Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2014 ROK

 

Kwiecień 2014

I. WPROWADZENIE

 

Rada Miejska w Chojnie uchwałą Nr XXXV/310/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. przyjęła Roczny Program Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późn. zm.).

Ustawodawca zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialny do przedłożenia nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku sprawozdania z realizacji programu za rok poprzedni, dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz zamieszczenia sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego. Wskazuje m. in. na cele i formy współpracy, określa katalog zadań przy wykonywaniu, których powinna być realizowana współpraca pomiędzy gminą Chojna a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna.

 

II. TWORZENIE PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

 

Prace nad przygotowaniem projektu programu zostały zainicjowane w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Zarządzeniem nr 850/VI/2013 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 09 października 2013 r. projekt Programu został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, na stronie internetowej gminy Chojna www.chojna.pl, oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

            Konsultacje projektu Programu odbywały się od dnia 24.10.2013 r. do dnia 31.10.2013 r. Wszystkie uwagi i propozycje dotyczące projektu Programu można było składać na formularzu uwag i przesłać na adres e-mail ngo@chojna.pl lub dostarczyć w formie papierowej do Urzędu Miejskiego w Chojnie. Organizacje nie wniosły uwag, ani propozycji do projektu Programu.

W związku z powyższym przygotowano i przedłożono projekt uchwały pod obrady Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Uchwała Nr XXXV/310/2013 Rady Miejskiej w Chojnie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. została podjęta w dniu 28 listopada 2013 r.

III. WSPÓŁPRACA FINANSOWA I POZAFINANSOWA GMINY CHOJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Współpraca o charakterze finansowym.

           

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi polegała na zlecaniu zadań publicznych w formie powierzenia realizacji zadania, oraz bezpośredniego ponoszenia wydatków.

Gmina Chojna w 2014 r. ogłosiła trzy otwarte konkursy ofert, wszystkie na podstawie przepisów ustawy o sporcie. Łącznie przekazano 432.000,00 zł. w ramach udzielonych dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2014 r.

Lp.

Nr i nazwa zadania publicznego

Nazwa organizacji pozarządowej

Kwota udzielonej dotacji

Zwrot niewykorzystanej dotacji

Kwota dotacji przypadająca do zwrotu na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego

1.

zadanie nr ZBF/S/1/2014

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów, kolarstwa oraz lekkiej atletyki, wraz z utrzymaniem terenu Stadionu Miejskiego w Chojnie i budynku administracyjno – socjalnego

MKS Odra Chojna

240.000,00 zł

534,00 zł

44,53 zł

2.

zadanie nr ZBF/S/2/2014

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Brwice

UKS Sekwoja Brwice

15.000,00 zł

390,41 zł

0,00 zł

3.

zadanie nr ZBF/S/3/2014

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Krzymów

UKS Klon Krzymów

15.000,00 zł

4.666,11 zł

2.237,00 zł

4.

zadanie nr ZBF/S/4/2014

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Lisie Pole

UKS Chrobry Lisie Pole

20.000,00 zł

0,00 zł

2.522,49 zł

5.

zadanie nr ZBF/S/5/2014

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Białęgi

LUKS Błękitni Białęgi

12.000,00 zł

1.600,60 zł

335,27 zł

6.

zadanie nr ZBF/S/6/2014

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów w miejscowości Nawodna

UKS Rurzyca Nawodna

20.000,00 zł

748,59 zł

119,23 zł

7.

zadanie nr ZBF/S/7/2014

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów walki dzieci, juniorów, młodzieży i seniorów

KB Garda Chojna

50.000,00 zł

0,00 zł

10.913,20 zł

8.

zadanie nr ZBF/S/8/2014

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów motorowych

Klub Motorowy Chojna

40.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

9.

zadanie nr ZBF/S/9/2014

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie kolarstwa

Klub Bike Team Chojna

10.000,00 zł

0,00 zł

24,95 zł

10.

zadanie nr ZBF/S/10/2014

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego

UKS-T Victoria Chojna

10.000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Razem

432.000,00 zł

7.939,71 zł

16.196,67 zł

           

Współpraca finansowa gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi odbywała się również poprzez bezpośrednie ponoszenie wydatków przez gminę na zakup usług i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia turniejów, rajdów i zawodów sportowych, spotkań i imprez okolicznościowych oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych na podstawie składanych wniosków do Burmistrza przez n/w organizacje:

Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny Victoria Chojna, Uczniowski Klub Krajoznawczo-Turystyczny Traperzy Chojna, Polski Związek Wędkarski Koło Rurzyca w Chojnie, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Chojnie, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chojnie, Stowarzyszenie Elektroniczni w Chojnie, Stowarzyszenie Amazonek „Teresa” w Chojnie, Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie, Klub Krótkofalowców SP1KZE w Chojnie, Chojeńsko – Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy w Chojnie, Polski Związek Wędkarski Klub Odra w Chojnie.

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym.

Pomieszczenia Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych w Chojnie były wykorzystywane przez organizacje pozarządowe, które mają tu swoją siedzibę. Lokal był również wynajmowany przez organizacje pozarządowe na doraźne zebrania, spotkania lub uroczystości związane z działalnością statutową organizacji.

 

Gmina Chojna w 2014 r. wspierała organizacje pozarządowe również poprzez:

- nieodpłatne użyczanie pomieszczeń i nieruchomości na działalność bieżącą organizacji;

- udostępnianie sali obrad Rady Miejskiej w Chojnie;

- zamieszczanie na stronie www.chojna.pl informacji dotyczących organizowanych szkoleń dla organizacji lub ogłoszonych konkursów;

- konsultowanie programów odpowiednio do zakresu ich działania;

- udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania;

- prowadzenie na stronie www.chojna.pl zakładki Stowarzyszenia i Fundacje;

- udzielanie rekomendacji i wystawianiu zaświadczeń. 

Od 2013 roku istnieje Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Chojna, która powstała w celu dostarczania aktualnej informacji mieszkańcom, organizacjom i innym podmiotom zainteresowanych działalnością organizacji pozarządowych. Mapa była systematycznie uzupełniana na podstawie informacji przekazywanych od przedstawicieli organizacji pozarządowych. Informacje zawarte w Mapie dostępne są na stronie www.chojna.pl.

Chojna, dnia 23 kwietnia 2015 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 30-04-2015 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 30-04-2015 09:17