmina prowadząc własną politykę mieszkaniową może odmówić sprzedaży określonego lokalu. W praktyce najczęściej gminy nie wystawiają na sprzedaż m. in. lokali socjalnych, lokali tymczasowych, mieszkań lub budynków, w których gmina przeprowadziła remont kapitalny, nieruchomości, w których przewidywana jest zmiana funkcji lub przeznaczenia, nieruchomości nadających się do modernizacji, rozbudowy, przebudowy, pojedynczych mieszkań w budynkach podlegających remontom kapitalnym, mieszkań nowo - wybudowanych (kilka lat przed złożeniem wniosku.)

Gminy stosują również zróżnicowany system ulg uzależniając ich wysokość od wielu czynników wynikiem, czego są ulgi od 40 - 95%.

W przypadku wyłączeń ze sprzedaży określonych w niniejszej uchwale zasadnym jest ich wyłączenie a w szczególności lokalu w Krajniku Górnym, który znajduje się w budynku, w którym realizowana jest przebudowa w ramach projektu unijnego. Wyłączenie powyższego lokalu ze sprzedaży nie stworzy sytuacji istnienia 2 współwłaścicieli na jednej nieruchomości, co zawsze mogłoby być przyczyna konfliktów utrudnień w funkcjonowaniu publicznej jednostki samorządowej. Wyłączenie ze sprzedaży z zastosowaniem bonifikat na okres 5 lat niedawno wyremontowanych mieszkań i budynków wykluczy możliwość spekulacji przez niektórych najemców, którzy wstrzymują się z ewentualnym wykupem lokalu do czasu przeprowadzenia przez gminę określonych prac remontowych. Będzie nadal możliwy wykup danej nieruchomości jednak bez zastosowania ulg.

Zdaniem wnioskodawców propozycja zmian jest zgodna z interesem gminy i jej mieszkańców, dlatego wnosimy o jej uchwalenie w przedstawionym kształcie.”.

W podpisie radny J. Babiarz, R. Skrzypek, J. Przygoda, P. Szczapa.

Zmiana dotyczy w paragrafie 2 tj. dopisanie do istniejących już lokali lokal w Krajniku Górnym 26 oraz dopisanie punktu 2 o treści:” wyłącza się ze sprzedaży z zastosowaniem bonifikat na okres pięciu lat lokale mieszkalne, w których gmina przeprowadziła remont oraz lokale w wyremontowanych budynkach. Okres wyłączenia nalicza się od dnia zakończenia remontu lokalu lub budynku”.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… 1 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… przeciwko przyjęciu projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty… przeciwko przyjęciu projektu uchwały.

Radny J. Babiarz - Kwestia mieszkania w Krajniku Górnym była wielokrotnie poruszana. Nam jako twórcom chodziło o to, że nie odnosimy się do tego, kto w tym mieszkaniu mieszka. Nie ważne jest czy mieszka tam pan burmistrz czy pan Fedorowicz, czy ktokolwiek inny. Chodzi o zasadę, aby obiekt był zawsze w gestii gminy, żeby nie tworzyć ewentualnej możliwości powstania sytuacji, że będzie dwóch współwłaścicieli i wszelkiego rodzaju prace wykonywanie na tym obiekcie będą musiały uzyskiwać konkretną zgodę współwłaściciela. Bo załóżmy, że trzeba wykonać prace w budynku trzeba uzyskać zgodę współwłaściciela i wyliczyć, jaki jest jego udział w tych pracach.

Dlatego zasadnym jest dla interesu gminy, aby mieszkanie to było w tym obiekcie tak jak jest, żeby wyłączyć tak jak niektóre mieszkania w Chojnie z możliwości sprzedaży. Należy zauważyć, iż w chwili obecnej jest tam dokonywana przebudowa w ramach projektu unijnego obiekt przez najbliższych 5 lat musi odpowiednio funkcjonować więc zasadnym jest, aby obiekt był w zasobach gminy i mieszkanie było wyłączone z możliwości sprzedaży.

Nie chciałbym, żeby ktokolwiek odczuwał to jako jakiekolwiek działanie z mojej strony, czy kogokolwiek z twórców tego projektu, że jest to oddziaływanie przeciwko panu burmistrzowi.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Pochylam się nad projektem uchwały, którą przygotowała grupa radnych. To rzadkość w naszym przypadku, bo nieczęsto mamy do czynienia z tego typu uchwałami. Tym razem grupa radnych zdecydowała, żeby zająć się polityką mieszkaniową w naszej gminie i zaproponowała dwie ciekawostkowe zmiany. Jedna dotyczy wyłączenia ze sprzedaży lokalu w Krajniku Górnym 26, czyli mieszkania, które zajmuje burmistrz gminy Chojna pan Adam Fedorowicz. To jest ostatni przypadek w historii naszej gminy, gdzie lokal tzw. oświatowy, z zasobów oświatowych pozostał jeszcze lokalem komunalnym. Na przestrzeni lat 93 do 2007 dotychczasowe wszystkie zasoby mieszkaniowe w budynkach po oświatowych i oświatowych zostały na rzecz najemców sprzedane. Takich przypadków mieliśmy piętnaście. To jest Godków, Krajnik Górny, bo tam było mieszkanie jedno i drugie, Strzelczyn, Brwice, Krzymów i Lisie Pole. We wszystkich tych przypadkach bonifikata wynosiła od 85% aż do 97% w Lisim Polu, czyli za 3% wartości te mieszkania zostały przez najemców wykupione.

