Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Informacja wykonania budżetu Gminy Chojna za 2005 rok.


 

Zgodnie z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

 

( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) Burmistrz Gminy Chojna podaje do publicznej

 

wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu Gminy Chojna za 2005 rok:

 

Z

 

 

 

a) SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

 

GMINY CHOJNA ZA 2005 ROK

 

 

 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

 

 

 

 

 

Plan uchwalony

 

 

 

 

 

Plan po zmianach

 

 

 

Wykonanie

 

 

  1.  

    DOCHODY

 

 

 

 

 

23.924.555

 

 

 

25.075.561

 

 

 

23.936.304

 

 

 

B. WYDATKI ( B1+ B2 )

 

 

 

 

 

23.124.555

 

 

 

25.826.111

 

 

 

23.716.809

 

 

 

B1. Wydatki bieżące

 

 

 

22.174.502

 

 

 

23.775.497

 

 

 

22.334.598

 

B2. Wydatki majątkowe

 

 

 

950.053

 

2.050.614

 

1.382.211

 

 

 

C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )

 

 

 

800.000

 

 

 

-750.550

 

 

 

219.495

 

 

 

D. FINANSOWANIE ( D1-D2 )

 

 

 

 

 

-800.000

 

 

 

750.550

 

 

 

496.536

 

 

 

D1. Przychody ogółem

 

z tego:

 

 

 

 

 

-

 

 

 

1.400.550

 

 

 

1.146.536

 

D11. kredyty i pożyczki

 

w tym:

 

-

 

254.014

 

-

 

D 111. na realizację programów i

 

projektów realizowanych z

 

udziałem środków pochodzących

 

z funduszy strukturalnych i

 

Funduszu Spójności UE, w tym:

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

254.014

 

 

 

 

 

-

 

D 1111. pożyczki na prefinansowanie

 

programów i projektów

 

finansowanych z udziałem

 

środków pochodzących z

 

funduszy strukturalnych i

 

Funduszu Spójności, otrzymane

 

z budżetu państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254.014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

- nadwyżka z lat ubiegłych

 

w tym:

 

-

 

1.146.536

 

1.146.536

 

- środki na pokrycie deficytu

 

-

 

1.146.536

 

1.146.536

 

D2. Rozchody ogółem:

 

z tego:

 

800.000

 

650.000

 

650.000

 

- spłaty kredytów i pożyczek

 

800.000

 

650.000

 

650.000

 

 

 

Budżet Gminy Chojna w 2005 roku zamknął się kwotą wolnych środków jako

 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających

 

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 716.031zł.

 

 

 

b) Wymagalne zobowiązania Gminy Chojna wg stanu na dzień

 

31.12.2005 roku 10.225zł

 

w tym:

 

- jednostki budżetowe 10.225zł

 

 

 

c) Dotacje otrzymane przez Gminę Chojna z budżetu jednostek

 

samorządu terytorialnego w 2005 roku 20.600zł

 

 

 

Dotacje udzielone przez Gminę Chojna innym jednostkom

 

samorządu terytorialnego w 2005 roku 1.000zł

 

 

 

d) Udzielone poręczenia w 2005 roku:

 

 

 

- Centrum Kultury w Chojnie - poręczenie kredytu długoterminowego

 

do kwoty 315.000zł,

 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie - poręczenie kredytu

 

długoterminowego do kwoty 191.865zł

 

 

  1.  

    Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono ulg , odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005

 

 

 

L.p.

