Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Sesja XXXVII


P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2014

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 30 stycznia 2014 r.

Do punktu 1, 2, 3.

---------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący K. Komorzycki.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji nieobecni byli radni J. Przygoda, P. Żebrowski.

Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, sekretarz

E. De La Torre, skarbnik A. Górska, naczelnicy wydziałów urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, radca prawny urzędu, przedstawiciele prasy lokalnej.

Przewodniczący K. Komorzycki poprosił przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Chojnie D. Kaczkowską o wręczenie zaświadczeni o wyborze Z. Skryckiemu, który został wybrany radnym w wyborach uzupełniających do rady Miejskiej w Chojnie zarządzonych na dzień 19 stycznia 2014 r. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej odczytała protokół obsadzenia mandatu radnego bez głosowania oraz wręczyła nowo wybranemu radnemu zaświadczenie o wyborze na radnego i pogratulowała wyboru.

Następnie przewodniczący K. Komorzycki odczytał treść ślubowania, po czym radny

Z. Skrycki wypowiedział słowo „ślubuję”.

Radny Z. Skrycki - Pozwólcie, że podziękuję osobom, dzięki którym uzyskałem mandat radnego Rady Miejskiej w Chojnie a w szczególności chciałem podziękować mieszkańcom okręgu wyborczego nr 3, którzy wspierali mnie w kampanii wyborczej, bo jakaś tam mała kampania była prowadzona. W radzie będę reprezentował Wspólnotę Samorządową. Złożyłem propozycję panu przewodniczącemu rady, że chciałbym pracować w komisji komunalnej.

- lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

- lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

 

Do punktu 4, 5.

------------------ Do porządku obrad burmistrz A. Fedorowicz wniósł zdjęcie punktu 18 tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chojna na lata 2014-2018 i przeniesienie na kolejną sesję.

Taka jest wola większości radnych. Uznaliśmy, że to co jest, jest dobrym fundamentem ale jeszcze kilka elementów należałoby uwzględnić w projekcie tego programu.

- porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół Nr XXXVI został przyjęty 11 głosami, przeciwnych nie było, 2 wstrzymujących.

 

Do punktu 6.

--------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

4 stycznia odbyło się spotkanie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, odbyło się podsumowanie współzawodnictwa i miałem okazję chyba po raz pierwszy zobaczyć, że to nie tylko wielka pasja, ale to także ogromny wysiłek. Byłem po wrażeniem jak wielokrotnie występowały osoby po odbiór dyplomów, pucharów za osiągnięcia swoich „latających mistrzów”. Dziękuję panu Dmytraszowi, szczególnie za to, że zorganizował to spotkanie i z to, że literuje tej naszej chojeńskiej grupie.

6 stycznia odbyło się spotkanie Sybiraków. 8 stycznia spotkaliśmy się z burmistrzem i pracownikami urzędu Schwedt i Chojny w sprawie stworzenia sieci muzeów w regionie i pozyskania funduszy na budowę muzeów bądź adaptację obiektów. Mamy taki plan od dawna, żeby w budynku po straży granicznej jedną z kondygnacji przeznaczyć na muzeum i pozyskać środki unijne z INTERREG 5. Chcemy pozyskać innych partnerów, żeby stworzyć sieć muzeów. W Schwedt miasto chce budować nową siedzibę a w zasadzie wykorzystać budynek zabytkowy na adaptację części na muzeum. Również czekamy na odpowiedź z ministerstwa, bo złożyliśmy wniosek na ochronę dziedzictwa na remont dachu i odnowę elewacji. Na razie jeszcze odpowiedzi nie mamy.

Tego samego dnia w Centrum Kultury obył się przegląd kolęd i jasełek.

Uczestniczyłem w konsultacjach społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i m. in. samorządowy mieli okazję dowiedzieć się, że 6,7 miliarda złotych wywalczyło nasze województwo przeznaczonych na działania w ramach...? priorytetowych. To są pieniądze, które w latach 2014-2020 województwo otrzyma. Jest również pula zabezpieczona na tzw. kontrakty samorządowe. Są w naszym województwie wydzielone trzy obszary tzw. szczeciński obszar od Gryfina w kierunku północnym, zintegrowany obszar koszalińsko-kołobrzesko-białogardzki i reszta województw. Ta reszta to całe południe naszego województwa, powiatu, część wschodnia. Żeby pozyskać pieniądze trzeba będzie zawiązywać porozumienia, kontrakty samorządowe.

Na razie ustaliliśmy, że w ramach „piątki”, ja tak nazwałem naszą grupę, czyli gminy Banie, Widuchowa, Moryń, Cedynia, Chojna, zobaczymy czy jeszcze inne do nas dołączą i będziemy zabiegali o fundusze unijne na bazie kontraktów samorządowych. Do kwietnia mamy przedłożyć propozycje marszałkowi a potem zarząd województwa prawdopodobnie w trzecim kwartale podejmie decyzję na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Mogą być na różne działania. Jednym z kryteriów są inwestycje, które finalnie dają miejsca pracy.

10 stycznia przekazano oficjalnie wóz strażacki dla OSP w Chojnie.

12 stycznia kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Centrum Kultury.