Historia dotycząca Krajnika 26 to jest fakt, iż to mieszkanie było w „obiegu”. Do roku 2000 to mieszkanie było wyłączone ze sprzedaży. W roku 2000 wysoka rada w Chojnie podjęła uchwałę, że to mieszkanie zostało wyłączone ze sprzedaży. Najpierw było włączone do sprzedaży potem było wyłączone. W 2004 roku wysoka rada podjęła ponownie uchwałę i wtedy włączyła to mieszkanie do sprzedaży. Czyli od 2004 roku lokator pan Fedorowicz nie będący wtedy jeszcze burmistrzem miał prawo to mieszkanie wykupić, bo zostało włączone do sprzedaży. W 2013 roku grupa radnych proponuje, żeby to mieszkanie znowu wyłączyć ze sprzedaży tłumacząc faktem bycia dwóch właścicieli na jednej nieruchomości. Oczywiście to jest kwestia dyskusyjna na ile te relacje między dwoma właścicielami będą poprawne, będą zgodne, ale takich przypadków mamy znakomicie więcej, kiedy różnych właścicieli jest pełno. Tak się dzieje również we wszystkich innych wspólnotach mieszkaniowych, gdzie też są i właściciele i współwłaściciele. Tu ta sytuacja byłaby podobna, gdzie z jednej strony gmina byłaby właścicielem udziału części obiektu i udziału w gruncie a drugą część miałby obywatel i udział w gruncie, ponieważ to mieszkanie jest faktycznie oddzielone od całego obiektu, choć nie jest wydzielone w sposób geodezyjny, bo tego się fizycznie nie da zrobić. W związku z tym musiałoby być sprzedane w udziale do całego obiektu i takie rozwiązanie jest do zastosowania. Pan burmistrz wielokrotnie w wyniku tej całej nagonki na to mieszkanie, na jego tam przebywanie stwierdzał, że nie jest na tym etapie zainteresowany wykupem tego mieszkania. Chcę jeszcze z całą mocą zdecydowanie i stanowczo podkreślić, że w mieszkaniu komunalnym zajmowanym przez pana burmistrza nie były w związku z inwestycją prowadzoną na obiekcie prowadzone żadne prace. Zdecydowanie i stanowczo to podkreślam, poza częściami wspólnymi, które dotyczą całego obiektu. W mieszkaniu nie były prowadzone żadne prace. Wydaje się, że niesprawiedliwym jest, nieuczciwym jest wyłączanie tego mieszkania ze sprzedaży w kontekście dotychczasowej polityki, jaką prowadziła gmina. To jest nie w porządku. I dlatego chcę państwu powiedzieć jeszcze jedną informację, która wydaje się być istotna z punktu widzenia sprzedaży mieszkań. Do 2004 roku gmina sprzedała 559 mieszkań. Od roku 2004 do końca ubiegłego roku sprzedano 318 mieszkań na kwotę 1.893.000 zł z ulgami. I tak w poszczególnych latach to się odbywało, że tych mieszkań było od 15 w najgorszym roku do 45 w najlepszym roku. W roku 2013 pod rządami nowej uchwały, która wysoka rada podjęła realizowaliśmy te wszystkie wnioski, które były złożone do końca roku 2012 na tzw. zasadach przejściowych, bo wtedy mogły być realizowane na podstawie starej uchwały. Natomiast w roku 2013 wpłynął jeden wniosek na wykup mieszkania na nowych zasadach. Czyli zahamowaliśmy zdecydowanie zainteresowanie wykupem mieszkań w stosunku do tych rozwiązań, które były dotychczas.

Drugi ustęp, który państwo proponujecie z wyłączeniem ze sprzedaży z zastosowaniem bonifikat na okres 5 lat lokali mieszkalnych, w których gmina przeprowadziła remont jest to określenie nieostre, bo co to znaczy remont. Pan się powoływał w uzasadnieniu na remont kapitalny, tu już pan zostawia tylko remont a w związku z tym jest to nieostre i trudno wiedzieć, co to za skala remontu wyłącza takie budynki, lokale mieszkalne ze sprzedaży, oraz lokale w wyremontowanych budynkach to też jest nieostre, bo co to znaczy wyremontowany budynek. Okres wyłączenia zalicza się od zakończenia remontu. My w tych zasobach komunalnych, którymi dysponujemy w ostatnich pięciu latach nie prowadziliśmy jako gmina żadnych rewolucyjnych remontów. To były rozwiązania, które pozwalały utrzymać tę substancję, która jest w kiepskim stanie, żeby to się nie posypało, nie rozwaliło, nie zniszczało. Na przełomie roku od 2009 do dnia dzisiejszego poza Chojną największy remont to jest kwota 15 tysięcy, w Krupinie cztery lokale mieszkalne. Bara 9 trzy lokale 35 tysięcy.

