Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Protokół z XXXVI sesji 30.12.2013


P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/2013

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Do punktu 1, 2, 3.

----------------------

Na wstępie burmistrz A. Fedorowicz zwrócił się do wszystkich zebranych, szczególnie do gości specjalnych, którzy zostali poproszeni na dzisiejszą sesję.

„ Co pewien czas staramy się zauważyć, uhonorować, docenić tych, którzy mają szczególne zasługi w różnych dziedzinach naszego życia publicznego. Tym razem chcieliśmy uhonorować i podziękować osobom, które promują gminę Chojna nie tylko w kraju, ale na arenach międzynarodowych w dwóch dyscyplinach - w boksie i lekkiej atletyce.

Poproszę teraz Justynę Pietras, Eryka Giermaka, trenera i opiekuna klubu bokserskiego Jarosława Przygodę i Wojciecha Strelczuka.”

Dalej burmistrz złożył gratulacje i podziękowania za osiągane sukcesy w imieniu władz samorządowych i wręczył wymienionym osobom pamiątkowe dyplomy.

Jarosław Przygoda wręczył burmistrzowi księgę pamiątkową na dziewięćdziesiąt lecie Polskiego Związku Bokserskiego zaznaczonymi nazwiskami „Garda Chojna”.

Przewodniczący K. Komorzycki stwierdził prawomocność obrad. Na sesji było 12 radnych. Nieobecne radne R. Bekier i E. Nowicka.

Do porządku obrad burmistrz A. Fedorowicz wniósł zdjęcie z porządku 18 tj. projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chojna na lata 2013-2017.

- lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

- lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

- porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Do protokołu z XXXV sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 4.

---------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

29 listopada spotkaliśmy się z przedstawicielami Wodociągów Zachodniopomorskich w sprawie przekazania do eksploatacji przepompowni w Krzymowie oraz możliwości budowy sieci Kolonia Lisie Pola - Strzelczyn.

W Lubniewicach odbyło się spotkanie nt. zmiany przepisów dotyczących przejęcia przez spółkę ENEOS zadań związanych z eksploatacją i modernizacją oświetlenia ulicznego.

2 grudnia odbyło się spotkanie w sprawie nieruchomości przy ul. Żółkiewskiego. Chodzi tam o sposób zagospodarowania, użytkowania terenu, który jest za budynkami.

4 grudnia w Poczdamie miało miejsce spotkanie Stowarzyszenia EJF naszego partnera projektów i współpracującego z gminą Chojna. Spotkaliśmy się w sprawie wniosku na doposażenie jednostek OSP oraz…? z funduszy unijnych. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków i będziemy chcieli o takie fundusze sięgnąć.

6 grudnia w Centrum Kultury odbył się koncert mikołajkowy. 9 grudnia konferencja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - ekofizyczne szanse rozwoju Pomorza Zachodniego, podsumowanie programu operacyjnego infrastruktura i środowisko oraz nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Zostały przedstawione możliwości realizacji inwestycji z wykorzystaniem funduszy Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

10 grudnia spotkaliśmy się w sprawie podziału działki zabudowanej świetlicą w Nawodnej.

11 grudnia spotkaliśmy się z pracownikami socjalnymi z Niemiec w sprawie problemów dzieci polskich w Niemczech. Wydaje się, że nasz Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wszystkie zadania, ale jednak pojawiają się inne problemy nie tylko euro sierot, ale również problemy dzieci, które z wielu różnych powodów wymagają troski różnych służb. Nie wszyscy rodzice w sposób właściwy zajmują się swoimi pociechami. A jak jest tych pociech kilka to czasami jest tak, że służby niemieckie zastanawiają się co dalej, komu dziecko przekazać, czy biologicznym rodzicom, którzy niekoniecznie chcą dzieci wychowywać, czy znaleźć rodzinę adopcyjną w Niemczech, czy przekazać dziecko do Polski. Ale znaleźliśmy płaszczyznę dialogu i będziemy starali się przede wszystkim dla dobra dziecka jak największej pomocy udzielić. 13 grudnia odbyło się posiedzenie Fundacji Kościół Mariacki gdzie omawiano sprawy związane z remontem obiektu.

Tego samego dnia otwarcie polsko-niemieckiego Centrum Spotkań i Kształceń w Krajniku Górnym. 16 grudnia w Szczecinie obchodziliśmy 20 lecie Euroregionu Pomerania.

18 grudnia odbyło się walne zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry, na którym przyjęto budżet na 2014 rok i omawiano sprawy bieżące związane z systemem zagospodarowania odpadów komunalnych, szczególnie rozmowy dotyczyły problemów technicznych związanych z ilością, wielkością pojemników na odpady.

20 grudniach w Baniach podpisaliśmy umowę z marszałkiem województwa. Kilka samorządów podpisało umowę na dofinansowanie wspierania rozwoju obszarów wiejskich i do jego zadań w naszym przypadku druga edycja budowy oczyszczalni przydomowych.

27 grudnia spotkałem się z czeskim inwestorem w sprawie ewentualnej budowy sortowni odpadów komunalnych. To dotyczy zadań, które gmina scedowała na Związek Gmin, ale to ewentualnie dotyczyłoby terenów gminnych i miejsc pracy dla gminy Chojna. Gdyby taka sortownia powstała a technologia jest bardzo bezpieczna, sucha i czysta, bo właściwie zajmowałaby się sortowaniem przede wszystkim opakowań to byłoby wywiezione na składowisko. Nasze składowisko jest zamknięte, będzie poddane rekultywacji.

Natomiast sortownia docelowo zatrudniałaby ok. 50 osób.

I dwie smutne sprawy. Pożar w domu państwa Leśniak, pożar mieszkania podopiecznego OPS. Na szczęście i w jednym i drugim przypadku nic nikomu się nie stało. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają bezinteresownie i rzeczowo i finansowo. Gmina Chojna podjęła decyzję o przekazaniu pomocy z tytułu zdarzenia losowego przekazując 20 tysięcy.

Kto nie miał okazji tam być w czasie pożaru to może być teraz i zobaczyć, że zostały tylko ściany konstrukcyjne, budynek został pozbawiony tynku, bo albo wypalone albo nasiąknięte wodą. Państwo Leśniak decydują się dom remontować i zrobimy wszystko, żeby im pomóc.

Natomiast w Grzybnie mieszkanie, które kiedyś odnawialiśmy musimy ponownie odnowić po pożarze.

- sprawozdanie z prac burmistrza stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Do punktu 5.

--------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki o pow. 3247 m2 przy ul. Przemysłowej w Chojnie.

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego ustnego działki o pow. 64,5476 ha w Chojnie.

Spotkania, imprezy. 7-8 grudnia Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez P. Tadeusza Bałachowskiego prowadzącego USK „Wiktoria” Chojna.

9 grudnia odbyło się spotkanie z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w sprawie projektów doinwestowania inwestycji i zakupów środków trwałych.

13 grudnia w świetlicy „Po schodkach” odbyło się polsko-niemieckie czytanie Czesława Miłosza. 18 grudnia odbył się koncert kolęd i pastorałek w Centrum Kultury.

20 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne Chojeńsko Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy. 6 grudnia spotkanie z mieszkańcami przy ul. Prusa. 13 grudnia posiedzenie komisji statutowej.

Interpelacje i zapytania. 29 listopada przekazano burmistrzowi zapytania złożone przez radnego J. Babiarza na sesji 28 listopada.

