Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

P R O T O K Ó Ł Nr XL/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 15 kwietnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XL/2014

z sesji Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Do punktu 1, 2, 3.

---------------------- 

                             Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący K. Komorzycki. Powitał wszystkich obecnych. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji nieobecni byli radni: J. Przygoda, L. Stefański, E. Nowicka, N. Oleśków.

Na sesji obecni byli z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik A. Górska, naczelnicy wydziałów urzędu, radca prawny urzędu, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej. Nieobecny był burmistrz A. Fedorowicz.

            Do porządku obrad z-ca burmistrza W. Długoborski wniósł zdjęcie punktu 15 tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna z uwagi na fakt, że ten projekt budzi szereg kontrowersji i wymaga dalszych prac, dalszych konsultacji w szczególności w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Do protokołu z XXXVIII sesji nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 9 głosami za, przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

Do punktu 4.

---------------- Z-ca burmistrza W. Długoborski uzupełnił sprawozdanie z prac burmistrza za okres międzysesyjny.

W dniu 26 marca wspólnie z panem przewodniczącym burmistrz uczestniczył w uroczystościach związanych z sześćdziesiątą dziewiątą rocznicą forsowania Odry w Osinowie Dolnym. 27 marca odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Dolnej Odry, które przyjęło regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gmin.

28 marca odbyło się doroczne zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego, które przyjęło bilans banku, wynik finansowy a także przyjęło plany działalności banku na rok bieżący.

1 kwietnia burmistrz uczestniczył w specjalnej konferencji zorganizowanej w Sejmie na temat gospodarowania odpadami komunalnymi. Była to ocena wdrażania i funkcjonowania dotychczasowych zapisów ustawy i propozycji zmian, które są przygotowywane w Sejmie.

3 kwietnia odbyło się walne zebranie fundatorów Fundacji Kościół Mariacki, doroczne podsumowanie funkcjonowania Fundacji a także przyjęcie planu pracy na rok bieżący. Rozmawiano również o przygotowaniach do kolejnych Dni Integracji. W tym roku Dni Integracji odbędą się jubileuszowe, ponieważ odbędzie się dwudzieste piąte nabożeństwo ekumeniczne. 3 kwietnia odbyło się spotkanie w OSP w Nawodnej.

Również 3 kwietnia w Mieszkowicach odbyło się spotkanie Transgranicznego Planu Działania. To spotkanie jest związane z przygotowywaniem się do nowego okresu finansowania 2014-2020. 4 kwietnia odbywały się spotkania z dyrektorami szkół w sprawie omówienia arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014-2015.

W dniach 5 i 6 kwietnia odbył się motokros w Chojnie, pierwsza i druga liga mistrzostw Pomorza Zachodniego. 7 kwietnia Chojnę odwiedziła Konserwator Zabytków, która interesowała się odbudową Kościoła Mariackiego, funkcjonowaniem Fundacji, z potrzebami jakie są związane z odbudową tego zabytku. Także poprawą kondycji pomnika papieża, ponieważ tam warunki atmosferyczne czynią swoje i chcemy przed kanonizacją papieża prace dokończyć by pomnik wrócił do swojej świetności. Rozmawiano z konserwator również na temat innych naszych miejsc zabytkowych a w szczególności o gimnazjum, które 7 marca zostało wpisane do rejestru zabytków wraz z salą gimnastyczną i obiektem obok, w którym były kiedyś toalety. Te obiekty są wpisane do rejestru zabytków po obrysie i to ułatwia nam funkcjonowanie w terenie w sensie, że nie wymaga szczegółowych opracowań.

8 kwietnia na wydziale zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej marszałka Władysława Husejki. Obecni byli marszałkowie, wojewoda, posłowie, szeroka reprezentacja władz samorządowych i państwowych dla upamiętnienia Władysława Husejki.

7 kwietnia odbyło się posiedzenie zarządu miejsko-gminnego OSP. Na przełomie marca i kwietnia odbyły się wszystkie zebrania sprawozdawcze OSP i to było posiedzenie zarządu podsumowujące kampanię sprawozdawczą a także rozmawialiśmy na temat przygotowań do międzygminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się w Chojnie 10 maja na Osiedlu Lotnisko. 9 kwietnia mieliśmy okazję uczestniczyć w Dniach Otwartych Środowiskowego Domu Samopomocy.