Czy to jest kwota tak porażająca przez te pięć lat, która powoduje, żebyśmy wyłączali ze sprzedaży na rzecz tych mieszkańców? Jeśli chodzi z kolei o miasto Chojna to największy koszt remontu w ostatnich pięciu latach na Prusa 3, czyli słynnym „Pekinie”. To jest też kwota porażająca, bo 76 tysięcy na tyle lokali i teraz pan się dziwi, że są wyłączone, że jest wyłączony Mieszka I, że wyłączony jest „Pekin”. Dlaczego jest wyłączony „Pekin”? Dlatego, że nie można tych lokali potraktować jako samodzielne. Nie dostaniemy takiego zaświadczenia, bo to nie są samodzielne lokale, ponieważ mieszkańcy muszą korzystać ze wspólnych łazienek, wspólnych toalet. Dlaczego Mieszka I nie sprzedajemy? Bo to jest obiekt, który trzeba w pełni przeznaczyć do kapitalnego remontu. Po to robimy Strzelczyn, żeby tych mieszkańców wyprowadzić do Strzelczyni a następnie ten budynek wyremontować, bo tak nakazuje pani konserwator. Tylko, że koszt wyremontowania Mieszka I to jest 2.5 mln. A nie możemy tego zburzyć, bo to jest zabytek.

Radny J. Babiarz - Szanowny panie burmistrzu. O gospodarce mieszkaniowej w gminie Chojna można mówić dużo i mówimy nie wiedząc, czym dysponujemy. Wieloletni plan gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który obowiązuje w każdej gminie w tej gminie nie obowiązuje, bo go nie ma. Nie został opracowany, więc nie wiemy, nie mamy pojęcia również jakimi zasobami i jakie powinniśmy prowadzić działania w kierunku właściwej gospodarki mieszkaniami. Mówi pan, że sprzedano tak dużą ilość mieszkań. Zgadza się, tylko proszę wybaczyć, jakie mieszkania sprzedano. Te o najlepszym standardzie. Proszę spojrzeć, jakie straty gmina poniosła sprzedając mieszkania w budynku na ul. Narciarskiej. To jest ten budynek komunalny wyremontowany, w który włożono wiele milionów a sprzedano za grosze i dlatego staraliśmy się, żeby wyłączyć. Jeśli nie mamy dalej jasnej polityki mieszkaniowej, nie wiemy jakimi zasobami dysponujemy, wyłączyć możliwość spekulacji,bo takowa jest. Sam rozmawiałem z takimi ludźmi, którzy oczekują na to aż zostanie budynek wyremontowany i wtedy złożą akces wykupu, dlatego że im się w tej chwili nie opłaca, bo zostały budynki czy mieszkania takie, które są w bardzo złym stanie.

Czy gmina ma prowadzić politykę wyprzedaży mieszkań komunalnych, czy raczej zachować te mieszkania dla tych, którzy rzeczywiście potrzebują. Nie wiem, bo nie mamy takiej polityki opracowanej. Dlatego złożyliśmy ten akces, żeby wyłączyć możliwość wykupu z bonifikata lokali, które gmina będzie ewentualnie remontowała.

Co do mieszkania w Krajniku Górnym to proszę zwrócić uwagę na to, że jak obiekt został uwolniony to nie wiadomo było co z tym obiektem będziemy robić. W momencie, gdy zdecydowano się na zaadaptowanie budynku na cele publiczne to zasadnym jest, aby nie było sytuacji takiej jak miała miejsce np. w Jeleninie. Chyba już rozdział jest zrobiony w kwestii świetlicy w Jeleninie, ale były tam cały czas problemy w kwestii remontu, funkcjonowania tej świetlicy, dlatego że było dwóch współwłaścicieli. Żeby uniknąć takiego problemu intencją naszą jest, aby to mieszkanie zostało dalej w zasobach gminy. Przecież my nie chcemy wyprowadzić pana burmistrza z mieszkania a wręcz nawet jeżeli będzie wymagało to mieszkanie normalnego remontu, który podniesie jego standard to jest wskazane, żeby to mieszkanie również remontować tak jak inne. I niech ten standard tego obiektu będzie odpowiednio podniesiony i nie będzie wtedy możliwości jakichkolwiek konfliktów w sytuacji gdyby okazało się, że jednak lokator chce wykupić mieszkanie. A to, że chciał je kupić, to niech pan burmistrz nie mówi, że nie chciał, bo chciał, bo był zgłoszony konkretnie akces pana burmistrza na wykup mieszkania.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Ale się wycofał.

Radny J. Babiarz - I w związku z tym uważamy, że zasadnym jest dla dobra funkcjonowania tego obiektu, aby zostało to mieszkanie wyłączone z możliwości sprzedaży i żeby normalnie mogło funkcjonować w tym obiekcie. Tym bardziej, że jest to remont realizowany w ramach projektu i wiemy, że z korespondencji prowadzonej między urzędem a stroną projektu wynikało, iż ewentualna sprzedaż tego mieszkania mogłaby spowodować sytuację taką, iż gmina nie uzyskałaby zwrotu poniesionych nakładów, czyli ten projekt by upadł. Ja wnioskuję, że w związku z taką sytuacją pan burmistrz odstąpi od zakupu mieszkania. Nie wiem, czy tak, ale mogę wnioskować, że również to miałoby jakiś wpływ. Dlatego uważam, że zasadnym jest abyśmy zdecydowali o tym, żeby nie było więcej konfliktów w sprawie tego mieszkania wyłączyć je ze sprzedaży i normalnie traktować jak każde mieszkanie komunalne.

