Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

P R O T O K Ó Ł  Nr XL XXXIX/2014

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 31 marca 2014 r.

 

Obrady rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady K. Komorzycki.

Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji nieobecna była radna E. Nowicka.

Obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik A. Górska, naczelnicy wydziałów urzędu, radca prawny urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej. 

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Przedmiotem sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Od kilku tygodni przedstawiciele różnych środowisk naszego województwa zabiegają o to, żeby skierować do Ministra Skarbu list intencyjny w sprawie Elektrowni Dolna Odra. „Tak dla Elektrowni Dolna Odra” „tak” dla Województwa Zachodniopomorskiego. Chodzi o to, żeby elektrownia zgodnie ze strategią PGE była elektrownią przyszłości a jest skazaną na likwidację czy też redukcję miejsc pracy. Elektrownia dzisiaj zatrudnia 1678 pracowników i wolą mieszkańców tego regionu, żeby nadal funkcjonowała, żeby nadal produkowała energię, ale nie tylko ze źródeł konwencjonalnych, ale tych odnawialnych. Zaplanowano duże inwestycje w Opolu, zaplanowano w innych częściach naszego kraju a niewiele mówi się a przynajmniej z mniejszym akcentem mówi się o przyszłości Dolnej Odry. Ponieważ starosta kilka dni temu poprosił, żebym ten list przekazał do mieszkańców w części podpisali pracownicy urzędu a do państwa taki apel żebyście ci, którzy mają wolę również w międzyczasie złożyli swój podpis na tym wspólnym liście.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek burmistrza

            Radca prawny K. Judek wyjaśnił przyczyny zwołania sesji.

Zgodnie z art. 58 ustawy o samorządzie gminnym uchwały w sprawie zobowiązań finansowych wymagają, aby podejmowane je bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Bezwzględna większość to taka, która stanowi pierwszą liczbę naturalną powyżej 50%. Przy poprzedniej uchwale rozkład głosowania był 6 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się w związku, z czym skoro było 12  głosujących to do większości bezwzględnej zabrakło 1 głosu, czyli uchwała w świetle art. 58 ustawy o samorządzie gminnym nie została podjęta stąd ponowna próba przedłożenia jej radzie.

            Skarbnik A. Górska – Budżet gminy Chojna na 2014 rok uchwalony 30 grudnia 2013 r.  został uchwalony jako budżet deficytowy. Oznacza to, że planowany deficyt w kwocie 4.829.213 zł będzie pokryty źródłami zewnętrznymi. Są to przychody z emisji obligacji komunalnych. W tej uchwale zaplanowano emisję obligacji na kwotę 5.670.000 zł. Wobec powyższego pan burmistrz przedłożył projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych z prośbą o podjęcie tej uchwały, co daje nam możliwość skutecznej realizacji budżetu.

            Radny P. Mróz – Pytanie do pana przewodniczącego. Co się stanie kiedy dzisiaj nie podejmiemy tej uchwały. Czy będziemy ją uchwalać do skutku w trybie nadzwyczajnym? , Czy mamy jakieś alternatywne rozwiązanie do proponowanej uchwały. Chodzi mi o propozycję komisji finansowej przed poprzednią sesją, żeby zgodzić się na emisję obligacji w kwocie 3.700.000 a dwie transze po milionie zostawić i gdy będą inwestycje i inne realizowane plany budżetowe wtedy je w drugim półroczu uruchomić.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Pan radny powinien wiedzieć, że przewodniczący jako taki samodzielnie nie ma inicjatywy uchwałodawczej. Zapisane jest w art. 20 ust. 3, że na wniosek burmistrz lub, co najmniej jednej czwartej ustawowego składu rady, u nas to jest liczba 4 radnych przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek był złożony tydzień temu a zatem data sesji została ustalona na dzień dzisiejszy.

            Burmistrz A. Fedorowicz – pan radny Mróz zapytał, co się stanie. Nic się nie stanie. Po prostu budżet jest oparty na pewnych narzędziach finansowych i jednym z tych narzędzi są obligacje. Możemy wielu zadań zaplanowanych nie realizować. Ja mam tę świadomość, że w tamtym roku rozbudziliśmy apetyty wielu osób i z tego się cieszyliśmy, że mamy więcej pieniędzy, że łatamy dziury w budżecie, robimy i rozpoczynamy wiele różnych zadań. W tym roku przygotowujemy kolejne zadania i oczywiście możemy ich zaniechać tylko to by się kłóciło z pewną logiką. Zaplanowaliśmy budżet, planujemy zadania i nagle nie chcemy ich realizować.

