Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania godności Honorowego Obywatelstwa Gminy Chojna Peterowi Helbichowi

Uchwała Nr XI/81/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie   nadania godności Honorowego Obywatelstwa Gminy Chojna Peterowi  Helbichowi

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Nadaje się Peterowi  Helbichowi  godność Honorowego Obywatela Gminy Chojna – zgodnie z wnioskiem Kapituły, stanowiącym załącznik  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Chojnie

nr XI/81/ 2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Chojna Peterowi Helbichowi

 

 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. W dniach 14 i 17 sierpnia 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnie wpłynęły dwa wnioski o nadanie godności Honorowego Obywatela Gminy Chojna Panu Peterowi Helbichowi, obywatelowi Niemiec.

Wnioski te zostały rozpatrzone przez Kapitułę, która postanowiła zarekomendować Radzie Miejskiej w Chojnie nadanie tej godności na podstawie art. 18 ust.2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 t.j. ze zm.) oraz w oparciu o § 2 ust.1 i 2 Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chojna - stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Chojnie nr XXVIII/324/2000 z dnia 15.12.2000 r.

 

Ewa De La Torre

Sekretarz Gminy Chojna

 

 

Załącznik

do uchwały Rady Miejskiej w Chojnie

nrXI/81/2015 r. z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Chojna Panu Peterowi Helbichowi

 

Rada Miejska w Chojnie

VII kadencji 2014-2018

ul. Jagiellońska 2

74-500 CHOJNA

 

WNIOSEK KAPITUŁY

Kapituła nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Chojna w składzie:

  1. Najstarszy wiekiem - Radny Senior Stanisław Drapaluk - przewodniczący
  2. Kolejny najstarszy wiekiem – Małgorzata Przybylska  Radna -  zastępca przewodniczącego

 oraz Radni - przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej w Chojnie:

  1. Patryk Szczapa
  2. Bronisław Krzyżanowski

Na podstawie Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chojna, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Chojnie nr XXVIII/324/2000 z dnia 15.12.2000 r., po rozpatrzeniu wniosku spełniającego kryteria wymienione w § 3 i 4 Regulaminu złożonego przez Chojeńsko-Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy w Chojnie i Burmistrza Gminy Chojna, popartego przez mieszkańców sołectw oraz miasta Chojna - rekomenduje Radzie Miejskiej w Chojnie przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chojna Panu Peterowi Helbichowi oraz wręczenie wyróżnionemu tą godnością - złotej odznaki Honorowego Obywatela Gminy Chojna z herbem Chojny i napisem „Honorowy Obywatel Gminy Chojna” oraz legitymacji i dyplomu honorowego.

 

UZASADNIENIE

 

