Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Protokół z XXXV sesji 28.11.2013


P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2013

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 28 listopada 2013 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 1, 2.

--------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący rady K. Komorzycki.

Powitał wszystkich serdecznie. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji nieobecny był radny N. Oleśków. Obecni byli zastępca burmistrza W. Długoborski,

Sekretarz E. De La Torre, skarbnik A. Górska, radca prawny K. Judek, naczelnicy wydziałów urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej.

Do porządku obrad przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty… P. Szczapa - Komisja oświatowa wnioskuje o wycofanie projektu uchwały dotyczącej skargi na dyrektora Gimnazjum w Chojnie z uwagi na dodatkowe dokumenty, które pojawiły się niedawno i komisja musi jeszcze nad tym popracować.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej… W Skrzypczyk - Komisja komunalna na swoim posiedzeniu wycofała punkt w sprawie skargi na dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie i wnosi o zdjęcie tego punktu z dzisiejszych obrad.

Przewodniczący rady K. Komorzycki wniósł, aby punkt 8 porządku sesji tj. podsumowanie realizacji projektu „Drogi dla Natury” w gminie Chojna przesunąć jako punkt 3 porządku.

Przewodniczący poddał pod głosowanie, kto jest za tym, by zdjąć z porządku obrad punktu 22 tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na dyrektora Gimnazjum w Chojnie.

Za zdjęciem głosowało 12 radnych, przeciwko nie było, wstrzymał się 1.

Następnie przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie, by zdjąć punkt 21 tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. W wyniku głosowania wniosek przyjęto jednogłośnie.

Dalej przewodniczący poddał pod głosowanie przeniesienie punktu 8 jako punkt 3.

W wyniku głosowania wniosek przyjęto przy 1 głosie wstrzymującym

- lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

- lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

- porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Do punktu 3.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki udzielił głosu przedstawicielowi Federacji Zielonych GAJA Dawidowi Zyskowskiemu, który przedstawił informację z realizacji projektu „Drogi do Natury”.

D. Zyskowski - dzisiaj chciałem podsumować działania projektu „Drogi dla natury”, które odbyły się w ciągu ostatniego roku w gminie Chojna.

Dzięki środkom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaczęliśmy realizację projektu „Drogi dla Natury”. W 2012 przystąpiła gmina Chojna oraz 23 inne gminy z terenu naszego kraju. W czasie tych działań wykonaliśmy inwentaryzację wszystkich zadrzewień przydrożnych na terenie gminy. Powstał dokument o stanie zadrzewieniowym, czyli plan zachowania zadrzewień przydrożnych gminy Chojna zawierający spis wszystkich alej, szpalerów, skład gatunkowy, długość, zdrowotność. Na terenie państwa gminy znajduje się 38 km alej i szpalerów przy czym 6,7 km znajduje się przy drogach krajowych tak samo przy wojewódzkich. Przy drogach powiatowych aż 24 km. A przy drogach gminnych prawie 4 km. W sumie na terenie gminy leży w alejach i szpalerach 6,5 tysiąca drzew w tym 2 tysiące lip drobnolistnych. Stan zachowania wszystkich alej jest dobra. Na drogach krajowych i wojewódzkich dominuje jesion, na drogach powiatowych lipa drobnolistna. Na drogach gminnych dominują drzewa owocowe. W gminie Chojna są bardzo dobrze zachowane aleje owocowe. Aleje owocowe są tym szczególnym dobrem kulturowym, który gmina Chojna ma bardzo dobrze zachowane i potężne lipy drobnolistne. To są te z drogi biegnącej wzdłuż Odry przy Krajniku i do Doliny Miłości.

Posadziliśmy sto jarząbów szwedzkich, pięćdziesiąt z nich jest na terenie miasta posadzonych w jednym szpalerze. Natomiast pięćdziesiąt posadziliśmy razem z dziećmi ze Szkoły Podstawowej im. Makuszyńskiego na terenie byłego lotniska.

Radny W. Skrzypczyk - W miejscowości Krzymów jest aleja kasztanowców na terenie parku. Jest to własność prywatna. Mieszkańcy skarżą się na spadające konary. Czy państwo nie moglibyście się bliżej zainteresować i spowodować żeby można było posadzić nowe kasztanowce.

D. Zyskowski - Jeżeli te drzewa stanowią realne zagrożenie w takim wypadku właściciel tego terenu może złożyć wniosek o wycinkę tych drzew i gmina może zlecić zasadzenie nowych.

Do punktu 4.

---------------- Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół nr XXXIV został przyjęty 12 głosami za, 1 radny nie głosował.

Do punktu 5.

---------------- Z-ca burmistrza W. Długoborski uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

25 października dokonaliśmy ostatecznego odbioru Szkoły Podstawowej Nr 2 prowadzonej długoletniej inwestycji. Pozostał tam ostatni etap związany z modernizacją sali gimnastycznej. Czynimy starania w kierunku rozszerzenia tego zadania w kwocie, która nam została przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z zakresie docelowym, który był planowany w bliżej nieokreślonej przyszłości w związku z tym wystąpiliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki o zgodę na takie rozwiązanie. Osobiście byłem w tym Ministerstwie, próbowałem przedstawić tę sprawę dyrektorowi Departamentu Infrastruktura Sportowej, który wstępnie wyraził zgodę. 26 października było kilka imprez turystycznych, rekreacyjnych.

W Mętnie w tym dniu był wieczór jesienny związany z działaniami integracyjnymi i uruchomieniem wolontariatu. 28 października w Grzybnie odbyło się spotkanie z mieszkańcami w szczególności spółdzielni mieszkaniowej w związku z informacjami, które do nas dotarły i które były wyrazem zaniepokojenia mieszkańców tej spółdzielni o ewentualnym zakończeniu działalności spółdzielni mieszkaniowej i chęci pomocy gminy w dalszych rozstrzygnięciach dotyczących funkcjonowania w tej strukturze. Uzgodniliśmy, że pewne rzeczy jeszcze dotychczasowe władze spółdzielni, czyli zarówno zarząd jak i rada nadzorcza muszą przygotować po to, żeby odbyć kolejne wspólne spotkanie i wtedy rozstrzygnąć czy spółdzielnia będzie dalej funkcjonować czy też przejdzie na system wspólnot mieszkaniowych.

29 października w Passewalk odbyła się konferencja na temat podsumowania projektów realizowanych w latach 2007-2013 i planowanych inwestycjach do zrealizowania w okresie programowym 2014-2020.

29 października w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły się targi edukacji i pracy OHP.

Dokonano odbioru inwestycji Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań. Odbiór został dokonany skutecznie, jest kilka niewielkich uwag do zrealizowania i innych zadań, które są niezależne od realizacji samej inwestycji. Został już zgłoszony do odbioru przez strażaków jak sanepid ten obiekt i w najbliższym czasie zgłosimy uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 13 grudnia odbędzie się oficjalne odebranie tego obiektu i przekazanie do eksploatacji. W Schwedt w tym dniu pan burmistrz odbył spotkanie kurtuazyjne z wybranym po raz kolejny na kolejna ośmioletnią kadencję burmistrza Schwedt podczas, którego omawiano dalsze formy współpracy między naszymi gminami.

6 listopada odbyło się podsumowanie konkursu ogłoszonego przez marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Róże promocji.