11 kwietnia odbyło się święto Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. W tym dniu odbyło się spotkanie w sprawie budowy hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum. W związku z tym, że ten obiekt został wpisany do rejestru zabytków to pewne warunki zmuszają nas do podjęcia innych dodatkowych prac co zwiększa koszty na tym etapie i przesuwa termin wykonania dokumentacji, ale zakładamy, że jednak w tym roku ta dokumentacja powinna być zakończona i będziemy mogli rozpisać przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. 11 kwietnia dokonane zostało otwarcie „Piwnicy Kupieckiej” dawnej restauracji „Rycerska”. 12 kwietnia mieliśmy okazję uczestniczyć w otwarciu placówki handlowej po dawnym Lewiatanie przy ul. Jagiellońskiej zostały otwarte Delikatesy Centrum.

            - sprawozdanie burmistrza stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

Do punktu 5.

---------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

20 marca odbyło się walne zebranie Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy. 21 marca wpłynęło pismo od komendanta Komisariatu Policji w Chojnie w sprawie powoływania rad seniorów. 24 marca wpłynął wniosek burmistrza o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się 31 marca.

26 marca i 27 marca komisja rewizyjna pracowała w sprawie strażaka, który został poszkodowany w wypadku. 31 marca wpłynęło od burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

9 kwietnia Urząd Wojewódzki zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego odnośnie uchwały z dnia 20 marca dotyczącej wynajmowania lokali komunalnych.

10 kwietnia przewodniczący komisji rewizyjnej złożył informację o rozpoczęciu prac nad oceną wykonania budżetu gminy za 2013 rok dotyczącą absolutorium.

W dniu dzisiejszym dyrektor ASiIS złożył odpowiedź radnemu Żebrowskiemu na pytanie zadane na wspólnym posiedzeniu komisji.

 

Do punktu 6.

--------------- Interpelacje i zapytania radnych.

            Radny J. Babiarz – Wrócę do Ogrodowej. Jest tam spółka EDO, która jest dzierżawcą, Mam najświeższą informację, że spółka, która chce kupić ten obiekt i wywołała chęć zakupu na bieżąco nawet nie płaci stawki czynszu dzierżawnego, który wynosi 5070,06 zł. Za marzec niezapłacone, dzisiaj mija termin kwietniowy. Wybraliśmy dzierżawcę, który tak szumnie ma budować te piękne obiekty a nie stać go na opłatę czynszu dzierżawnego. Czy ewentualnie pan burmistrz mógł przeanalizować, bo pan jest władny do podjęcia decyzji, czy nie wycofać się w ogóle ze sprzedaży w takim trybie w jakim jest oferowana i również zrezygnować z dzierżawcy, który nie ma pieniędzy, bo taką informację dostaliśmy od burmistrza, że do drugiego przetargu też nie przystąpili, bo nie mają tyle pieniędzy.

 

Druga sprawa to słyszałem, że zmieniły się układy w Klubie Wspólnota Samorządowa i myślałem, że oficjalnie dzisiaj pan przewodniczący, bo wiem, że wpłynęło do biura, przedstawi sytuację w Klubie Wspólnota Samorządowa, bo to dotyczy całej rady. Nie wiem dlaczego tej informacji nie przedstawił.  

 

Do punktu 7.

---------------- Komisje nie zgłosiły żadnych wniosków.

 

Do punktu 8.

--------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna przedstawiła naczelnik wydziału urzędu BPI

  1. Witek.

Obszar zmiany Studium jest położony w obrębie ewidencyjnym Rurka i obejmuje działki nr 254/1 i 255/1 o łącznej powierzchni wynoszącej 23,19 ha.

Przedmiotem zmiany Studium jest wyznaczenie obszaru przeznaczonego na funkcję eksploatacji kruszyw. Zmiana Studium uzyskała pozytywne opinie i uzgodnienia.