14 stycznia odbyło się spotkanie z wnukiem właścicieli ziemskich terenów zespołu pałacowo-parkowego i parku Dolina Miłości. Ponieważ ma w swoich zasobach tablicę pamiątkową poświęconą dziadkom chciałby te tablicę z Berlina przywieźć do Doliny Miłości i ustalone zostało, że w Dniach Integracji tablica byłaby ulokowana w stosownym miejscu tego parku krajobrazowego. 14 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne w rafinerii w Schwedt.

15 stycznia przegląd jasełek w Centrum Kultury i 15 lecie samorządów województwa i powiatu. 16 stycznia odbyło się spotkanie w sprawie kontraktu samorządowego w ramach pięciu gmin i spotkania odbyły się 21 i 22 stycznia w Chojnie i w Szczecinie ponieważ być może Instytut Rozwoju Regionalnego będzie przygotowywał nam prawie za darmo umowę partnerską. 17 stycznia w gimnazjum razem z projektantami omówiono przygotowywaną dokumentację na remont gimnazjum. Potrzeba będzie ok. 7 milionów, tak to wynika z kosztorysu. Ale myślę, że jak ponad pół wieku gimnazjum czekało to potem ponad pół wieku będzie spokojnie mogą funkcjonować i bezpiecznie odbywać zajęcia.

19 stycznia w Rurce odbył się Dzień Seniora. 23 stycznia w Schwedt odbyło się spotkanie noworoczne. 24 stycznia w Gryfinie odprawa roczna policji.

27 stycznia pan starosta zorganizował spotkanie w ramach przygotowywanego planu transportowego dla powiatu.

- sprawozdanie z prac burmistrza w okresie mięzysesyjnym stanowi załącznik nr 4

 

Do punktu 7.

---------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

7 stycznia wpłynęła informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w Grabowie i Nawodnej.

13 stycznia informacja o sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości w obrębie 7 m. Chojna.

Spotkania i imprezy. 28 stycznia odbyło się spotkanie z działającym w Chojnie Stowarzyszeniem Amazonek „Teresa”.

Na ostatniej sesji pan radny Babiarz zadał pytanie w sprawie zobowiązań gminy na dzień 30 grudnia 2013 r. udzielono odpowiedzi 14 stycznia.

2 stycznia wpłynęła decyzja Komisarza Wyborczego w Szczecinie o sposobie przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

7 stycznia pan radny P. Mróz za pośrednictwem biura rady skierował pisma do wielu decydentów dotyczące stanu dróg przebiegających przez Chojnę.

20 stycznia Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Wydział Ruchu Drogowego odpowiedziała na pismo pana radnego Skrzypczyka w sprawie organizacji przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki.

Radny W. Skrzypczyk - Komenda Wojewódzka Policji zaopiniowała wniosek negatywnie. Następnie radny W. Skrzypczyk zacytował punkt 2 pisma: „Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu Drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z póżn. zm. ) - Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeśli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych przechodzenie jest dozwolone na tym skrzyżowaniu. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. Mając powyższe na uwadze, pieszy może po wypełnieniu powyższych warunków w obrębie skrzyżowania przejść przez jezdnię korzystając z wyspy kanalizującej ruch.

Nie wyznacza się przejścia dla pieszych na wysokości zjazdu indywidualnego - zjazd zlokalizowany w km 12+658,61 strona lewa. Również wyznaczenie przejścia na wlocie drogi krajowej Nr 26 gdzie jezdnia posiada przekrój trzy pasowy, z uwagi na bezpieczeństwo pieszych jest niewłaściwe.

Mając na uwadze informacje docierające do WRD KWP w Szczecinie w zakresie parkowania pojazdów po lewej stronie drogi krajowej Nr 26 od km 12+880 do km 12+960 (ul. Kościuszki) gdzie w km 12+900 występuje przejście dla pieszych, zauważa się pogorszenie bezpieczeństwa pieszych korzystających z przedmiotowego przejścia dla pieszych z uwagi na ograniczenie widoczności przez parkujące samochody osobowe w obszarze i na przejściu dla pieszych.”

Burmistrz A. Fedorowicz - To nie jest temat mi obcy, ponieważ kilka lat temu występowaliśmy zgodnie z sugestią mieszkańców, a szczególnie, którzy robią zakupy w NETTO, żeby złożyć wniosek o wykonanie dodatkowego przejścia naprzeciwko parku mniej więcej na wysokości stacji paliw. Odpowiedź była taka, że w sąsiedztwie są dwa inne przejścia i uwarunkowania techniczne nie pozwalają na wykonanie trzeciego, bo będzie mniejsza odległość. Ewentualnie po likwidacji jednego z tamtych przejść generalna wykona przejście naprzeciwko budynku pani Budynkiewicz. Z dokumentacji, która jest na ukończeniu a opracowuje ją Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wynika, że wszystkie te niebezpieczne miejsca zostaną zlikwidowane. Niebezpieczne miejsce mamy przy baszcie i przy ośrodku zdrowia, gdzie też Generalna Dyrekcja zaplanowała budowę porządnego parkingu a nie tego, co w tej chwili mamy. Ja jestem przekonany, że inwestycja, która jest w planach czyli budowa EDO z dużym parkingiem w dużym stopniu rozwiąże problem komunikacyjny czyli będzie więcej miejsc do parkowania. Odstąpiono od koncepcji budowy rond m. in. z uwagi na trudności dysponowania terenem. Tereny przy zbiegu Szkolnej, Bałtyckiej zostały ileś lat temu sprzedane prywatnym inwestorom i nie do końca są chętni oddać a parametry ronda wymagałyby, żeby z tych terenów skorzystać. Stąd Generalna Dyrekcja uważa, że wykonają bez rond, ale porządna wymiana nawierzchni, remont nawierzchni chodników, wjazdów, tak jest w opracowaniu. Ale kiedy to nastąpi nikt na ten moment nie chce odpowiedzieć.