 

Nazwisko i imię

 

Nazwa podatnika

 

Adres

 

Kwota ulgi w formie odroczenie lub rozłożenia na raty w zł

 

Kwota ulgi w formie umorzenia w zł

 

Ulga

 

 

 

 

 

Bonifikata

 

 

 

 

 

Kwota razem w zł

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

1

 

Duczmiński Jan

 

Chojna

 

 

 

76,20

 

 

 

 

 

76,20

 

2

 

Działkowska Jadwiga

 

Krajnik Górny

 

 

 

1.028,80

 

 

 

 

 

1.028,80

 

3

 

Gil Krzysztof

 

Krzymów

 

 

 

425,70

 

 

 

 

 

425,70

 

4

 

Chojna - Kusiak Lucyna

 

Chojna

 

 

 

181,50

 

 

 

 

 

181,50

 

5

 

Lato Renata

 

Krajnik Dolny

 

 

 

705,60

 

 

 

 

 

705,60

 

6

 

Baczyński Adam

 

Jelenin

 

 

 

197,30

 

 

 

 

 

197,30

 

7

 

Nowacka Renata

 

Mętno

 

 

 

827,60

 

24,20 ods.

 

 

 

 

 

851,80

 

8

 

Bednarz Alina

 

Nawodna

 

 

 

153,00

 

 

 

 

 

153,00

 

9

 

Olejniczak Kazimierz

 

Chojna

 

 

 

117,90

 

 

 

 

 

117,90

 

10

 

Wójcik Zbigniew

 

Narost

 

 

 

325,00

 

 

 

 

 

325,00

 

11

 

Andrzejczyk Bogusław

 

Chojna

 

 

 

208,30

 

 

 

 

 

208,30

 

12

 

Brzezińska Jadwiga

 

Grzybno

 

1.176,70

 

1.162,00

 

 

 

 

 

2.338,70

 

13

 

Dymczyk Piotr

 

Krajnik Górny

 

248,00

 

305,40

 

241,10

 

296,90

 

241,10

 

269,90

 

296,90

 

241,10

 

538,00

 

 

 

 

 

2.678,40

 

14

 

Bilska Anna

 

Chojna

 

 

 

159,90

 

 

 

 

 

159,90

 

15

 

Byszkiewicz Janusz

 

Stoki

 

 

 

106,30

 

 

 

 

 

106,30

 

16

 

Całus Franciszek

 

Lisie Pole

 

 

 

413,30

 

 

 

 

 

413,30

 

17

 

Ceglarek Adele

 

Lisie Pole

 

 

 

139,70

 

 

 

 

 

139,70

 

18

 

Chowańska Danuta

 

Lisie Pole

 

 

 

202,10

 

 

 

 

 

202,10

 

19

 

Cisek Andrzej

 

Chojna

 

 

 

109,10

 

 

 

 

 

109,10

 

20

 

Czerniak Stanisław

 

Nawodna

 

 

 

97,30

 

 

 

 

 

97,30

 

21

 

Dereń Cecylia

 

Chojna

 

 

 

197,70

 

 

 

 

 

197,70

 

22

 

Dębiński Tadeusz

 

Czartoryja

 

 

 

118,70

 

 

 

 

 

118,70

 

23

 

Firańczuk Jolanta

 

Nawodna

 

 

 

325,10

 

 

 

 

 

325,10

 

24

 

Grabczak Jerzy

 

Grzybno

 

 

 

168,30

 

 

 

 

 

168,30

 

25

 

Grondalski Janusz

 

Krajnik Dolny

 

 

 

43,30

 

 

 

 

 

43,30

 

26

 

Gutowski Jan

 

Nawodna

 

 

 

119,40

 

 

 

 

 

119,40

 

27

 

Harbat Marcin

 

Krajnik Górny

 

312,10

 

200,00

 

 

 

 

 

512,10

 

28

 

Hulewicz Maria

 

Lisie Pole

 

 

 

283,40

 

 

 

 

 

283,40

 

29

 

Iwaniuk Maria

 

Strzelczyn

 

 

 

390,20

 

 

 

 

 

390,20

 

30

 

Jankowska Józefa

 

Godków

 

 

 

72,50

 

 

 

 

 

72,50

 

31

 

Jaruszewska Agnieszka

 

Brwice

 

 

 

132,90

 

 

 

 

 

132,90

 

32

 

Jasiński Mirosław

 

Mętno

 

 

 

41,40

 

 

 

 

 

41,40

 

33

 

Juzyszyn Anna

 

Nawodna

 

 

 

76,00

 

 

 

 

 

76,00

 

34

 

Kadziak Eugeniusz

 