            Skarbnik A. Górska – Transzowanie jest możliwe jak najbardziej tylko, że to będzie powodowało, że razem z panem burmistrzem będziemy musieli wstrzymać...? ponieważ ja będę musiała wyliczyć ile środków jest mi potrzebnych na ten moment czyli w stosunku do umów, które są już podpisane. To są duże umowy, mamy kilka rzeczy już rozpoczętych a wpływają faktury nieregularnie i tak naprawdę od wykonawców zależy kiedy, w którym momencie wpływa faktura, szczególnie w zakresie prac budowlanych. Jeśli państwo ograniczą pulę emisji obligacji to będę się starała tak wyliczyć, żeby to co w tej chwili mam wystarczyło. Tylko pytanie, czy będzie logicznym wstrzymywanie przetargów na takie inwestycje jak np. Kaliska, gdzie roboty budowlane muszą toczyć się w okresie wiosennym czy letnim a nie jesiennym. Jeśli ja nie będę miała od państwa zgody na emisje obligacji już dzisiaj to ja nie podejmę tej umowy, nie zgodzę się na ten przetarg. Podaję przykład Kaliskiej, bo to jest kwota w tej chwili 1.490.000 w budżecie, 470 tysięcy daje nam marszałek, czyli muszę mieć milion złotych własnych środków.

            Radny P. Mróz – Mi chodziło o nie zablokowanie tylko w tej chwili zgodę na cztery emisje, na łączną kwotę np. 3 670 000. Bo skoro pani wspomina o inwestycjach to na razie są przygotowywane dokumentacyjnie, proceduralnie itd. Gdzie realizacja, gdzie płatność. Katalog zadań mamy kilkunasto milionowy, którego tak naprawdę nie realizujemy jeszcze, więc płatności będą następować w drugim półroczu. Ja nie dyskutuję z tym, co jesteśmy winni, bo pani mówiła, że dwa czy dwa i pół miliona należy zapłacić. Z tym nie dyskutuję. Tylko, co dalej? Czy po prostu, nie chcę powiedzieć brzydko te pieniądze znowu zostaną wprowadzone do budżetu i „znikną”, czy będą dokonywane płatności inwestycyjne na bieżąco.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Nie możemy zlecić przetargu nie mając zabezpieczenia w budżecie. A czeka ul. Warszawska, czeka Kaliska.

            Skarbnik A. Górska – Mamy podpisanych kilka umów m. in. na wąwóz, z ZGM na 690 tys. zł, przebudowę szkoły. Te umowy już trwają. Czekamy na zwrot środków dofinansowania. Na dzisiaj ja mam milion złotych w fakturach z tytułu zobowiązań majątkowych. Są to wszystkie faktury dotyczące tegorocznego budżetu oraz ponad 430 tysięcy złotych z tytułu pożyczki i kredyty. Kredyt za przedszkole 130 tys. zł wpłaciłam ze środków bieżących, ponieważ nie mogę sobie pozwolić na płacenie odsetek w wysokości 21% w skali roku. Następna rata 300 tys. za oczyszczalnię ścieków WFOŚ. W piątek wysłałam pismo do Funduszu z prośbą o przesunięcie terminu płatności, ponieważ ten termin ubiega dzisiaj. Poza tym odnosząc się do inwestycji, aby rozpocząć procedurę przygotowawczą wydziały merytorycznie przygotowują tzw. specyfikację przetargową. Taki wniosek ze specyfikacją podpisuje pan burmistrz i ja i w tej chwili jeśli nie będę miała pewności, że nie mam środków to ja wstrzymam wniosek a to oznacza... Kiedy ja nie mam pewności, że państwo zgodzą się na uruchomienie drugiej części obligacji ja tego nie podpiszę a to oznacza wstrzymanie prac, przesunięcie terminu rozstrzygnięcia przetargu itd.