Przewodniczący K. Komorzycki - 13 stycznia wojewoda przysłał pismo w sprawie organizacji wyborów samorządowych w tym roku w oparciu o nowy kodeks wyborczy z prośbą o informację o liczbie mieszkańców w gminie i uprawnionych do głosowania.

17 stycznia wpłynęła pozytywna opinia z RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chojna. 17 stycznia do wiadomości rady Starosta Powiatu w Gryfinie zwrócił się z prośbą o informację dot. realizacji programów zdrowotnych.

17 stycznia kierownik zespołu Emeranto zwróciła się z prośbą o wsparcie techniczne i finansowe. 20 stycznia wpłynęła pozytywna opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Chojna w 2014 roku. 21 stycznia i 27 stycznia wpłynęło pismo od Polskiego Instytutu Biograficznego z prośbą o wytypowanie i zgłoszenie osób zasłużonych dla samorządu terytorialnego. 22 stycznia wpłynęła informacja burmistrza gminy Chojna o realizacji art. 37 ust. 8 ustaw z dnia 27.03. 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2013 rok. 24 stycznia z ASiIS w Chojnie wpłynęła informacja z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Dzisiaj radni otrzymali PIT-R, który potrzebny będzie przy złożeniu oświadczeń majątkowych za miniony rok.

Dalej przewodniczący K. Komorzycki przypomniał, że w miesiącu listopadzie prosił, żeby komisje przygotowały sprawozdania z pracy za rok ubiegły i plany pacy na rok bieżący.

Nie zrobiono tego, dlatego w porządku następnej sesji umieści tą sprawę.

 

Do punktu 8.

---------------- Interpelacje i zapytania radnych.

Radny W. Skrzypczyk - Pytanie do pana burmistrza. Czy może odpowiedzieć na temat ostatniego wydarzenia jakie miało miejsce tj. anonimu do nadzoru budowlanego w sprawie jakichś niewłaściwości, które miały się wydarzyć przy remoncie szkoły na lotnisku.

Radny J. Babiarz - Rok temu prosiłem pan burmistrza, aby uporządkować organizację ruchu przy gimnazjum ze względu na to, że tam jest pozostałość po ogrodzeniu, która przeszkadza w odpowiednim manewrowaniu samochodów. Minął rok czasu i ta kwestia nie została uporządkowana. Czy jest szansa, żeby w najbliższym czasie umożliwić tam inną kwestię parkowania samochodów i możliwość manewru autobusów, żeby nie doszło do kolizji.

Wprowadzono organizację ruchu przy uliczkach dochodzących do ul. Podmurze. Zwracam uwagę na to, że na ulicy Szewskiej notorycznie prawie wszystkie pojazdy, które w tą ulicę wjeżdżają łamią przepis zakazu wjazdu na ulicę Podmurze niezależnie czy to są samochody prywatne czy PUK czy inne. Ta ulica jest bardzo wąska, jest tam utrudnione zawracanie a tym bardziej cofanie. I dlatego może do czasu przebudowy ulicy, bo wiem, że w planach jest przebudowa ulicy jako pieszo-jezdnia, czyli poszerzenie jej może by jednak ten znak usunąć i umożliwić wyjazd z ulicy Szewskiej w jedną stronę.

Dlaczego mając korzystną dzierżawę nieruchomości przy ul. Ogrodowej, która ustaliła rada miejska zdecydował pan wystawić tą nieruchomość na sprzedaż?

Czy ma pan wiedzę dlaczego firma dzierżawiąca tę nieruchomość, mając prawo do pierwokupu nie skorzystała z tego prawa i również nie przystąpiła do ogłoszonego przetargu mimo, iż sama wywołała chęć zakupu tej sprzedaży i dlatego pan tą sprzedaż ogłosił.

Dlaczego obniżona cena została od razu o 50% a nie np. o złotówkę albo nie zostawiona została taka sama. Komu zależy na sprzedaniu w jak najniższej cenie tej nieruchomości?

Radna R. Bekier - Zbliżają się ferie. Czy istnieje możliwość, aby uruchomić połączenia komunikacyjne w okresie ferii na wszystkich terenach według wzorca, który do tj. pory był i czy byłaby możliwość, żeby zrobić analizę w godzinach późno poobiednich dołożyć jedno połączenie.

Radny R. Stec - Czy nasza gmina posiada strategię rozwoju kanalizacji sanitarnej miasta Chojny? A jeśli tak, co było zrobione.

 

Do punktu 9.

---------------- Komisje nie zgłosiły wniosków.

 

Do punktu 10.

----------------- Informację burmistrza z realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2013 rok radni otrzymali na piśmie.

- informacja stanowi załącznik nr do protokołu

 

Do punktu 11.

----------------- Do projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady przewodniczący K. Komorzycki powiedział, że radny Z. Skrycki zapowiedział chęć pracy w komisji komunalnej i dlatego też przygotowany został odpowiedni projekt uchwały.