Pan Peter Helbich jest obywatelem Niemiec, urodził się dnia 20.11.1938 roku w Szczecinie (wówczas Stettin). Jego ojciec Alfred Helbich był wówczas rządowym asesorem budowlanym w Königsberg/Neumark (obecnie Chojna) i kierował tamtejszym państwowym urzędem ds. budownictwa jako rządowy radca ds. budowlanych (Państwowy Urząd ds. Budownictwa znajdował się wtedy na rogu ulic Roosevelta/Jagiellońska). Rodzina Pana Petera Helbicha mieszkała przy Kaiserstraße 10, tj. przy dzisiejszej ulicy T. Kościuszki w Chojnie, obok willi starosty, tj. dzisiejszym pensjonacie „Premier Cru”. Rodzinny dom w Chojnie spalił się w 1945 roku po wkroczeniu Rosjan. Dnia 31.01.1945 roku matka Pana Petera Helbicha wraz z dziećmi uciekła z m. Königsberg ostatnim pociągiem do Berlina i stamtąd dalej do Osterode w górach Harz, gdzie mieszkała babcia ze strony ojca. Pan Peter Helbich  miał wówczas 6 lat. Okres szkolny Peter Helbich przeżył w Osterode i po maturze w 1961 r. rozpoczął studia na Politechnice Hanowerskiej, na wydziale architektury.
Po zdanych egzaminach w 1970 roku rozpoczął praktykę urzędniczą, aby zostać urzędnikiem ds. budownictwa, podobnie jak Jego dziadek i ojciec.
W 1972 roku po zdaniu egzaminów państwowych rozpoczął służbę jako asesor na Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze. Była to wówczas nowa wyższa uczelnia
w Hanowerze. Jeszcze w tym samym roku 1972 został radcą ds. budownictwa.
W 1978 r. dodatkowym zajęciem P.Petera Helbicha był nadzór budowlany nad Wyższą Szkołą Weterynaryjną w Hanowerze. Następnie pełnił funkcję naczelnego inspektora ds. budownictwa.W 1991 roku objął kierownictwo Państwowego Głównego Urzędu ds. Budownictwa w mieście uniwersyteckim Clausthal w Górnym Harzu, gdzie został mianowany dyrektorem ds. budownictwa. Po przełomie politycznym 1989 r. w nowych landach miał miejsce boom budowlany, przede wszystkim chodziło o budowę urzędów pracy i wyższej szkoły zawodowej. Po okresie „bezkrólewia” w kierownictwie Głównego Urzędu ds. Budownictwa w Getyndze został przeniesiony do Bückeburg, gdzie w roku 2003 w wieku 65 lat przeszedł na emeryturę.
Pan Peter Helbich jestem żonaty i ma 2 synów. W roku 1989 Pan Peter Helbich otrzymał od Günthera Kumkara życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Kartka przedstawiała ruinę kościoła Mariackiego w Chojnie. Pan Peter Helbich był bardzo poruszony tą korespondencją i natychmiast zadzwonił do nadawcy, pytając, co łączy go z Königsbergiem. Günther Kumkar odpowiedział, że w kościele Mariackim w Chojnie był konfirmowany, na co Peter Helbich odpowiedziałem, że został tam ochrzczony. Tak zaczęły się przed laty - kontakty Petera Helbicha ze Stowarzyszeniem Wspierania Odbudowy i kościołem Mariackim, którego inicjatorem odbudowy był właśnie - Günther Kumkar. W 1994 roku, wracając z Krakowa, Peter Helbich przyjechał do Chojny na uroczystości jubileuszowe 750 - lecia miasta i po raz pierwszy zobaczył zniszczony kościół Mariacki, który już był otoczony rusztowaniami.
Potem pod koniec roku 1996 poznał u Günthera Kumkara polskiego architekta, pana Macieja Płotkowiaka, który prezentował plany rekonstrukcji wieży.
Pan G. Kumkar był trochę powściągliwy, jeśli chodzi o plany odbudowy, prawdopodobnie chciał wówczas odtworzyć skromną formę kościoła z roku 1932. Jednak Peter Helbich i polski architekt przekonali go, by wybrać starą formę architektoniczną - Friedricha Augusta Stülera. Ten kształt wieży towarzyszył potem koncepcji odbudowy przez następne lata. Po skończeniu dachu i zamknięciu kościoła oknami w roku 1997 zmarł Günther Kumkar. Wówczas Peter Helbich został wybrany jego następcą zarówno w Stowarzyszeniu Wspierania jak i w Fundacji Kościół Mariacki. Razem z panią Rosemarie Kumkar i panem Stoewerem kontynuował kontakty z Gminą Chojna. Najważniejszym zadaniem od roku 1998 było zabezpieczenie iglicy wieży. W 1999 roku dzięki pomocy finansowej Niemiec - udało się to osiągnąć poprzez wykonanie stalowo-betonowego gorsetu. Na Boże Narodzenie 2000 roku można było przy pomocy 120 m dźwigu umieścić iglicę na wieży. Następnie cały hełm wieży przez górali z południowej Polski - został do 2003 roku pokryty blachą miedzianą. A do roku 2010 można było odrestaurować schody wewnątrz wieży i wspaniały taras widokowy. Naprawiono zegary i wielkie okna z maswerkami.
Jeszcze 1999 roku północne wejście do kościoła otrzymało wspaniałe drzwi z brązu, ufundowane przez rodzinę Państwa Kumkarów, niejako w hołdzie zmarłemu Güntherowi Kumkarowi. Dużo działo się także wewnątrz kościoła: renowacji poddano dolną kaplicę Maryjną, która otrzymała nazwę „Salki Bonhoeffera”, obmurowano cegłami betonowe filary, wykonano sklepienia i balustrady w górnych kapliczkach oraz betonową posadzkę. Z Hanoweru przywieziono ławki i lampy. Obiekt może być latem z powodzeniem używany jako miejsce wydarzeń religijnych i kulturalnych.
Bardzo ważne było to, że wszystkie decyzje były podejmowane wspólnie przez polskich i niemieckich członków Fundacji, i że w toku tej współpracy powstały prawdziwe przyjaźnie, ponad granicami. Obchodzone każdego roku w Chojnie „Dni Integracji” są wspólnym świętem w prawdziwym ekumenicznym duchu i wspierają zrozumienie społeczeństw po obu stronach Odry. 17 lat współpracy i kontaktów z Chojną, czyli starym Königsbergiem, czyli miejscem dzieciństwa Pana Petera Helbicha, pozwala stwierdzić, że praca nad odbudową kościoła, w którym został ochrzczony, przynosi znaczące efekty, a mieszkańcy, władze samorządowe i organizacje pozarządowe są ogromnie wdzięczne, że Pan Peter Helbich tak długi i ważny okres swojego życia poświęcił na współuczestniczenie w odbudowie kościoła Mariackiego.

 

Nadanie honorowego obywatelstwa byłoby wyrazem szacunku władz samorządowych Gminy Chojna dla wieloletnich starań Pana Petera Helbicha obywatela Niemiec, wieloletniego Przewodniczącego Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckiej Fundacji „Kościół Mariacki w Chojnie – Kőnigsberg/Neumark – Stiftung Marienkirche in Kőnigsberg/Neumark/Chojna” - na rzecz polsko-niemieckiego pojednania
i współpracy w konsekwentnej realizacji idei odbudowy XIV – wiecznego Kościoła Mariackiego w Chojnie. Pan Peter Helbich ma ogromny wkład w podejmowaniu ważnych kulturalnych, historycznych i duchowych wyzwań w naszej gminie.
Realizuje równocześnie godną kontynuację marzeń i projektów

- wybitnego architekta, działacza społecznego i b. przewodniczącego Fundacji
śp. Gűnthera Kumkara – także Honorowego Obywatela Chojny.

Wieloletnia praca Pana Petera Helbicha na rzecz kształtowania wartości duchowych, rozwijania więzi społecznych i jednoczenia środowiska lokalnego wokół wspólnych inicjatyw, a także wieloletnia aktywność na rzecz rozwoju i utrwalania dziedzictwa narodowego oraz tradycji regionu - w tym promocja Chojny w kraju i za granicą - zasługują na szczególne docenienie, którego wyrazem jest otrzymanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chojna.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 01-10-2015 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-08-2015
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2015 09:59