Projekt zmiany studium został wyłożony do wglądu publicznego i nie wniesiono uwag do projektu zmiany. Na komisjach było pytanie, jakich dochodów należy się spodziewać. Stawka za pobór żwiru 55 groszy to daje sumę 1.486.999 zł. Z tytułu opłaty eksploatacyjnej 60% należy się gminie a 40% na Fundusz Ochrony Środowiska, przy czym jest to od całej ilości tego żwiru, który został udokumentowany i będzie on rozłożony na poszczególne lata, w których kopalnia będzie istniała i będzie zatwierdzony plan tzw. ruchu kopalni. Przedsiębiorca planuje ile żwiru zostanie pobrane w danym roku i od tego będzie opłata. Oprócz tego na terenie tych działek występują grunty rolne, które będą opodatkowane podatkiem rolnym a także będzie występował podatek od nieruchomości.

Stanowisko komisji finansowej i komisji komunalnej było za przyjęciem projektu uchwały.

Stanowisko komisji oświatowej – 1 za, 1 przeciw, 2 głosy wstrzymujące.

            Radny R. Stec – Czyim obowiązkiem będzie rekultywacja terenu po eksploatacji złoża?

            Pan Białek – pełnomocnik córki, właściciel nieruchomości – Wszystkie sprawy związane z rekultywacją są po stronie przedsiębiorcy. A w tym przypadku jest o tyle prościej, że grunt się spłaszczy, bo są to wzniesienia.

            Radna R. Bekier – Wiadomo, że eksploatacja kojarzy się z wydobyciem, ale również z transportem. Jaki będzie udział państwa w razie powstania szkód zarówno w drogach lokalnych gminnych jak i w drogach w tym przypadku powiatowych?

            Naczelnik wydziału urzędu BPI A. Witek – ta opłata eksploatacyjna jest takim wyrównanie kosztów strat w środowisku. To jest droga powiatowa, która jest przystosowana do tonażu i transportu, bo zarówno poruszają się po tej drodze pojazdy ciężkie i nie ma zakazu. Każdy musi przestrzegać przepisów w zakresie poruszania się i korzystania z drogi. Właściciel nieruchomości będzie doprowadzał tą drogę, z której będzie korzystał do stanu użyteczności.

            P. Białek – Korzystanie z drogi lokalnej jest po stronie przedsiębiorcy, czyli jakiekolwiek szkody powstają to te sprawy będą leżały w naszej gestii.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała Nr XL/352/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Do punktu 9.

---------------- Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych przedstawiła skarbnik A. Górska.

Projekt uchwały dotyczy emisji przez gminę Chojna obligacji komunalnych na kwotę 5.670.000 zł zgodnie z uchwałą rady z 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

Na komisjach nie było głosowania projektu uchwały.

            Radny P. Mróz – W tej sprawie zostało już dość sporo powiedziane przez ostatni miesiąc. Spotykaliśmy się kilkakrotnie. Były różne stanowiska, były różne poglądy. Sytuacja na dziś wygląda tak, że w gminie nastąpił pewien paraliż. To, że mamy zaległości płatnicze faktur i w realizowaniu umów z przedsiębiorcami to wszystko wiemy. Pewne niepewności wkradły się w momencie, kiedy proponowaliśmy transzowanie tego procesu. Na chwilę obecną po rozmowach z kierownictwem gminy ustaliliśmy pewne fakty, o których chciałbym w imieniu klubu radnych Wspólnoty Samorządowej powiedzieć. Podjęliśmy wspólną decyzję o urealnieniu budżetu, czego pierwszym etapem już jest dzisiaj kolejny projekt uchwały. Drugim argumentem jest to, że wstrzymanie nawet tej drugiej transzy spowodowałoby zahamowanie procesu inwestycyjnego dla kilku inwestycji ze względu na brak zabezpieczenia kwot mających być pokłosiem dla tych inwestycji. Ustaliliśmy tak, że transzowanie spowoduje tylko dodatkowe koszty po stronie płatności obsługi tego procesu i może to być ok. 15 tysięcy. Myślę, że na chwilę obecną te pieniądze można śmiało przeznaczyć w gminie na inne ważniejsze zadania niż dorabianie banku. Klub radnych stoi na stanowisku, że w tej chwili należy te obligacje ten projekt uchwały przyjąć. Państwa radnych kolegów i koleżanki z pozostałych ugrupowań namawiam do zrozumienia mojej logiki i poparcia projektu uchwały.

            Radny W. Skrzypczyk – Dobrze, że jest taka zmiana, że dogadaliśmy się. Natomiast, jeśli chodzi o słowo, które pan użył „paraliż” to był to paraliż ze strony rady, bo rada nie podjęła odpowiedniej uchwały, która jest realizacją budżetu, który uchwaliliśmy pod koniec ubiegłego roku.