Burmistrz A. Fedorowicz - Miałem się nie odzywać. Postanowiłem, że nie będę się odzywał, bo to mnie dotyczy. Ale jest zbyt dużo słów, które padają pod moim adresem jako słowa spekulacyjno, hipotetyczno, przypuszczalne i nie wiadomo jeszcze jakie. Ja nie wiem czy będę za rok żył, za dziesięć czy za trzydzieści. Nikt z nas nie wie. To są daleko idące spekulacje, co by było gdyby było, co będzie, kiedy będzie. Gdybym myślał takimi kategoriami jak niektórzy spekulanci to po likwidacji szkoły jako lokator tego mieszkania i sąsiad byłej szkoły powinienem po cichutku poczekać aż się budynek prawie, że rozsypie, nawet mu trochę pomóc t tak jak niektórzy w gminie zrobili wykupić całość.

A ja myślałem inaczej. Po co stróż, jestem na miejscu, wszystko widzę a więc, po co koszty.

Natomiast to mówiłem wielokrotnie, że moja myśl o wykupie mieszkania miała na celu także partycypowanie w kosztach remontu części wspólnych, bo one w jakiś sposób zostały wyliczone. Jeżeli państwo mnie podejrzewacie mierząc innych swoją miarą to ja na to nie mam wpływu. Jeżeli było mówione i pisane na ten temat wiele słów nieprawdziwych to też na to nie mam wpływu. Natomiast mam wpływ na to, tak jak powiedziałem. Żeby nie zachwiać trwałości projektu na ten moment nie wykupuję mieszkania. Ja nie wiem co będę robił za 5 lat i gdzie będę za 5 lat. Nie będę się odnosił do polityki mieszkaniowej gminy jest od wielu lat niezmienna. Robimy to na ile nas stać. Idea, którą kiedy przyjęliśmy, żeby tej substancji, która wymaga remontu pozbyć się. Ja też nie mam wpływu na to, że w latach dziewięćdziesiątych wyremontowano pod klucz wiele mieszkań a potem lokatorzy mieli prawo je wykupić. Dzisiaj jest musztarda po obiedzie. Nie będziemy się cofać do lat dziewięćdziesiątych mówić, że ci, którzy kupili mieszkanie, które było warte 300 tysięcy za 10% wartości i za 10% wartości kupili ruinę, która była warta 20 tysięcy to już jest ich problem. Dzisiaj możemy tylko stwierdzić, że wiele mieszka wymaga remontu. Dzisiaj nie możemy mówić, że po remoncie komina, klatki schodowej czy innej części wspólnej wstrzymujemy sprzedaż. Jeszcze ciągle dużo obiektów jest, w których są udziały gminy, czyli lokale komunalne. Wtedy musi być zgoda wszystkich właścicieli, współwłaścicieli na jakiekolwiek inwestycje. Nawet, jeśli mamy udział w jednej tysięcznej.

Radny W. Skrzypczyk - Panie radny Babiarz. Gmina posiadając udziały w jakimś budynku należy również do wspólnoty. I w tym przypadku również. Gmina posiada, zakładając hipotetycznie, że kiedyś burmistrz być może wykupi to mieszkanie. Zawiąże się wspólnota. A zasady istnienia wspólnoty określają odpowiednie przepisy.

Radny J. Babiarz - Zważcie tutaj państwo na to, że tu chodzi przede wszystkim o dobro gminy. Nie przyjmujcie opcji, że tam mieszka pan burmistrz, że tam mieszka pan Fedorowicz tylko mieszka tam obywatel i związku z tym dla dobra funkcjonowania tego obiektu jest wskazane, aby było mieszkanie wyłączone ze sprzedaży i weźcie to pod uwagę.

Przewodniczący K. Komorzycki - Czy to rzeczywiście nie było jakieś postępowanie polityczne w stosunku do burmistrza. Proszę zwrócić uwagę, kiedy to było wniesione i w jakiej formie. Kiedy bez przerwy i na ulicach i wszędzie mówiło się o tym, że burmistrz remontuje mieszkanie za 3 miliony. Czy to było poważne? Starczy już tego wszystkiego.

Radny J. Babiarz - Panie przewodniczący. Pierwsze zgłoszenie w kwestii wyłączenia tego mieszkania było rok temu. A teraz tylko zostało ponownie zgłoszone. Wtedy nie było jakiegoś zainteresowania, teraz liczę na to, że radni przemyśleli sprawę, wiedzą na czym rzecz polega i zagłosują tak jak uważają.

Burmistrz A. Fedorowicz - Pierwsze zgłoszenie było w 2000 roku, kiedy byłem niewygodnym obywatelem dla ówczesnych władz.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/181/2012 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Chojna.

Za przyjęciem uchwały głosował 1 radny, przeciwko 8, wstrzymało się od głosowania 2 radnych, nie glosowało 2 radnych. Przewodniczący stwierdził, że projekt uchwały został odrzucony.

- projekt uchwały stanowi załącznik nr do protokołu

Do punktu 23.

----------------- Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania zadane w punkcie 7 porządku obrad.