Następnie przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVII/329/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

 

Do punktu 12.

----------------- Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Państwo Żebrowscy złożyli wniosek o nadanie nazwy ulicy tam gdzie budują dom. Przy stadionie ulica Sportowa.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwał Nr XXXVII/330/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

 

Do punktu 13.

----------------- Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy przedstawił burmistrz A. Fedorowicz - W sąsiedztwie mamy ulicę Owocową, Wiśniową i jest propozycja nadania nazwy Czereśniowa.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVII/331/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

 

Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością zabudowaną przedstawił burmistrz A. Fedorowicz.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością a następnie o wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty 99% w opłacie rocznej.

Stanowiska komisji były pozytywne, za podjęciem uchwały.

Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVII/332/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

 

 

Do punktu 15.

----------------- Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przedstawiła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej A. Horwat-Makowska.

Ta uchwała jak kolejne dwie uchwały związane są z programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który realizujemy od wielu lat. W grudniu ubiegłego roku rząd przyjął uchwałę Rady Ministrów, program do realizacji i chcemy z niego skorzystać a właściwie z dofinansowania, który ten program niesie. Wskazówki do uchwały Rady Ministrów nakładają na gminy obowiązek podjęcia uchwał po to, aby skorzystać z tego programu, udzielić pomocy osobom, które przekraczają kryterium dochodowe w ustawie o pomocy społecznej do wysokości 150% tego kryterium. Podjęcie takiej uchwały jest zasadne, aby móc objąć tak jak w latach poprzednich rodziny a szczególnie dzieci uczące się w formie posiłków i artykułów żywnościowych.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Radny R. Stec - Czy nie możemy rozszerzyć dożywianie w szkole o bezpłatne zupki dla wszystkich uczniów w gimnazjum i w podstawówce?

Burmistrz A. Fedorowicz - Tak się właśnie dzieje. Każdy, kto przyjdzie na zupkę dostaje ją.

Dyrektor ASiIS W. Gołąb- W gimnazjum młodzież otrzymuje oprócz standardowego obiadu, który jest przygotowywany przez ich kuchnię to jeszcze teraz realizowany jest projekt, który otrzymuje bardzo duże wsparcie w postaci różnych batonów, ciastek. Natomiast, jeżeli chodzi o podstawówkę to od wczoraj już kuchnia gotuje obiady na miejscu i wszystkie dzieci, które są w potrzebie i przyjdą i poproszą o zupę to ją otrzymają. Od samego początku było takie założenie, dlatego tam jest odpowiednio większy kocioł. Ale też jest tak, że nie zawsze wszyscy przyjdą na ten obiad i jakaś rezerwa zawsze jest. Po feriach ruszy również sklepik uczniowski.

Radny R. Stec - W związku z tym prosiłbym nagłośnić, że dla wszystkich jest ta zupa.

Radna R. Bekier - Jeżeli jest ok. 600 uczniów a przygotowane posiłki dla grupy, która jest objęta 150 to na pewno ta szkoła… Nawet jeżeli zupka zostanie to nie będzie przygotowana na taką ilość.

Dyrektor ASiIS W. Gołąb - Nie wszystkie dzieci chcą korzystać z tych obiadów. Nie stwarzajmy sytuacji, w której powstanie taki przymus, że dziecko będzie musiało…?

Zapewniam państwa, że każde dziecko, które będzie potrzebowało dożywiania otrzyma to wsparcie. Dyrektorzy są o tym poinformowani i wiedzą jak mają postępować. Natomiast gotowanie dla 600 osób zupy i trzymanie jej pod parą byłoby niegospodarnością. Jeżeli będzie widać, że tych dzieci przybywa to my tej zupy będziemy gotowali więcej. Jesteśmy organizacyjnie tak przygotowani, że jesteśmy w stanie to zrealizować bardzo szybko.

Radna E. Nowicka - Może puścić ankietę anonimową, bo dzieci wstydzą się prosić o zupę, zapytać się czy jest dla mnie ta zupa.

Dyrektor ASiIS W. Gołąb - Nauczyciele i wychowawcy mają rozpoznanie, co się dzieje na bieżąco. Natomiast, jeżeli państwo oczekujecie z naszej strony, że zrobimy jakieś badanie „rynku” to w poniedziałek będę się widział z dyrektorami, więc zasugeruję im takie rozwiązanie, żeby sprawdzili, jakie jest oczekiwanie, jakie jest zapotrzebowanie. Niektóre dzieci są bardzo dobrze sytuowane i one nie potrzebują, nie idą. Mają przygotowane swoje kanapki i nie maja takiej potrzeby. Ale jeżeli będzie taka potrzeba jesteśmy organizacyjnie tak przygotowani, że możemy zapewnić dla wszystkich dzieci. Nawet do tych szkół, które korzystają z kateringu, do których przywozimy obiady też zawsze jest większa pula tej zupy, że niektóre dzieci, które nie korzystają z obiadów idą i dostają porcję zupy z chlebem.

Po dyskusji przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XXXVII/333/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

 

Do punktu16.

---------------- Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przedstawiła kierownik OPS A. Horwat-Makowska.

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwałe Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVII/334/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

 

Do punktu 17.

----------------- Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przedstawiła kierownik OPS A.Horwat-Makowska.

