Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie: emisji obligacji Gminy Chojna oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR X/77/2015

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 20 sierpnia 2015 roku

w sprawie: emisji obligacji Gminy Chojna oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania  i wykupu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 1.  Gmina Chojna wyemituje 5.800 (słownie ilość: pięć tysięcy osiemset) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda (słownie: jeden tysiąc), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 5.800.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100).
 2. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2015 w jednej transzy w następujących seriach:
  1. seria A15 na kwotę        400.000,00 zł;
  2. seria B15 na kwotę        400.000,00 zł;
  3. seria C15 na kwotę        400.000,00 zł;
  4. seria D15 na kwotę        300.000,00 zł;
  5. seria E15 na kwotę        900.000,00 zł;
  6. seria F15 na kwotę         900.000,00 zł;
  7. seria G15 na kwotę        900.000,00 zł;
  8. seria H15 na kwotę        900.000,00 zł;
  9. seria I15 na kwotę          700.000,00 zł.
 3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
 4. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.
 5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

 

§ 2.

Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

§ 3.

 1. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.
 2. Wykup obligacji i wypłata oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych i przychodów Gminy Chojna.

 

§ 4.

 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
 3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

 

§ 5.

 1. Wykup obligacji nastąpi:
  1. w 2017 zostaną wykupione obligacje serii A15;
  2. w 2018 zostaną wykupione obligacje serii B15;
  3. w 2019 zostaną wykupione obligacje serii C15;
  4. w 2020 zostaną wykupione obligacje serii D15;
  5. w 2021 zostaną wykupione obligacje serii E15;
  6. w 2022 zostaną wykupione obligacje serii F15;
  7. w 2023 zostaną wykupione obligacje serii G15;
  8. w 2024 zostaną wykupione obligacje serii H15;
  9. w 2025 zostaną wykupione obligacje serii I15.
 2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
 5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Gminy Chojna.

 

§ 6.

 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Chojna do dokonywania wszelkich czynności związanych
  z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym zawarcia stosownych umów.
 2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu lub negocjacji.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

UZASADNIENIE

 

DO UCHWAŁY NR X/77/2015

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Chojnie jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych w trybie oferty niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego,na podstawie których samorząd otrzymuje od nabywców środki pieniężne, a sam zobowiązuje się do zapłaty obligatariuszom (nabywcom) odsetek oraz wykupu obligacji w określonym terminie.

Gmina Chojna zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Konieczność wcześniejszej spłaty kredytów wynika z potrzeby zagwarantowania spełnienia przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dotyczących wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia. W ramach podejmowanych działań kwota 5.800.000 zł zostanie wyemitowana w 2015 roku. Zaplanowana spłata terminów zapewnia bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej Gminy.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 28-08-2015 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 28-08-2015 10:38