Dopowiem w kwestii dwóch tematów, o których zapomniałem. O jednym z nich pan radny Mróz przypomniał. Drugi temat - Po ostatniej wizycie u pana wojewody usłyszeliśmy takie informacje, że na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek wpłynęło wniosków na 180 milionów. Planowano wcześniej, że rząd przeznaczy jako udział państwa w dofinansowaniu kwotę 52 milionów. Finalnie okazało się, że w naszym województwie będzie 13 milionów. Więc państwo teraz widzicie, jakie są szanse, żeby jakakolwiek inwestycja została zrealizowana. 13 milionów dotacji z budżetu państwa na 180 milionów zadań, które czekają. Razem z Powiatem ubiegamy się o dofinansowanie remontu ul. Jagiellońskiej. Wniosek został złożony a czy będzie pomyślnie zatwierdzony jeszcze nie wiemy.

Dworzec PKP - Mamy korespondencję sprzed kilku dni, w której PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu wyraża zgodę, natomiast wystąpi o opinię do ELKSa, czyli zarządzającym linia kolejową. Otrzymaliśmy informację, że dla potrzeb ratowniczych i dysponowania swobodnego torem kolejowym niezbędną nieruchomością jest nieruchomość, która jest parkingiem. My wcześniej mówiliśmy o tym, że dworzec plus parking, żeby służył naszym pasażerom i żebyśmy go utrzymywali w należytym stanie, bo wygląda tak jak wygląda. Teraz pozwoliliśmy sobie wystąpić jeszcze raz do Oddziału PKP Nieruchomości w Poznaniu z doprecyzowaniem informacji z naszej strony, że wszystkie służebności zostaną zachowane i nikomu to nie będzie przeszkadzało, że gmina będzie dysponowała parkingiem a więc nie ma żadnych zagrożeń, że PKP nie będzie mogła z tego tereny korzystać. Kiedy już będzie ostateczna odpowiedź, zgodnie z pismem, które otrzymaliśmy przedłożymy wysokiej radzie projekt uchwały a wcześniej PKP prosi o przygotowanie stosownego porozumienia, które będzie określało warunki na jakich zostanie zawarta umowa.

Pan radny Żebrowski pytał, czy będą kontrole w sprawie śmieci. Już są. Już pracownicy Związku jeżdżą po gminach, ponieważ mamy bardzo dużo sygnałów, że nie wszyscy przedsiębiorcy mają stosowne umowy na odbiór odpadów komunalnych. My wyłączyliśmy nieruchomości niezamieszkałe do końca 2014 roku. Przetarg był ogłoszony tylko na odbiór odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych.

Odnośnie ścieżki rowerowej Graniczna-Chojna i Krupin-Chojna poproszę wydział, żeby przygotował stosowną informację. Nie jest to takie proste, ponieważ nie mamy tam żadnej nieruchomości, którą możemy dysponować, nawet ścieżki. Pas drogowy jest określony, dalej są tereny albo agencyjne albo leśne. Ta propozycja pojawiła się wcześniej. Z uwago na bezpieczeństwo Granicznej chcielibyśmy jak najszybciej, ale to nie będzie takie proste. Myślę, że dzięki temu, że Lasy Państwowe dysponują większą kwotą na różne prace związane z remontami dróg leśnych to może uda się wspólnie to przedsięwzięcie zrealizować.

Oświetlenie m. Bara było w planie i trzeba zaplanować jeszcze raz.

Odnośnie odpadów biodegradowalnych, co będzie z nimi zimą. Na pewno będą odpady zmrożone, bo nie ma innej możliwości. Sytuacja była chyba najtragiczniejsza w lipcu, kiedy pierwszy odbiór miał miejsce czasami po tygodniu, dwóch, trzech albo czterech bo nie wszędzie firmy dotarły i te pojemniki wręcz prawie „chodziły”. Worki są udostępniane sukcesywnie. Jeżeli ich nie ma to ja przypomnę dla prezesa Remondisu, żeby jako główny konsorcjant zadbał o to, żeby do wszystkich worki dotarły. Worki na bioodpady powinny mieć kolor brązowy. Okazało się, że tych pojemników takiego koloru zabrakło a więc dopuściliśmy możliwość naklejania etykiety brązowej z napisem „odpady biodegradowalne” z zaznaczeniem, jakie to są.

Co do przystanku autobusowego to od wiosny walczymy z zakupem przystanku. Było zaawansowane, ale okazało się, że jest to kwota powyżej 14 tysięcy euro i musieliśmy ogłosić przetarg. W związku z tym szukaliśmy ofert tańszych, korzystnych, żeby jak najszybciej to zrobić. Okazało się, że minęło kilka miesięcy, my nadal tego nie zrobiliśmy. Postaramy się jak najszybciej zakupić.

Droga powiatowa - sam osobiście doświadczyłem tego, czego inni doświadczają na tym zakręcie. Jest rzeczywiści mocno sfatygowana nawierzchnia. Również pani sołtys Grzybna przekazała informacje o tym, że przy tej okazji dobrze by było zwrócić uwagę na stan chodnika w kierunku szkoły, bo to też jest ulica powiatowa. Wystąpimy z takim wnioskiem do zarządcy drogi.

Odnośnie parku - drugie zgłoszenie wysłaliśmy 14 października, ponieważ po pierwszym zgłoszeniu otrzymaliśmy odpowiedź, że mamy 40 dni na uzupełnienie dokumentacji, prawie takiej jakbyśmy autostradę budowali. A chodziło tylko o utwardzenie ciągów komunikacyjnych, które były, są i będą. Zalecono nam, żebyśmy skorzystali z opinii konserwatora zabytków i wielu innych podmiotów. Stąd uznaliśmy, że będzie to trwało dwa lata a więc zmieniliśmy formę zgłoszenia i mam nadzieję, że w najbliższych dniach takie zgłoszenie przyjdzie i że PUK, który już czeka będzie mógł to zrobić o ile warunki pogodowe będą sprzyjające.