Mamy zaplanowanych 48 mln dochodów. Dochody bieżące mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, na wydatki majątkowe. Nasza sytuacja wygląda w tej chwili tak, że dochodów bieżących jest naprawdę, może nie mało, ale nie wpływają w sposób regularny w stosunku do wydatków bieżących. Natomiast wydatki inwestycyjne przewidziano w tym budżecie realizować za pomocą dochodów majątkowych i przychodów z tytułu emisji obligacji. Ponieważ dochody majątkowe nie są również niewspółmierne do realizacji budżetu w zakresie wydatków majątkowych to mamy dwa wyjścia – możemy wcale nie realizować inwestycji albo realizować je w pierwszej kolejności ze środków pochodzących z emisji obligacji.

            Radny P. Mróz – Ale my jesteśmy bezpośrednio po wpływach podatkowych.

            Skarbnik A. Górska – To są dochody bieżące. Wydatki majątkowe mogą być finansowane dochodami bieżącymi tylko proszę mi powiedzieć jak to zrobić w momencie, kiedy tych dochodów bieżących ledwo wystarcza na wydatki bieżące.

            Burmistrz A. Fedorowicz – Z tych 48 milionów dochody bieżące to jest tylko 36.

            Skarbnik A. Górska – Z dochodów bieżących muszę zaspokoić wydatki bieżące a dopiero, jeśli coś zostanie mogę finansować wydatki inwestycyjne. Nie mamy takiej sytuacji. Ja w tej chwili ryzykując wypłatę wynagrodzeń pracowników jednostki samorządowej spłaciłam kredyt na kwotę 130 tysięcy złotych, bo tak jak wcześniej wspomniałam nie zaryzykuję zapłaty odsetek w kwocie 21%.

            Radny J. Babiarz – Czy w związku z tym, że na poprzedniej sesji uchwaliliśmy tę uchwałę, bo padło stwierdzenie, że uchwała została przyjęta, czy to powinien wiedzieć, jaka jest procedura przewodniczący. Ktoś z radnych mógł nie zauważyć czy była właściwa ilość głosów czy nie. W protokole jest zapisane, że uchwała została przyjęta. Czy w tym momencie nie powinno być unieważnienie tej uchwały takiej samej treści. Ja rozumiem, że przesyła się dokumenty, zwołuje się sesję nadzwyczajną, dostaję dokumenty i wczytuję się, co się wydarzyło. Porównywałem uchwałę jedną z drugą, co ciekawsze napisane inną czcionką i nie znalazłem tam w zasadzie różnic, dlatego byłem zdziwiony, dlaczego ma być sesja w celu uchwalenia uchwały, która została uchwalona. Czy nie właściwym byłoby, żeby przy takim powiadomieniu była informacja dlaczego ta sesja jest zwołana? Kwestia samej uchwały, powinna zacząć się procedura od początku. Czy w tym układzie nie powinna najpierw trafić do komisji? Co do pieniążków – ja wiem, że sytuacja finansowa jest trudna, ale taki budżet został uchwalony. Taki uchwaliliście wiedząc, że ma milionowe dziury i że ciężko będzie je załatać. Pewnie zdawaliście sobie z tego sprawę z tym, że nie zdawaliście sobie sprawy, że będzie to tak szybko. Na pewno są braki nie tylko w dochodach inwestycyjnych, ale również bieżących. Na przykład Centrum Kultury nie płaci faktur, rachunków za gaz na świetlicę na lotnisku i trzeba było świetlicę odciąć. Czyli chyba nie ma środków w ogóle, ani na wydatki bieżące. Bo zobowiązania wobec np. stowarzyszeń itd. też nie są realizowane w terminie.

Czy może pani skarbnik powiedziała jaka jest rzeczywiście kondycja finansowana gminy  dzień dzisiejszy.

            Radca prawny urzędu K. Judek – Jeśli chodzi o tryb podejmowania uchwały,  uchwała mimo zapisu, że została podjęta w sytuacji gdy nie została podjęta gdyż brakowało wystarczającej ilości głosów to taka uchwała jest uważana za nieistniejącą. W związku z tym nawet nie ma potrzeby jej uchylania, bo jej nie ma. Natomiast lepiej by było gdyby kolejna inicjatywa uchwałodawcza trafiła do komisji, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to uchwała identyczna w swej treści a więc dokładnie taka sama, jaka była poprzednio.