7 listopada w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się okazjonalne spotkanie w związku z rocznicą odzyskania niepodległości podczas, którego wręczane były statuetki „Bocianów”. Przedstawiciele naszej gminy też takie „Bociany” otrzymali m. in. Eryk Giermak i firma Dankom z Lisiego Pola.

9 listopada w Mętnie odbyło się spotkanie Klubu Złotego Wieku, które funkcjonuje przy Centrum Kultury. 11 listopada odbyły się tradycyjnie uroczystości oraz koncert z okazji Święta Niepodległości przygotowane przez Centrum Kultury.

12 listopada w Godkowie Osiedlu odbyła się przygotowana przez zespół z tej świetlicy wieczornica patriotyczna. 14 listopada Centrum Kultury przygotowało przegląd pieśni patriotycznych.

W dniu 14 listopada mieliśmy okazję uczestniczyć w Dniu Seniora przygotowanego przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Chojeński.

Dokonaliśmy odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to ważne zadanie, które realizujemy po raz pierwszy, ale mamy już drugi cykl i organizujemy trzeci. 17 takich oczyszczalni na terenie naszej gminy zostało odebranych i przekazanych do użytku. Wszyscy, którzy zdecydowali się na wybudowanie tych oczyszczalni przydomowych byli bardzo zadowoleni z tego rozwiązania z dwóch powodów. Pierwszy to jest systemowe, docelowe rozwiązanie problemu odbioru ścieków z gospodarstw domowych a po drugie to jest kwestia znikomych kosztów realizacji przez mieszkańca tej inwestycji. Poniósł rzędu 20, 25% maksymalnych kosztów zakładając, że ona kosztuje ok. 15 tysięcy złotych. Reszta to są koszty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz koszty gminy. Mamy kolejny nabór realizowany w tej chwili i następny nabór też już jest przygotowany, bo 30 wniosków jest złożonych. Pojawiają się też wnioski z tych miejsc, w których przewidziane są zadania w zakresie gospodarki ściekowej.

19 listopada pan burmistrz był z wizytą u Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w związku z propozycją rewitalizacji kaplicy Świętej Gertrudy z przeznaczeniem na dom przedpogrzebowy. Jest firma zainteresowana przejęciem tego zabytku i zagospodarowaniem na ten cel. Wstępnie opinia pani konserwator jest pozytywna.

20 listopada w Gryfinie odbył się Dzień Pracownika Socjalnego Powiatowy.

Dzisiaj odbyło się spotkanie dokumentacji projektowej na budowę remizy dla jednostki OSP.

Pojawiło się zielone światło w zakresie finansowania działalności OSP. Marszałek Województwa zapowiedział, że będzie ogłaszał nabór na zadania związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie inwestycji obiektów remiz strażackich jak i zakupu wozów dla OSP.

21 listopada okresowe w roku funkcjonowania certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO. Został przeprowadzony audio, ponieważ dalsze posługiwanie się tym certyfikatem wymaga corocznego auditu sprawdzającego. Ten Judyt został pozytywnie rozstrzygnięty przez panią auditorkę. Nie stwierdziła niezgodności w realizowaniu procedur przewidzianych w księdze jakości. Natomiast zwróciła uwagę na zbyt długie rozpatrywanie skarg przypisanych kompetencyjnie do organu stanowiącego, czyli rady. Zresztą dzisiaj mieliśmy też przykład, że niestety te sprawy wymagają dosyć dogłębnej analizy i rozstrzygnięć to może trwać trochę dłużej niż to zostało przypisane. Aczkolwiek są to sprawy delikatne wymagające jednak dokładnej analizy.

22 listopada obyła się konferencja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nt. wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013 a także zostały przedstawione propozycje Zarządu Województwa podziału środków Unii Europejskiej na nowy okres 2014-2020. W tym samym dniu odbył się kolejne posiedzenie rady nadzorczej PUK w Chojnie. Pan burmistrz informował, że jeden z członków zrezygnował z funkcjonowania w radzie nadzorczej stąd zostały dokonane zmiany składu osobowego rady. Wszedł pan Stanisław Dzieńdziczewski.

- sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Do punktu 6.

---------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

21 listopada nasz zastępca burmistrza W. Długoborski otrzymał nagrodę samorządową im. Norberta Barlickiego za 2013 rok w kategorii „za całokształt działalności samorządowej”.

W związku z Dniem Niepodległości odbył się kolejny turniej strzelecki w gminie Stare Czarnowo. Drużyna nasza zdobył bezapelacyjnie pierwsze miejsce również indywidualnie. Puchar zdobyli pan Wojciech Skrzypczyk to ten rewelacyjny strzelec jak również drugie miejsce zajął pan Piotr Bogusław. Również trzecia osoba, ale nie pamiętam z imienia i nazwiska w każdym razie drużyna trzyosobowa.

7 listopada wpłynęła informacja o sprzedaży działki rolnej w Mętnie o pow. 4,52 ha.

15 listopada wpłynęła informacja o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w Nawodnej o pow. 0,11 ha.

26 października odbyło się spotkanie świetlicowe z młodzieżą w Mętnie, gdzie odbyło się ślubowanie młodych wolontariuszy. Również tego samego dnia odbyło się doroczne spotkanie integracyjne w klubie motorowym w Chojnie.

5 listopada doroczne spotkanie Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy.

6 listopada kolejne posiedzenie Komisji Statutowej.

13 listopada odbyło się posiedzenie Fundacji Kościoła Mariackiego w Chojnie.

14 listopada spotkanie z Sybirakami powiązane z wyświetleniem filmu Syberiada polska.

31 października dyrektor ASiIS przekazał informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chojna za rok szkolny 2012-2013. Pełny tekst znajduje się w biurze rady jak też dostępny jest w formie elektronicznej.

4 listopada Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwrócił się o informację w sprawie ilości skarg i wniosków, które wpłynęły do rady.

Również 4 listopada redaktor naczelny portalu Chojna 24 złożył pismo z prośbą o przedstawienie na forum rady w sprawie utworzenia na stronie internetowej urzędu publicznego rejestru umów, w którym znalazłyby się umowy i zlecenia podpisywane przez urząd miejski oraz placówki podległe takie jak PUK, Centrum Kultury w Chojnie.

13 listopada wpłynął faks z zrządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego o wyborach uzupełniających i kalendarzem wyborczym do Rady Miejskiej w Chojnie w okręgu nr 3, które odbędą się 19 stycznia 2014 r.

14 listopada zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon w Chojnie przesłał pismo w sprawie przejęcia odcinka drogi w Ognicy będącej kiedyś drogą wojewódzką nr 122.

15 listopada przesłana została informacja do skarżących, mieszkańców ulicy Rogozińskiego na dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o wszczęciu rozpoznania skargi.

W tym samym dniu wpłynęła uchwała RIO z dnia 7.11.2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez gminę Chojna. Opinia jest pozytywna o możliwości spłaty pożyczki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Również 15 listopada burmistrz Gminy Chojna złożył projekt budżetu i WPF na 2014 rok.

18 listopada RIO przesłało informację o tym, że kolegium RIO zbadało uchwałę Nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Jako źródła pokrycia deficytu wskazano przelew rachunku lokat, co jest sprzeczne z ustawą o finansach publicznych. Niemniej Kolegium nie stwierdziło naruszenia prawa i uchwała pozostaje w mocy.