Co do śmieci i hałd, które gdzieś się pojawiają - Związek Gmin ma za zadanie, które przejął od gmin odbiór odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych i od roku 2015 z terenów nieruchomości niezamieszkałych. To, że mamy sytuację, jaka mamy, nie powiem patologiczną, bo jest całkiem przyzwoicie patrząc na inne regiony kraju, inne miejsca. Tych odpadów nie jest ani więcej ani mniej. A to, że czasami się przemieszczają to jest sprawa dobrego wyczucia tych, którzy albo nie chcą odpadów kierować tam gdzie powinni albo nie wiem, z jakich powodów to robią. To jest problem gmin. Gminy powinny wskazać takie miejsca, które ewentualnie Związek Gmin zleci dodatkowo firmom, które wygrały przetarg. Tak jak w przypadku gminy Chojna gmina może zlecić aczkolwiek w sytuacji, kiedy to dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, czyli jeżeli jest to park, przy parku, przy ulicy. Bardzo często z panem prezesem na ten temat rozmawiamy i jak do tej pory udało się prawie bez kosztów załatwić.

Co do gospodarki wodno-ściekowej i w jakim procencie miasto jest skanalizowane i co do zmiany Gminnego Programu Rozwoju Budowy Kanalizacji Sanitarnej zaprosiliśmy do złożenia ofert na wykonanie aktualizacji tego programu. Na stronie BIP jest taka informacja.

Chodzi o wykonanie analizy technicznej i ekonomicznej, przedstawienie programu budowy systemu kanalizacyjnego gminy Chojna. Musimy uwzględnić to, na co pozwalają nowe technologie i to na co nie będzie nas stać. Czyli nie stać nas będzie na to, żeby kłaść sieć kanalizacyjną np. do Białęg czy innych sołectw, bo te miejscowości można obsłużyć oczyszczalniami biologicznymi, przydomowymi, na które z PROW otrzymujemy dofinansowanie. Co do Jelenina i Godkowa to myślę, że jednak ten fragment zakończymy, ponieważ w Godkowie wcześniej nie uwzględniono trzech nieruchomości a linii prostej po nieczynnym torze kolejowym można by Jelenin cały skanalizować.

Odnośnie nieczystości, które płyną do rowu to nieczystości płynęły wiele lat temu, dlatego teraz zleciliśmy opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację Słowiańskiej, Jagiellońskiej, Żółkiewskiego, Dworcowej. Jak najszybciej chcemy to wykonać.

Dzisiaj nawet z radnym Skrzypczykiem rozmawialiśmy, że wypadałoby zacząć od Zielonej, która czeka tysiąc lat. Natomiast wszystko będzie zależało od tego, jakie fundusze uda się pozyskać i na ile też nasz budżet będzie pozwalał na to, żeby to zrealizować. Priorytetem jest Słowiańska i przedsiębiorstwa, które produkują ścieki i nie do końca one są właściwie podczyszczone, bo tak kiedyś było i tak w wielu przypadkach jeszcze nadal jest. Ustawa pozwala na takie usankcjonowanie nie do końca poprawnego odprowadzania ścieków.

Radny J. Babiarz - Czyli sankcjonujemy to, że ktoś może wpuszczać do rowu, nie nakazujemy wywozu tego a inni muszą wywozić.

Burmistrz A. Fedorowicz - Gdybyśmy musieli być państwem policyjnym to powinniśmy codziennie jeździć po każdym sołectwie, wąchać ścieki, które płyną w rowach melioracyjnych niejednego karać. A taki jest wniosek, że jest to obowiązek ustawowy gminy. Skoro do tej pory gmina tego nie zrobiła to ciągu jednego, dwóch czy pięciu lat wszystkich zadań nie uporządkujemy.

Nie wiem czy mam się odnosić do propozycji debaty na temat funkcjonowania Centrum Kultury. Niektórzy pamiętają tych debat na temat oświaty, sportu było tak dużo i najczęściej kończyły się burzą mózgów w zasadzie niczym. O tyle możemy ile mamy pieniędzy. Natomiast nie wiem, czy ta debata miałaby na celu likwidację Centrum Kultury i przekazanie tych zadań innym organizacjom, osobom fizycznym. Na kulturze, na oświacie nikt nie zarabia, chyba, że jest to oświata prywatna. A to jest publiczne zadanie, które państwo przekazuje samorządom i samorządy je realizują. Pytanie czy więcej czy mniej pieniędzy jest zawsze pytanie retoryczne. Są gminy, które dają więcej, są gminy, które dają mniej, są bardziej prężne centra kultury, które pozyskują więcej środków. Ja się cieszę, kiedy Centrum Kultury składa wnioski do Euroregionu Pomerania, bo okazuje się, że w 2012, 2013 roku byliśmy prawie mistrzami w województwie pod tym względem. Dużo pieniędzy gmina Chojna i Centrum Kultury na małe projekty pozyskało.

