Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2015

Program Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

§1

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Programie ? należy przez to rozumieć Program współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015;

2) ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.);

3) organizacjach ? należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Chojnie;

5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Chojna;

6) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Chojna;

7) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Chojnie;

8) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;

9) dotacji ? należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

10) zadaniu publicznym ? należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy;

11) trybie pozakonkursowym - należy rozumieć przez to tryb zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, określonym w art. 19a ustawy;

12) komisjach ? należy rozumieć przez to komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na realizacje zadań publicznych.

§2

Cel główny i cele szczegółowe Programu

1. Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprawa jakości życia, pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców, oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami.

2. Cele szczegółowe:

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy;

2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;

3) prezentacja dorobku organizacji i promowanie ich osiągnięć;

4) wzmocnienie potencjału organizacji.

§3

Zasady współpracy

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w gminie Chojna opiera się na następujących zasadach:

1) pomocniczości ? samorząd udziela pomocy organizacjom w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej;

2) partnerstwa ? współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

3) suwerenności ? szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa;

4) efektywności ? wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji ? równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań;

6) jawności ? procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

§4

Przedmiot współpracy

1. Przedmiotowy zakres współpracy gminy z organizacjami określa art. 7  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), oraz  art. 4 ustawy.

§5

Formy współpracy

1. Współpraca gminy z organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji;

2) wspierania takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 12 ustawy.

4. Gmina może zlecić organizacji z pominięciem konkursu wykonanie realizacji zadania publicznego, zgodnie z art.19a ustawy.

5. Pozafinansowe formy współpracy gminy z organizacjami:

1) o charakterze informacyjnym:

- konsultowania z organizacjami odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich skutecznej realizacji;

- prowadzenia i aktualizacji wykazu organizacji i na stronach internetowych gminy;

2) o charakterze promocyjnym:

- prowadzenia  na stronie internetowej okienka dla organizacji;

- promocji przekazywania 1% podatku dochodowego na gminne organizacje pożytku publicznego;

- udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;

3) o charakterze organizacyjnym:

- udostępniania w miarę możliwości obiektów gminnych w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej organizacji;

- organizowania szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych, w celu podnoszenia standardów usług publicznych świadczonych przez organizacje;

- tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, oraz organizowanie ich pracy.

§6

Priorytetowe zadania publiczne

1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Do priorytetowych zadań gminy w 2015 roku we współpracy z organizacjami należą:

1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;=

2) ochrony i promocji zdrowia;

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;                        

6) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

9) turystyki i krajoznawstwa;

10) ratownictwa i ochrony ludności;

11) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

12) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

§7

Okres realizacji programu

Program współpracy gminy z organizacjami na 2015 rok obowiązuje od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§8

Sposób realizacji programu

1. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Chojnie prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na:

1) podejmowaniu, prowadzeniu i koordynacji bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi;

2) konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w sferach dotyczących zadań statutowych organizacji;

3) przygotowaniu i prowadzeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań publicznych;

4) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami.

§9

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

1. Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie gminy na rok 2015. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowanych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2015.

2. Planowana wysokość środków na dotacje udzielane organizacjom w ramach trybów przewidzianych w ustawie w 2015 r., wynosi 50.000,00 zł.

 

§10

Sposób oceny realizacji Programu

1. Wskaźnikami efektywności Programu są dane dotyczące jego realizacji w ciągu roku, a w szczególności:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

2) liczba ofert złożona w otwartych konkursach ofert;

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;

4) wysokość kwot udzielonych dotacji;

5) liczba umów zerwanych lub unieważnionych;

6) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy;

7) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje.

2. Burmistrz w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2015. Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 30 kwietnia 2016 r.

§11

Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

1. Harmonogram prac nad przygotowaniem programu określa terminy dotyczące:

1) składania przez organizacje pozarządowe propozycji do projektu programu;

2) przygotowania przez właściwy merytorycznie wydział Urzędu Miejskiego w Chojnie propozycji do projektu programu;

3) opracowanie projektu programu;

4) skierowanie projektu programu do konsultacji;

5) rozpatrzenie złożonych opinii i uwag do projektu;

6) skierowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady przyjęcia Programu.

3. Projekt programu opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

4. Po uchwaleniu przez Radę Program zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl.

§12

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem na wykonanie zadań publicznych gminy w danym obszarze, wynikającym z programu współpracy gminy z organizacjami w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert Burmistrz powołuje komisję konkursową.

2. Do obowiązków Naczelnika komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego realizującego konkursy na wykonanie zadań publicznych gminy w obszarach wskazanych w Programie należy prowadzenie spraw, związanych z powołaniem i pracą Komisji zgodnie z właściwością komórki organizacyjnej.

3. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji – wyznaczony przez Burmistrza;

2) pracownicy Urzędu Miejskiego w Chojnie wyznaczeni przez Burmistrza;

3) dwie osoby wskazane przez organizacje z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie;

4) na wniosek Burmistrza w skład komisji mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkursy dotyczą;

4. Osoby, o których mowa w (ust. 3, pkt.3) zgłaszane są przez organizacje. Procedurę ogłoszenia naboru na członków komisji określa Burmistrz w Zarządzeniu.

5. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.

6. Na pierwszym posiedzeniu każdy członek komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w punkcie 5 zostaje wyłączony z oceny podmiotu, z którym to powiązanie występuje.

7. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji.

8. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji wybiera Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji.

9. Sekretarza wyznacza Burmistrz.

10. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczny głosów decyduje głos Przewodniczącego.

11. Rozstrzygnięcie komisji nie jest wiążące dla Burmistrza.

12. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 06-11-2014 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Zatorski 30-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2014 10:37