Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przez mieszkańców Gminy Cedynia.

Uchwała Nr X/79/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przez mieszkańców Gminy Cedynia.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6. art. 9 ust. 4. art.10 ust. 1. art. 18 ust.2 pkt. 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072) art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.163) w związku z § 7 ust.4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586)
 

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

§ 1.      1. Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia z Gminą Cedynia w celu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, tj. umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przez mieszkańców Gminy Cedynia.

2. Projekt Porozumienia, o którym mowa w § 1. ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2.      Upoważnia się Burmistrza Chojny do podpisania porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 1.

 

§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/79/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przez mieszkańców Gminy Cedynia.

 

Podjęcie przez Radę Miejską w Chojnie niniejszej Uchwały podyktowane jest koniecznością uregulowania zasad współpracy Gminy Chojna w zakresie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przez mieszkańców Gminy Cedynia. Załączone do niniejszej Uchwały projekt Porozumienia uwzględnia w treści dostosowanie ich zapisów do wymogów wprowadzonych w przepisach zmian,
w szczególności art. 51b ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) oraz § 7 ust 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586), w zakresie:

 1. trybu wydawania decyzji kierujących do ŚDS w Chojnie,
 2. wydawania decyzji ustalającej odpłatność za usługi.

Porozumienie nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu Gminy Chojna, gdyż prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę, w całości finansowanym przez budżet państwa.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej Uchwały jest w pełni zasadne.

 

Małgorzata Korzeniec

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Chojnie

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/79/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

POROZUMIENIE Nr ……./2015

z dnia ………… 2015 r.

 

w sprawie powierzenia Gminie Chojna realizacji zadania publicznego przez Gminę Cedynia w zakresie pomocy społecznej polegającego na umożliwieniu mieszkańcom Gminy Cedynia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie.

 

Zawarte w ……….. w dniu ……… r. pomiędzy

 

Gminą Chojna reprezentowaną przez Burmistrza Adama Fedorowicza

a

Gminą Cedynia reprezentowaną przez Burmistrza Gabrielę Kotowicz

 

Strony Porozumienia ustalają, co następuje:

 

§ 1

Gmina Cedynia powierza a Gmina Chojna przyjmuje do realizacji zadanie publiczne w zakresie świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie dla zainteresowanych mieszkańców Gminy Cedynia.

 

§ 2

 1. Gmina Chojna wyraża zgodę na realizację zadania wskazanego § 1 Porozumienia pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz braku osób oczekujących na przyjęcie z terenu Gminy Chojna.
 2. Gmina Chojna oświadcza, iż Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojna spełnia wszelkie wymogi określone przepisami prawa dla tego typu placówek.
 3. Niniejsze Porozumienie nie przesądza o konieczności korzystania przez mieszkańców Gminy Cedynia z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie.

 

§ 3

 1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie osoba zainteresowana, będąca mieszkańcem Gminy Cedynia, składa do Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni, dołączając do wniosku zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni przesyła do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowym.

 

 

§ 4

Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie oraz decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tym ośrodku wsparcia wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie.

 

§ 5

Zasady ponoszenia miesięcznej odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie określa ustawa o pomocy społecznej.

 

§ 6

Koszty dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie ponosi w całości Gmina Cedynia.

 

§ 7

 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
 2. Ze względu na dobro osób kierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie Strony ustalają jednomiesięczny okres wypowiedzenia Porozumienia.
 3. Strony przewidują możliwość rozwiązania Porozumienia ze skutkiem natychmiastowymw następujących sytuacjach:
 • jeżeli realizacja Porozumienia nie jest zgodna z interesem mieszkańców Gminy Cedynia lub Gminy Chojna,
 • jeżeli jedna ze Stron Porozumienia rażąco narusza jego postanowienia.

 

§ 8

Strony Porozumienia zobowiązują się do współdziałania we wszystkich istotnych sprawach dotyczących osoby skierowanej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie.

 

§ 9

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

 

§ 10

Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 11

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 12

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

 

GMINA CEDYNIA                                                                                   GMINA CHOJNA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 28-08-2015 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2015
Ostatnia aktualizacja: - 28-08-2015 10:34