12 grudnia przekazano radnemu odpowiedzi na zadane pytania.

12 grudnia radny W. Skrzypczyk złożył w biurze rady z prośbą do przesłania prośbę do komendanta Policji w Chojnie o opinię w sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych prze ul. Kościuszki w Chojnie naprzeciw NETTO.

18 grudnia został złożony projekt uchwały w sprawie „Pomóż mi a będę miał równy start”.

20 grudnia wpłynęło w formie pisemnej stanowisko dyrektora ZGM w sprawie orzeczenia komisji komunalnej z dnia 10 grudnia w związku ze skargą mieszkańców ul. Rogozińskiego.

20 grudnia z RIO wpłynęły opinie: o projekcie uchwały budżetowej gminy Chojna na 2014 rok, o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Chojna na 2013 rok, o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Chojna na lata 2014-2021.

Jeden z mieszkańców Barnkowa zgłosił zapytanie: Czy istnieje potrzeba dalszego podziału m. Chojny na osiedla i tworzenia rad osiedlowych na wzór Osiedla Lotnisko.

Następnie przewodniczący przypomniał przewodniczącym komisji, żeby na następną sesję przygotowali sprawozdania z prac komisji i plany pracy.

Dalej przewodniczący przekazał, że 18 grudnia w Warszawie odbyło się posiedzenie wspólne komisji rządu i samorządu. Nasz zastępca burmistrza jako prezes Unii Miasteczek Polskich jest współ przewodniczącym tej komisji.

Do punktu 6.

---------------- Interpelacje i zapytania radnych.

Radny P. Mróz - Mamy w Chojnie kilka słupów ogłoszeniowych, gdzie chętnie mieszkańcy wieszają różne afisze, plakaty itp. Czy istnieje jakieś zarządzenie dot. sposobu sprzątania tych słupów a jeśli nie to czy nie należałoby przygotować projekt uchwały i wydać takie zarządzenie obligujące właścicieli tych informacji do sukcesywnego zrywania.

Radny J. Babiarz - Zbliża się koniec roku. Mam nadzieję, że planując budżet przyszłoroczny opieramy to również na tym posiadamy na koniec roku. Dlatego chciałbym aby przedstawił pan zakres zobowiązań wobec podmiotów na dzień 30 grudnia. Jakie gmina ma zobowiązania, zaległości płatnicze wobec poszczególnych beneficjentów. Chodzi tu m. in. o dotacje, o płatności faktur itd. ja wiem, że na dzisiaj nie będzie to możliwe, ale żeby taki wykaz przygotować na piśmie podając kwoty oraz podmioty. Są sygnały, że są tacy, którym gmina zalega po 2 tysiące, po 30 tysięcy i więcej. Bo mogą być to prawdopodobnie kwoty, które zostaną przerzucone, niektóre przynajmniej na przyszły rok i okaże się, że w styczniu będziemy zmieniać ten budżet, który niestety wysoka rada w dniu dzisiejszym uchwali.

- W jaki sposób odbywa się nabór na opiekunów świetlic wiejskich środowiskowych, czy przy tym naborze są jakieś określone wymagania, określone wykształcenie.

Do punktu 7.

---------------- Komisje nie zgłosiły wniosków.

Do punktu 8.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponowane zmiany zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów. Ogółem kwota dochodów ulega zmniejszeniu 1.754.755,15 zł. Proponowane zmniejszenia i zwiększenia po po, stronie wydatków ogółem kwota wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1.454.755,15 zł. Zmiennie ulega poziom rozchodów w kwocie 2.560.503,00 zł.

Uchwała ma charakter czyszczący, porządkuje kwestie zarówno dochodów jak i wydatków, które z różnych przyczyn nie zostały zrealizowane w tym roku. W dziale 801 oświata i wychowanie wprowadzamy kwotę 96.711 zł po stronie dochodów. Dotyczy to wprowadzenia środków, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. przebudowa sali gimnastycznej przy SP 2.

Radny J. Babiarz - Pani skarbnik. Dzisiaj jest trzydziesty, na dzień i na dzisiejszy są przygotowane zmiany w budżecie. Dzisiaj zadając pani pytanie dowiedziałem się m. in. iż nie wpłynie do klubu MKS Odra Chojna dotacja, która wynika z umowy. Zaległość tych dotacji już jest od trzech miesięcy. Przez ostatnie trzy miesiące wydatkowano różne dodatkowe pieniądze w kwestii wydatków bieżących a nie można było uzbierać, czy przynajmniej częściami przekazywać kwoty dotacji, która wynika z umowy. Ta umowa nie będzie zrealizowana, więc pozostaje nie wydanych 30 tysięcy w budżecie i oczekiwałem, że będzie to zdjęte z budżetu a nie jest. Czyli mam przekazać ewentualnie informację, że jutro pieniądze do klubu wpłyną po to, żeby mogli je oddać czy w tej chwili pani tej zmiany nie wprowadziła? I dlatego moje zapytanie dotyczy stanu na dzień dzisiejszy, bo takich prawdopodobnie zmian celowo, zakładam, że to są celowo niepodane, bo pani dzisiaj powiedziała, że 30 tysięcy nie będzie to trzeba było jej zdjąć z budżetu a nie robimy tej regulacji. Dlatego ta regulacja jest jedną z kilkudziesięciu robionych w ciągu roku i jak większość bezsensowna. Szanowni państwo zwróćcie uwagę jak to się dokonuje zmiany w budżecie i to jest pierwszy sygnał przed przyjmowaniem budżetu przyszłorocznego.

Skarbnik A. Górska - W zakresie przelewów dla klubu Odra oceniałam sytuację na bieżąco i dokonywałam takich wyborów, które uważałam za stosowne i sięgałam do wyboru pokryć wkład własny do dotacji dla opieki społecznej. Żeby dotacji nie zwracać to wolałam…? Wygospodarować. Poza tym kwestia projektowania budżetu, dokonywania zmian w budżecie polega m. in. na tym, że nie można dokonywać zmian w planie wydatków, które są w trakcie realizacji, na które mamy podpisane umowy. Skoro z klubem Odra mamy podpisaną umowę, która nas wiąże nie mogą do 31 grudnia nie mogę dokonać takiej zmiany. W tej kwestii będę się starała w dniu jutrzejszym o ile nie wpłyną środki, które pozwolą pokryć te zobowiązania dokonać aneksu umowy i przekazać środki w terminie późniejszym.

Radny J. Babiarz - Problem ze zobowiązaniami w wykonaniu tej umowy jest od lipca tego roku. To nie jest sytuacja, która wynikła na koniec roku, dlatego zwracam uwagę na projektowanie budżetu. To są wydatki bieżące i wydatkach bieżących zawsze jest problem. Jak się coś źle zaplanuje, bo się dużo naobiecuje wszystkim wokoło to tak jest.

Skarbnik A. Górska - Budżet nie składa się z wydatków na klub Odra Chojna.

Radny W. Skrzypczyk - Zaskoczony jestem panie radny ta interwencją. Jeśli pan uważa, że należy te 30 tysięcy zdjąć z budżetu to może rzeczywiście niepotrzebne są panu te pieniądze i trzeba by było rozważyć czy na przyszły rok nie trzeba zmniejszyć o te 30 tysięcy.

Na przyszły rok trzeba podpisać taką umowę, która zmniejszy o te 30 tysięcy.

