Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 568/2 o pow. 0,6341 ha, położonej w obrębie Barnkowo.

 

Chojna, dnia 11 maja 2015 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Barnkowo gmina Chojna:

- działka nr 568/2 o pow. 0,6341 ha, KW SZ1Y/00042274/3.

 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytki - RIVb i RV. Działka zlokalizowana jest przy wyjeździe z miasta w kierunku Myśliborza. W dalszym sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, w bezpośrednim sąsiedztwie grunty rolne. Działka położona na znacznym wzniesieniu, częściowo zadrzewiona samosiejkami. Urządzenia komunalne w dalszej odległości od działki. Działka położona bezpośrednio przy drodze publicznej powiatowej, dostęp do drogi utrudniony ze względu na to, że działka położona jest na znacznym wzniesieniu. Działka obciążona umową dzierżawy do dnia 30.06.2015 r.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, dla działki nie toczy się żadna procedura planistyczna, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako obszar rolnictwa, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 40 000,00 zł, WADIUM - 4 000,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 400,00 zł.

Sprzedaż ww. nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 25 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1000.

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 czerwca 2015 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19.02.2015 r., drugi w dniu 30.04.20015 r. ze skutkiem negatywnym.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę jego odwołania, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 26. 01. 2015 r.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, pokój nr 8 i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-komunikaty.pl                                                                                 Burmistrz

                                                                                                                                                                             mgr Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 12-05-2015 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 12-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 12-05-2015 09:41