Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 19 marca 2015 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr VI/44/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 19 marca 2015 r

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, poz. 405, z 2013 poz. 1563, M.P. z 2014, poz. 145, Dz. U. z 2014 poz. 1188 i poz. 822, M.P. z 2015 poz. 182 ) Rada Miejska w Chojnie uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna będący częścią strategii rozwiązywania problemów społecznych
na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w następującym brzmieniu:

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY CHOJNA  na okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

 

§ 2. Podstawowe cele i strategia działania.

1. Podstawowym celem programu jest:

 • zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie tych, które aktualnie występują,
 • doskonalenie sposobów rozwiązywania istniejących problemów.

2. Warunkami koniecznymi do osiągnięcia tych celów są:

 • zmniejszenie ilości i zmiany spożycia napojów alkoholowych,
 • zmiana postępowania obywateli i instytucji w sytuacjach związanych
  ze spożywaniem i nadużywaniem alkoholu,
 • przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie handlu napojami alkoholowymi.
 1.  Strategia działania obejmuje:
 • przeciwdziałanie sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim oraz reklamie napojów alkoholowych,
 • rozwijanie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
 • profilaktyczne programy informacyjne i psychoedukacyjne wpływające na podstawy i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości w szczególności wobec młodzieży i grup podwyższonego ryzyka,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinach alkoholowych, w których istnieje problem alkoholizmu,
 • leczenie i rehabilitację osoby uzależnionej prowadzi zakład opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

ZAKRES DZIAŁAŃ

 

§ 3. Profilaktyka uzależnień

 • ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez nieletnich poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć w świetlicach,
 • wdrażanie psychospołecznych metod uczenia postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu, uczących umiejętności odmawiania i dokonywania racjonalnych wyborów,
 • udział dzieci i młodzieży w koloniach i obozach z programem terapeutycznym,
 • wprowadzanie do świetlic szkolnych i środowiskowych programów profilaktyki uzależnień,
 • realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjum
  i ponadgimnazjalnych,
 • współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych zgodnie z ustawą
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • organizowanie w szkołach konkursów plastycznych i innych o tematyce „Młodzież przeciw uzależnieniom",
 • prowadzenie prelekcji, pogadanek dla młodzieży i rodziców z terenu miasta i gminy Chojna, na tematy uzależnień,
 • otwarcie nowych świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
 • finansowanie programów przeciwdziałających marginalizacji rodziny,
 • współfinansowanie prowadzenia izby wytrzeźwień,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • doposażenie komputerowego programu alkoholowego,
 • partycypacja w kosztach związanych z prowadzeniem świetlic środowiskowych.

Realizatorzy programu to następujące podmioty: Burmistrz Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie, Komisariat Policji, Administracja Szkół
i Infrastruktury Społecznej w Chojnie i Centrum Kultury w Chojnie.
 

§ 4. Lecznictwo odwykowe

- działalność grupy samopomocowej typu „ AA" oraz AL- ANON działającej
na zasadzie Wolontariatu,

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym
i członków ich rodzin,

 • współpraca z Poradnią Odwykową poprzez kierowanie osób na podjęcie leczenia,
 • działania wspierające dla osób uzależnionych i współuzależnionych (dodatkowe terapie, leczenie, dojazdy do Ośrodków Profilaktyki Alkoholowej, wyjazdy na zloty
  i spotkania trzeźwościowe itp.)
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą w problematyce alkoholowej,
 • finansowanie badania przeprowadzonego przez lekarza biegłego (psychiatrę
  i psychologa) celem wydania opinii o uzależnieniu od alkoholu,
 • opłaty Sądowe.

Realizator - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 5. Kontrola przedsiębiorców prowadzących sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych

 • prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń oraz kontroli prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 • sprawdzenie czy w miejscach sprzedaży napojów alkoholowych są informacje
  o szkodliwości spożywania alkoholu oraz zakazie podawania i sprzedaży alkoholu osobom nieletnim lub nietrzeźwym.

§ 6. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji

 

Za udział w pracach Komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 70,00 złotych brutto za każde posiedzenie komisji lub kontroli.

Podstawę wypłacenia wynagrodzenia stanowi lista obecności, bądź protokół z posiedzenia Komisji lub kontroli. Wynagrodzenie wypłacane jest w okresach kwartalnych.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 01-04-2015 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2015 13:23