Radny J. Babiarz - Ja powiedziałem konkretnie, że jeżeli dokonujemy zmian, nie wiedziałem, że to jest wiążące, że jeżeli do 31 jest umowa to nie można wcześniej dokonać tej zmiany, jeżeli jest to dzień wcześniej. Jeżeli dokonujemy zmian i już wiadomo, że te pieniądze nie wpłyną to trzeba je od razu zmienić, bo po to się te zmiany robi. Ja nie powiedziałem, że one nie są potrzebne, bo klub w tym momencie staje się dłużnikiem innych podmiotów, dlatego, że powstały zobowiązania, na które obiecywane było do końca, do ostatnich dni, bo wiem, że prezes klubu chodził i do pani skarbnik i do pana burmistrza i takie obiecanki były, że ta sprawa zostanie uregulowana.

Burmistrz A. Fedorowicz - Projekt budżetu opiera się na prognozie przychodów i rozchodów również dochodów i wydatków. Pomiędzy uchwałą budżetową pierwszą a e zmianami w budżecie, które wynikają z różnych uwarunkowań środowiskowych. Są różne sprawy, jakieś wydarzenia, które sprawiają, że trzeba pieniądze przesunąć albo więcej środków na to czy na tamto znaleźć. To są najczęściej wydatki bieżące. Nie ma samorządu, albo są bardzo nieliczne, który by miał nadwyżkę po stronie dochodów bieżących. To są takie, które mają potężne wpływy podatkowe i rzeczywiście takich kilka można wymienić w Polsce, ale większość samorządów ma ten problem. Wszystkie wydatki rosną. Czy to na oświatę czy… Skupmy się na merytorycznych dyskusjach a nie na takich niepotrzebnych.

Radny J. Babiarz - Panie burmistrzu. Tylko, że w budżecie to planuje się rozsądnie. Jeżeli wiemy, że na podstawowe zadania, które są niezbędne do wykonania trzeba określonych pieniędzy to trzeba je zaplanować a pozostałe jak starczy pieniędzy. A pan to robi inaczej i tak samo jest z budżetem przyszłorocznym a później jest efekt tych zmian. Bo zauważcie, że my tu nie dodajemy w wydatkach bieżących tylko cały czas zadania tniemy, czyli te zadania są sztucznie wpisane. One są tylko pod publiczkę żebyście państwo byli zadowoleni, że są, że jest tak ładnie budżet napisany. A jeżeli wiadomo było, że w wydatkach bieżących brakowało 2 miliony na oświatę w dziale 801 to było wiadomo, że zapisane zadania w wydatkach bieżących są zadaniami sztucznymi i dlatego wycięto świetlicę w Jeleninie, świetlice inne itd. To samo będzie się działo z budżetem przyszłorocznym. To pan mówił taką historię, że buduje pan zachcianki. Już były 3 lata temu zachcianki radnych Wspólnoty Samorządowej, których pan nie spełnił do dnia dzisiejszego. One są zapisane i można sprawdzić, że to są tylko cztery zadania na pięćdziesiąt kilka zrealizowane. I dlatego te zmiany budżetowe są tylko dokonywane dlatego, żeby się cyferki zgadzały a co jest w środku nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli się państwo na to zgadzacie i wam to odpowiada to chylę czoła. Ja jestem przeciwny takiej działalności.

Burmistrz A. Fedorowicz - Dziękuję panie radny, że pan powiedział „zachcianki”.

To tak wygląda, że sam sobie przygotowuję budżet i sam go potem realizuję. Nie ma nikogo, nie ma radnych, nie ma urzędników. Siedzi sobie Fedorowicz i decyduje. To jest pan filozofia a moja jest taka. Tak jak w życiu jak i w budżecie planujemy a potem się tylko weryfikuje. Jeżeli pan uważa, że takie inwestycje jak przedszkole, szkoła, remonty obiektów, dróg są niepotrzebne to nazwijmy to zachciankami. To są zachcianki naszych wyborców i my je…? bo nasi wyborcy decydują o tym co ma być. I nie ma tu żadnych kiełbas, są to zadania, na które Chojna czekała wiele, wiele lat. I dzięki właśnie takim nieodpowiednim działaniom wielu osób staramy się żeby Chojna była w budowie a nie żeby była zaściankiem jak kiedyś. Jeżeli pan proponuje w tej chwili zrównoważenie budżetu, co każdego roku jest podobnie trudne to mogę powiedzieć „proszę zaproponować podniesienie podatków o sto procent i wtedy będzie dochodów bieżących tyle, że wystarczy na starcie dla wszystkich.

To jest ten problem, że pieniędzy w szufladach jest tyle, że czasami trzeba niestety z tych szuflad poprzekładać. Staramy się to robić na miarę możliwości. A że apetyt rośnie w miarę jedzenia tom widzimy i chcielibyśmy każdego zadowolić pod tym względem.

Po dyskusji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXI/316/2013 została podjęta 11 głosami za, 1 przeciwnym i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do punktu 9.

---------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lat 2013-2021 przedstawiła skarbnik A. Górska.

Jest to uaktualnienie dochodów, przychodów, wydatków jak również uaktualnienie przedsięwzięć.

Radny J. Babiarz - Pani skarbnik. Prośba, aby tak obszerne dokumenty trafiały do nas wcześniej, bo dostaliśmy je dzisiaj i teraz, jeżeli ja mam uczciwie głosować za tym to musiałbym przeczytać. Jak mam głosować za tym co tu jest napisane jak nie znam treści?

Skarbnik A. Górska - Są to zmiany, które robimy do ostatniej chwili a WPF jest takim specyficznym dokumentem, który realizuje się w ramach programu, który jest bezpośrednio podpięty pod Ministerstwo Finansów i naprawdę jest to dużo pracy, żeby to zrealizować.

Radny J. Drapaluk - Musimy zauważyć, że uchwalenie budżetu i prognozy te liczby już niejednokrotnie powielają się cały czas. Są tylko niektóre elementy, które zostały wprowadzone. To nie jest tak, że mamy nowy dokument, nad którym należy dywagować nie wiadomo ile, żeby się z tym zapoznać. To nie jest tak, że to zostało napisane od podstaw.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XXXVI/317/2013 została podjęta 11 głosami za, 1 przeciwnym i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Do punktu 10.

----------------- Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku kalendarzowego 2013 oraz planu finansowego tych wydatków przedstawiła skarbnik A. Górska.

Proponuje się ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem 2013 roku oraz ostateczny termin wykonania. Są to środki realizowane w ramach projektów - trzy projekty: „Wiedza moim kapitałemę prowadzony przez Gimnazjum w Chojnie, „Uczę się przez całe życie” w Szkole Podstawowej w Nawodnej oraz projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Praca socjalna kluczem do walki z bezradnością rodzin”.

Ostateczny termin, który wynika z ustawy o finansach publicznych to jest 30 czerwca 2014 roku. Łącznie plan wydatków niewygasających wynosiłby 115.913.34 zł.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI/318/2013 została podjęta 11 głosami za, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Do punktu 11.

----------------- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2014 rok.

W-ce przewodniczący rady N. Oleśków odczytał uchwałę RIO w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojna na rok 2014. (załącznik nr 8 do protokołu)

Następnie odczytał uchwałę RIO z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojna na 2014 rok.