            Radny J. Babiarz – Uważam, że pan Piotr akurat dobrego słowa użył tylko, że termin trochę nie taki, bo paraliż to nie jest od teraz tylko paraliż jest od ubiegłego roku. Świadczą o tym fakty. Jestem za obligacjami, ale za obligacjami, które są spożytkowane na konkretne inwestycje. My takich konkretnych inwestycji niestety nie realizujemy. Jeszcze będąc w klubie Wspólnota Samorządowa dwa lata temu, gdy sprzedaliśmy stację paliw wówczas pan burmistrz powiedział „zostanie nam kilka milionów, które będziemy użytkowali przez następnych parę lat jako wkład finansowy do tego, co by można było uzyskać z Unii, środki zewnętrzne i z tych pieniędzy dokładać i będziemy się fajnie rozwijać.” Niestety tych pieniędzy wystarczyło na życie bieżące w ubiegłym roku a w ten rok wkroczyliśmy już z długami. Pomijam, że urząd miał długi, miały też instytucje m. in. Centrum Kultury, które ma 130 tysięcy długu na ten rok. Czyli w ubiegłym roku pieniążków też nie starczyło i trzeba znowu tam dokładać a rzeczywistość, jeżeli chodzi o funkcjonowanie takiej placówki jest inna i powinna być inaczej układana, ale państwo radni na to cały czas przyzwalacie na wydatkowanie pieniędzy bezsensownie. Obligacje zapisane zostały w uchwale budżetowej jako uzupełnienie deficytu budżetowego w kwocie ponad 3 miliony i tyle miało wystarczyć i już w tej chwili nie wystarcza, czyli już trzeba 5 milionów. Wskażcie mi, jakie inwestycje gmina prowadzi z użyciem środków zewnętrznych. Pomijam te, które od kilku lat są prowadzone i które musimy dokończyć. Nie ma, więc gdzie te miliony idą. Tak, że tych pieniążków będziemy używać znowu na życie bieżące. A ta niewydolność budżetowa została potworzona poprzez działania władz gminy, poprzez nieudolność ubiegłoroczną, w dużej części za pozwoleniem rady, bo na niektóre zadania, na niektóre wydatki nie powinniśmy pozwolić. W tej chwili również wiedząc, iż władze są bardzo naciskane przez przedsiębiorców, którzy oczekują na swoje środki, przez stowarzyszenia, które oczekują na swoje środki, przez sołectwa, które oczekują na swoje środki musimy zaciągnąć pieniążki w banku. Nie wiem na jak długo to wystarczy, ale przy takim dalszym działaniu to tutaj dobrze nie będzie.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Informacje, które przekazał pan Babiarz są nieprawdziwe i ja bardzo bym prosił, żeby takich argumentów nieprawdziwych nie używać. Wielokrotnie do znudzenia informowaliśmy państwa o tym, że obligacje mogą być przeznaczone jedynie na inwestycje i na spłaty kredytów i pożyczek. Jedynie na ten cel. Poza tym niech pan czyta ten budżet ze zrozumieniem i z załącznikiem nr 3 gdzie mamy przychody i rozchody budżetu gminy Chojna w 2014 roku, gdzie jest wyraźnie napisane, że papiery wartościowe, obligacje są na kwotę 5,670,000 a nie tak jak pan mówi, że miało wystarczyć 3,5 miliona. Trzeba się w tym budżecie poruszać wszędzie a nie tylko w uchwale budżetowej tylko fragment. Proszę to sprawdzić i podawać prawdziwe informacje a nie przekłamywać te informacje, bo to jest nie w porządku.

            Radny J. Babiarz – Panie burmistrzu. Zapisane jest w uchwale, że na pokrycie deficytu budżetowego będzie wykorzystana taka kwota i tak jest napisane. Ja nic innego nie powiedziałem. Ze sprzedaży majątku jakim była stacja paliw uzyskaliśmy 22 miliony, które miały być użyte na inwestycje. Proszę mi powiedzieć ile z tych środków zostało użyte na inwestycje. Też było mówione, że te pieniądze mogą być na inwestycje, na nic innego nie mogą być. Okazuje się, że jak się rok zmienia to te pieniądze mogą być przekwalifikowane i wykorzystane, na co innego. Bo jeżeli na inwestycje to powinniśmy mieć na chwilę obecną, pomijając to co zostało wydane co najmniej 15 milionów na koncie na inwestycje.