Białęgi

 

 

 

346,90

 

 

 

 

 

346,90

 

35

 

Kałużniak Tadeusz

 

Brwice

 

273,80

 

273,80

 

 

 

 

 

547,60

 

36

 

Kamiński Zbigniew

 

Narost

 

 

 

114,40

 

 

 

 

 

114,40

 

 

 

37

 

Kondratowicz Kazimierz

 

Nawodna

 

 

 

115,20

 

 

 

 

 

115,20

 

38

 

Kopaczewski Jerzy

 

Mętno Małe

 

 

 

74,60

 

 

 

 

 

74,60

 

39

 

Kozłowska Patrycja

 

Kaliska

 

 

 

28,00

 

 

 

 

 

28,00

 

40

 

Krasowski Józef

 

Grzybno

 

 

 

22,10

 

 

 

 

 

22,10

 

41

 

Krawiec Teresa

 

Brwice

 

166,50

 

54,60

 

 

 

 

 

221,10

 

42

 

Kryś-Korniluk Elżbieta

 

Mętno

 

 

 

438,30

 

 

 

 

 

438,30

 

43

 

Kudyba Grażyna

 

Białęgi

 

 

 

24,70

 

 

 

 

 

24,70

 

44

 

Kwaśniewska Elżbieta

 

Krzymów

 

 

 

120,10

 

 

 

 

 

120,10

 

45

 

Lipiński Szczepan

 

Krzymów

 

 

 

40,50

 

 

 

 

 

40,50

 

46

 

Lorenc Henryk

 

Krzymów

 

 

 

77,80

 

 

 

 

 

77,80

 

47

 

Lorenz Franciszka

 

Nawodna

 

 

 

104,60

 

 

 

 

 

104,60

 

48

 

Łuczyński Józef

 

Narost

 

 

 

169,50

 

 

 

 

 

169,50

 

49

 

Majdan Stanisław

 

Grabowo

 

 

 

274,30

 

 

 

 

 

274,30

 

50

 

Małecki Adam

 

Nawodna

 

 

 

286,20

 

 

 

 

 

286,20

 

51

 

Marczewski Janusz

 

Chojna

 

 

 

160,80

 

 

 

 

 

160,80

 

52

 

Matusewicz Helena

 

Godków

 

 

 

87,80

 

 

 

 

 

87,80

 

53

 

Matwijów Mikołaj

 

Chojna

 

 

 

191,30

 

 

 

 

 

191,30

 

54

 

Mazur Maria

 

Nawodna

 

 

 

80,00

 

 

 

 

 

80,00

 

55

 

Mieloch Wiesław

 

Brwice

 

 

 

616,60

 

 

 

 

 

616,60

 

56

 

Mikłos Ludwik

 

Lisie Pole

 

 

 

35,20

 

 

 

 

 

35,20

 

57

 

Mordal Teresa

 

Nawodna

 

 

 

330,80

 

 

 

 

 

330,80

 

58

 

Mordal Zbigniew

 

Nawodna

 

 

 

989,00

 

 

 

 

 

989,00

 

59

 

Nazimek Tadeusz

 

Stoki

 

 

 

115,00

 

 

 

 

 

115,00

 

60

 

Nowak Danuta

 

Chojna

 

 

 

270,90

 

 

 

 

 

270,90

 

61

 

Parafia Rzymsko - Katolicka

 

P.W. Św. Antoniego

 

Grzybno

 

744,50

 

735,70

 

 

 

 

 

1.480,20

 

62

 

Pasiński Czesław

 

Chojna

 

 

 

78,10

 

 

 

 

 

78,10

 

63

 

Pawłowicz Józef

 

Białęgi

 

 

 

66,00

 

 

 

 

 

66,00

 

64

 

Pięta Józef

 

Krzymów

 

 

 

47,30

 

 

 

 

 

47,30

 

65

 

Poprawska Józefa

 

Strzelczyn

 

 

 

233,20

 

 

 

 

 

233,20

 

66

 

Rogowska Halina

 

Rurka

 

 

 