Skarbnik A. Górska przedstawiła autopoprawki dot. wydatków bieżących jak i majątkowych. Zaproponowaliśmy 20 tysięcy zwiększenie dotacji celowej na z zakresu kultury fizycznej i sportu kosztem dotacji przeznaczonej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, gdzie jest zmniejszenie o 20 tysięcy. Wprowadzono nowe zadanie w dziale 801 wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Brwiach 35 tysięcy. Ponadto zmiany dotyczą załącznika nr 12 i tutaj chcieliśmy wprowadzić nowe zadanie w zakresie dotacji celowej, realizacji przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej budynku Szewska 7 wraz z wykonaniem dokumentacji - 54 tysiące a przeniesione zostały środki z zadania adaptacja budynku po szkole w Strzelczynie na lokale socjalne.

W-ce przewodniczący rady N. Oleśków - Mamy tu wykonanie nawierzchni ul. Kolejowej. Co tam będzie robione?

Burmistrz A. Fedorowicz - Jest to dokończenie tej ulicy, ułożenie płyt, odwodnienie. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Radny J. Babiarz - Będziemy przyjmować dzisiaj m. in. dokument wypełniony treścią i ten dokument powinien być wypełniony właściwą treścią. Więc jeżeli pani przedstawiła tą uchwałę z autopoprawkami to trzeba było dołożyć wszystkie załączniki ze względu na to jak czytam załącznik nr 2 wydatki bieżące 37.784 niestety nie pokrywa się to z kwotą, która jest wpisana w tym załączniku, bo kwota jest inna, przed zmianami. To samo jest w załączniku nr 3, to samo jest na stronie nr 7 gdzie jest opis wydatków budżetu gminy. Jest błąd, jeżeli chodzi o Centrum Kultury i miała to być właściwie wpisana kwota. Na dzień dzisiejszy nie ma tych zmian. Czyli mam pracować nad dokumentem, który merytorycznie nie zgadza się z tym co proponujecie bo załączniki się nie zgadzają. Jak mamy taki dokument przyjmować?

Pytanie do pana burmistrza. Jak zamierza pan zrealizować niezbędne wydatki na oświatę w dziale 801 wydatki bieżące skoro z przedstawionych panu dokumentów przez dyrektorów szkół wynika iż na wydatki w tym dziale niezbędne jest zapisanie w budżecie kwoty 16.484.300 zł. A zapisuje na ten cel 13.967.900 zł. Czyli brakuje 2.5 mln. Więc, w jaki sposób zamierza pan zrealizować te niezbędne wydatki w oświacie w tym jednym dziale?

Czy w tym układzie jest to celowy zapis, żeby później zmianami w budżecie inne likwidować i to dopisywać czy rzeczywiście będą jakieś zmiany w oświacie zaraz na początku roku?

Bo dwa i pół miliona w tym budżecie znaleźć jest bardzo trudno.

Burmistrz A. Fedorowicz - Tak samo jak dotychczas, jak od 1994 roku, kiedy gmina przejęła szkoły. Tak jamo jak w latach 2007-2013. Proszę zapytać czy ktoś zatrudniony w oświacie nie dostał pensji na czas.

Radny J. Babiarz - Panie burmistrzu. Chyba się nie zrozumieliśmy. Ja rozumiem, że ci pracownicy dostaną tylko pytam się skąd pan weźmie te dwa i pół miliona, bo ich nie ma a budżecie a to są wydatki bieżące. Nie weźmie ich pan ze sprzedaży, bo nie można.

Burmistrz A. Fedorowicz - Tak jak w tym roku i poprzednich latach zweryfikujemy wydatki w okolicach września, kiedy jest nowy arkusz organizacyjny, kiedy dyrektorzy planują zatrudnienie, liczbę godzin i wszystkie wydatki z tym związane na okres od września do grudnia. To nie jest nowość, że budżet oświaty jest bardzo elastyczny. Nie powiem, że pomiędzy tym, co proponują dyrektorzy a tym, co finalnie dostają jest wielka różnica. Czasami znajdujemy konsensus, że są inne priorytety i nie wszystkie planowane zadania, bo bieżące remonty, różne potrzeby szkół to są właśnie z tych pieniędzy. Nie będę z panem polemizował, co planuję zrobić, dlatego że wszyscy na to się zgadzamy. Wszyscy wiemy doskonale, że gdybyśmy chcieli wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich naszych beneficjentów i jednostek organizacyjnych to musielibyśmy ten budżet pomnożyć przynajmniej razy dwa. Wtedy wszyscy byliby szczęśliwi od 1 stycznia do 31 grudnia. Ale państwo wiecie, że tak nie jest. Setki zadań czekają w kolejce i cieszymy się kiedy możemy jak najwięcej zrealizować. Ale czasami są takie, które są pilniejsze. Centrum Kultury gdyby dostało 5 milionów też zapewne by je zagospodarowało. Mielibyśmy tysiące atrakcji na co dzień, świetlice od świtu do zmierzchu otwarte, nie byłoby problemu z godzinami, że w tej świetlicy jest sześć godzin a potrzeba szesnaście. W budżecie gminy gdybyśmy naprawdę mieli 100 milionów nie powiem, żebyśmy je przejedli, zmarnowali, ale byśmy umiejętnie je zagospodarowali. Dzisiaj ten budżet musi być dostosowany do ustawy o finansach publicznych, naszych możliwości w celu zrównoważenia i wydatków bieżących i dochodów bieżących, bo ta konstrukcja jest na dzień dzisiejszy poprawna. Pewno we wrześniu po raz kolejny pochylimy się nad budżetem tak jak robiliśmy to w tym roku w przypadku oświaty, kiedy raz zasililiśmy wiosną i potem w okresie jesiennym. Podobnie jest z OPS. Pewne zadania spadają inne dochodzą, weryfikujemy, analizujemy i przesuwamy, albo dodajemy albo zmniejszamy.

Radny J. Babiarz - Panie burmistrzu. W budżecie na 2013 rok zaplanowane było w wydatkach bieżących 13.660.000 zł. Plan na wykonanie tego budżetu tegorocznego wynosi 15.530.000 z może nawet wyżej, czyli ponad 2 miliony. Dochody bieżące w 2013 roku nie wzrosły specjalnie a 2 miliony dokładamy tylko do działu 801, o których pan wiedział już na początku, że trzeba dołożyć, czyli te zadania, które w 2013 roku z bieżących wypadły i to nie jest to, że te zadania będą realizowane w innym czasie. Nie, po prostu je trzeba było wyrzucać, bo tu trzeba dać. I to rozumiem, bo tu trzeba dać skoro jest taka potrzeba, skoro oświata ma funkcjonować w takim stanie, w jakim istnieje. Robimy coś podobnego w następnym roku, czyli na 2014 planujemy ten sam manewr. Wpisujemy niepotrzebne zadania, które nie będą zrealizowane a te dwa i pół miliona w trakcie i tak trzeba będzie zmienić za państwa przyzwoleniem, za państwa zgodą.

W kwestii samego dokumentu, bo uważam, że nad dokumentem tak przygotowanym nie można niestety głosować. Jeżeli ja nie mam załączników zmienionych z konkretnymi kwotami to czy jest to dokument prawidłowy czy nie.