            Skarbnik A. Górska – Z 22 milionów spłaciliśmy 10 milionów kredytów i pożyczek przed upływem terminu ich spłaty, 2 miliony w rachunku bieżącym, 4 miliony przeszły na 2013 rok, 8 milionów wydatkowano na inwestycje. Chciałabym bardzo prosić, żeby nie wprowadzać w błąd radnych i wszystkie inne osoby w zakresie interpretowania uchwały o budżecie gminy Chojna na 2014 rok. Deficyt jest to różnica między dochodami i wydatkami. Druga zasada mówi o tym, że dochody bieżące, wydatki bieżące muszą się bilansować. Różnica może wynikać tylko z kwoty wolnych środków i tak jest w naszym budżecie. Trzecia reguła mówi o tym, że strona dochodowa i przychodowa budżetu musi się równać stronie wydatkowej i rozchodowej budżetu.

Przewodniczący K. Komorzycki zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Przypomniał, że tego typu uchwały są podejmowane zgodnie z art. 58 ustawy o samorządzie gminnym bezwzględną większością głosów radnych obecnych na sesji.

Za podjęciem uchwały glosowało 9 radnych, przeciwko 1, wstrzymał się 1.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

            - uchwała Nr XL/353/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu

 

Do punktu 10.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok przedstawiła skarbnik A. Górska.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu z autopoprawkami proponuje się zwiększyć i zmniejszyć stroną dochodową i wydatkową budżetu. Ogólnie kwota dochodów i wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3.852.300 zł. Proponowane zmiany to m. in. urealnienie poziomu w stosunku do upływającego czasu dochodów ze sprzedaży majątku w związku z niskim wykonaniem. Adekwatnie do tego chcielibyśmy zdjąć kilka zadań jak również chcielibyśmy urealnić budżet w zakresie realizacji zadania rewitalizacja murów obronnych. Nie przeszedł wniosek o dofinansowanie 2.415.000 zł i tę kwotę chcielibyśmy zdjąć z budżetu.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Przewodniczący komisji oświatowej P. Szczapa – Wniosek, by pozostawić 30 tysięcy na doposażenia placu zabaw.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Przyjmijmy autopoprawkę, zostawiamy te pieniądze, które były na placach zabaw, zdejmujemy dodatkowo 30 tysięcy z hali i przeznaczamy na remont skateparku.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok z autopoprawkami w wyniku czego uchwała Nr XL/354/2014 została podjęta 9 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Do punktu 11.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2014-2021 przedstawiła skarbnik A. Górska.

Jest to urealnienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy Chojna.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XL/355/2014 została podjęta 9 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Przewodniczący ogłosił 12 minut przerwy.

 

Do punktu 12.

----------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomościach położonych w obrębie 5 m. Chojna przedstawiła naczelnik wydziału urzędu ZBN M. Juzyszyn.

Państwo Sawicz zam. W Chojnie wystąpili z wnioskiem o sprzedaż udziału w 50% w   działce niezabudowanej nr 170/7 o pow. 160 m2 oraz udziału 50% w nieruchomości zabudowanej nr 170/10 o pow. 90 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym 5 m. Chojna w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XL/356/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Do punktu 13.

----------------- Projekt uchwały w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Chojna przedstawił dyrektor Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej W. Gołąb.

Projekt uchwały związany jest ze zmianą ustawy o systemie oświaty, które miały miejsce w roku ubiegłym. Ta zmiana spowodowała, że od 1 września 2013 roku pobieramy w przedszkolu publicznym opłatę w wysokości 1 zł za godzinę zajęć ponad podstawę programową. Ustawodawca obligatoryjnie spowodował obniżkę opłat wyższych niż 1 zł do 1 zł. Nasza opłata była 3,98 i jednocześnie zobligował do tego, że w okresie do 1 września 2014 roku rady gmin muszą podjąć stosowne uchwały o wysokości opłaty. Ta uchwała będzie obowiązywać od 1 września 2014 r. pan burmistrz proponuje, żeby opłata była w wysokości 1 zł. Również wprowadzone są możliwości obniżenia opłaty za przedszkole dla rodzin, które spełniają określone warunki, obniżenia do 50% opłaty za drugie dziecko w przedszkolu i do 25% za każde następne, przy czym musi spełniać kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania uchwała Nr XL/357/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

 

Do punktu 14.