Przyjęcie takiego programu ma na celu objęcie dożywianiem dzieci, które zgłoszą się bezpośrednio do dyrektora szkoły, które nie miały wcześniej wydanej decyzji o zakwalifikowaniu do pomocy w formie posiłku.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVII/335/2014 stanowi załącznik nr do protokołu.

 

Do punktu 18.

----------------- Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Chojna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu przedstawił przewodniczący K. Komorzycki.

Zmiany podyktowane są tym, że pojawiły się nowe nazwy ulic i należy je wprowadzić do okręgów wyborczych i obwodów głosowania.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVII/336/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

 

Do punktu 19.

----------------- Do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Chojna stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu uchwały nie niesiono uwag.

W wyniku głosowania uchwała Nr XXXVII/337/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr do protokołu.

 

Do punktu 20.

----------------- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.

Przewodniczący K. Komorzycki przypomniał, że na poprzedniej sesji nie została podjęta uchwała w związku z czym powraca ponownie po konsultacjach z radcą prawnym i posiedzeniu komisji komunalnej w tej sprawie.

Komisja Gospodarki Finansowej… nie glosowała projektu.

Komisja Gospodarki Komunalnej… przygotowała projekt uchwały.

Komisja Kultury, Oświaty… uznała skargę za niezasadną.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej… W. Skrzypczyk - Projekt uchwały wraca z poprzedniej sesji, gdzie rada odrzuciła projekt uchwały, nie zapadła decyzja.

Natomiast po konsultacji z radcą prawnym jak również po konsultacji z biurem prawnym czasopisma „Wspólnota”, komisja ustaliła, że rzeczywiście w danej sytuacji jie może być stosowany kodeks postępowania administracyjnego a jedynie kodeks postępowania cywilnego. Natomiast kodeks postępowania cywilnego nie odnosi się do terminów na udzielenie odpowiedzi. Członkowie komisji będący wrażliwi na skargi mieszkańców uznali, że pomimo wszystko, że nie obowiązuje kpa w tym przypadku rekomenduje dla rady podjęcie uchwały, która mówi, że skarga była zasadna.

Radny P. Mróz - Czy my możemy podejmować uchwałę w sprawie nieterminowego udzielenia odpowiedzi skarżącym? Czy my możemy jakieś swoje moralne emocje uchwałą przyjmować?

Radca prawny urzędu K. Judek - ustawodawca przyjął, iż organem uprawnionym do rozpatrywania skarg na działalność dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy rada miejska i rada sprawdza przy rozpatrywaniu tej skargi czy należycie wykonywał dyrektor swoje obowiązki. Jeżeli w danej sprawie nie ma wyraźnych terminów na wykonanie tych obowiązków to przy rozpatrywaniu skargi trzeba to również brać pod uwagę. Natomiast jedynym organem uprawnionym do rozpatrywania tej skargi jest rada. Tak ustawodawca w kodeksie postępowania administracyjnego reguluje tryb rozpatrywania skarg.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej… W Skrzypczyk - Projekt uchwały jest tak przygotowany, że nie określa czy skarga jest zasadna czy niezasadna, to ma ustanowić rada. Natomiast w ostatnim punkcie uzasadnienia jest napisane: „Zważywszy na to, że odpowiedź, która nie wymaga szczególnych ustaleń powinna być udzielona w terminie bezzwłocznym a więc nie przekraczającym terminie określonym w kpa. Tym samym komisja rekomenduje uznanie skargi za zasadną lecz ze względów prawnych o zasadności bądź nie zasadności pozostawia radzie miejskiej.”

W-ce przewodniczący rady N. Oleśków - Udzielenie odpowiedzi przez dyrektora nie podlega kpa lecz kodeksowi postępowania cywilnego i to jest dla mnie jednoznaczne, że skarga nie jest zasadna.

Radny S. Drapaluk - Tutaj to jest taka troszkę śmieszna kwestia, bo tutaj co nam rekomenduje komisja komunalna, że skarga jest zasadna ale nie chcieli wpisać w projekcie uchwały i przerzucili to na radę. Moja propozycja jest taka, aby pan przewodniczący przegłosował wniosek komisji komunalnej, która rekomenduje uznanie sprawy za zasadną.

Jeżeli wniosek komisji przejdzie to będziemy glosowali uchwałę. Jeżeli nie przejdzie skarga jest niezasadna i przegłosujemy uchwałę jako skarga niezasadna.

Radny J. Babiarz - Mam zasadnicze pytanie. W komisji komunalnej jest pan radny Skrzypczyk, pan przewodniczący i radny Żebrowski. I to jest wniosek komisji, którym sami sobie zaprzeczacie. Jeden mówi, że miało być inaczej, drugi, że inaczej. Czy to jest wniosek komisji, czy to jest wniosek jak w poprzedniej uchwale dotyczącej dyrektora wniosek radnego Skrzypczyka.. Jeżeli jest to wniosek radnego Skrzypczyka to musimy odrzucić, bo nie można przyjmować wniosku radnego tylko komisji. Jeżeli nie uzgodniliście na posiedzeniu komisji stanowiska, bo pan się nie zgadza z tym, co jest napisane w uzasadnieniu to coś jest nie tak.

Przewodniczący rady K. Komorzycki - O ostatecznej treści uchwały decyduje rada.