Burmistrz A. Fedorowicz - Dwa albo trzy lata temu dokonaliśmy analizy i takie informacje przekazywał światu radny Skrzypczyk ile gmina Chojna zarobiłaby gdyby dokonała pewnych zmian w reorganizacji kiedyś tam. Ile, takie gdybanie to jest, co byśmy zrobili gdybyśmy mniej jedli. W tym wypadku wyliczono, że około 50 milionów w budżecie by pozostało. To jest worek pieniędzy. Co to znaczy, że oświata jest gorsza i miała inaczej funkcjonować? Były takie decyzje i należy uszanować, że zlikwidowano jedną czy dwie szkoły a zaplanowano nawet więcej. Dzisiaj musimy dostosować się do obecnych realiów i nikt nam nie powie, że za 10 lat będzie wyż albo niż, bo może być nas więcej ale tendencja jest spadkowa. Aczkolwiek u na w Chojnie mamy piękny przyrost w ostatnich latach i tych dzieciaczków widać i w przedszkolu i w szkole. Życzmy sobie, żeby było ich jak najwięcej, żeby nie było motywacji do tego, że szkoły trzeba likwidować, bo za każdym uczniem idzie pieniądz i chcielibyśmy, żeby tych pieniędzy było jak najwięcej. Jest ile jest. A więc dzisiaj mówienie o tym, co mogliśmy zrobić a co możemy zrobić jest zbyt daleko idącym gdybaniem. Ja nie chciałbym polemizować nad tylko jednym elementem budżetu, rozmawiajmy o wszystkim. Natomiast sami wiemy, że od dnia podjęcia uchwały do ostatniego dnia roku to jest tyle czasu, tyle zmian, że…?

Skarbnik A. Górska - Uchwała została przedłożona kompletna, Autopoprawki zostały rozpisane w szczegółowości działu, rozdziału, paragrafu. Zostały wskazane, jakie kwoty z jakich pozycji zostały zmniejszone lub zwiększone. Poza tym projekt uchwały został złożony w biurze rady 15 listopada, można było się zapoznać i został skserowany dla wszystkich z państwa. Dokument ma 60 stron, więc uważam, że marnotrawstwem byłoby w tej chwili drukowanie 21 egzemplarzy po 60 stron.

Radny J. Babiarz - Nad marnotrawstwem to mówimy już robiąc te dokumenty w tylu egzemplarzach, które nie mają żadnej wartości. Tym bardziej, jeżeli jest uchwała i odwołuje się pani w tej uchwale do załączników. Ja w tych załącznikach widzę co innego to dla nie jest to kompletne, bo w dziecięciu albo dziesięciu załącznikach są inne kwoty. Nie jest to dokument spójny, jednoznaczny.

Dwa i pół miliona, ja nie mówię, że to mamy zabrać z oświaty. Dwa i pół miliona jest konieczne tej oświacie i ja zadałem pytanie skąd pan burmistrz te dwa i pół miliona weźmie. Mamy konkretne dochody zapisane w tym budżecie w dochodach bieżących. Czy przewiduje pan zwiększenie dochodów bieżących? Czy jest to możliwe czy nie? Jeżeli będą to przesunięcia tych, co istnieją już to pan już wie, które zadania nie będą zrealizowane. Bo to nie jest nieoszacowanie budżetu tylko to jest z premedytacją zaniżenie wydatków na wydatki bieżące w dziale 801 na oświatę.

Burmistrz A. Fedorowicz - Proszę przedłożyć projekt zmian tak, żeby oświatę doszacować.

Radny J. Babiarz - Panie burmistrzu. Jeszcze nie jestem na pana stołku a to do pana należy.

Przewodniczący K. Komorzycki udzielił głosu mieszkańcowi Chojny Marianowi Sawce, który powiedział: „Jestem mieszkańcem drugiej kolonii od 24 lat. Walczę o to, żeby dojazd na drugą kolonie usprawnić przy takim natężonym ruchu, jaki się ostatnio ma sytuacja jest tragiczna. Druga sprawa to jest sprawa basenu. Basen jest naszą jakąś własnością. Czy coś w tej materii będzie się robiło? Czy gdzieś nie można by uszczknąć, żeby jakoś doprowadzić chociaż do jakiegoś zabezpieczenia. Wystarczy, żeby radni albo pan burmistrz przeszedł się i zobaczył jak wygląda ten nasz basen. Trzeba pójść sposobem gospodarczym i troszeczkę doprowadzić do jakiegoś wyglądu a później zaplanować i coś zrobić, że np. z Unii można pozyskać jakieś pieniądze na odtworzenie tego basenu.

Sprawa następna to mury obronne. To jest tragedia. Proszę zobaczyć jak wyglądają mury obronne w Trzcińsku, Moryniu, w Mieszkowicach. Tam o to ktoś dba. My podlegamy pod tego samego konserwatora. Dlaczego u nas są takie duże opory.

Sprawa następna to sprawa planu naszego miasta. Czy nie można sukcesywnie podzielić naszą Chojnę na jakieś regiony i każdy region w danym roku budżetowym zaplanować. Czy dalej będzie takie bezkrólewie jakie było dotychczas, że buduje się np. garaże w obrębie murów. To jest po prostu uważam niedozwolone. Mamy tyle terenów za murami. Chodziłem do pana burmistrza i zaproponowałem mu, że teren za murami przeznaczyć na garaże.

Pisałem do pana burmistrza 29 września te wszystkie moje wnioski i na to pismo do dnia dzisiejszego nie dostałem żadnej odpowiedzi. Dlatego moja obecność dzisiaj na sesji, żeby przypomnieć o tych moich problemach i problemach naszej drugiej kolonii. Chciałbym wiedzieć, co się będzie robiło. Sprawa następna, czy w tym roku burmistrz planuje jakieś podwyżki jeśli chodzi o wodę, śmieci, podatek gruntowy?

Burmistrz A. Fedorowicz - Pytań było bardzo dużo i widzę, że spadły na mnie wszystkie nieszczęścia postkomunizmu. Będę bił się w piersi za to, że nie ma basenu i są garaże w centrum miasta. Temat garaży to temat tak długi jak Rurzyca razem z Odrą. Złożony został wniosek na remont murów obronnych i Bramy Barnkowskiej. Wniosek dotyczy około 6 milionów złotych, które moglibyśmy pozyskać. Wniosek przeszedł pierwszy etap oceny formalnej, merytorycznej, będzie poddany jakby dalszym obróbkom i trzymamy kciuki, żeby Chojna się zakwalifikowała, żeby to zadanie można było realizować.

Co do basenu to życzę Chojnie, żeby znalazł się taki inwestor, który zrobi basen i będzie konkurował z Laguną czy też innymi. Bo to też jest moje marzenie, że to co widzimy na zdjęciach z lat przedwojennych można było zobaczyć za kilka czy kilkanaście lat. Ale proszę nie liczyć na to, że ten, następny czy któryś burmistrz znalazł w budżecie tak ogromne pieniądze, żeby z tego terenu, na którym już nie ma nic zrobić basen. Oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość, żeby fundusze unijne pozyskać będziemy o to zabiegać. Ale nie jest to priorytet dla naszej gminy. Jeśli mamy wybierać mury czy basen to myślę, że na tysiąc procent wybieramy mury, bo mury są i szkoda, żeby się rozsypały.

Co do ścieżki zdrowia są cztery koncepcje, postaramy się jedną wdrożyć, zagospodarowanie terenu za budynkiem przy ul. Prusa z podziałem na działki budowlane wzdłuż Wilsona i część rekreacyjna. Również wykonaliśmy pierwsze prace pielęgnacyjne na byłej ścieżce zdrowia czyli na terenie koło platana. Jeżeli finanse pozwolą i będzie możliwość zrobienia tego nie tylko z własnego budżetu to tam oczywiście będzie ścieżka zdrowia.

