Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innych niemieszkalnymi (były szpital w budowie), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, ul. Ogrodowa, KW SZ1Y/00046332/6.


Chojna, dnia 11.04.2014r.

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA TRZECI

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami innych niemieszkalnymi (były szpital w budowie), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 207/23 o pow. 1,7073ha, położonej w obrębie 7 miasta Chojna, ul. Ogrodowa, KW SZ1Y/00046332/6.

 

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - inne tereny zabudowane. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako „Bi”.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, nieruchomość przeznaczona jest na rozbudowę i przebudowę istniejących budynków na centrum medyczne, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Sprzedaż budynków zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy na okres 30 lat, począwszy od dnia zawarcia umowy z dnia 11.07.2013r. z przeznaczeniem na realizację inwestycji związanej z ochroną zdrowia, opieką społeczną wraz z infrastrukturą służącą wypoczynkowi, rehabilitacji i rekreacji.

Dzierżawcy przysługuje prawa pierwokupu nieruchomości.

 

Na nieruchomości ustanowiona jest służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 207/22.

 

Ponadto nabywca zobowiązany będzie do wykonania drogi przejazdowej ogólnodostępnej (przedłużenie ul.Dem.Ludowej do ul.Ogrodowej) po uprzednim przeprowadzeniu podziału geodezyjnego. Ponadto nabywca udostępni Gminie Chojna część nieruchomości o pow. ok.1000m2 celem wykonania parkingu, który będzie wykorzystywany w szczególności na potrzeby klientów Przychodni Zdrowia „SALUS”.

W przypadku nie wywiązania się nabywcy z powyższych zobowiązań zostanie naliczona kara umowna w wysokości 100 000zł.

 

cena wywoławcza wynosi 1 370.000,00zł Wadium: 137.000,00zł

minimalne postąpienie 13 700,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 12.

Wadium ww. wysokości należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 13.06.2014r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

 

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,
a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu
    z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony w dniu 16.01.2014r., drugi przetarg nieograniczony przeprowadzono w dniu 3.04.2014r.

 

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.monitorurzedowy.pl.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35
wew. 61.

 

 

Burmistrz

Adam Fedorowicz

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 14-04-2014 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 14-04-2014 08:51