Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W ADMINISTRACJI SZKÓŁ I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE NA WOLNE STANOWISKO PRACY INFORMATYKA

Chojna, 27 stycznia 2015 r.

 

 

DYREKTOR ADMINISTRACJI SZKÓŁ

I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA DO PRACY W ADMINISTRACJI SZKÓŁ
I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 INFORMATYKA

 

 1. Wykształcenie:

- wyższe informatyczne

- lub średnie informatyczne 

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. rzetelność, sumienność, komunikatywność, umiejętność samodzielnego organizowania pracy, odpowiednia postawa moralna i etyczna, dyspozycyjność.
 6. posiadanie wiedzy z zakresu:

- ustawy o systemie oświaty,

- umiejętność tworzenia stron internetowych oraz ich administrowania,

- znajomość programów kadrowo-płacowych z pakietu Vulcan oraz programu Płatnik

- znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows, pakietów biurowych, Microsoft Office, Open Office

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność obsługi oprogramowania finansowo-księgowego oraz biurowego,
  2. umiejętność pracy w zespole,
  3. znajomość zasad funkcjonowania i finansowania edukacji
 2. Główne zadania:
  1. Dbałość o całość sprzętu komputerowego i peryferyjnego ASiIS,
  2. Prowadzenie rejestru licencji oprogramowania eksploatowanego w ASiIS,
  3. Wspomaganie innych pracowników ASiIS w obsłudze oprogramowania specjalistycznego,
  4. Sporządzanie wspólnie ze szkołami sprawozdań SIO,
  5. Archiwizowanie i zabezpieczanie baz danych,
  6. Stworzenie i administrowanie stroną internetową ASiIS,
  7. Nadzorowanie bezpieczeństwa danych zgromadzonych w bazach danych,
  8. Przygotowywanie i nadzór nad wprowadzaniem nowych programów komputerowych,
  9. Analiza zasobów sprzętu komputerowego i oprogramowania, formułowanie wniosków
   w zakresie ich wymiany lub uzupełniania,
  10. Nadzór i administrowanie siecią komputerową ASiIS,
  11. Drobne naprawy i wymiany sprzętu komputerowego ASiIS, Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola,
  12. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ASiIS, wykonywanie zadań uwzględnionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
   z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
   i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz. 1024).
 3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- budynek - bez wind, pomieszczenia socjalne oraz higieniczno - sanitarne niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

- specyfika pracy: realizacja zadań wymaga częstego i bezpośredniego kontaktu z dyrektorami szkół oraz pracownikami zajmującymi się informatyką w szkołach,

wymiar czasu pracy: 3/4 etatu, 30 godzin tygodniowo

6.         W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0 %.

7.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędne do pracy na stanowisku urzędniczym,
 8. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ważne 3 miesiące przed dniem ukazania się ogłoszenia
 11. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie lub innych  krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 12. oświadczenie, że osoba ubiegająca się o stanowisko nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 13. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12 lub przesłać pocztą. Dokumenty powinny być kompletne starannie ułożone w kopercie wraz ze spisem dokumentów. Kopertę należy opisać w następujący sposób – „ Dotyczy naboru na stanowisko – informatyk”. Dokumenty należy składać do dnia
09 lutego 2015r., do godz. 15:15.
Dokumenty, które wpłyną do Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data dotarcia dokumentów do sekretariatu a nie data stempla pocztowego.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni pisemnie do drugiego etapu naboru polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej.

Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony. Kolejna umowa może być zawarta na czas nieokreślony, jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania – bez ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na tablicy informacyjnej Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12.

Złożonych ofert nie odsyłamy, chyba, że na pisemny wniosek oferenta. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (CV), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1202)
„.Dodatkowych informacji można uzyskać u.p. Wacława Gołąb tel. 91 4143032

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 27-01-2015 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 27-01-2015 09:37