Proszę zauważyć, że mamy gotową dokumentację na zagospodarowanie wąwozu na lotnisku. To też jest ciągle Chojna i tam będzie miejsce na siłownię plenerową, na boisko do piłki siatkowej i inne atrakcje tego typu. A całkiem poważną długą ścieżkę zdrowia rowerową zaplanowaliśmy na odcinku Zatoń - Jelenin uwzględniając różne m. in. potrzeby życiowe mieszkańców Chojny, którzy spacerują, biegają w różnych częściach. Również w tej dokumentacji na zagospodarowanie wąwozu na lotnisku jest uwzględniona ścieżka pieszo - rowerowa łącząca miasto z osiedlem.

Sprawa planu to jest tak jak z planem w Krajniku, na lotnisku i wielu innych miejscach. Tam gdzie rzeczywiście potrzebujemy dostosować plan do naszych oczekiwań i realiów tam on powinien być robiony. Natomiast tam gdzie wszystko już jest prawie poukładane, zagospodarowane to szkoda wydawać po prostu pieniądze a to są ogromne pieniądze od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Druga kolonia to są niestety ulice powiatowe i tu zabiegany o to, złożyliśmy wniosek, otrzymaliśmy odpowiedź, że powinniśmy ponowić wniosek po pierwszym kwartale, kiedy budżet powiatu będzie przyjęty i wtedy ewentualnie powiat odniesie się do naszej propozycji współfinansowania różnych zadań. W ramach schetynówek mieliśmy razem modernizować ulicę Jagiellońską, ale tym razem inne samorządy dostały na drogi powiatowe i gminne pieniądze. Złożono wniosków na 190 milionów a pieniędzy województwo miało niewiele ponad 13 milionów.

Odnośnie podwyżek to sesja podatkowa była, nie ma żadnych podwyżek zarówno w podatku od nieruchomości… PUK nie podwyższył ceny wody, ale na wsi Wodociągi Zachodniopomorskie, chociaż uchwała nie została przyjęta to siłą rzeczy wejdzie w życie kilkudziesięciogroszowa podwyżka.

Opłata śmieciowa jest na tym samym poziomie. Jeżeli analiza pierwszego półrocza, czyli zamknięcie bilansu od lipca do grudnia pozwoli nam, żeby w przyszłych miesiącach pochylić się nad cenami i ewentualnie obniżyć za segregowane odpady to Związek Gmin to zrobi. Na dzień dzisiejszy na pewno nie będzie podwyżek, bo Związek zachowuje płynność finansową, ma pewne rezerwy finansowe. Natomiast te rezerwy są czasami takie nieoczekiwane, wzrost ilości odpadów komunalnych. W lipcu, sierpniu, wrześniu Związek płacił fakturę na poziomie ok. 600 tysięcy a nagle w październiku konsorcjum Remondi-Jumar złożyło fakturę o 100 tysięcy wyższą tłumacząc to tym, że śmieci zmieszane i coś tam jeszcze i trzeba było zapłacić. Co nie znaczy, że płacimy tak łatwo, bo za każdym razem wysyłamy im zgodnie z umową naliczenie kar umownych. Są to kwoty od kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy i nie było miesiąca, żeby tych kar nie zapłacili. Myślę, że wszyscy się nauczymy dobrej współpracy, pracownicy tych firm uczą się rzetelności a więc jeżeli odbieramy odpady segregowane to tylko segregowane, nie kombinujemy, nie mieszamy. Natomiast my nadal będziemy patrzeć na ręce, bo taka jest rola Związku, żeby płacić za usługę rzetelnie wykonaną. Na razie wszystko jest pod kontrolą, jest dobrze, współpraca układa się coraz lepiej. Jedynym problemem to są jeszcze miejsca lokalizacji pojemników, ilość i ich pojemność, bo jest wiele osób, które złożyły wniosek i nie zawsze on jest uzasadniony. Jeżeli mamy dwuosobową rodzinę to zamiana pojemnika małego na duży nie zawsze jest uzasadniona. Ale w miarę możliwości PUK w Chojnie jako podwykonawca stara się zaopatrywać tych, którzy złożyli wniosek o zmianę pojemnika. Życzmy sobie żeby w przetargu w roku 2014 wygrało takie przedsiębiorstwo, które da jeszcze więcej niż do tej pory mogliśmy mieszkańcom zapewnić. Zapewniliśmy bezpłatne pojemniki i postaramy się, żeby również tak było w przyszłości.

Przewodniczący K. Komorzycki zamknął dyskusję i poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2014 rok.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI/319/2013 została podjęta 11 głosami za, 1 przeciwnym i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 12.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2014-2021 w-ce przewodniczący rady N. Oleśków odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały. załącznik nr do protokołu

Skarbnik A. Górska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2014-2021.

Projekt jest uaktualnieniem poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z przedłożonym projektem uchwały budżetowej jak również zawiera objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie oraz planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI/320/2013 została podjęta 11 głosami za, przeciwnych nie było (radny J. Babiarz nie był obecny na sali) i stanowi załącznik nr do protokołu.

Przewodniczący ogłosił 18 minutową przerwę.

Do punktu 13.

----------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Pt. „Pomóż mi, a będę miał równy start” przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Projekt realizowany przez przedszkole miejskie zakłada utworzenie oddziału integracyjnego dla 15 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Od stycznia 2014 do września 2015 projekt będzie realizowany, dofinansowany z Unii Europejskiej w kwocie 963.713 zł, wkład gminy 15% tj. 170.000 zł.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania uchwała Nr XXXVI/321/2013 została podjęta 11 glosami a, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Nowe zadanie, które będzie realizowane od 1 stycznia przez OPS, zadanie rządowe przekazane samorządom, czyli wypłata tzw. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wprowadza się następującą wysokość dodatku: dla gospodarstw jednoosobowych 11,36 zł na miesiąc, dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-4 osób 15.77 zł i składającego się z co najmniej 5 osób 18.93 zł.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI/322/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 15.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (obręb Grabowo) przedstawiła naczelnik wydziału ZBN urzędu M. Juzyszyn.

Projekt dotyczy sprzedaży czterech działek położonych w Grabowie na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Szczecinie.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku glosowania uchwała Nr XXXVI/323/2013 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 16.

----------------- Projekt uchwały w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie na rok 2014 przedstawił naczelnik wydziału BGK urzędu J. Będzak.

Projekt określa dopłatę do różnicy czynszu od lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład w wysokości 1,13 zł do 1m2 powierzchni użytkowej.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI/324/2013 została podjęta 11 głosami za, 1 przeciwnym i stanowi załącznik nr

Do punktu 17.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych burmistrz wniósł autopoprawki do proponowanych tabeli stawek:

miejsce pod grób dziecka do 12 lat 80 zł tak jak jest w projekcie natomiast dla pozostałych tj. od punktu 2 do 8 podwyżka 100%.

Z-ca burmistrza W. Długoborski przedstawił autopoprawki do tabeli opłat.

Punkt 1 - miejsce pod grób dla dziecka 80 zł, 2 - 200 zł, 3 - 400 zł, 4 - 200 zł, 5 - 400 zł,

6 - 300 zł, 7 - 400 zł, 8 - 200 zł.