Natomiast na komisji kilkakrotnie było tych spotkań, w sumie pięć i nie było jednoznacznego stanowiska, tym bardziej kiedy pojawiła się opinia radcy prawnego ze strony ZGM.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej… W. Skrzypczyk - Było posiedzenie komisji komunalnej w sprawie rozpatrzenia skargi. Tych komisji odbyło się trzy lub cztery. Na ostatnim posiedzeniu… Pan przewodniczący może sobie mówić co innego, może się myli, może nie zrozumiał… Taka została przyjęta wersja na posiedzeniu komisji komunalnej.

Radca prawny urzędu K. Judek - Mamy tutaj problem proceduralny, który rozstrzyga § 33 ust. 2 statutu, który mówi, że w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod glosowanie wniosek najdalej idący. Jeżeli mamy teraz praktycznie dwa wnioski, że skarga jest zasadna i niezasadna przewodniczący powinien wybrać, który jak najdalej idący i poddać pod glosowanie. Jeżeli nie przejdzie przegłosować drugą stronę.

Przewodniczący K. Komorzycki powiedział, że jego zdaniem najdalej idącym stanowiskiem jest uznanie z niezasadną i poddał pod głosowanie wniosek. Za uznaniem skargi za niezasadną głosowało 12 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący K. Komorzycki stwierdził, że nad wnioskiem radnego Drapaluka glosowanie jest niezasadne.

- uchwała Nr XXXVII/338/2014 stanowi załącznik nr do protokołu

 

Do punktu 21.

----------------- Burmistrz udzielił odpowiedzi na pytania zgłoszone w punkcie 8 porządku obrad.

Wolałbym odpowiadać na inne pytania a nie odnosić się do anonimów.

Kilka dni temu przyjechała inspektor nadzoru budowlanego z informacją, że do powiatowego inspektora wpłynęło pismo, w którym osoba podpisana imieniem i nazwiskiem informuje o nieprawidłowościach na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy rozbudowie sali gimnastycznej. Skoro był taki wniosek to pani inspektor podjęła pewne czynności, ale żeby nie czuła się osamotniona, z uwagi na to, że pismo również zostało zaadresowane do prokuratury to podesłano również policjanta do wzięcia udziału w czynnościach. Przeprowadzono czynności kontrolne na terenie budowy i w piątek pani inspektor zadzwoniła z informacją, że wszystko jest ok. Po prostu ktoś nie zauważył, że pierwsze pozwolenie na budowę a rozpoczęto inwestycję od nadbudowy, remontu dachu obejmowało także w pewnych stopniu remont sali gimnastycznej. Z tym, że po informacji, że możemy realizować inwestycję w większym zakresie, bo ministerstwo sportu podtrzymuje dofinansowanie do wysokości 50% zdecydowaliśmy, że będzie większa sala a nie mała remontowana i równolegle wystąpiliśmy z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę rozszerzającego ten zakres. Wszystkie inne dotychczasowe prace, które z punktu widzenia rzekomej osoby skarżącej okazały się prawidłowe i wykonawca robił to, co do niego należało.

To nie pierwszy i zapewne nie ostatni anonim w ciągu tych dwóch kadencji, bo takich już było kilka. Ta pani, która jest niejako autorem tego pisma była wczoraj u mnie w urzędzie i z płaczem poinformowała, że składa doniesienie na policję o to, że ktoś jej dane wykorzystał i ktoś się za nią podpisał. Nie chce być wytykana palcami, ponieważ nic z tym nie ma wspólnego.

Pan Babiarz pytał, czy jest możliwość uporządkowania ruchu przy gimnazjum. Jest możliwe tylko w tym momencie poczekamy na dokumentację i ostateczne rozwiązania ponieważ zaplanowano w tej dokumentacji kilkanaście miejsc parkingowych na terenie, który dotychczas był terenem zielonym, przy wjeździe na teren gimnazjum po lewej stronie. Natomiast mamy cały czas jeszcze uzgodnienia z panią konserwator czy ta nowoprojektowana hala może być połączona ze starą salą gimnastyczną, czy musi być jako niezależna bryła. Z panią konserwator ustalimy. Lokalizacji samej hali za bardzo przesunąć nie możemy, bo tam jest Rurzyca, teren podmokły i też te wszystkie rozwiązania będą wzięte pod uwagę i tez uwzględniające organizację ruchu w tym miejscu.

Co do Podmurza to jest wprowadzona zmiana organizacji ruchu i nie wszystkich zadowala. Natomiast są przygotowywane do sprzedaży działki w sąsiedztwie budynku banku czyli pomiędzy Podmurzem a bankiem i też po wielu latach, po badaniach archeologicznych, uzgodnieniach z panią konserwator udało nam się znaleźć konsensus i w tej chwili przygotowujemy nieruchomości na sprzedaż. Tam też jest pewne rozwiązanie komunikacyjne tej części, uwzględnimy sugestie pana radnego.

Dlaczego mając korzystną umowę dzierżawy podjąłem decyzję o sprzedaży nieruchomości przy ul. Ogrodowej? Czy mam wiedzę, dlaczego firma nie stanęła do przetargu?

Każda umowa jest korzystna, jeżeli są z niej pieniądze. Podobnie jak z Setpolem wpływało miesięcznie 60 tysięcy a nieruchomość sprzedaliśmy za 22 miliony. I tak jest tutaj. Jeżeli firma widziała i wiedziała o tym, że kilka lat temu nikt nie kupił tej nieruchomości przeznaczonej na ten sam cel za 400 tysięcy, a jeszcze w tamtej kadencji radny mówił żeby oddać za złotówkę to prawdopodobnie właśnie z tego powodu nie miała ochoty wyłożyć około 3 milionów, żeby kupić tę nieruchomość.