115,80

 

 

 

 

 

115,80

 

67

 

Rogoza Dorota

 

Grzybno

 

 

 

86,80

 

 

 

 

 

86,80

 

68

 

Serafin Damian

 

Chojna

 

 

 

201,10

 

 

 

 

 

201,10

 

69

 

Siwiera Szczepan

 

Rurka

 

 

 

71,10

 

 

 

 

 

71,10

 

70

 

Siwiera Barbara

 

Kamienny Jaz

 

 

 

389,50

 

 

 

 

 

389,50

 

71

 

Stasiak Karolina

 

Mętno

 

 

 

190,60

 

 

 

 

 

190,60

 

72

 

Stasiak Stanisław

 

Mętno

 

 

 

201,50

 

 

 

 

 

201,50

 

73

 

Szuplak Barbara

 

Białęgi

 

 

 

22,80

 

 

 

 

 

22,80

 

74

 

Szuszkiewicz Krystyna

 

Lisie Pole

 

 

 

211,40

 

 

 

 

 

211,40

 

75

 

Szwajczewska Barbara

 

Grzybno

 

 

 

7,40

 

 

 

 

 

7,40

 

76

 

Szymańska Stanisława

 

Mętno

 

 

 

39,00

 

 

 

 

 

39,00

 

77

 

Szyszko Halina

 

Lisie Pole

 

 

 

48,70

 

 

 

 

 

48,70

 

78

 

Szyszko Zofia

 

Zatoń - Dolna

 

 

 

15,50

 

 

 

 

 

15,50

 

79

 

Szyszko Artur

 

Zatoń - Dolna

 

 

 

8,30

 

 

 

 

 

8,30

 

80

 

Tokarek Tadeusz

 

Krzymów

 

 

 

473,20

 

 

 

 

 

473,20

 

81

 

Tołłoczko Grzegorz

 

Nawodna

 

 

 

150,30

 

 

 

 

 

150,30

 

82

 

Tożewski Stanisław

 

Mętno

 

 

 

476,50

 

 

 

 

 

476,50

 

83

 

Turkiewicz Wiesława

 

Mętno

 

 

 

543,60

 

 

 

 

 

543,60

 

84

 

Ulacha Jadwiga

 

Łaziszcze

 

 

 

72,20

 

 

 

 

 

72,20

 

85

 

Wasylów Julian

 

Mętno

 

 

 

76,30

 

 

 

 

 

76,30

 

86

 

Wawruszczak Maria

 

Grzybno

 

 

 

33,30

 

 

 

 

 

33,30

 

87

 

Włodarczyk - Sambor Grażyna

 

Mętno

 

 

 

1.112,20

 

 

 

 

 

1.112,20

 

88

 

Zalecki Adam

 

Nawodna

 

 

 

150,80

 

 

 

 

 

150,80

 

89

 

Zatorska Elżbieta

 

Chojna

 

 

 

6.644,20

 

 

 

 

 

6.644,20

 

90

 

Zawadzki Zbigniew

 

Grzybno

 

 

 

28,60

 

 

 

 

 

28,60

 

91

 

Ziemba Piotr

 

Lisie Pole

 

 

 

49,50

 

 

 

 

 

49,50

 

92

 

Galicki Andrzej

 

Chojna

 

 

 

112,60

 

 

 

 

 

112,60

 

93

 

Głydziak Kazimiera

 

Chojna

 

 

 

6,40

 

 

 

 

 

6,40

 

94

 

Kołodziej Zbigniew

 

Chojna

 

 

 

680,80

 

 

 

 

 

680,80

 

95

 

Kosakowski Władysław

 

Chojna

 

 

 

22,10

 

 

 

 

 

22,10

 

96

 

Kozłowska Józefa

 

Chojna

 

 

 

58,60

 

 

 

 

 

58,60

 

97

 

Parandycz Zdzisław

 

Krajnik Dolny

 

 

 

11,60

 

 

 

 

 

11,60

 

98

 

Rybak Edward

 

Nawodna

 

107,10

 

 

 

 

 

 

 