Natomiast pozostała część pozostaje bez zmian.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI/325/2013 została podjęta 10 głosami za, przeciwnych nie było, 2 wstrzymujących i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 18.

----------------- Projekt uchwały w sprawie uchylanie uchwały o przystąpieniu do zmiany w planie (Krajnik Dolny) przedstawiła naczelnik wydziału BPI urzędu A. Witek.

Rada Miejska w Chojnie 11 października 2007 r. podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Krajnika Dolnego. Zakres zmiany obejmował teren, dla którego obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/410/2001 z dnia 13 września 2001 r. i on będzie obowiązywał.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI/326/2013 została podjęta jednogłośnie (przy obecności 10 radnych) i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 19.

----------------- Projekt uchwały w sprawie skargi na dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie przedstawił przewodniczący komisji komunalnej W. Skrzypczyk.

Stanowisko komisji zostało przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji.

W tej sprawie chodziło o skargę mieszkańców wspólnoty przy ul. Chrobrego 7-7a. Komisja zapoznała się ze skargą, ze stanowiskiem dyrektora ZGM, z ustawą o wspólnotach mieszkaniowych i podjęła stanowisko, które uwzględnia zasadność skargi. Natomiast komisja nie odniosła się do spraw, które są ustawowo uregulowane. Odniosła się tylko i wyłącznie do kwestii, że zakład mieszkaniowy jako zarządca nieruchomości nie wykonał uchwał wspólnoty ani też tych uchwał nie zaskarżył w trybie ustawowym. Natomiast czy zakład mieszkaniowy, w jakim zakresie odpowiada za to uchybienie rozstrzyga wyłącznie ustawa. Była również w tej sprawie opinia pana mecenasa Judka, która rozstrzygnęła kompetencje, czy właściwością rady jest rozstrzyganie tego typu skargi i ona była pozytywna, rada ma takie uprawnienia.

Stanowisko Komisji Gospodarki Finansowej… - za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej… za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty…bez rozstrzygnięcia.

Radny J. Babiarz - Wnoszę o cofnięcie tego projektu, ze względu na to, iż procedura nie została zakończona. Jeżeli chodzi o uchwałę, nad którą mamy obradować to nie jest to uchwała wniesiona przez komisję komunalną gdyż sprawdziłem protokoły komisji komunalnej i komisja komunalna nie podjęła takiego stanowiska, dlatego nie może być to wniosek komisji komunalnej. W związku z tym, że paragraf 28 statutu określa, że z projektem uchwały może wystąpić burmistrz, komisja rady, klub radnych, co najmniej 4 radnych, więc wniosek uchwały jest w zasadzie wnioskiem radnego Skrzypczyka. Dlatego bezzasadnym jest obradowanie nad projektem uchwały, którego radny Skrzypczyk nie może wnieść. A przekazywanie informacji, że jest to uchwała komisji komunalnej jest nieprawdą. 26 listopada było ostatnie posiedzenie samodzielnej komisji, na której uczestniczyłem i tam padły inne postanowienia. Uchwała ta nie została przyjęta przez komisję i miało się odbyć następne posiedzenie, na którym strony miały się spotkać, miała być dyskusja między radnymi w kwestii podjęcia odpowiedniego stanowiska, co do tej uchwały. Odbyły się następnie trzy posiedzenia komisji wspólnych, które dotyczyły w zasadzie budżetu i na tych komisjach nie poruszano tego problemu i nie było przyjęte stanowisko komisji komunalnej. Chyba, że komisja komunalne spotyka się potajemnie i jest jakiś tajny protokół. Po prostu nie ma takiego protokołu, który by stwierdzał, że komisja komunalna przyjęła takie stanowisko, dlatego nie może być to wniosek komisji komunalnej. A wniosek radnego Skrzypczyka nie może być przyjęty. Dlatego proszę o cofnięcie.

Przewodniczący K. Komorzycki - To co pan powiedział nie ma się w ogóle do rzeczywistości. Komisja odbyła swoje posiedzenie 6 grudnia, kiedy już pan nie był członkiem tej komisji i jednogłośnie w obecności wszystkich trzech członków tej komisji zatwierdziła projekt uchwały do tego, żeby projekt uchwały znalazł się na sesji.

Przewodniczący komisji komunalnej W. Skrzypczyk - Panie radny Babiarz. W tej chwili pan się pogubił i życzę panu, żeby w następnym roku żeby pan się przestał gubić. A państwa informuję, że to, co powiedział pan Babiarz jest to jego własną projekcją umysłową i widać, na co go stać.

Radny J. Babiarz - Pytałem, sprawdzałem w biurze rady i stwierdziliśmy, iż nie ma jakiegokolwiek protokołu z 6 grudnia. Dlatego pytam się czy to było tajne posiedzenie i które teraz może jest tworzone. Proszę mi pokazać protokół z 6 grudnia. Nie ma takiego protokołu.

Czy pan dyrektor był 6 grudnia na posiedzeniu komisji? Ustaliliśmy 26 listopada na komisji, że ma odbyć się posiedzenie komisji. Proszę przesłuchać sobie protokół z 26 listopada, na którym mają się znaleźć strony i ma być to przedyskutowane. Przecież nie było żadnej dyskusji między radnymi w tej kwestii. Dlatego jest to tworzenie fikcji. Dotyczy to konkretnej osoby, podejmujecie jakieś kapturowe decyzje. Proszę pokazać tutaj publiczności protokół z 6 grudnia a przynajmniej informację w biurze rady gdzie takie posiedzenie komisji się odbyło.

Przewodniczący komisji komunalnej W. Skrzypczyk - Panie radny odpowiem panu. W dniu 6 grudnia odbyło się posiedzenie komisji w dwóch sprawach. Jedna sprawa poświęcona mieszkańcom ul. Bolesława Prusa 3 i ta część spotkania posiedzenia komisji odbyła się w Centrum Organizacji Pozarządowych, w której uczestniczył pan dyrektor i wiele osób z Prusa 3. Druga część odbyła się tu na tej sali i na tej sali obradowaliśmy na temat skargi na pana dyrektora. Protokół może jeszcze nie jest napisany, nic panu na to nie poradzę.

Znowu zaczynamy ulegać jak gdyby szantażowi i presji jednego pana radnego i nie ma żadnej dyskusji tylko dyskusja jest nad tym, czy pan radny kłamie, czy mówi prawdę. Poprzednie posiedzenie komisji komunalnej poświęcone budżetowi również jak gdyby była zdominowana tym, co pan radny powiedział mówiąc coś tam. Ja przestrzegam państwa nie zajmujmy się tylko i wyłącznie panem radnym i jego chorym ambicjom tylko zajmijmy się rzeczywistą sytuacją, jaka jest w gminie. Panie radny, niech pan pozbędzie się chorych ambicji i na pewno będzie sto procent łatwiej tutaj obradować niż do tej pory.

Radny J. Babiarz - Jeżeli pracownicy biura rady nie wiedzą, że odbyło się 6 grudnia posiedzenie komisji, to komu mam wierzyć. Skoro ja byłem wcześniej, pytałem się, nie ma takiej informacji, czyli nie było. A teraz okazuje się, że jest. Jeżeli rzeczywiście było to ja się w tym momencie wycofam tylko mimo wszystko chciałbym zobaczyć jakie było stanowisko komisji na tym posiedzeniu i dlaczego nie zostały zaproszone strony, gdzie takie były ustalenia z 26 na komisji. Ale jeżeli ja dostaję informację, że nie było no to chyba nie było. Więc proszę nie mieć do mnie pretensji.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek radnego J. Babiarza, aby wycofać projekt uchwały w sprawie skargi na dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie (wspólnoty mieszkaniowej Chrobrego 7-7a). Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wniosek nie został przyjęty.

