Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 42/2 i 42/4 wraz z udziałami po 1/3 części w działce nr 42/1 (droga dojazdowa), położonych w obrębie 2, przy ul. Rogozińskiego.


Chojna, dnia 1 lipca 2014 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza:

Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

1. niezabudowana działka nr 42/2 o pow. 0,1010 ha wraz z udziałem do 1/3 części w działce nr 42/1 o pow. 0,0959 ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIIIb, położona w obrębie 2 miasta Chojna, ul. Rogozińskiego, KW SZ1Y/00044045/3.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 49 500,00 zł , WADIUM - 4 950,00zł.

(W tym: 42 500,00 zł - działka oraz 7 000,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

Dla ww. nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przewidziano pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

2. zabudowana działka nr 42/4 o pow. 0,0894 ha wraz z udziałem do 1/3 części w działce nr 42/1 o pow. 0,0959 ha (droga dojazdowa), rodzaj użytków RIIIb i Bi, położona w obrębie 2 miasta Chojna, ul. Rogozińskiego, KW SZ1Y/00044045/3.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 53 000,00 zł , WADIUM - 5 300,00zł.

(W tym: 46 000,00 zł - działka oraz 7 000,00 zł - udział w drodze dojazdowej)

Minimalne postąpienie wynosi 530,00 zł.

Do ceny sprzedaży udziału do 1/3 części w działce nr 42/1, stanowiącej drogę dojazdową, naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Dla ww. nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przewidziano pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Działka zabudowana jest budynkiem innym niemieszkalnym o pow. użytkowej 125,60 m2.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki
w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

 

Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie oraz w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.

 

PRZETARGI odbędą się dnia 21 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8: o godz. 1000 - działka nr 42/2, o godz. 1015 - działka nr 42/4.

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2014 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002 ze wskazaniem, którego przetargu wpłata dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi.

Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, (pokój nr 8) i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.monitorurzedowy.pl.

 

                                                                                                                                                                                                                                                            Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                                                                                                        mgr Wojciech Długoborski

                                                                                                                                                                                                                                                            Zastępca Burmistrza

 

 

 

2

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 03-07-2014 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 03-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 03-07-2014 11:00