Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 341 o pow. 0,06 ha, położonej w obrębie Nawodna.

 

Chojna, dnia 25 sierpnia 2014 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nawodna gmina Chojna:

- działka nr 341 o pow. 0,06 ha, KW SZ1Y/00014138/3.

 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytek RV. Działka zlokalizowana jest w strefie wiejskiej, w pierwszej linii zabudowy, z bezpośrednim dostępem do powiatowej drogi publicznej oraz urządzeń komunalnych (woda, kanalizacja, energia elektryczna). Nieruchomość obciążona jest umowa dzierżawy na czas nieoznaczony.

Dla ww. nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, nie toczy się procedura planistyczna i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Chojna, działka wpisana jako użytki zielone, w części strefa B - pośredniej ochrony konserwatorskiej, w granicach terenów miejscowości rozwojowych „Natura 2000” - obszary specjalnej ochrony, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 15 000,00 zł, WADIUM - 1 500,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 150,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 3 października 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1100.

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 29 września 2014 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

 

Nabywca dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, pokój nr 8 i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.monitorurzedowy.pl.

                                                                                                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                                                                                                     mgr Adam Fedorowicz

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 26-08-2014 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 26-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 26-08-2014 08:45