herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Druk nr 1 emisja obligacji komunalnych

 

Druk nr 1/XXXIX/2014

PROJEKT

 

Uchwała Nr XXXIX/…/2014

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 31 marca 2014 r.

 

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Gmina Chojna wyemituje 5.670 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 5.670.000 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.

 2. Obligację będą obligacjami na okaziciela.

 3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

 4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

 

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Chojna w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

 1. seria A14 o wartości 1.000.000 zł,

 2. seria B14 o wartości 1.000.000 zł,

 3. seria C14 o wartości 1.000.000 zł,

 4. seria D14 o wartości 1.000.000 zł,

 5. seria E14 o wartości 1.000.000 zł,

 6. seria F14 o wartości 670.000 zł,

 

 1. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2014 r.

 2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

 3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Chojna.

 

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

 1. w 2016 r. zostaną wykupione obligacje serii A14,

 2. w 2017 r. zostaną wykupione obligacje serii B14,

 3. w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii C14,

 4. w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii D14,

 5. w 2020 r. zostaną wykupione obligacje serii E14,

 6. w 2021 r. zostaną wykupione obligacje serii F14,

 

 1. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

 2. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

 

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego i marży.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

 

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Gminy Chojna pochodzących z podatków i opłat lokalnych uzyskanych w latach 2014-2021.

 

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;

2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;

3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta.

Stosownie do treści art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Uchwałą NR XXXVI/319/2013 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2014, zaplanowano wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie planowanego deficytu. Termin wykupu obligacji rozłożony jest na lata 2016-2021.

Niniejsza uchwała przedstawia warunki emisji obligacji niezbędne do negocjacji z bankami celem wybrania najlepszego agenta emisji obligacji.

Chojna, marzec 2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 31-03-2014 07:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2014 07:32