107,10

 

99

 

Braszka Zygmunt

 

Godków

 

421,70

 

507,10

 

497,70

 

500,50

 

421,60

 

 

 

 

 

 

 

2.348,60

 

100

 

Braszka Jerzy

 

Godków

 

720,60

 

360,30

 

360,30

 

 

 

 

 

 

 

1.441,20

 

101

 

Morawski Mieczysław

 

Grabowo

 

368,10

 

368,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

736,40

 

102

 

Sikorski Mieczysław

 

Mętno

 

180,20

 

180,20

 

 

 

 

 

 

 

360,40

 

 

 

 

 

103

 

Malka Gabriela

 

Grabowo

 

319,70

 

310,50

 

 

 

 

 

 

 

630,20

 

104

 

Jeremicz Eleonora

 

Wilcze

 

228,40

 

 

 

 

 

 

 

228,40

 

105

 

Kozak Adam

 

Kamienny Jaz

 

1.450,30

 

2.046,70

 

564,90

 

835,40

 

 

 

 

 

 

 

4.897,30

 

106

 

Kozłowska Józefa

 

Chojna

 

29,50

 

 

 

 

 

 

 

29,50

 

107

 

Waleszczuk Róża

 

Rurka

 

953,00

 

465,50

 

483,20

 

 

 

 

 

 

 

1.901,70

 

108

 

Gibowski Tadeusz

 

Krzymów

 

5.298,43

 

882,40

 

890,90

 

882,10

 

579,30 ods

 

 

 

 

 

8.533,13

 

109

 

Harbat Lucjan

 

Krajnik Górny

 

1.868,30

 

 

 

 

 

 

 

1.868,30

 

110

 

Sawicki Krzysztof

 

Chojna

 

475,60

 

 

 

 

 

 

 

475,60

 

111

 

Wojtaś Urszula

 

Nawodna

 

164,50

 

 

 

 

 

 

 

164,50

 

112

 

Szelążek Krystyna

 

Grabowo

 

364,90

 

 

 

 

 

 

 

364,90

 

113

 

Panfil Andrzej

 

Stoki

 

1.160,10

 

1.160,20

 

 

 

 

 

 

 

2.320,30

 

114

 

Malecki Jacek

 

Grzybno

 

163,10

 

16,44 ods

 

 

 

 

 

179,54

 

 

 

115

 

Wawrzyńczyk Mieczysław

 

Grabowo

 

261,90

 

262,80

 

 

 

 

 

 

 

524,70

 

116

 

Weyman Waldemar

 

Kamienny Jaz

 

168,30

 

493,40

 

283,30

 

669,70

 

 

 

 

 

 

 

1.614,70

 

117

 

Zieliński Marcin

 

Chojna

 

581,90

 

 

 

 

 

 

 

581,90

 

118

 

Zielińska Danuta

 

Chojna

 

275,50

 

 

 

 

 

 

 

275,50

 

119

 

Olczykowka Iwona

 

Kamienny Jaz

 

3.271,65

 

 

 

 

 

 

 

3.271,65

 

120

 

Zwierzchowski Romuald

 

Polesiny

 

2.802,30

 

265,90

 

 

 

 

 

 

 

3.068,20

 

121

 

Pokrywczyński Włodzimierz

 

Krzymów

 

347,00

 

 

 

 

 

 

 

347,00

 

122

 

Pohorecka Grygida

 

 

 

Godków

 

9.448,80

 

 

 

 

 

 

 

9.448,80

 

123

 

Kłaptij Janusz

 

Grzybno

 

2.454,70

 

 

 

 

 

 

 

2.454,70

 

124

 

Malecki Stanisław

 

Grzybno

 

994,10

 

 

 

 

 

 

 

994,10

 

125

 

Harbat Wiesław

 

Krajnik Górny

 

516,00

 

 

 

 

 

 

 

516,00

 

126

 

FEKO RANCH Sp z o.o.

