Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Protokół z XLI sesji 15.05.2014

P R O T O K Ó Ł  Nr XLI/2014

z sesji rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 15 maja 2014 r.

Do punktu 1, 2.

------------------- Obrady rozpoczął i prowadził przewodniczący K. Komorzycki.

Powitał wszystkich serdecznie. Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.

Na sesji nieobecni byli radni: E. Nowicka i J. Przygoda.

Na sesji obecni byli burmistrz A. Fedorowicz, z-ca burmistrza W. Długoborski, skarbnik A. Górska, radca prawny urzędu, naczelnicy wydziałów urzędu, sołtysi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele prasy lokalnej.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

            - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

            - lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

            - porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

Do punktu 3.

---------------- Burmistrz A. Fedorowicz uzupełnił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym.

16 kwietnia odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Euroregionu POMERANIA w Szczecinie.

24 kwietnia burmistrz uczestniczył w jubileuszu pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego czterech par. 26 kwietnia odbyły się uroczystości 69 rocznicy forsowania Odry.

27 kwietnia odbył się turniej tenisa stołowego. 28 kwietnia odbyło się w Zatoni Dolnej spotkanie z wychowawcami świetlic. 3 maja odbyły się gminne obchody święta Konstytucji 3 Maja. 5 maja w Centrum Kultury odbyło się Gminne Forum Organizacji Pozarządowych.

8 maja spotkanie w gimnazjum – 10 lat w Unii Europejskiej. 9 maja odbyło się posiedzenie zarządy Związku Gmin Dolnej Odry. 10 maja odbyły się powiatowe zawody strażackie.

12 maja Rada Nadzorcza PUK w Chojnie. 13 maja odbyła się kontrola USC i archiwum urzędu. 14 maja odbyło się posiedzenie zarządu Fundacji Kościół Mariacki.

            - sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 4 do protokołu

 

Do punktu 4.

---------------- Przewodniczący K. Komorzycki przedstawił informację dotyczącą spraw w okresie międzysesyjnym.

Ogłoszenia: 6 maja od burmistrza wpłynęła informacja o nieruchomościach rolnych przeznaczonych do sprzedaży – w Grabowie i Mętnie.

Spotkania i imprezy: 7 maja dzień niepełnosprawnych – „Wyginaj śmiało ciało” konkurs tańca w Centrum Kultury.

13 maja przewodniczący brał udział w spotkaniu Klubu Złotego Wieku.

Pisma, sprawy: 17 kwietnia wpłynęła uchwała składu orzekającego RIO w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu gminy Chojna za 2013 rok. 25 kwietnia z Przedszkola Miejskiego w Chojnie wpłynęła informacja, że 22 maja na stadionie miejskim odbędzie się projekt po hasłem „Żyj zdrowo na sportowo” z udziałem przedszkolaków.

30 kwietnia w biurze rady została złożona „Ocena zasobów pomocy społecznej w 2013 roku w gminie Chojna”.

6 maja wpłynęło do biura rady rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Chojnie Nr XXXVIII/348/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/40/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chojna. Stwierdza się nieważność wyrazów „dwukrotna odmowa przyjęcia propozycji wynajęcia kolejnych lokali powoduje skreślenie z wykazu. Wniosek złożony w ciągu roku od dnia skreślenia będzie rozpatrywany odmownie”. Pozostała treść uchwały jest ważna.

6 maja Urząd Marszałkowski zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie zweryfikowanego wniosku burmistrza o wyznaczenie aglomeracji Chojna obejmującej swym zasięgiem m. Kaliska, Godków, Godków Os. 15 maja wpłynęła informacja o wyborze nowych władz Klubu Radnych Inicjatywa Samorządowa.

 

Do punktu 5.

---------------- Radny Z. Skrycki złożył interpelację w sprawie budowy oczyszczalni ścieków dla miejscowości Mętno, Mętno Małe, Łaziszcze oraz w sprawie budowy świetlicy w Łaziszczach.

            Radny J. Babiarz – Sprawa ul. Podmurze. Wybudowaliśmy ładną drogę za 2 miliony. Czy nie stać nas na utrzymanie tej drogi? Kiedy tam zostanie zainstalowane oświetlenie?

Stowarzyszenia szczególnie sportowe wykonują swoje zadania, ale mimo, że mają umowy nie otrzymują pieniędzy. Kiedy mogą uzyskać należne środki pieniężne?

            W-ce przewodniczący N. Oleśków Zbliżają się wybory do Europarlamentu, rozwieszane są plakaty. Kiedy po wyborach mają być usunięte?       

            Radny L. Stefański – Czy będą organizowane dowozy w czasie wyborów?

 

Do punktu 6.

---------------- Wnioski komisji.

            Przewodniczący komisji rewizyjnej W. Skrzypczyk w imieniu komisji rewizyjnej zawnioskował, by został odczytany protokół z posiedzenia komisji dotyczący sprawy poszkodowanego w wypadku strażaka M. Jeremicza tj. aby punkt 12 przenieść jako punkt 7.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek. Za przyjęciem wniosku glosowało 11 radnych, przeciwko nie było, wstrzymało się od głosu 2 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty.

 

Do punktu 7.

--------------- Przewodniczący komisji rewizyjnej W. Skrzypczyk odczytał protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej z dnia 27 marca 2014 r. który dotyczył wyjaśnienia spraw poruszanych w reportażach telewizyjnych dotyczących poszkodowanego w wypadku strażaka.

Następnie W. Skrzypczyk odczytał ustalenia komisji rewizyjnej.

 

Do punktu 8.

--------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok przedstawiła skarbnik A. Górska.

Zwiększa się dochody w dziale 852 pomoc społeczna z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy o kwotę 1.250 zł.