Dzisiaj przedłożony został projekt uchwały w sprawie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Jest to materiał, nad którym radni powinni się mocno pochylić.

Do punktu 7.

---------------- Interpelacje i zapytania radnych.

Radny W. Skrzypczyk - Pytanie skierowane do mecenasa. W związku z wnioskiem redaktora Chojna 24 czy są jakieś przesłanki, które by uniemożliwiały wykonanie rejestru umów na stronach wymienionych instytucji i czy stoi coś na przeszkodzie, aby tekst tych umów ze wszystkimi danymi był do publicznego wglądu na stronie internetowej?

Radny J. Babiarz - Jaka jest forma dysponowania nieruchomościami gminnymi a będącymi w dyspozycji Centrum Kultury w Chojnie. Chodzi o ratusz, świetlica lotnisko oraz świetlice środowiskowe i świetlice wiejskie.

Jaka forma dysponowania nieruchomością przewidziana jest dla Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym po włączeniu w struktury Centrum Kutury w Chojnie. Centrum Kultury jest samodzielną jednostką, która posiada osobowość prawną.

Czy włączenie Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w struktury Centrum Kultury w Chojnie jest zgodne z zapisami umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach, którego zostało wybudowane i utworzone?

Proszę o wskazanie w statucie Centrum Kultury w rozdziale cele i zadania zapisu o prowadzeniu szkoleń i spotkań międzynarodowych przez te instytucję.

Na jakiej podstawie i dlaczego planowane SA w budżecie gminy oraz wydawane środki finansowe na doposażenie, rozbudowę, remonty świetlic wiejskich?

Jak określane są cele i zadania Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym w umowie, projekcie „Transgraniczna sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof „Arche” Gross Pinnow - Krajnik Górny - Landhof Lipe?

Proszę o kserokopię tych zapisów.

Jakie oszczędności w funkcjonowaniu oświaty w gminie Chojna w roku 2014 zamierza pan burmistrz wprowadzić proponując w projekcie budżetu gminy na rok 2014 kwotę 13 967 900 zł skoro w roku 2012 wydatki bieżące na oświatę wyniosły 15 671 249 zł a w roku 2013 będą prawdopodobnie jeszcze wyższe.

Czy kwotę 13 967 900 zł na wydatki bieżące w oświacie na rok 2014 zaplanował i przedstawił dyrektor ASiIS? Czy jest to kwota wyliczona przez pana burmistrza?

Proszę o przedstawienie kserokopii pisma, na którym dyrektor ASiIS przedstawił propozycje do budżetu oświatowego na rok 2014.

Czy świetlice szkolne działające w Chojnie wchodzą w skład Centrum Kultury w Chojnie i jak to się ma do zapisu w statucie Centrum Kultury, który w paragrafie 7. 1 mówi m. in. „W skład Centrum Kultury w Chojnie wchodzą Dom Kultury… świetlice środowiskowe… oraz inne świetlice utworzone i działające na terenie Gminy Chojna”.

Dlaczego nieruchomość przy ul. Ogrodowej aktualnie dzierżawiona przez spółkę EDO przeznaczona została przez pana burmistrza do sprzedaży i dlaczego bez wcześniejszego zerwania umowy dzierżawy?

Przypomnę, że podpisana jest umowa o dzierżawę i w wyniku tej umowy bardzo chętnie wysoka rada przychyliła się gmina w perspektywie 30 lat miała zarobić ok. 7.5 mln z samej dzierżawy i mieć dalej obiekt do dyspozycji wartości wielu milionów o ile zostałoby to odpowiednio wybudowane. Nagle sprzedajemy wyceniając i tak wyżej niż do tej pory był ten obiekt wyceniany, ale chcemy to sprzedać znowu z dzierżawcą. Czyli ograniczamy możliwości zainteresowania poszczególnych podmiotów ze względu na to, że ten obiekt jest obciążony umową dzierżawy. Czy wysoka rada nie uważa, że jest to również działanie w jakiś sposób na szkodę gminy iż próbuje na siłę sprzedać i nie wiadomo czy w cenie wywoławczej czy jak dotychczas zejdziemy do kwoty negocjacyjnej 400 tysięcy i pozbędziemy się można powiedzieć, w końcu tego obiektu. Ale, albo ta deklaracja spółki EDO była nieuczciwa i oni nie planowali zrobić tego, co przedstawiali albo po prostu jeszcze są jakieś inne podteksty. Ja nie widzę konieczności sprzedawania tego obiektu tym bardziej, że już niedługo nie będzie co sprzedawać.

13 grudnia o godzinie 13.13 roku 2013 odbędzie się uroczyste otwarcie Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym. Czy prace związane z tym obiektem zostały zakończone, gdyż wiem, że gmina zwróciła się do koordynatora projektu o wydłużenie terminu zakończenia prac do czerwca 2014 roku? Czy w związku z tym okaże się, że nie wszystko zostało zrobione czy zakończone tak jak trzeba i na siłę je sobie oddawano.

Czy prawdą jest, że istnieje zagrożenie co do rozliczenia projektu związanego z budową Polsko-Niemieckiego centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym?

Na Osiedlu Lotnisko zostały swego czasu wykonane drogi ul. Narciarska, Żwirki i Wigury, Sikorskiego. Obecnie w kilku miejscach powstało trochę ubytków. Czy firma, która wykonywała te prace żeby przed nastaniem zimy te usterki mogła naprawić. Czy jest szansa, żeby znaleźć środki, żeby to poprawić?

Jeden z mieszkańców pytał się, czy jest szansa, aby przy ul. łączącej Klasztorną i Mieszka I wykonać tam na pewnym odcinku parking.

Radny R. Stec - Czy w najbliższym czasie są planowane jakieś zmiany odnośnie wywozu nieczystości z nieruchomości niezamieszkałych?

Do punktu 8.

---------------- Komisje nie formułowały wniosków.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił 10 minutową przerwę.

Do punktu 9.

---------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok z autopoprawkami przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponuje się zwiększenia i zmniejszenia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ogółem kwota zarówno dochodów jak i wydatków ulega zmniejszeniu 386.697 zł. Proponuje się zmianę załącznika nr 9 do uchwały z 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2013 rok dotyczący planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych na 2013 rok. Na wydatki z przeznaczeniem dla OPS i jest to ogółem zwiększenie na kwotę 143.339 zł i zmniejszenie na kwotę 4.072 zł.

Ważniejsze zmiany: wprowadzamy zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna” refundacja wkładu własnego w kwocie 242.264 zł jak również wprowadzamy ostatnią transzę dofinansowania inwestycji pt. budowa kanalizacji sanitarnej w kierunku do miejscowości Godków Osiedle w kwocie 324.467 zł.

Zmniejszenie wydatków na wydatki inwestycyjne w drogach powiatowych ogółem 155.000 zł.

Proponuje się zwiększyć zadanie pn. rewitalizacja murów obronnych wraz z basztami oraz oświetlenie ul. Podmurze o kwotę 65.000 zł.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Radny J. Babiarz - Widzę, że jest zwiększenie na oświatę.

Skarbnik A. Górska - 70 tysięcy.