W związku z powyższym przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Za przyjęciem głosowało 6 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się od głosu 5 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że w obecności 11 radnych uchwała została podjęta.

- uchwała Nr XXXVI/327/2013 stanowi załącznik nr do protokołu

Do punktu 20.

---------------- Projekt uchwały w sprawie skargi na dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie (mieszkańców ul. Rogozińskiego) przedstawił przewodniczący komisji komunalnej W. Skrzypczyk.

Komisja obradowała zapoznając się z treścią skargi, wystąpiła do pana dyrektora o zajęcie w tej sprawie stanowiska. Komisja stała na stanowisku, że skarga jest zasadna albowiem naruszono termin udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w kpa. Natomiast po przekazaniu projektu uchwały pod obrady ukazała się opinia prawna radcy prawnego zakładu mieszkaniowego, która mówi, że niestety komisja nie ma racji, ponieważ dyrektora jak i zakład mieszkaniowy nie obowiązuje kodeks postępowania administracyjnego, ale kodeks postępowania cywilnego.

Ja uważam osobiście i chyba członkowie komisji również do tego wniosku doszli, że każde pismo, z którym zwraca się obywatel z jakąkolwiek skargą, czy jakimkolwiek zapytaniem musi być rozpatrzone w odpowiednim terminie i ten termin określa kodeks postępowania administracyjnego. Jeśli nawet jakiś urzędnik uważa, że go nie obowiązuje kodeks postępowania administracyjnego to powinien wiedzieć, że on reprezentuje burmistrza a w związku z powyższym należy przestrzegać pewnych zasad, bo to oznacza, że mamy szacunek do mieszkańców, którzy tutaj mieszkają i do tych skarżących piszących i te terminy powinny być dotrzymywane bez względu na to czy kodeks postępowania panu dyrektorowi nakazuje czy panu dyrektorowi nie nakazuje. Przyzwoitość przynajmniej do tego zobowiązywała. Ponadto w tej sprawie wystarczyło napisać tylko jedno zdanie jako odpowiedź „podtrzymuję swoje stanowisko zawarte w dniu takim i takim, w którym jest zawarta odpowiedź na wcześniejsze te same pytania, które zostały zadane powiedzmy rok wcześniej”. Czyli praca wymagała nawet nie pięciu minut, żeby to napisać i wysłać panu, żeby pan był poinformowany o tym, że to stanowisko jest utrzymane. Jeśli tutaj mija kilka miesięcy od tego czasu, kiedy pan zwraca się z jakimś wnioskiem i nie otrzymuje odpowiedzi to ile trzeba cierpliwości tych ludzi, żeby doczekali się odpowiedzi. Ja uważam, że ta uchwała jest zasadna. Gdybyśmy my wiedzieli o tym stanowisku radcy prawnego wcześniej to zapewne byśmy inaczej podeszli do tego mówiąc nie o tym, że jest zasadna natomiast, że pan dyrektor zwleka, czy zwlekał celowo, bo to nie było żadnego uzasadnienia, dlaczego zwleka pan dyrektor z odpowiedzią. Ja podtrzymuję swoje głosowanie w komisji komunalnej i będę głosował za przyjęciem tej uchwały chociażby ze względów etycznych w stosunku do osób piszących i oczekujących na odpowiedzi od urzędnika, który jest jak gdyby na garnuszku mieszkańców tej gminy.

Stanowisko komisji finansowej było przeciwne, stanowisko komisji komunalnej za przyjęciem projektu uchwały, stanowisko komisji oświatowej przeciwne.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi na dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.

Za przyjęciem głosowało 2 radnych, przeciwko 8, wstrzymał się od głosu 1.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

- projekt uchwały stanowi załącznik nr do protokołu

Do punktu 21.

----------------- Projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Gimnazjum w Chojnie przedstawił przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty… P. Szczapa.

Komisja oświatowa po przeanalizowaniu dokumentów i wysłuchaniu stron uznała skargę za niezasadną. Rada nie posiada uprawnień do rozpatrywania spraw z zakresu stosunków między pracodawcą a pracownikiem występujących w danej jednostce organizacyjnej, a właściwym i kompetentnym do rozpatrzenia tych spraw jest odpowiedni terytorialnie Sąd Pracy.

Stanowiska komisji były za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVI/328/2013 została podjęta 8 glosami za, przeciwnych nie było, wstrzymujących 2 i stanowi załącznik nr do protokołu.

Do punktu 22.

----------------- Burmistrz A. Fedorowicz udzielił odpowiedzi na pytania zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.

Odnośnie porządkowania słupów ogłoszeniowych to zgodnie z ordynacją wyborczą powinny być uporządkowane w prze ciągu 30 dni. Zwyczajowo jest tak że, co jakiś czas PUK czyści to, co jest naklejone, doprowadza do stanu przyzwoitości.

Co do tablic to mamy nową przed urzędem i będziemy się starć zakupić dla sołectw, estetyczne i zabezpieczające materiały.

Pan radny Babiarz pytał o stan zobowiązań w stosunku do naszych beneficjentów, pani skarbnik przygotuje odpowiedź na piśmie.

Co do naboru na opiekunów świetlic wiejskich i środowiskowych to do świetlic środowiskowych muszą być zatrudniane osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne i na początku stycznia będzie ogłoszony konkurs naboru na stanowiska. Natomiast do świetlic wiejskich przeważnie przy uzyskaniu opinii sołtysów pani dyrektor podpisując umowę najpierw stara się pozyskać opinię od sołtysa, czy ta osoba spełnia te nasze oczekiwania. Ja absolutnie nie ingeruję w zatrudnianie tych osób. Wiem tylko tyle, ż w wielu sołectwach jest więcej potrzeb, czyli godzin zajęć należałoby przydzielić więcej a w ślad za godzinami musielibyśmy zwiększyć pieniądze.

Dalej burmistrz A. Fedorowicz podziękował radnym za dzisiejsze procesowanie i podjęcie uchwał i życzył wszystkim, żebyśmy mogli jak najwięcej z tego budżetu zrealizować.

Podziękował wszystkim za uwagi nawet krytyczne, propozycje. One nas mobilizują.

Podziękował sołtysom, naczelnikom, pracownikom urzędu, prezesom, dyrektorom, kierownikom naszych jednostek za efektywną współpracę.

Burmistrz życzył, aby rok 2014 był rokiem sukcesów zawodowych i prywatnych a szczególnie rokiem zrealizowania wszystkich planów, obfitości a przede wszystkim zdrowia i szczęścia.

Przewodniczący K. Komorzycki wszystkim obecnym, jak również wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzył wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku, żeby wybory, które odbędą się 16 listopada wyłoniły jak najbardziej rozsądnych radnych. A ci jak najmniej dyskutowali tylko podejmowali szybko i sprawnie właściwe decyzje, żeby wspomagały burmistrza w jego działaniach, które by się przyczyniały do dobra wszystkich mieszkańców gminy.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i głosów dyskusji przewodniczący K. Komorzycki zakończył obrady. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Ewa Wojciechowska

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 24-01-2014 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 24-01-2014 09:03