            BurmistrzA. Fedorowicz  - Następnym razem będziemy wszyscy bardziej czujni.  Odnosząc się do mniemanologii stosowanej pana radnego Babiarza. My bazujemy na tym co jest. Budżet jest skonstruowany tak a nie inaczej. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami to jest kilkanaście milionów i moglibyśmy powiedzieć po co my się tak gimnastykujemy, po co te przepychanki. Wróćmy do poziomu budżetu sprzed 8 lat, niewiele róbmy, spokojnej będzie. Po co sobie włosy wyrywać, zabiegać o fundusze zewnętrzne, o projekty. Ile wpłynie tyle wydamy. A nie nauczyliśmy się i innych od kilku lat, że dochody mamy na poziomie trzydziestu kilku milionów a wydatki powyżej czterdziestu a nawet pięćdziesięciu. Stąd ta deficytowość budżetu. W tym przypadku aż prosi się żebyśmy jednak ten deficyt, który się pojawia był tylko i wyłącznie w swojej konstrukcji budżetu przeznaczony na inwestycje i tak też się dzieje. To, że chwilami ta płynność jest zachwiana, bo nie ma zwrotu kilkuset tysięcy, czy miliona z projektów unijnych nie powoduje tragedii natomiast powoduje pewne jakieś chwilowe przesunięcia terminów płatności. Budżet tamtego roku nie tylko dlatego, że mieliśmy nadwyżkę z roku 2012 dużo powyżej naszych dochodów bieżących jak równie budżet tegoroczny z uwagi na to, że proponowaliśmy wiele zadań, które kontynuujemy lub rozpoczynamy składa się z takich elementów z jakich się składa m. in. fragment tego budżetu to są obligacje komunalne.

            W-ce przewodniczący rady P. Żebrowski – Jeżeli te obligacje zostaną wprowadzone do budżetu, czy wystarczą do końca roku?

            Skarbnik A. Górska – Żeby zrealizować zaplanowany budżet chciałabym mieć te 12 milionów z dochodów majątkowych, czyli dzisiaj nie jestem w stanie określić. Takiej deklaracji panu nie złożę, ponieważ nie wiem czy w pełni zrealizujemy dochody majątkowe, które w głównej mierze składają się na cały plan. Emisja obligacji to jest finansowanie tylko części budżetu a dokładnie 5 670 000 o ile wszystkie zostaną wyemitowane. Emisja jest przewidziana w sześciu transzach, pięć po 1 mln złotych i ostatnia 670 000 zł. Ani ja ani pan burmistrz nie zaryzykujemy wydać te pieniądze nie na wydatki majątkowe czy też nie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie ma takiej możliwości.

            Radny W. Skrzypczyk – Pytanie do pani skarbnik odnośnie subwencji oświatowej. Czy rzeczywiście te subwencje wpływają regularnie.

            Skarbnik A. Górska – Subwencja oświatowa wpływa regularnie. Jest to 650 tysięcy złotych miesięcznie i jest przeznaczania na finansowanie oświaty, przy czym miesięcznie na finansowanie oświaty wydaję ok. miliona złotych.

            Radna R. Bekier – Mam pytanie do pana mecenasa, bo nie do końca zgadzam się z pana stwierdzeniem odnośnie zasadności i słuszności tej uchwały. Chyba rolą radcy prawnego jest czuwanie nad prawidłowościami. Tamta uchwała nie przeszła przy takim stosunku głosów.

            Radca prawny urzędu K. Judek – Ma pani rację, że prawnik, który tu siedzi powinien zwrócić uwagę. Mogę tylko wyrazić ubolewanie, że to nie nastąpiło. Natomiast, jeśli chodzi o uchwałę to był projekt uchwały poddany pod głosowanie. Jeżeli uchwała nie została podjęta to jej nie ma, nie ma potrzeby uznawania, że uchwała jest.

            Radny Powiatu W. Fedorowicz – Czy rada podejmuje decyzję o stworzeniu nowych obligacji, czy to już było przedmiotem obrad i obligacje zostały zatwierdzone.