Zwiększa się plan w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 47.000 zł na wydatki inwestycyjne – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Wprowadza się nowe zadanie – budowa wiaty biesiadnej w nawodnej – 56.000 zł.  

Stanowiska komisji do pierwszej wersji zmian były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radna R. Bekier zwróciła się do skarbnik, by odniosła się do autopoprawki.

            Skarbnik A. Górska odpowiedziała, że wprowadzono nowe zadanie budowa wiaty biesiadnej w Nawodnej, ponieważ nie ma tam świetlicy.

Burmistrz A. Fe4dorowicz dopowiedział, że wynika to z przyśpieszonej aktywności radnego oraz sołtysa.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XLI/359/2014 została podjęta 10 glosami za, 1 przeciwnym, 1 wstrzymującym i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Do punktu 9.

--------------- Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy społecznej w Chojnie przedstawiła kierownik OPS A. Horwat-Makowska.

Proponowane są zmiany uaktualniające podstawę prawną.

W Dzienniku Ustaw z 2014 r. poz. 567 opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która wchodzi w życie z dniem 15 maja br.

Ponieważ Statut OPS określa cele i zadania jednostki należało umieścić w Statucie zadania polegające na przyznawaniu i wypłacaniu dodatku energetycznego oraz zasiłku dla opiekunów.   

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku, czego uchwała Nr XLI/360/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Do punktu 10.

----------------- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic położonych na terenie gminy Chojna przedstawiła naczelnik wydziału urzędu ZBN M. Juzyszyn. W regulaminie wprowadza się autopoprawkę w § 11 po słowach „na trzy dni przed zdarzeniem” dodaje się słowa „po zasięgnięciu opinii sołtysa”.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

W wyniku głosowania uchwała Nr XLI/361/2014 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący K. Komorzycki ogłosił przerwę.

 

Do punktu 11.

----------------- Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

            Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna przedstawił naczelnik wydziału urzędu BGK J. Będzak.

Regulamin wprowadza znaczne zmiany, które okazały się konieczne i uzasadnione w związku z doświadczeniami zebranymi na podstawie pierwszego półrocza funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana również dotyczy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Stanowiska komisji były pozytywne, za przyjęciem projektu uchwały.

            Radny R. Stec – Przyjęcie tej uchwały skutkuje tym, że wywóz nieczystości przejmie Związek Gmin. Objętych będzie 100% firm prowadzących działalność.

            Radny J. Babiarz – Chciałbym zaznaczyć, że obowiązująca ustawa nie nakazuje dodatkowych pojemników dla prowadzących działalność np. doradztwo podatkowe, kierowcy, którzy mają swoją działalność zarejestrowaną w mieszkaniu. Zawnioskował, że zapis w § 10 powinien być wykreślony. Do § 7 powinno być dopisane „w oparciu o worki lub pojemniki”.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie powyższe.

Za poprawkami w § 7 głosowało 3 radnych, przeciwko 4.

Za wykreśleniem § 10 głosowało 4 radnych, przeciwko 7.

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku czego uchwała Nr XLI/362/2014 została podjęta 9 głosami za, 3 przeciwnych i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Do punktu 12.

----------------- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chojna na lata 2014-2018 przestawił naczelnik wydziału urzędu BGK J. Będzak.

Projekt uchwały zakłada wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chojna podaje aktualny stan zasobu mieszkaniowego i jego podział. Program zawiera analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali z podziałem na kolejne lata, zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu, planowana sprzedaż lokali.

            Radny J. Babiarz zwrócił uwagę, że treść, która jest przedstawiona jest częściowo poprawiona. Nie zgadza się natomiast liczba lokali przedstawiona w punkcie 2 i 4. Nie zgadza się tabela 1 i 2. Nie ma w projekcie prognozy potrzeb. Następnie postawił wniosek, żeby zdjąć z porządku sesji.

Przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie wniosek radnego J. Babiarza.

Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, przeciwko 4, wstrzymało się od głosu 2. Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Radny J. Babiarz zwrócił uwagę, że ul. Krupin została wpisana do lokali na terenie wiejskim a powinna być wpisana do terenu miasta.

Przewodniczący ogłosił przerwę, aby wyjaśnić różnicę.

Po przerwie przewodniczący wznowił obrady.

Naczelnik wydziału BGK J. Będzak sprostował, że w punkcie 4 mają być 42 lokale, w § 1 w tabeli pierwszej 249 lokali mieszkalnych.

Po dyskusji przewodniczący K. Komorzycki poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Za przyjęciem głosowało 7 radnych, przeciwko 2, wstrzymał się od głosu 1 radny.

            - uchwała Nr XLI/363/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu

 

Do punktu 13.

----------------- Burmistrz udzielił odpowiedzi, że jeśli chodzi o utrzymanie ul. Podmurze to należy to do PUK. Natomiast, jeśli chodzi o oświetlenie przygotowany jest przetarg.

Odnośnie plakatów, banerów, które są rozwieszane przed wyborami powinny być usunięte w ciągu 30 dni od dnia wyborów.

Na pytanie radnego L. Stefańskiego, czy będą organizowane dowozy do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego burmistrz odpowiedział, że dowozy nie są obowiązkowe. 

 

Do punktu 14.

----------------- W wolnych wnioskach radny J. Babiarz zwrócił się do burmistrza, żeby zmobilizował pracowników odpowiedzialnych za kierowanie projektów uchwał do rady, do sprawdzania materiałów, by wyeliminować błędy.

Na tym protokół zakończono. Koniec obrad godz. 17.40.

 

 

Protokołowała

Ewa Wojciechowska

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                  Kazimierz Komorzycki  

 

              

   

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 04-08-2014 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 04-08-2014 15:07