Radny J. Babiarz - Na poprzedniej sesji pamiętam, że pani skarbnik obiecywała, że nie będzie już zwiększania wydatków na oświatę, że to już było wszystko. A okazuje się, że jeszcze nie jest wszystko i pytam od razu ile jeszcze będzie zwiększonych wydatków w przyszłym miesiącu. Te korekty są robione na ostatni chwilę i żeby uczciwie podejść do tego to będę głosował przeciwko dlatego, że nawet nie mam możliwości rozpoznania tego.

Skarbnik A. Górska - 26 listopada wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów w sprawie zwiększenia środków rezerwy części oświatowej w kwocie 70 tysięcy złotych. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne. Szkoła SP 2 wnioskowała o zwiększenie środków na doposażenie tej części, która została dobudowana i zaadaptowana do funkcjonowania. Ministerstwo przyznało 70 tysięcy złotych.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/305/2013 została podjęta 10 głosami za, 1 przeciwnym, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do punktu 10.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2013-2021 przedstawiła skarbnik A. Górska.

Zmiany dotyczą uaktualnienia dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojna i uaktualnione zostały przedsięwzięcia.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/306/3013 została podjęta 10 głosami za, 3 wstrzymujących i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Do punktu 11.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Centrum Kultury w Chojnie przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Proponujemy zmianę w statucie dotyczącą zapisu mówiącego o tym, jakie jednostki są przypisane do Centrum Kultury w paragrafie 7 ust. 1 zmienia się brzmienie tego zapisu z autopoprawką, co było mówione na komisjach, że skreśla się „inne świetlice utworzone i działające na terenie gminy Chojna”. Dopisujemy „oraz Polsko-Niemieckie Centrum Szkolenia i Spotkań”. To jest rezultat rozstrzygnięcia przez burmistrza przypisania tego obiektu do Centrum Kultury, które będzie placówką obsługiwaną przez Centrum Kultury. Zastanawialiśmy się w jakiej formule powinna ta jednostka funkcjonować i doszliśmy do wniosku, że na tym etapie nie uchybiając ani projektowi ani zapisom, które są związane z funkcjonowaniem Centrum Kultury ani rozstrzygnięciom związanym z trwałością tego projektu nie ma przeszkód do tego, aby wprowadzenie tej jednostki mogło nastąpić.

Są odmienne rozwiązania, też rozważaliśmy takie rozstrzygnięcie, żeby od razu utworzyć osobną placówkę, żeby przypisać np. to centrum Kształcenia i Spotkań jako placówkę paraoświatową np. ASiIS, ale uznaliśmy, że najlepszym rozstrzygnięciem na tym etapie, na etapie wdrażania projektu i zachowanie trwałości będzie przypisanie tej jednostki do Centrum Kultury. Gdyby się okazało, że ta placówka nabierze rozpędu po zakończeniu okresu trwałości można będzie ją usamodzielnić.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Radny J. Babiarz - Mamy do czynienia ze zmianami w statucie. Bardzo ważna uchwała, bardo ważny dokument i oby nie było tak jak przy uchwalaniu statutu Związku Gmin Dolnej Odry. Chciałbym żebyście się państwo zastanowili nad celowością wpisania tego obiektu rozpatrując aspekty dotyczące samego obiektu i czym jest instytucja kultury.

Chciałbym usłyszeć najpierw informację, jaka będzie forma dysponowania ta nieruchomością przez Centrum Kultury. W statucie w celach i zadaniach w rozdziale drugim nie znalazłem zadań typu prowadzenie szkoleń, spotkań międzynarodowych itp. czyli zakres funkcjonowania tej instytucji nie obejmuje takich zadań a chciałbym również zobaczyć jakie są cele i zadania tej placówki w projekcie. Centrum Kultury w Chojnie jest instytucją kultury i zgodnie z ustawą organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej jest samodzielną jednostką oddzielnie dysponującą środkami finansowymi, zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników itd. Zwróciłbym jeszcze uwagę, że odpowiedzialność za funkcjonowanie projektu, za jego właściwą realizację przez najbliższe 5 lat spada na gminę. Nie wiem na jakiej zasadzie będzie forma przekazania tych obiektów, jaka będzie forma dysponowania tą nieruchomością. Nie wiemy w jaki sposób będą przekazywane środki finansowe, bo pamiętajmy, że instytucja kultury otrzymuje dotację podmiotową i może otrzymać również dotację celową. Pozwoliłem sobie zajrzeć do projektu uchwały budżetowej na przyszły rok i tam jest wpisana tylko dotacja podmiotowa na działalność Centrum Kultury w rozbiciu tam jest kwota 190 tysięcy na Centrum Kształcenia w Krajniku Górnym, ale jest to cały czas jako dotacja podmiotowa.

Z wykładni przedłożonej przez, bo pozwoliłem sobie zapoznać się z taką analizą instytucjonalno-prawną funkcjonowania domów kultury w Polsce przygotowaną na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Jest to opracowanie z 2010 roku, oraz na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące zapisów statutowych goleniowskiego domu kultury, w których wskazuje się, że instytucja kultury dotację podmiotową otrzymuje na działalność bieżącą oraz wykonywanie wszelkiego rodzaju remontów obiektu, którego jest w posiadaniu. A na działalność typu Dni Chojny, Dni Integracji czy inne projekty powinna pozyskiwać środki zewnętrzne albo z działalności gospodarczej, którą Centrum Kultury ma prawo prowadzić.

W związku z tym w jaki sposób środki dotacji podmiotowej, bo to, że już są wydawane, na co zwracałem uwagę przy konstrukcji budżetu na rok 2013 kwoty przeznaczone na organizację Dni Chojny i Dni Integracji nie powinny pochodzić z dotacji podmiotowej. Jeżeli już gmina chce to powinna ewentualnie przekazać to w formie dotacji celowej. Dlatego sygnalizuję, że to już jest źle skonstruowane i że źle jest rozliczane i teraz chcemy dalej w to brnąć i tworzyć następny „kwiatek”, bo tak to można nazwać rozbudowując Centrum Kultury. Jeżeli szanowne władze chcą, aby Centrum Kultury było jakimś spec wydziałem to proponowałbym rozwiązać Centrum Kultury jako instytucję kultury, nie będzie wtedy podlegała pod tą ustawę i zrobić jako podległą pod gminę instytucję tak jak było to przed rokiem 2000.

Instytucja kultury jaką jest Centrum Kultury w Chojnie w niedługim czasie może się okazać, że przejmie również, bo w tym układzie tak można wnioskować, że taniej by było i lepiej chyba, bo już prowadzi działania w zakresie sportu i rekreacji, co również podlega pod inną ustawę. A to, że jest zapisane w statucie to jest „insza inszość”, ale środki przeznaczone na taką działalność również powinny pochodzić z innych źródeł a nie z dotacji podmiotowej.