Dlaczego obniżyliśmy o 50%- jeśli nie sprzedaliśmy za 400 tysięcy a dzisiaj będzie chętny za milion trzysta to jest to chyba korzystniejsza oferta a cel zostanie zachowany, ochrona zdrowia.

Odnośnie komunikacji w okresie ferii będzie podobnie jak w poprzednich latach.

Pan radny Stec pytał, czy mamy strategię rozwoju kanalizacji sanitarnej. Mamy taką strategię. Gmina posiada obowiązujący od 2006 roku plan kanalizacji tzw. aglomeracji Chojna. Niestety to nie tylko życie spowodowało, ale zmiana przepisów, że te plany trzeba mocno zweryfikować i my już to czynimy. Proponujemy aktualizację w zakresie korekty granic aglomeracji. To z drugiej strony pozwoli nam na sięganie po fundusze i budowę tzw. oczyszczali przydomowych, czy ekologicznych. Dzisiaj nie odpowiem na sto procent, które sołectwa będą do aglomeracji dołączone. Wszystko wskazuje na to, że dołączymy Jelenin i prawdopodobnie jeszcze dwa sołectwa. Nad tym pracujemy. Niezależnie od tego zleciliśmy opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w ulicach Żółkiewskiego, Dworcowa, Wilsona, Jagiellońska z włączeniem najprawdopodobniej również Mieszka i Malarskiej.

 

Do punktu 22.

----------------- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

Radny J. Babiarz - W związku z tym, że ja oczekiwałem odpowiedzi krótkiej i konkretnej, nie odpowiedział pan, odpowiedział pan wymijająco. W zasadzie na pierwsze pytanie w ogóle nie odpowiedział. Wnioskuję, aby te odpowiedzi udzielił mi pan na piśmie, na te trzy pytania dotyczące Ogrodowej.

Burmistrz A. Fedorowicz - Odpowiedziałem. Jeżeli moja odpowiedź pana nie satysfakcjonuje to jest pana problem. Odpowiedziałem na tyle na ile pozwalała mi moja wiedza w tym zakresie.

Radny W. Skrzypczyk - Odniosę się do uchwały, którą żeśmy tutaj podjęli odnośnie nie zasadności skargi. Już mamy tutaj do czynienie ze zjawiskiem, gdzie mężczyzna też bywa zmienny. To dotyczyło kiedyś kobiet a w tej chwili też mężczyzn. Pan Babiarz zamieścił na stronie internetowej Chojna 24 swój artykuł, który dotyczy tego obiektu. Proszę posłuchać, co pisze pan radny w tym artykule. Chodzi o wydzierżawienie a później sprzedaż tego obiektu.

Pisze w ten sposób: „Powyższego mechanizmu działania nie widzą radni. Nie reaguje strażnik gminy finansów Piotr Mróz, wody w usta nabrał szef komisji rewizyjnej”.

Hipokryzja z tego zdania wynika jedna. Panie radny. Pan jest już trzy lata radnym a pan dalej nie zna ustawy o samorządzie gminnym. Pan nie wie o tym, że to rada zleca komisji rewizyjnej wszelkie działania a nie przewodniczący komisji zleca jakiekolwiek działania. Po drugie pan jest też członkiem jakiejś komisji w związku z powyższym mógł pan zgłosić swój wniosek. Dalej pan radny pisze : „Czy działania wbrew interesom gminy ewidentne na rzecz spółki”. Pan już to stwierdza, że to są działania ewidentne nawet, jeżeli są realizowane zgodnie z przepisami prawa. Natomiast, kiedy tu kwestia odniesieni się do pana dyrektora, czy zasadna czy niezasadna prawo nie reguluje tej kwestii. A tutaj się mówi, że jest zgodne z prawem to, co burmistrz robi, są działaniami niewłaściwymi według tych radnych. Według mnie panie radny, jeżeli coś jest zgodne z prawem to jest zgodne z prawem a jeśli prawo czegoś nie reguluje to znaczy, że ja mam na ten temat wyrazić swoją opinię.

Panie radny. Pan jest zmienny w tej chwili jak kobieta.

Radny J. Babiarz - Zgodnie przepisami pan burmistrz może obniżyć na przykład stawkę ceny nieruchomości w następnym przetargu, ale nie musi i nie musi robić tego o 50%. Dlatego moje pytanie m. in. dotyczyło, dlaczego akurat o 50% a nie np. o złotówkę, nie o 10 złotych, albo pozostawienie tej kwoty takiej jak była. Tym bardziej, że jeśli spółka sama zgłosiła akces zakupu, a do tego ma prawo pierwokupu, a pamiętajmy, że prawo do pierwokupu, jeżeli chcą zgłosić to jest miesiąc po ogłoszeniu przetargu, czyli nie powinni czekać kto zgłosi się do przetargu, czy będą chętni czy nie, tylko mają czas miesiąc, żeby zgłosić chęć pierwokupu. Spółka ta, mimo, że zgłosiła chęć zakupu nie robi tego pierwokupu.