 

Lipiany

 

7.583,00

 

 

 

 

 

 

 

7.583,00

 

127

 

Malewicz Maria

 

Grzybno

 

 

 

49,80 ods

 

 

 

 

 

49,80

 

128

 

Barticzka Bogusław

 

Chojna

 

 

 

 

 

23.997,00

 

 

 

23.997,00

 

129

 

Czapski Krzysztof

 

Chojna

 

 

 

 

 

668,04

 

 

 

668,04

 

130

 

Błażkiewicz Tomasz

 

Chojna

 

 

 

 

 

86,38

 

 

 

86,38

 

 

 

 

 

131

 

Kołodziej Zbigniew

 

Chojna

 

1.770,70

 

1.770,70

 

 

 

 

 

3.541,40

 

132

 

Bitel Jerzy

 

Lisie Pole

 

 

 

1.016,90

 

 

 

 

 

1.016,90

 

133

 

Śliwiński Wiesław

 

Chojna

 

 

 

618,00

 

 

 

 

 

618,00

 

 

 

134

 

Kasica Krzysztof

 

Grzybno

 

 

 

1.430,00

 

 

 

 

 

1.430,00

 

135

 

Białomazur Józef

 

Strzelczyn

 

 

 

720,90

 

 

 

 

 

720,90

 

136

 

Wójcik Andrzej

 

Chojna

 

 

 

721,00

 

 

 

 

 

721,00

 

137

 

Kopaczewski Jerzy

 

Mętno Małe

 

 

 

32,00

 

 

 

 

 

32,00

 

138

 

Moćko Barbara

 

Chojna

 

 

 

16,00

 

 

 

 

 

16,00

 

139

 

Kosakowski Władysław

 

Chojna

 

 

 

16,00

 

 

 

 

 

16,00

 

140

 

Hulewicz Tadeusz

 

Lisie Pola

 

 

 

16,00

 

 

 

 

 

16,00

 

141

 

Fiejtek Andrzej

 

Lisie Pola

 

 

 

16,00

 

 

 

 

 

16,00

 

142

 

Chowańska Danuta

 

Lisie Pola

 

 

 

16,00

 

 

 

 

 

16,00

 

143

 

Całus Franciszek

 

Lisie Pole

 

 

 

16,00

 

 

 

 

 

16,00

 

144

 

Szuplak Tadeusz

 

Białęgi

 

 

 

16,00

 

 

 

 

 

16,00

 

145

 

Delikat Danuta

 

Chojna

 

 

 

32,00

 

 

 

 

 

32,00

 

146

 

Kryś-Korniluk Elżbieta

 

Mętno

 

 

 

16,00

 

 

 

 

 

16,00

 

147

 

Wroniecka Urszula

 

Chojna

 

 

 

 

 

 

 

59,00

 

59,00

 

148

 

Baran Mieczysław

 

Chojna

 

 

 

 

 

 

 

76,98

 

76,98

 

149

 

Żulewska Bogusława

 

Chojna

 

 

 

 

 

 

 

3,03

 

3,03

 

150

 

Kozlelska Krystyna

 

Chojna

 

 

 

 

 

 

 

136,97

 

136,97

 

151

 

Werwińska Amelia

 

Chojna

 

 

 

 

 

 

 

65,00

 

65,00

 

152

 

Laskowscy Mirosław i Mariola

 

Chojna

 

399,97

 

 

 

 

 

 

 

399,97

 

153

 

Gruszczyńska Zofia

 

Chojna

 

 

 

 

 

 

 

20,80

 

20,80

 

154

 

Rosalska Irena

 

Chojna

 

 

 

 

 

 

 

34,44

 

34,44

 

155

 

Sołtysiak Alfreda

 

Chojna

 

 

 

 

 

 

 

55,08

 

55,08

 

156

 

Sołtysiak Alfreda

 

Chojna

 

 

 

 

 

 

 

39,89

 

39,89

 

157

 

Bogusiewicz Tadeusz

 

Chojna

 

 

 

 

 

 

 

124,99

 

124,99

 

158

 

Głydziak Kazimiera

 

i Ireneusz

 

Chojna

 

 

 

 

 

 

 

6,79

 