Teraz mamy w tą instytucję wrzucić następną, która ma inne cele i inne zadania a będzie podpięta pod instytucję kultury. To tak samo możemy podpiąć pod to jeszcze Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i ASiIS. Tym bardziej, że prawdopodobnie w Centrum Kultury jest tylu fachowców tak szeroko przygotowanych, że mogą prowadzić, pokierować tą działalnością. Po prostu to, co chcą władze miasta i rękami szanownych radnych zrobić to jest naprawdę kuriozum. Tym bardziej, że wrzuca się to w taki sposób, w jaki jest przedstawione, czyli króciutkie uzasadnienie w zasadzie nieprawdziwe i dopasowane tak, żebyście państwo mogli śmiało się pod tym podpisać. Decyzja oczywiście należy do was. Ale proponowałbym najpierw zapoznać się z tym co mówiłem czyli całą tą otoczką, z funkcjonowaniem, celem i zadaniami tego ośrodka, który został utworzony w ramach projektu a następnie dopiero podjąć decyzję co do kwestii czy powinno być to wciągnięte pod Centrum Kultury czy też nie. Tym bardziej, że o ile pamiętam na początku roku zwracałem uwagę na to, że w związku z tym, że tak instytucja powstaje i w niedługim czasie ma być oddana do użytku należałoby zatrudnić kompetentne osoby, które już w tym czasie do dnia otwarcia mogłyby zaplanować, przygotować pierwsze projekty, starać się pisać plany na tą działalność tym bardziej, że to ma być działalność nie zarobkowa, czyli, że tam trzeba pieniądze dokładać. Już wtedy sygnalizowałem, że może być to następny podmiot, do którego będziemy musieli tylko dokładać pieniądze z budżetu i tak już bardzo chwiejnego, jeżeli chodzi o wydatki bieżące.

Proponuję żebyście państwo rozważyli i najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby ten punkt zdjąć z obrad, bo zakładam, że może nie mieliście tej wiedzy, że trzeba by było się zapoznać z pewnymi innymi dokumentami, które świadczą o tym jakie są cele i zadania nowotworzonej placówki i Centrum Kultury.

Przewodniczący K. Komorzycki zwrócił uwagę radnemu J. Babiarzowi, że prawie trzykrotnie przekroczył limit czasu swojej wypowiedzi.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Pozwolę sobie w zupełności nie zgodzić się z tym wywodem, który pan radny Babiarz był łaskaw zaprezentować, ponieważ jest tu pomieszanie z poplątaniem totalne a nawet kuriozalne. My się nigdy nie porozumiemy w sytuacji, kiedy będzie tyle złośliwości, tyle narzekania, szukania dziury w całym, doszukiwania się złej woli ze strony władz przez radnych. Nigdy się nie porozumiemy. Więcej może życzliwości, więcej spojrzenia pozytywnego na to co robimy, co proponujemy i więcej propozycji. Trudno nazwać propozycję pana radnego zdjęcia tego punktu z porządku obrad, bo to jest bez sensu.

Najpierw się pan domaga, żeby zaproponować rozstrzygnięcie, które chcemy państwu przedstawić i dzisiaj prezentujemy a teraz pan mówi, że nie wiecie, bo nie umiecie, bo nie wiadomo, co jeszcze. Tak nie jest. Wszyscy mieli prawo porozmawiać na komisjach, wyjaśnialiśmy, tłumaczyliśmy dzisiaj też powiedziałem państwu jak jest a pan mówi, że uzasadnienie jest nieprawdziwe. Jest jak najbardziej prawdziwe.

Myśmy zastanawiali się jak tą placówkę poprowadzić. Uznaliśmy, że dla zmniejszenia kosztów nie usamodzielniamy tej jednostki na starcie, nie zatrudniamy dodatkowych ludzi, nie tworzymy struktur tylko wprowadzamy do istniejącej placówki, jaką jest Centrum Kultury.

A na marginesie pan wplątał wątek zupełnie niezwiązany z tym, o czym mówimy w kwestii dotacji podmiotowej i celowej. Tu nie ma mowy o dotacji celowej, bo to jest w strukturze Centrum Kultury w związku z tym podmiotowa dotacja jest przeznaczona na funkcjonowanie tej placówki również. Natomiast, co do kwestii dotacji celowych ja mogę się zgodzić, że tak mogłoby być, ale to się dzieje wtedy, kiedy gmina zleca instytucji kultury dane zadnie, daną imprezę, dane przedsięwzięcie i na to zadanie daje dotację celową. I tak to się odbywa. Natomiast, jeżeli jest to wpisane w program to pozostaje to w dotacji przedmiotowej.

Czy tak czy inaczej my mamy te dokumenty. Myśmy z tymi dokumentami wyjaśniali w instytucji zarządzającej, czy tak możemy zrobić. Uzyskaliśmy takie przyzwolenie. To nie widzę powodów, dla których mielibyśmy tego w tej formie nie przeprowadzać. Nie rozumiem dlaczego mielibyśmy tworzyć na starcie samodzielna jednostkę, która dopiero musi być rozkręcona, przygotowana przez zespół, który jest do tego przygotowany i który potrafi to poprowadzić. Jak pan ma wątpliwości to pan może mieć te wątpliwości i ja w to nie wnikam, ale takie jest nasze zdanie i proszę to też uszanować. Opis projektu tego przedsięwzięcia jest, statut Centrum Kultury nie zabrania takiego działania a pan myli różne pojęcia, bo pan myli zadania do prowadzenia przez Centrum Kultury z formami realizacji tych zadań. To są dwie różne instytucje. Jest z jednej strony zadanie z drugiej strony realizacja tych zadań i tak jest w statucie Centrum Kultury powiedziane. Nie zabrania się organizowania konferencji, szkoleń, spotkań, również działalności w tym zakresie sportu i rekreacji, która służy propagowaniu zdrowego trybu życia, zagospodarowaniu czasu wolnego. Szczególnie dzieci i młodzieży a także osób starszych warunków niepełnosprawnych, tworzenia warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i szeroko pojętej rekreacji. Tak jest napisane w statucie Centrum Kultury. Jakimi formami to jest realizowane to jest osobna historia i to też nie jest przesądzone w żaden sposób. Koncepcja użytkowania jest też pokazana, opis projektu jest pokazany, wszystko jest powiedziane. Proponujemy państwu przypisanie tego obiektu, który będzie przekazany Centrum Kultury w Chojnie w użyczenie tak jak pozostałe obiekty tj. ratusz i świetlica „Po schodkach”. Dla wyjaśnienia świetlice środowiskowe nie są w użyczeniu Centrum Kultury tylko to są podmioty działające w obiektach gminy, które są nadzorowane przez urząd. Obiekty są wykorzystywane przez różne podmioty w tym przez świetlice środowiskowe, wiejskie, koła gospodyń wiejskich.

Radny J. Babiarz - Szanowny burmistrzu. Oczywiście, jeżeli pan przeanalizuje sobie statut i zobaczy jak tam są wpisane zadania to też niech się pan odniesie do wszystkich, czy to są zadania czy to są formy. Czy możemy zobaczyć, co zostało zapisane w projekcie, jakie są cele i zadania tego obiektu? Jeżeli można to chciałbym zobaczyć.

Ustawa przewiduje następujące formy dysponowania nieruchomością: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy. Czyli mam rozumieć, że użyczenie będzie tą formą jako stosunek zobowiązaniowy. Dalszym ciągu upieram się przy tym, że w tym ośrodku jest przewidziana inna działalność niż działalność kulturalna a instytucja kultury ma zajmować się działalnością kulturalną.

Radny W. Skrzypczyk - Odwołam się do wiedzy pana mecenasa (z prawej strony), który twierdzi, że podjęcie tej uchwały grozi naruszeniem ustawy o instytucjach kultury. Czy rzeczywiście pan mecenas siedzący po mojej stronie ma rację.

