Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2013 ROK

 

Marzec 2014

I. WPROWADZENIE

 

Rada Miejska w Chojnie uchwałą Nr XXIII/222/2012 z dnia 30 listopada 2012 r., przyjęła Roczny Program Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536).

W roku 2010 została znowelizowana ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. Ustawodawca zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialny do przedłożenia nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku sprawozdania z realizacji programu za rok poprzedni, dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz zamieszczenia sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego. Wskazuje m. in. na cele i formy współpracy, określa katalog zadań przy wykonywaniu, których powinna być realizowana współpraca pomiędzy gminą Chojna a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna.

 

II. TWORZENIE PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

 

Prace nad przygotowaniem projektu programu zostały zainicjowane w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Zarządzeniem nr 549/VI/2012 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 24 października 2012 r., projekt Programu został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, na stronie internetowej gminy Chojna www.chojna.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

Konsultacje projektu Programu odbywały się od dnia 31.10.2012 r., do dnia 15.11.2012 r. Wszystkie uwagi i propozycje dotyczące projektu Programu można było składać na formularzu uwag i przesłać na adres e-mail ngo@chojna.pl lub dostarczyć w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Chojnie. Organizacje nie wniosły uwag, ani propozycji do projektu Programu.

W związku z powyższym przygotowano i przedłożono projekt uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Uchwała Nr XXIII/222/2012 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r., została podjęta w dniu 30 listopada 2012 r.

 

III. WSPÓŁPRACA FINANSOWA I POZAFINANSOWA GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Współpraca odbywała się w następujących formach:

1) finansowej

Gminę Chojna zlecała organizacjom pozarządowym realizację zadań w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

a) powierzenie zadań publicznych

Gmina Chojna w 2013 r., ogłosiła dwa otwarte konkursy ofert. Pierwszy na podstawie przepisów ustawy o sporcie oraz kolejny na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. W wyniku ogłoszonych konkursów wpłynęło 11 ofert. Gmina Chojna podpisała z podmiotami III sektora 11 umów na łączną kwotę 408.803,00 zł.

Na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert w 2013 r., z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna na podstawie przepisów ustawy o sporcie na 9 zadań wpłynęło 9 ofert.

Gmina Chojna udzieliła dotacji dla następujących organizacji pozarządowych:

  1. Miejski Klub Sportowy Odra Chojna - 240.00,00 zł

  2. Uczniowski Klub Sportowy SEKWOJA Brwice - 19.000,00 zł

  3. Uczniowski Klub Sportowy HETMAN Grzybno - 19.000,00 zł

  4. Uczniowski Klub Sportowy CHROBRY Lisie Pole - 19.000,00 zł

  5. Uczniowski Klub Sportowy KLON Krzymów - 19.000,00 zł

  6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy BŁĘKITNI Białęgi - 12.000,00 zł

  7. Uczniowski Klub Sportowy RURZYCA Nawodna - 12.000,00 zł

  8. Klub bokserski GARDA Chojna - 30.000,00 zł

  9. Klub Motorowy Chojna - 30.000,00 zł

Gmina Chojna zawarła dziewięć umów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na łączną kwotę - 400.000,00 zł., z czego organizacje pozarządowe w 2013 r., wykorzystały - 362.877,48 zł.

Gmina Chojna w dniu 9 października 2013 r. rozwiązała umowę z UKS Hetman Grzybno. Za porozumieniem stron zmniejszono wysokość udzielonej dotacji dla MKS Odra Chojna do kwoty 230.000,00 zł.

Na podstawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert w 2013 r., w obszarze działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2 zadania wpłynęły 2 oferty.

Gmina Chojna udzieliła dotacji dla następujących organizacji pozarządowych:

1. Stowarzyszenie Historyczno - Kulturalne Terra Incognita w Chojnie - 7.000,00 zł

2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy” w Chojnie - 1.803,00 zł

Gmina Chojna zawarła 2 umowy na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na łączną kwotę - 8.803,00 zł., z czego organizacje w 2013 r. wykorzystały - 8.803,00 zł. Nie zawarto w 2013 r., umów z organizacjami pozarządowymi na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

b) bezpośrednie ponoszenie wydatków

Współpraca finansowa gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi odbywała się również poprzez bezpośrednie ponoszenie wydatków przez gminę na zakup usług i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia turniejów, rajdów i zawodów sportowych, spotkań i imprez okolicznościowych, wydarzeń kulturalnych, oraz obchodów świąt i uroczystości państwowych organizowanych lub współorganizowanych na podstawie składanych wniosków do Burmistrza przez n/w organizacje:

Uczniowski Klub Sportowo - Turystyczny Victoria Chojna, Uczniowski Klub Krajoznawczo-Turystyczny Traperzy Chojna, Polski Związek Wędkarski Koło Rurzyca w Chojnie, Amatorska Drużyna Piłki Siatkowej Relax w Chojnie, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Chojnie, KGW Lisie Pole, Stowarzyszenie BIKE TEAM Chojna, UKS - T Fenix Nawodna, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chojnie, Związek Sybiraków im. św. Rafała Kalinowskiego w Chojnie, Związek Sybiraków Koło Terenowe w Chojnie, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Chojnie, Stowarzyszenie Elektroniczni w Chojnie, Stowarzyszenie Amazonek „Teresa” w Chojnie, OSP w Lisim Polu.

2) pozafinansowej

Z pomieszczeń Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie nadal korzystają organizacje pozarządowe, które mają tu swoją siedzibę. Lokal był również wynajmowany przez organizacje pozarządowe na doraźne zebrania, spotkania lub uroczystości związane z działalnością statutową organizacji.

Współpraca pozafinansowa polegała również między innymi na:

- nieodpłatnym użyczaniu innych pomieszczeń i nieruchomości na działalność bieżącą organizacji;

- udostępnianiu sali obrad Rady Miejskiej w Chojnie;

- zamieszczaniu na stronie www.chojna.pl informacji dotyczących organizowanych szkoleń dla organizacji lub ogłoszonych konkursów;

- konsultowaniu programów odpowiednio do zakresu ich działania;

- udzielaniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania;

- prowadzeniu na stronie www.chojna.pl zakładki Stowarzyszenia i Fundacje;

- udzielaniu rekomendacji i wystawianiu zaświadczeń.

W 2013 roku powstała Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Chojna w celu systematycznego dostarczania aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym podmiotom zainteresowanych działalnością organizacji pozarządowych. W Mapie umieszczonej na stronie www.chojna.pl, figuruje 61 organizacji pozarządowych mających siedzibę lub działających na terenie gminy Chojna.

 

 

Chojna, dnia 10 marca 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 08-04-2014 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Zatorski 10-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 08-04-2014 09:37