Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiacej działkę nr 334/9 o pow. 3,8547 ha, położoną w obrębie Krajnik Dolny.

 

Chojna, dnia 11 maja 2015 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny gmina Chojna:

- działka nr 334/9 o pow. 3,8547 ha, KW SZ1Y/00023353/2.

 

Na działce znajduje się targowisko, zabudowana jest kontenerami handlowymi oraz parkingiem, położona w miejscowości przygranicznej, około 3 km od granicy z Niemcami.

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytek - Bi, zlokalizowana jest w strefie pośredniej w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych i lasu, w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa, handlowa i stacja paliw. Działka jest ogrodzona, uzbrojona w urządzenia komunalne, z dostępem do drogi publicznej - wojewódzkiej, drogą gminną.

 

Dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna działka oznaczona jest jako częściowo las, częściowo obszar rolnictwa, częściowo tereny usług, handlu, w strefie „K” ochrony krajobrazu. Częściowo wydzielone tereny rozwoju osadnictwa, gdzie zabudowa jest możliwa pod warunkiem podporządkowania jej względom krajobrazowym, częściowo Cedyński Park Krajobrazowy.

 

Działka obciążona jest prawem dzierżawy - 21 umów dzierżawy zawartych na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, z przeznaczeniem pod działalność handlową. Sprzedaż nieruchomości będzie możliwa pod warunkiem utrzymania przez ewentualnego nabywcę, zawartych umów dzierżawy terenu, przeznaczonego pod działalność handlową przez okres 1 roku od momentu zakupu nieruchomości. W przypadku nie wywiązania się nabywcy z powyższych zobowiązań zostanie naliczona kara umowna w wysokości 50 000 zł.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 1 000 000,00 zł, WADIUM - 100 000,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi 10 000,00 zł.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 23 lipca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1000.

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 lipca 2015 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30.04.2015 r. ze skutkiem negatywnym

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium,
a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 10. 02. 2015 r.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, pokój nr 8 i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-komunikaty.pl.

                                                                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                                                                                            mgr Adam Fedorowicz

 

 

 

2

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Dłużak 12-05-2015 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Dłużak 12-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Maria Dłużak 12-05-2015 09:49