Radca prawny urzędu K. Judek - W treści tej uchwały nie widzę naruszenia ustawy o instytucjach kultury.

Radny P. Mróz - Panie burmistrzu. Odnośnie co pan powiedział o tej dotacji celowej. Co pan sądzi, żeby wyodrębnić Dni Chojny z dotacji przedmiotowej i zrobić to w przyszłorocznym budżecie jako dotację celową.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Ten temat jest obocznym w stosunku do zasadniczego, o którym dzisiaj rozmawiamy. To nie ma nic wspólnego z tym, o czym mówimy w tej chwili. Natomiast my się nad tym zastanawialiśmy i uwzględniliśmy prośbę pani dyrektor, żeby jednak w budżecie nie uwzględniać tego rozstrzygnięcia czyli nie uwzględniać dotacji celowej z względu na kwestię projektów ponieważ niestety nie wiemy do końca czy projekty, te które w kończącym się okresie programowania będą mogły być realizowane ze środków pomocowych. A wtedy to rozliczenie odbędzie się zupełnie inaczej i wtedy rzeczywiście można by montaż finansowy złożyć z jednej strony z dotacji celowej z drugiej strony ze środków, które miałyby być z projektu. Z tego co wiemy na tym etapie takiej wiedzy nie posiadamy w związku z tym uznaliśmy, żeby potraktować przedmiotowo.

Radny J. Babiarz - W związku z tym, że dotacja podmiotowa będzie na działalność bieżącą a funkcjonowanie tego ośrodka zgodnie z zapisami projektu ma odbywać się na zasadzie pozyskiwania środków głównie zewnętrznych a nie dotacji dodatkowo podmiotowej więc albo powinny być środki jako dotacja celowa na określone zadania albo ta instytucja powinna pozyskiwać środki we własnym zakresie. Taki był sens funkcjonowania tej jednostki. A w związku z tym, że ktoś wcześniej nie przygotował odpowiednio funkcjonowania tego obiektu na ostatnią chwilę, tak jak pisanie samego projektu tak teraz na ostatnią chwilę zrzuca się otwarcie i przekazanie funkcjonowania tego ośrodka samodzielnej instytucji, która będzie odpowiadała samodzielnie za te środki, którymi dysponuje…? sprawozdania finansowego nie zatwierdza burmistrz. Sprawozdania finansowego, które sporządza dyrektor Centrum Kultury burmistrz nie ma prawa zatwierdzać. Jak będziemy mogli pilnować funkcjonowania tego projektu, na który gmina wyłożyła tak większe pieniądze niż były zaplanowane, bo przekroczono środki o kwotę co najmniej 10 czy 12% i nie będziemy mieli wpływu w ogóle przez najbliższe lata no to, co tam się dzieje. Jeżeli zadania nie będą realizowane tak jak zakłada ten projekt wówczas może być dotacja cofnięta.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Centrum Kultury w Chojnie.

Za przyjęciem głosowało 10 radnych, przeciwko 1, wstrzymał się od głosu 1, nie głosował 1.

- uchwała Nr XXXV/307/2013 stanowi załącznik nr 7 do protokołu

Do punktu 12.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie przedstawił z-ca burmistrza W. Długoborski.

Ze statutu OPS wyprowadzamy zapis mówiący o tym, że Środowiskowy Dom Samopomocy jest częścią tej struktury. Środowiskowy Dom Samopomocy ma swój statut jako osobna jednostka.

Stanowiska Komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/308/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Do punktu 13.

----------------- Projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków (PUK Chojna) przedstawił naczelnik wydziału BGK urzędu J. Będzak.

21 października wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa usług Komunalnych w sprawie pozostawienia taryf na dotychczasowym poziomie. Przedsiębiorstwo stwierdziło, że mimo podwyżek cen energii i innych może świadczyć usługi na dotychczasowym poziomie.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/309/2013 została podjęta 12 głosami za, przeciw nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków (Wodociągi Zachodniopomorskie Goleniów) przedstawił naczelnik wydziału BGK urzędu J. Będzak.

Również w dniu 21 października Wodociągi Zachodniopomorskie złożyły wniosek o podwyżkę taryf na wodę z 4,01 do 4,09 zł i nieczystości z 5,49 zł na 7,40 zł.

Przedsiębiorstwo uzasadnia podwyżkę ścieków dużą modernizacją oczyszczalni w Krzymowie jak również w Czartoryi.

Komisja finansowa jednogłośnie odrzuciła projekt uchwały.

Komisja komunalna negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Komisja oświatowa negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny W. Skrzypczyk - Nie zgadzamy się z tak drastyczną podwyżką, zwłaszcza za odprowadzanie ścieków.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem uchwały nie było głosów. Przeciwko projektowi uchwały - jednogłośnie.

- projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu

Do punktu 15.

----------------- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 przedstawił naczelnik wydziału ZBF urzędu M. Hadrzyński. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Projekt został przedstawiony do konsultacji zgodnie z procedurą uchwalania tego dokumentu. W tym roku rozszerzyliśmy formułę kontaktu z organizacjami pozarządowymi. Oprócz tradycyjnego opublikowania programu współpracy na stronach internetowych i na tablicach ogłoszeń rozesłaliśmy treść programu współpracy do wszystkich organizacji pozarządowych, których mamy wiedzę, że funkcjonują na naszym terenie. Odzew był niestety tradycyjny jak co roku, czyli żadna z organizacji do których zwróciliśmy się o skonsultowanie tego programu nie zajęła stanowiska. Upłynął ustawowy termin przewidziany na konsultacje i przedstawiamy projekt uchwały.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania uchwała Nr XXXV/310/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Do punktu16.

---------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości zabudowanej przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowej działki nr 207/22 o pow. 0,0065 ha na rzecz spółki Enea.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/311/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Do punktu17.

---------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Enea wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie odpłatnego i na czas nieokreślony w postaci służebności przesyłu na działce nr 38/92, Obr. 8 na której części wybudowana jest stacja transformatorowa.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania uchwała Nr XXXV/312/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Do punktu 18.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nawodna gmina Chojna przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości drogowej położonej w Nawodnej oznaczonej numerem działki 854 o pow. 0,08 ha na rzecz wnioskodawcy.

Stanowiska komisji Gospodarki Komunalnej… i Komisji Kultury… były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… nie przyniosło rozstrzygnięcia.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXV/313/2013 została podjęta 7 głosami za, 1 przeciwnym, 4 wstrzymujących i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Do punktu 19.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością zabudowaną (Obr. Strzelczyn)

przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Projekt uchwały dotyczy udzielenia bonifikaty w wysokości 99% w opłacie rocznej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który planuje budynek przeznaczyć na cele mieszkaniowe.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XXXV/314/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Do punktu 20.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Chojnie przewodniczący K. Komorzycki przypomniał, że na poprzedniej sesji pan radny Babiarz na piśmie zgłosił wniosek o przeniesienie z komisji komunalnej do komisji oświatowej. Według statutu komisje mogą liczyć od 3 do 6 osób.

W przypadku głosowania ma zastosowanie art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli chodzi o jego sprawę.

Po dalszych wyjaśnieniach przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XXXV/315/2013 została podjęta 10 głosami za, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Do punktu 21.