6,79

 

159

 

Wójcik Stanisław

 

Chojna

 

273,89

 

 

 

 

 

 

 

273,89

 

160

 

Antoniewicz Leszek

 

i Marzena

 

Chojna

 

98,37

 

 

 

 

 

98,38

 

196,75

 

161

 

Smulska Krystyna

 

Chojna

 

30,29

 

 

 

 

 

29,49

 

59,78

 

162

 

Grządkowscy Maria

 

i Marek

 

Chojna

 

 

 

 

 

 

 

106,97

 

106,97

 

163

 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

 

Chojna

 

3.439,26

 

 

 

 

 

 

 

3.439,26

 

 

 

Razem

 

 

 

67.498,06

 

35.398,34

 

24.751,42

 

857,81

 

128.505,63

 

 

 

 

 

 

  1.  

    Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2005 roku

 

 

 

 

 

 

 

Lp

 

Nazwisko i imię

 

Nazwa podatnika

 

 

 

Adres

 

 

 

Wartość nominalna pomocy

 

Umorzenie

 

Odroczenie, rozłożono na raty wraz z odsetkami

 

Ulga

 

Razem

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

1

 

ERDMAN A ERDMAN R.

 

„WAR” Spółka Jawna

 

Chojna

 

5489,80

 

 

 

 

 

5489,80

 

2

 

„CHOJNA BETON” Spółka z o.o.

 

Chojna

 

 

 

119979,00

 

 

 

119979,00

 

3

 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

 

Chojna

 

 

 

11756,90

 

 

 

11756,90

 

4

 

I.A.B. Spółka z o.o.

 

Lisie Pole

 

4298,00

 

 

 

 

 

4298,00

 

5

 

PKP S.A.

 

Warszawa

 

 

 

269718,09

 

 

 

269718,09

 

6

 

PKP S.A.

 

Warszawa

 

55095,28

 

3251,80

 

 

 

 

 

58347,08

 

7

 

Gałuszka Stanisław

 

Chojna

 

 

 

 

 

20706,89

 

(lotnisko)

 

20706,89

 

8

 

Kabat Stanisław

 

Chojna

 

 

 

 

 

4443,63

 

(lotnisko)

 

4443,63

 

9

 

„KW-BUD” Spółka Cywilna

 

Stanisław Kłapouch Bronisław Wojniak.

 

Chojna

 

 

 

 

 

2298,52

 

(lotnisko)

 

2298,52

 

10

 

Kurpiel Roman

 

Chojna

 

 

 

 

 

1765,76

 

(lotnisko)

 

1765,76

 

11

 

Perlak Tadeusz

 

Chojna

 

 

 

 

 

2539,95

 

(lotnisko)

 

2539,95

 

12

 

Pobereski Paweł

 

Chojna

 

 

 

 

 

2226,16

 

(lotnisko)

 

2226,16

 

13

 

Sokulski Marek

 

Chojna

 

 

 

 

 

4603,73

 

(lotnisko)

 

4603,73

 

14

 

Śmiśniewicz Andrzej

 

Chojna

 

 

 

 

 

4410,64

 

(lotnisko)

 

4410,64

 

15

 

Piekarnia Cukiernia „MAXX”

 

L. Chełstowski& T.Markiewicz

 

Chojna

 

 

 

 

 

5060,60

 

5060,60

 

16

 

„POMOT” Spółka z o.o.

 

Chojna

 

 

 

 

 

48000,00

 

48000,00

 

17

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

 

Chojna

 

 

 

 

 

157055,64

 

157055,64

 

18

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ”

 

Grzybno

 

 

 

 

 

5823,81

 

5823,81

 

19

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BASZTOWA”

 

Chojna

 

 

 

 

 

6791,82

 

6791,82

 

20

 

Wodociągi Zachodniopomorskie

 

Goleniów

 

 

 

 

 

46609,82

 

46609,82

 

 

 

 

 

 

 

68134,88

 

401453,99

 

312336,97

 

781925,84

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Hadrzyński 31-05-2006 16:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 17-06-2014 12:39