Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 71/5 o pow. 0,5077 ha, położonej w obrębie Krajnik Dolny.


Chojna, dnia 9 grudnia 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny gmina Chojna:

- działka nr 71/5 o pow. 0,5077 ha, KW SZ1Y/00044562/3.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytki RIIIa, RIVa. Działka zlokalizowana jest w strefie przygranicznej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i gruntów rolnych. Dostęp do drogi publicznej - gminną droga gruntową. W znacznej części działka zadrzewiona i położona na wzniesieniu. Urządzenia komunalne w dalszej odległości od działki.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, dla działki nie toczy się żadna procedura planistyczna, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako obszar rolnictwa, strefy krawędzi i dolinek erozyjno-denduacyjnych, Cedyński Park Krajobrazowy, częściowo Natura 2000 - obszar Specjalnej Ochrony.

CENA WYWOŁAWCZA - 50 000,00 zł, WADIUM - 5 000,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Sprzedaż ww. nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

PRZETARG odbędzie się dnia 22 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1110.

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 stycznia 2015 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 15. 12. 2014 r.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, pokój nr 8 i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-komunikaty.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 10-12-2014 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 10-12-2014 10:19