----------------- Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Radca prawny urzędu K. Judek - Jeśli chodzi o rejestr umów i publikację to przepisy nie stwarzają obowiązku publikacji w BIP rejestru umów zawieranych przez gminę czy też publikacji ich treści. Natomiast nie ma też zakaz, więc można publikować w BIP rejestr umów z ograniczeniami wynikającymi z poszanowania tajemnic najczęściej jest to tajemnica z zakresu danych osobowych, czy tajemnica przedsiębiorstwa.

Urząd miasta Szczecin zdecydował się na publikowanie rejestru umów, nie zdecydował się na publikację tekstów umów.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Myśmy uzgodnili, że od nowego roku taki rejestr umów będzie w naszej gminie i w BIP będzie dostępny. W przypadkach, kiedy nie będzie zgody ze strony wykonawców, żeby ujawniać ich dane będzie anonimizacja.

Sekretarz E. De La Torre - Rejestr zamówień publicznych także umów, które poprzedzają wykonanie zamówienia publicznego funkcjonuje już od kilku miesięcy na naszej stronie. Są wymienione w rejestrze wszystkie zamówienia publiczne, które były zlecane przez naszą gminę jak również zamówienia z wolnej ręki. Jeżeli wnioskodawca złożył ten wniosek to nie jest to wniosek o stworzenie rejestru tylko o rozszerzenie szczegółowości rejestru również o inne umowy.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - W sprawozdaniach prac burmistrza państwo macie wszystkie rozstrzygnięcia burmistrza dotyczące umów, zleceń, rozstrzygnięć.

Radny W. Skrzypczyk - Te sprawozdania nie są w Internecie do ogólnego odczytu. Czy istnieje jakaś trudność, żeby sprawozdania z działalności burmistrza znajdowały się w Internecie. To jest wniosek, który by załatwił wszystkie wątpliwości.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Przyjmujemy takie rozstrzygnięcie, że to również będzie na BIP publikowane. To są rozstrzygnięcia burmistrza, które podejmowane są w formie ustaleń, decyzji, zarządzeń, poleceń. Tego typu formy są stosowane w związku z tym te informacje państwo otrzymujecie na każdą sesję.

Radny P. Mróz - Odnośnie Centrum Kultury. Wiele wątpliwości i niedomówień na temat dziwnych zleceń i może właśnie taki rejestr tam funkcjonujący wiele rzeczy by wyjaśnił.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Chcemy zarządzeniem burmistrza polecić prowadzenie takiego rejestru.

Odnośnie pytań radnego J. Babiarza.

Jaka jest forma dysponowania nieruchomościami gminnymi będącymi w dyspozycji Centrum Kultury w Chojnie? Są to użyczenia i tak będzie z Centrum Kształcenia i Spotkań.

Czy włączenie Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w strukturę Centrum Kultury w Chojnie jest zgodne z zapisami umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach, którego zostało wybudowane i utworzone?

Wyjaśnialiśmy to z władzą wdrażającą, z finansującą i stwierdzono, że nie ma przeciwwskazań, że tak to może się też odbywać.

Proszę o wskazanie w statucie CK w Chojnie w rozdziale cele i zadania zapisu o prowadzeniu szkoleń i spotkań międzynarodowych przez tę instytucję.

Cele i zadnia już tłumaczyłem a formy to są formy. Proszę odróżnić różne instytucje jakie są stosowane i konferencje, szkolenia, spotkania to są formami realizacji zadań. Proszę spojrzeć w statut Centrum Kultury gdzie jest napisane wyraźnie „zadania swoje Centrum Kultury realizuje m. in. poprzez: i tam są wymienione formy.

Wydaje mi się, że to jest trochę nadużycie w sensie, że nie chcemy poszukać możliwości tylko szukamy przeszkód. A tu możliwości takie są spełnione, zapisane w statucie i w związku z tym proszę życzliwiej spojrzeć a nie złośliwie jak pan próbuje to czynić.

Na jakiej podstawie i dlaczego planowane są w budżecie gminy oraz wydawane środki finansowe na doposażenie, rozbudowę, remonty świetlic wiejskich?

Jest to zadanie statutowe gminy w związku z tym realizacja tych zadań będzie się odbywała z budżetu, bo jest to zadanie własne gminy.

Cele i zadania Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym będą wykazane zgodnie z projektem, zgodnie z planem przedsięwzięć, które tam zostały przewidziane.

Co do oświaty to jest kwestia debaty nad budżetem i o tym będziemy rozmawiać. Pani skarbnik przygotuje odpowiedni dokument i będziemy wyjaśniać kwestie tego czy jest nieoszacowanie, czy to jest świadome rozstrzygnięcie, że na tym etapie dajemy tyle pieniędzy ale mamy w rozumie fakt, że być może trzeba będzie dołożyć czy też z taką kwotą trzeba się będzie pogodzić na rok 2014.

Globalnie jest tak, że do projektu budżetu mieliśmy na etapie składnych różnych wniosków i propozycji trzykrotnie tyle potrzeb niż środków możliwych do zaprojektowania na etapie dochodów. W związku z tym należało się zastanowić jakie zadania trzeba wyeliminować, gdzie trzeba mniej tych środków dać itd.

Dlaczego nieruchomość przy ul. Ogrodowej aktualnie dzierżawiona przez spółkę EDO przeznaczona została przez pana burmistrza do sprzedaży i dlaczego bez wcześniejszego zerwania umowy dzierżawy? Ponieważ realizujemy rozstrzygnięcie w tej samej formie jak to buło w przypadku stacji paliw Setpolu, czyli łącznie z aktualną umową dzierżawy wyznaczamy do sprzedaży, przy czym nie ma co ukrywać, że zainteresowana jest kupnem spółka EDO. Jeżeli kupi to w odpowiednim trybie to będzie dalej właścicielem a nie tylko dzierżawcą. Tak samo mógł to zrobić Setbol na jeszcze lepszych, dogodniejszych warunkach, bo miał w umowie prawo pierwokupu, co się nie stało. W tym przypadku takiego prawa pierwokupu nie ma. Musi być to rozstrzygnięcie przetargowe.

Spotkanie w Centrum Kształcenia jest przewidziane… Jest kwestia tego zagrożenia finansowania Centrum Kształcenia i Spotkań. Ja bym apelował do wszystkich państwa, aby trochę bardziej wstrzemięźliwie, trochę bardziej ostrożnie dokonywać ocen związanych z rozliczeniem tego przedsięwzięcia. To, że na etapie cząstkowym rozliczenia są pewne problemy związane z uzyskaniem zwrotu poniesionych nakładów to jest fakt i tego nikt nie musi ukrywać. Specjalnie pan burmistrz był u wojewody, był w wydziale, wyjaśniał tą kwestię. Uzyskaliśmy pewne przyrzeczenia, co do tego o ile wyjaśnimy te kwestie, które są podniesione w piśmie i je przedłożymy to wtedy być może ta decyzja będzie zmieniona. Całość rozliczenia jest przesunięta do czerwca przyszłego roku. Zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, czekamy na odpowiedź od władzy ze Szwelina na podstawie wniosku, który musi złożyć podmiot prowadzący to przedsięwzięcie, czyli EJF za pośrednictwem Pomeranii i wtedy będziemy dokonywać dalszych etapów rozliczenia tego zadania. Natomiast to jest jeden z etapów i to nie przeszkadza, żeby oddać ten obiekt do użytku.