----------------- Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojna przedstawił naczelnik wydziału urzędu BGK J. Będzak.

Program opieki nad zwierzętami uchwalany jest do końca marca. U nas jest trochę spóźniony w uwagi na nie zaakceptowanie pierwszego programu przez lekarza weterynarii z uwagi na to, że mieliśmy schroniska. W tej chwili mamy wszystko dopięte, zaopiniowane przez weterynarza powiatowego, koło łowieckie. Program jest zaktualizowany.

Komisje nie glosowały nad projektem uchwały. Do projektu nie wniesiono uwag.

W wyniku glosowania uchwała Nr XL/358/2014 została podjęta 10 głosami za, przeciwnych nie było, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Do punktu 15.

----------------- Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

            Przewodniczący K. Komorzycki – Tuż przed sesją wpłynęło pismo od radnego Oleśkowa o rezygnacji z funkcji przewodniczącego Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – Pan radny Babiarz próbuje analizować sytuację związaną z funkcjonowaniem spółki EDO, jako dzierżawcy terenu przy ul. Ogrodowej, terenu budowy dawnego szpitala. Sugeruje, aby zrezygnować z tego dzierżawcy i wycofać się ze sprzedaży. Na poprzedniej sesji pan burmistrz informował o tej sytuacji, podtrzymuje swoje stanowisko związane ze sprzedażą tego terenu zachowując kwotę drugiego przetargu. Kolejny przetarg został ogłoszony i odbędzie się na początku czerwca i to będzie ostateczny moment do rozstrzygnięcia, co dalej. Albo spółka EDO bądź inna firma zakupi ten teren za tę kwotę i będzie realizować przedsięwzięcie związane z ochroną zdrowia albo będziemy musieli się zastanowić, co z tym terenem dalej robić. Natomiast, jeśli chodzi o dzierżawę to oczywiście spółka ma obowiązek płacić czynsz dzierżawny od tego roku. Jest wpłata za styczeń, jest wpłata za luty. Nie ma wpłaty za marzec i kwiecień, ale zgodnie z trybem pilnujemy tego w ten sposób, że za niezapłaconą ratę marcową spółka otrzymała upomnienie i będziemy żądali wpłaty tak samo za kwiecień. Umowa jest tak skonstruowana, że jeżeli w ciągu trzech miesięcy nie będą dokonywane wpłaty to wtedy możemy tę umowę rozwiązać i tak się prawdopodobnie stanie, jeżeli te wpłaty nie pojawią się na koncie gminy.

Natomiast sprzedaż jest zaplanowana i tym przedziałem czasowym o przesądzeniu co dalej będzie początek czerwca, bo wtedy okaże się czy ktokolwiek przystąpi do tego przetargu. Nam jako władzom gminy zależy, będąc realizatorem oczekiwań społecznych i takie mamy przekonanie, żeby to miejsce przeznaczyć na ten cel czyli na sprawy związane z ochroną zdrowia.

 

Do punktu 16.

----------------- Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski – W tym roku będziemy obchodzili 770 lecie powstania Chojny. Nie nadania praw miejskich tylko utworzenie miasta. W 1994 roku obchodzone były uroczystości 750 Chojny. Dalej z-ca burmistrza przypomniał i poprosił o to, aby 26 kwietnia o 10.30 na cmentarzu żołnierzy radzieckich tradycyjnie spotkać się razem z młodzieżą, z kombatantami. Prawdopodobnie zostało trzech byłych uczestników walk  w Siekierkach, którzy mają przyjechać.

            Przewodniczący K. Komorzycki poprosił o uczestniczenie w dniu 3 maja w uroczystościach.

            Z-ca burmistrza W. Długoborski przypomniał, że 2 maja jest święto flagi. W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi złożył wszystkim życzenia świąteczne. Życzenia świąteczne złożył również przewodniczący K. Komorzycki i zakończył obrady.

Koniec obrad godz. 12.40. Na tym protokół zakończono.

 

 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                    Kazimierz Komorzycki

 

Protokółowała

Ewa Wojciechowska         

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 23-06-2014 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Wojciechowska 15-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2014 13:23