Nie staje również do przetargu. Wie oczywiście, że nie będzie chętnych i że cena spadnie. Dla mnie jest to ewidentne działanie na rzecz tej spółki i dlatego o tym piszę. Jest to konkretne działanie na rzecz spółki EDO a nie na rzecz gminy. Jeżeli pan radny Skrzypczyk tego nie rozumie to trudno, ale nie dziwię się, że tego nie rozumie.

Mój wniosek do pana burmistrza jest taki, żeby zrezygnował ze sprzedaży tej nieruchomości, gdyż aktualnie mamy dzierżawę, dzierżawca nie zrezygnował z dzierżawy, dzierżawa jest dla nas atrakcyjna, więc po co szukać innych rozwiązań. Chyba, że zależy panu burmistrzowi na tym, aby spółka EDO kupiła tą nieruchomość za jak najmniejsze pieniądze i żeby akurat ta spółka kupiła.

Burmistrz A. Fedorowicz - Do inwektyw nie będę się odnosił i do tych wszystkich epitetów. Pracowałem, pracuję i będę nadal oddawał serce gminie Chojna. Jeżeli ta nieruchomość stoi 30 lat i nie ma z niej żadnego pożytku, że tej nieruchomości nikt nie był w stanie zagospodarować na jakikolwiek cel, a szczególnie na usługi medyczne. Jeżeli tej nieruchomości nikt nie kupił za 400 tysięcy a nawet w rokowaniach można było złożyć ofertę płacąc na raty, to znaczy, że inwestycja w ochronę zdrowia to nie jest tak jak stacja paliw.

Było wielu takich, którzy robili sobie zdjęcia pod tym budynkiem, mieli tysiące pomysłów i proszę mi pokazać jeden z tych pomysłów, który został zrealizowany. Idziemy cały czas w tym samym kierunku, w celu zagospodarowania obiektu zgodnie z historycznym, wcześniejszym przeznaczeniem tych nieruchomości. A przeznaczenie ma być takie: opieka paliatywna długoterminowa dla osób starszych, przewlekle chorych plus dodatkowe, służące tej opiece miejsca i obiekty, czyli basen do rehabilitacji nie tylko pacjentów ale również mieszkańców. Jeżeli te realia są złe to jest tylko i wyłącznie filozofia pana Janusza Babiarza radnego gminy Chojna. Większość mieszkańców i ja też pod tym się podpisuje i uważa, że takie przeznaczenie jest właściwe tym bardziej, że to w pewnym stopniu zmobilizowało działania spółki Salus, która coraz poważniej jest zainteresowana budową za własne pieniądze przychodni w budynku po dawnym Pulsie. Przygotowujemy też do sprzedaży nieruchomość i proszę się nie łudzić, że sprzedamy za pięć milionów, bo jak na razie do tej pory nikt nie kupił nawet za 700 tysięcy. Ja się będę cieszył jak oddamy rzeczywiście za symboliczną złotówkę żeby to zostało zagospodarowane i żeby dostęp do tzw. podstawowej opieki zdrowotnej był na poziomie dwudziestego pierwszego wieku Europy. Nie oszukujmy się, w obiekcie przy ul. Kościuszki cudów nie zrobimy. Tam jest tak jak jest. Sympatycznie, ale nie dla każdego niepełnosprawnego. Myślę, że jeżeli to zadanie udałoby się zrealizować to też ktoś pewnie będzie widział jakiś ciemny interes, tylko nie wiem kogo, w czym, bo nasze działania są zgodne z prawem i transparentne. Jeżeli ktoś ma inne zdanie to wzorem lat ubiegłych można zawsze powiadomić odpowiednie służby, żeby zajęły się po raz kolejny…? przestępstwo.

Radny W. Skrzypczyk - Ad vocem do pana radnego. Panie radny. Wystarczy powiedzieć w ten sposób „panie Boże, jakiego mnie stworzyłeś takiego mnie masz”.

Radny J. Babiarz - Jestem niewierzący i do tego się oficjalnie przyznaję. A pan ma rozdwojoną świadomość chyba, bo nie wiem czy pan jest dalej tym, kim jest.

Nieruchomość wcale nie musi być sprzedawana pod ochronę zdrowia. Jest to dobry chwyt wyborczy pana burmistrza, który został wypracowany w 2010 roku i dalej jest tylko chwytem. Ponadto jest to działanie tylko i wyłącznie na rzecz jednej spółki. Nikt nie kupi z dzierżawą na 30 lat. Można było dopuścić do tego, żeby rozwiązać umowę dzierżawy i ogłosić przetarg bez dzierżawcy. Po co utrzymywać dzierżawcę? Po co było podpisywać umowę dzierżawy, jeżeli twierdzicie, że to jest niekorzystna. Jest korzystna. Jeżeli robi się coś innego to się robi tylko na rzecz tej spółki. I to jest jednoznaczne. Jeżeli ktoś tego nie widzi to przykro mi bardzo.

Radny W. Skrzypczyk - Proszę państwa oświadczam, że pan Babiarz złożył fałszywe oświadczenie lustracyjne, jest kłamcą lustracyjnym. Pan poruszył temat, którego nie powinien był powiedzieć. Panie radny jest pan kłamcą lustracyjnym.

Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów dyskusji przewodniczący zakończył obrady. Koniec obrad godz. 13.05. Na tym protokół zakończono.

 

 

 

Protokółowała

Ewa Wojciechowska

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 14-03-2014 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 14-03-2014 12:51