Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 332/2 o pow. 0,52 ha i 334/1 o pow. 061 ha, położonych w obrębie Lisie Pole gmina Chojna.

 

Chojna, dnia 1 września 2014 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych w obrębie Lisie Pole gmina Chojna:

 

1. niezabudowana działka nr 332/2 o pow. 0,52 ha, rodzaj użytku RV, KW SZ1Y/00001231/1.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 45 000,00 zł , WADIUM - 4 500,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 450,00 zł.

 

2. niezabudowana działka nr 334/1 o pow. 0,61 ha, rodzaj użytków RV, KW SZ1Y/00008423/3.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 50 000,00 zł , WADIUM - 5 000,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

 

Dla ww. nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego, nie toczy się żadna procedura planistyczna, nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości wpisane są jako obszar rolnictwa w strefie W.III - ograniczonej ochrony konserwatorskiej, tereny o unikalnych walorach przyrodniczych w Otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

 

PRZETARGI odbędą się dnia 9 października 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1010 działka nr 332/2 i o godz. 1020 działka nr 334/1.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 października 2014 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, pokój nr 8 i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.monitorurzedowy.                                 

                                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                           mgr Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 02-09-2014 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 02-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 02-09-2014 08:57