Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY Kierownika Działu Eksploatacji Mieszkań

Chojna 07.05.2014r

 

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ

W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE

STANOWISKO PRACY

Kierownika Działu Eksploatacji Mieszkań

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

Wymagania:

1. Wykształcenie:

     - wyższe o specjalności: administracja, prawo, zarządzanie, ekonomia, budownictwo

2. Wymagania niezbędne:

     a) obywatelstwo polskie

     b) nieposzlakowana opinia    

     c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

     d) licencja zarządzania nieruchomościami

     e) doświadczenie zawodowe kandydata:

     - posiada doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymogami na danym stanowisku

     - posiada wiedzę z zakresu organizacji pracy,  ekonomiczno-finansowej jak również z budownictwa w stopniu ogólnym

    f) predyspozycje osobowościowe:

     - dyspozycyjność, umiejętność kierowania zespołem ludzkim, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność

    g) posiada wiedzę z zakresu:

     - kodeksu postępowania administracyjnego

     - kodeksu cywilnego

     - kodeksu pracy

     - ustawy o

samorządzie gminnym

gospodarce nieruchomościami

własności lokali

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o

zmianie kodeksu cywilnego

utrzymaniu czystości i porządku w gminach

prawo zamówień publicznych

3. Wymagania dodatkowe:

     - wskazana praktyka w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi    

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a) nadzór nad organizacją pracy działu administracji mieszkań

b) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkaniowymi

c) prowadzenie egzekucji administracyjnych w sprawach lokalowych

d) prowadzenie nadzoru z zakresu utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych

e) współpraca z wykonawcami obcymi w realizacji remontów budynków

f) wykonywanie czynności prawnych związanych z bieżącym zarządzaniem nieruchomościami

g) organizowanie, kierowanie i kontrolowanie całości procesów gospodarczych w ramach nieruchomości

h) prowadzenie w imieniu ZGM spraw związanych z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych oraz zasobu mieszkaniowego gminy

5. Wymagane dokumenty:

      a) list motywacyjny

      b) życiorys (CV)

      c) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy

      d) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (kserokopia dyplomu lub świadectwa  szkolnego)

      e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

      f) oryginał kwestionariusza osobowego

      g) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej

      h) oświadczenie, że kandydat/ka  nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pokój nr 3)  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie przy  ul. Jagiellońskiej 12.

W przypadku przesłania pocztą z dopiskiem na kopercie:

„Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Działu Eksploatacji Budynków w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie”.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22.05.2014r. do godz. 15.00

Dokumenty, które wpłyną do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania na czas nieokreślony-bez ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl   oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie ul. Jagiellońska 12.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 07-05-2014 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Górny 07-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2014 13:14