            Skarbnik A. Górska – Emisja obligacji jest procesem dwuetapowym. Pierwszy etap to jest zawarcie zapisu w uchwale budżetowej, gdzie przychody z emisji obligacji finansują nam deficyt budżetowy. Natomiast samo uruchomienie emisji obligacji musi się odbywać za zgodą rady na mocy odrębnej uchwały w sprawie emisji obligacji. Aby skutecznie móc realizować zaplanowany budżet niezbędna jest ta zgoda. Jeśli jej nie będzie nie będziemy mogli skutecznie realizować budżetu.

            Radny J. Babiarz – Ale można zmieniać przecież budżet w ciągu roku tak jak do tej pory było robione. I tak będziecie musieli z wielu zadań zrezygnować, bo środków w wydatkach bieżących i tak nie ma i nie będzie. Bo wie pani dobrze jak i większość radnych, że do wydatków w oświacie, które są zaplanowane trzeba będzie i tak dodać jeszcze ok. 3 mln, których nie ma w ogóle w budżecie wpisanych i które trzeba będzie pozyskać, czyli albo z tych obligacji wystarczy na to albo część zadań będzie wycięta, żeby pokryć wydatki niezbędne na oświatę albo trzeba będzie zaciągnąć dodatkowe kredyty i pożyczki, aby wspomóc oświatę. Tam są pieniądze, które nie są ujęte a które muszą być wydane a w budżecie nie ma. Słyszę, że takie wielkie inwestycje idą, tyle inwestycji będzie. Tych inwestycji nie widać a tym bardziej projektów, bo projekty, które były to i tak nie przeszły, czyli jest problem już w tej chwili w wydatkach bieżących. Bo jeżeli słyszę od firm, że nie płaci się za przewozy, że nie płaci się za przesył gazu, to znaczy, że instytucje nie dostają, że stowarzyszenia nie dostają pieniędzy a to jest wszystko z wydatków bieżących i pani jeszcze mówi, że jest sytuacja taka, że pracownicy mogą nie dostać pensji, bo trzeba było zapłacić...? Czyli tu jest zagrożenie. Lepiej przy takiej sytuacji w ogóle powiedzieć ta prawdę, o którą ja prosiłem, jaki jest rzeczywiście stan finansów. Czy te obligacje wg waszych szacunków wystarczą czy nie, czy trzeba będzie się posiłkować jeszcze dodatkowymi środkami, żeby zrealizować część tego budżetu, który jest zaplanowany. On i tak nie będzie zrealizowany i wiecie o tym bardzo dobrze, bo zmiany będą takie, które spowodują wycięcie części zadań.

            Skarbnik A. Górska – Budżet z natury ulega zmianom. Nie wiem co będzie za tydzień, za miesiąc, za rok z budżetem. Tego nie jestem w stanie przewidzieć. Jeśli nie będzie zgody na emisję obligacji, jeśli nie będzie dochodów majątkowych to na pewno ten budżet będzie musiał być przekonstruowany. Natomiast, jeśli chodzi o sytuację finansową gminy, gmina nie stoi na granicy bankructwa, nie utraciła płynności finansowej.

            Radny P. Mróz – My, jako rada zgodziliśmy się niemal jednogłośnie na emisję obligacji, ale z konkretnymi warunkami, bo budżet nie składa się tylko z zapisów odnośnie dochodów majątkowych, ale również i wydatków itd. My się zgodziliśmy na deficyt w budżecie i na zaciągnięcie obligacji pod warunkiem wymienionego wielomilionowego katalogu inwestycji, które mają być planowane. Proszę mi wymienić chociaż 20% tej kwoty, że my to realizujemy, to co było planowane w tym roku.

            Skarbnik A. Górska – Mamy zawarte umowy – wykonanie dojazdów do wspólnot mieszkaniowych w m. Chojna Osiedle Lotnisko, przebudowa dróg dojazdowych. Przetarg był rozpisany w tamtym roku, realizacja przewidywana była na dwa lata i finansowanie również na dwa lata wobec powyższego kwota 327 664 znajduje się w budżecie tegorocznym.

Umowy w zakresie inwestycji z ZGM na łączną kwotę 670 000 zł są już podpisane.