Kwota środków na wspólnoty mieszkaniowe tzw. fundusz remontowy łącznie za lata 2010, 2011, 2012, 2013 jest to kwota 232 tysiące. Te pieniądze będą w miarę potrzeb przekazywane na potrzeby remontowe.

Co do dzierżawy i wniosku o sprzedaż nieruchomości to nie jest tak, że ja zdecydowałem, żeby obiekt sprzedać. Sprzedaż była planowana przez ostatnich 7 lat a wcześniej przez prawie 20. Albo sprzedaż albo jakikolwiek sposób zagospodarowania tej nieruchomości.

Dzisiaj rynek nieruchomości jest taki, jaki jest i trudno powiedzieć czy coś, co jest warte milion będzie warte złotówkę czy też odwrotnie. Już nie będę przytaczał przykładów, w których niektórzy mówili, że dla mnie symboliczna złotówka to milion złotych. A dla nas ta symboliczna złotówka to było 400 tysięcy spółka HCP nawet 400 tysięcy nie dała za 1.70 ha.

A dokładnie na taki sam cel chce przeznaczyć spółka Edo tę nieruchomość. Chce budować Europejski Dom Opieki, chce się zająć geriatria, czyli opieką nad osobami starszymi przewlekle chorymi. Natomiast, jeśli państwo uważacie, że sprzedaż tej nieruchomości jest gorsza niż dzierżawa to czy sprzedaż Setbolu była dobrym rozwiązaniem, czy lepiej było czerpać korzyści przez 30 lat. 22 miliony, to jest mniej więcej 30 lat czekania na te pieniądze.

W tej sytuacji to są tylko spekulacje. Przypomnę, że rok temu podpisaliśmy umowę na wydzierżawienie na 27 lat prawie 80 ha na lotnisku i dzisiaj z tych pieniędzy nie mamy ani złotówki. Po pierwsze inwestor przestraszył się ustawy, bo ona jeszcze nie weszła w życie a już została zmodyfikowana na niekorzyść inwestora a po drugie nadal jesteśmy w tym samym miejscu. Dzisiaj naprawdę trudno powiedzieć co będzie za kilka lat.

Kolejny przykład - wniosek spółki Salus. Ja się ucieszyłem, że złożył taki wniosek. Nie chcą nic od gminy poza tym, że na nieruchomości, w której był PULS mogli sobie za własne pieniądze wybudować przychodnię. Tez się z tego cieszę, że po tylu latach…? Pierwotnie oczekiwania były inne, że jak gmina wybuduje, wydzierżawi to staną do przetargu. Dzisiaj mamy inną płaszczyznę porozumienia, bo jest wniosek, z którego wynika, że najlepiej jakby za złotówkę otrzymali. Ale ja nie miałbym nic przeciwko temu gdybyśmy mieli tę wartość dodaną, czyli nową przychodnię w miejscu, które chcieliśmy też sprzedać. Ani półtora miliona ani 700 tysięcy, nikt nie dał takich pieniędzy za 4 tysiące metrów kwadratowych w centrum miasta. Mamy poważne zachwianie na rynku nieruchomości. Planowaliśmy, że zbywamy nieruchomości trochę więcej, są to różne nieruchomości w różnych miejscach zainteresowanie jest takie, jakie jest.

Będę mobilizował pana naczelnika Będzaka i pana dyrektora Górnego, żebyśmy jak najszybciej mieli wieloletni program gospodarki zasobami mieszkaniowymi, poprawnie zaktualizowany, żebyśmy wiedzieli, czym dysponujemy.

Radny J. Babiarz - Czy zamierza pan podjąć jakiekolwiek czynności wyjaśniające w sprawie winnych zaniedbań dotyczących opracowania strategii wieloletniego planu inwestycyjnego? Rada nie uchwaliła a wrzucił ktoś do Internetu, co nie jest dokumentem.

Burmistrz A. Fedorowicz - Czy w Internecie są tylko uchwały rady miejskiej, dokumenty, które zostały zatwierdzone? Czy mogą być koncepcje, propozycje, informacje do dyskusji? Mogą być. Jeżeli były błędy to będą oczywiście naprawione. Ja nie rozumiem czego pan oczekuje. Czy mam kogoś ukarać, wychłostać?

Radny J. Babiarz - Pięć lat temu wydał pan pieniądze na dokument, który nie ujrzał światła dziennego. To w taki sposób można dać zarabiać wielu innym firmom, może wiele takich tematów było sprzedanych w taki sposób.

Burmistrz A. Fedorowicz - Nie życzę sobie takich insynuacji.

Tak jak teraz państwo podjęliście uchwałę w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej, bo to nam gwarantuje ubieganie się o fundusze zewnętrzne tak samo każda gmina ma obowiązek posiadania strategii. Jeżeli ona była niedoskonała i nie uchwalona to znaczy, że musi być lepsza. A dzisiaj już wiemy, że ta strategia powinna być powiązana ze strategiami innych gmin, bo to daje większe możliwości pozyskiwania funduszy unijnych. Na to zwrócił uwagę marszałek a więc nieuzasadnionym byłoby zatwierdzanie strategii, która i tak nic nie da. Nikt dodatkowych kosztów nie poniesie a jeśli to będą minimalne rzędu tysiąca, dwóch tysięcy na aktualizację strategii dla kilku gmin, sąsiadów gminy Chojna. Ta nowa strategia, uaktualniona o ewentualne uwarunkowania i potrzeby innych gmin da możliwość ubiegania się o fundusze unijne. Ale pana osobiście ja nigdy niczym nie przekonam, bo pan ma swoją własną politykę, filozofię bycia najmądrzejszym w gminie Chojna.