To jest cały mechanizm finansowy, który z jednej strony pozwala nam doprowadzić do właściwego przygotowania rozliczenia inwestycji i uzyskania zwrotu i takie projekty mamy założone. Ten zwrot jest założony zarówno w tym roku jak i w przyszłym roku. Na razie są to cząstkowe rozliczenia, to nie jest całościowe rozliczenie. To przesunięcie nie dotyczy zakończenia inwestycji, bo ona została praktycznie zakończona. W tej chwili tam jest kwestia jeszcze tylko pewnych drobnych prac np. związanych z alarmem, doposażeniem w sprzęt ruchomy.

Odnośnie pytania radnego Steca dotyczącego śmieci z nieruchomości niezamieszkałych. Umowa jest do końca przyszłego roku i to jest ten czas, w którym powinniśmy się jako Związek Gmin Dolnej Odry przygotować do dalszych rozstrzygnięć. Na tym etapie nie było żadnej mowy żeby wprowadzić wcześniej to rozwiązanie. Trzeba cierpliwości. Mam nadzieję, że Związek Gmin okrzepnie na tyle, że będzie w stanie również to zadanie przejąć i prawdopodobnie tak się stanie po roku 2014.

Odnośnie naprawy dróg na Os. Lotnisko spróbujemy z wykonawcą uzgodnić poprawienie tych usterek.

Natomiast, jeśli chodzi o parking na drodze pomiędzy ul. Mieszka I a Klasztorną to niestety tam są tereny prywatne. Jeden należy do PULSA a druga część też jest osoby prywatnej. Parking jest przy kościele praktycznie pusty i z tego parkingu trzeba korzystać.

Do punktu 22.

----------------- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty… P. Szczapa - Ponieważ wpłynęła jeszcze jedna skarga na dyrektora gimnazjum komisja po zapoznaniu się ze złożoną skargą postanowiła zawiesić postępowanie z uwagi na toczące się postępowanie sądowe i będziemy oczekiwać na rozstrzygnięcia sądu. Chcieliśmy upoważnić pana przewodniczącego rady do udzielenia odpowiedzi skarżącej.

Za upoważnieniem przewodniczącego głosowało 11 radnych, przeciwko nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny.

Sekretarz E. De La Torre - Na początku sesji pozwoliłam sobie rozdać ulotkę. Jest to bardzo ciekawa propozycja i myślę, że niektórzy z państwa chcieliby tej propozycji skorzystać. Dotyczy to możliwości uczestniczenia w 75 godzinnym, bezpłatnym kursie komputerowym dla osób, które nie obsługują komputera. Jeżeli ktokolwiek państwa jest zainteresowany to w momencie, kiedy zbierze się grupa kurs komputerowy odbędzie się w tej Sali. Mogą to być godziny popołudniowe, może być to dzień wolny od pracy. Będzie to można z organizatorami ustalić. Organizatorzy dysponują specjalnym laboratorium komputerowym i dla grupy do 15 osób mają komplet całego sprzętu i osprzętu. Uczą obsługiwania komputera w taki sposób, aby można było uzyskać certyfikat. Jeżeli ktokolwiek z państwa jest tą propozycją zainteresowany… W ramach tego projektu organizatorzy zapewniają wyżywienie uczestnikom. Aby zgłosić się do tego projektu uprzejmie proszę o telefon albo e-mail do mnie albo na info@chojna.pl.

Przewodniczący rady K. Komorzycki - Należałoby już teraz pochylić się nad tym jak ułożyć kalendarz pracy rady w miesiącu grudniu tym bardziej, że trzeba odbyć w związku z budżetem spotkanie.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Chcemy zrobić pierwsze czytanie budżetu dla połączonych komisji i proponujemy, aby to odbyć 12 grudnia o godz. 11.00. Pani skarbnik przedstawi prezentację projektu budżetu.

Potem chcemy abyście państwo zaplanowali sobie posiedzenia swoich komisji z projektem budżetu między 16 grudnia a 20.

18 grudnia chcemy państwu dostarczyć komplet materiałów pozostałych związanych z przewidywaną na 30 grudnia sesją. 23 grudnia połączone posiedzenie komisji celem przeanalizowania pozostałych materiałów sesyjnych.

Sołtys Brwic Z. Madera - Jak co roku zwiększa się taryfy za wodę i jak co roku zwiększa się dysproporcja między mieszkańcami miasta i miejscowości, gdzie zajmuje się wodą PUK a gdzie zajmują się wodą Wodociągi Zachodniopomorskie. Czym się różni mieszkaniec Godkowa od mieszkańca Krzymowa? Do kiedy Wodociągi Zachodniopomorskie są użytkownikiem wodociągów wiejskich?

Temat dzików. Moja miejscowość jest już zryta całkowicie. Plac zabaw nie istnieje.

Z-ca burmistrza W. Długoborski - Jeśli chodzi o wodę i ścieki na obszarach wiejskich to sytuacja się bardziej komplikuje, ponieważ tam gdzie funkcjonował Goleniów, spółka która jest podmiotem marszałka województwa to jeszcze w niektórch miejscowości tak jak Krzymów spółdzielnia sprzedała swoje zasoby dotyczące ścieków i wody Wodociągom Zachodniopomorskim a nie gminie Chojna, co komplikuje sytuację. Próbowaliśmy wymóc na marszałku, żeby przekazał nam ten majątek, ale niestety to do dnia dzisiejszego nie ma rozwiązania i będzie to trudne. Można tylko ubolewać, że nie stało się to w okresie, kiedy takie możliwości były. Oni mają to jako własność samorządu województwa. Samorząd województwa, który tę spółkę ma w spadku po rozstrzygnięciach systemowych, kiedy tworzono samorządy województw i powiatów nie raczy tego inaczej rozwiązać, czyli nie chce likwidować tej spółki i nie chce przekazać tego majątku gminom, bo też nie wszystkie gminy są tym zainteresowane. Ale tu dzisiaj tego nie rozstrzygniemy, to jest kwestia do podjęcia. Cieszę się, że to dzisiaj padło po raz kolejny i myślę, że powinniśmy intensywniej spróbować po raz kolejny wystąpić o to, żeby takie rozwiązanie zastosować kwestie, które są związane z realizacja zadnia własnego gminy.

Natomiast problem dzików jest długi i szeroki…? przez nas od dłuższego czasu. Pan Jerzy Ostrowski był specjalnie w tej sprawie i u wojewody i w powiecie i urzędzie marszałkowskim.

Koła łowieckie mają swoje limity, co prawda te limity są za każdym razem rozszerzane, zwiększane są okresy ochronne tak, że nie pozwala zawsze się zastosować. Natomiast w mieście jest większy kłopot, ponieważ tutaj nie wolno wykonywać odstrzałów, ale jest jakieś światełko w tunelu, jest zapowiedź, że takie zgody dostaniemy i być może w rejonie lotniska takie odstrzały będą się odbywały. Generalnie również mają być odławiane i wywożone w głąb lasów.

Przewodniczący rady K. Komorzycki zwrócił się do przewodniczących komisji, żeby w miarę możliwości komisje popracowały nad sprawozdaniami komisji i planami pracy na nowy rok.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec obrad godz. 14.20. Na tym protokół zakończono.

Protokółowała

Ewa Wojciechowska

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 25-12-2013 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-12-2013 13:47