Kolejna umowa – zagospodarowanie wąwozu na terenie Osiedla Lotnisko pierwszy etap budowa schodów. Kwota przewidziana na ten rok w budżecie 192 148 zł. Jest to kwota umowna, natomiast kwota w budżecie jest dużo wyższa. Opracowanie projektu budowlanego w zakresie budowy świetlicy w m. Graniczna – umowa podpisana na kwotę 17 900 na przygotowanie dokumentacji. Kolejna umowa podpisana na projekt budowlany dotyczący budowy świetlicy wiejskiej w m. Czartoryja – 17 900 zł.

Kolejna umowa podpisana w zakresie nadbudowy, rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 – przeszło finansowanie 26 489 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Żółkiewskiego, Wilsona – opracowanie dokumentacji kwota 49 200 zł – umowa podpisana. Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy SP 2 w Chojnie – umowa podpisana na kwotę 862 330 zł. Zagospodarowanie terenu, wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim w Chojnie – umowa z tamtego roku, inwestycja realizowana dwuetapowo i finansowanie przewidziane w dwóch etapach. Na ten rok przeszła kwota 148 000 zł i 28 000 z tamtego roku. Kolejna umowa podpisana na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy hali sportowej na kwotę 39 994 zł. Mamy przygotowany aneks do tej umowy zwiększający kwotę ponieważ doszły niewielkie zmiany.

            Radny P. Mróz – Na szybko liczyć to jest 2,5 mln.

            Skarbnik A. Górska – Kolejne 2,5 mln to są rozchody tj. spłata kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na ten rok. Nie mając pewności, że szanowni państwo podejmą w czerwcu, lipcu, grudniu uchwałę o kolejnej emisji. Emisja jest to proces dosyć złożony, ponieważ przygotowanie pełnej dokumentacji to jest ok. trzech tygodni od momentu przesłania odpowiedniej uchwały. Poza tym bank będzie czekał na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeśli w ciągu trzech tygodni ta opinia nie zostanie przedłożona to dalej będziemy czekać. Jeśli będzie to nastąpi emisja. Prosiłam pana burmistrza, ponaglałam o zwołanie sesji i podjęcie tej uchwały w jak najszybszym terminie, tak żeby móc pod koniec kwietnia mieć do dyspozycji środki finansowe.

            Przewodniczący K. Komorzycki zamknął dyskusję. Przypomniał, że na dzisiejszej sesji jest obecnych 14 radnych i żeby uchwała była prawomocna za uchwałą powinno głosować 8 radnych. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych zgodnie z przedstawionym projektem.

Za przyjęciem głosowało 6 radnych, przeciwko 1, wstrzymało się od głosu 7 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

            - projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu

            Radny P. Mróz – Czy teraz gdyby burmistrz przedstawił jakąś alternatywną wersję tego projektu to możemy ją poddać pod głosowanie?

            Radca prawny urzędu K. Judek – Moglibyście jeżeli burmistrz wniesie o uzupełnienie porządku obrad i państwo bezwzględną większością uzupełnicie porządek obrad o podjęcie kolejnej wersji uchwały.

            Radny P. Mróz – W związku z tym panie przewodniczący moglibyśmy zarządzić 10 minut przerwy.

            Radny J. Babiarz – To będzie nowa uchwała i powinna przejść całą procedurę.

            Radca prawny urzędu K. Judek – Rada tutaj jest uchwałodawcą i tak jak to niejednokrotnie bywało można uzupełnić porządek obrad.  

            Radny P. Mróz – Do tego projektu pana Burmistrza. Czterech radnych wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie zmian. Czy można to wprowadzić?

Radca prawny urzędu K. Judek – Musieliby określony, zmieniony projekt uchwały całej a rada musiałby zechcieć uzupełnić porządek obrad o ten projekt wniesiony przez czterech radnych, za zgodą burmistrza, bo jest to sesja nadzwyczajna. Radny J. Babiarz – W kwestii formalnej. Porządek obrad dzisiejszy był przyjęty i został w tej chwili zakończony i tylko za zgodą wnioskodawcy może być zmieniony. Nie ma wnioskodawcy i uważam, że przewodniczący powinien zakończyć obrady.

Po wymianie zdań pomiędzy przewodniczącym rady a radnym J. Babiarzem przewodniczący zamknął obrady. Koniec obrad godz. 15.10. Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokółowała

Ewa Wojciechowska

Przewodniczący Rady

Kazimierz Komorzycki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 23-06-2014 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Wojciechowska 31-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2014 13:22