Radny J. Babiarz - Pan burmistrz w 2008 roku powołał specjalny zespół do opracowania strategii dla gminy Chojna. Zespół tej strategii nie opracował tylko zlecono to firmie zewnętrznej, tak przynajmniej wynika z informacji przekazanych dla nas. Strategia została opracowana wadliwie, są tam zawarte informacje nieprawdziwe, również dotyczące innych regionów Polski. Czyli można zakładać, że są plagiaty innych dokumentów. Przez pięć lat dokument przeleżał gdzieś, nie ujrzał światła dziennego. Dla mnie jest to wydanie pieniędzy, bo wychodzi na to, że pan burmistrz zlecił takie zadanie, odebrał je, nie dał nikomu do weryfikacji tylko wrzucił do szuflady i teraz 5 lat minęło i jest nieaktualne. Wydano ponad 20 tysięcy złotych za samą strategię i nic się z tym dalej nie dzieje. A teraz możemy ją uaktualnić. Co uaktualniać jak to nie jest żaden dokument? Czyli można wydać sobie pieniądze, może takich zleceń było dużo więcej, które nie ujrzały światła dziennego. Ja prosiłem o pokazanie dokumentu, jakim jest strategia. Ja nie mówiłem, że on ma być umieszczony w Internecie, jeżeli go nie ma. A dlaczego umieszczono dokument, który nie jest obowiązujący? Nie wiem. Dlatego w swoich zapytaniach, na które też nie dostałem odpowiedzi, prosiłem również o przekazanie do wglądu kserokopii dokumentów finansowych potwierdzających zapłacenie za ten dokument oraz wieloletni plan inwestycyjny i tego też nie dostałem. Nie umożliwiono mi dostępu do tych dokumentów. dokumentów stwierdzam jeszcze raz, że wydano pieniądze, jeżeli to rzeczywiście w 2008 roku zapłacone, to wydano pieniądze za dokument, który nie ujrzał światła dziennego. Więc pytam się, dlaczego ten dokument stworzono, komu? Czy miał ktoś zarobić? Bo jeżeli pan się zapoznał z tym dokumentem i uznał, że jest niewłaściwy i nie dał nawet ówczesnej radzie tego dokumentu do zapoznania się to nie trzeba było płacić za ten dokument, jeżeli on jest wadliwy. I tutaj nie ma jakiejś konsekwencji. Możemy sobie tworzyć dokumenty, zlecać zadania, które tylko będą przynosiły szkodę gminie.

Burmistrz A. Fedorowicz - Apeluję po raz kolejny, bo sobie nie życzę takich skrajnych insynuacji graniczących bezczelnością, że być może takich dokumentów jest więcej. Po prostu pan przechodzi samego siebie od samego początku bycia radnym w tej gminie.

Rada miejska przyjęła kiedyś piękny dokument strategia dla lokalnej grupy rybackiej. I co z tego wyszło? Nic. Grupa rybacka nie dostała pieniędzy. W zasięgu były ogromne miliony. Rada Miejska przyjęła gminny program rozwoju budowy kanalizacji sanitarnej. Skonsumowano go w jakiejś części. Natomiast strategia będzie i to w takim kształcie, w jaki będą tego oczekiwać mieszkańcy. Oprócz strategii są jeszcze inne problemy w tej gminie to proszę je zauważyć.

Do punktu 24.

----------------- W wolnych wnioskach Przewodniczący K. Komorzycki zwrócił się do radnych, że jeżeli chodzi o pytania i interpelacje zadane w czasie trwania sesji statut przewiduje, że w zasadzie powinno się udzielić odpowiedzi natychmiastowej. Jeżeli natomiast brak szczegółów do odpowiedzi to powinno się odpowiedzieć w terminie 14 dni.

Poprosił dla dobra wszystkich, dla polepszenia pracy rady, żeby przygotowywać precyzyjnie pytania, w miarę możliwości bez okolicznościowych swoich osobistych dywagacji. Krótko i treściwie przekazać i wtedy będzie konkretna i szybka odpowiedź. Jakie pytanie taka odpowiedź. Jeżeli chodzi o komisje to, aby jak najszybciej w miarę zajęły się sprawami, które wypłynęły a więc skargi lub ewentualnie sprawa Kalusa, co dotyczy wszystkich komisji.

Jeśli chodzi o spotkania z mieszkańcami to w zasadzie są dyżury radnych, kontakty telefoniczne a najlepszym pośrednikiem powinien być sołtys. Można też składać pytania i wnioski do biura rady.

Dalej przewodniczący przekazał, że wójt gminy Stare Czarnowo organizuje turniej strzelecki o puchar Dnia Niepodległości. Wszystkie szczegóły opisane są w zaproszeniu. Dla zainteresowanych pismo znajduje się w biurze rady. Następnie przewodniczący zaprosił wszystkich radnych do uczestnictwa w uroczystościach okazji Dnia Niepodległości w dniu 15 listopada br.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec obrad godz. 15.30. Na tym protokół zakończono.

Protokółowała

Ewa Wojciechowska

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 28-11-2013 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2013 14:38