Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Chojna.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Chojnie

U C H W A Ł A  Nr XIII/94/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Chojna.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267; z 2014 poz. 183, poz. 1195; z 2015 r. poz. 211 i poz. 702) – po zapoznaniu z opinią Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.      Uznaje się skargę na Burmistrza Gminy Chojna za niezasadną.

 

§ 2.      Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

 

§ 4.      Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 października 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Chojna.

 

            W związku ze skargą złożoną przez Pana Ryszarda Karasia zam. w Chojnie przy ul. Polnej – w sprawie błędnego rozliczenia za wodę i ścieki w ZGM w Chojnie i braku reakcji na takie działania burmistrza Chojny - w tej sprawie prowadzona była następująca korespondencja z Panem Ryszardem Karasiem:

            1) 04.03.2015 r. do ZGM w Chojnie wpłynęło podanie adresowane do Dyrektora i głównej księgowej ZGM w Chojnie w sprawie cyt. „profesjonalnego „zaokrąglania opłat za wodę i kanalizację w latach 2005 do 2015 r.” z datą 3.03.2015 r.

Dyrektor ZGM w Chojnie Przemysław Górny udzielił odpowiedzi dla zainteresowanego w dniu 24.03.2015 r. znak: DMA.PJ.411.106.2015.

            2) 27.03.2015 wpłynęło pismo adresowane do Burmistrza Chojny w sprawie cyt: „zawiadomienie o notorycznym nieprawidłowym rozliczeniu opłat za wodę i ścieki w ZGM w Chojnie, co najmniej od 1.01.2005 r.” z datą 26.03.2015 r.

            3) 2.06.2015 r. wpłynęło kolejne podanie od Pana Ryszarda Karasia adresowane do Burmistrza Chojny dotyczące cyt: „ciąg dalszy złego rozliczania za wodę i ścieki i ciąg dalszy złośliwości ze strony ZGM Chojna” z datą 1.06/2015 r.

            Pismem znak: BGK. 7021.E48.01. 2015 sprawę skierowano do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

            Pismem znak: DMA.PJ.411.251.2015 Przemysław Górny złożył w Urzędzie Miejskim w Chojnie informacje w sprawie „sposobu rozliczania zużycia wody i ścieków w lokalu nr 1 przy ul. Polnej 14”. Informacje m. in. o tym, że wszystkie kwestie zostały zawarte w piśmie znak: DMA.PJ.411.106.2015 z dnia 24.03.2015 r.

            Następnie Pan Jan Będzak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Chojnie udzielił odpowiedzi Panu Ryszardowi Karasiowi – znak: BGK.7021.E48.02.20015.

            4) 22.06.20015 r. wpłynęło kolejne pismo od Pana Ryszarda Karasia adresowane do Burmistrza dotyczące cyt: ciąg dalszy nieprawidłowego rozliczania za wodę i ścieki (dalej: media) w ZGM w Chojnie”

            Pan Ryszard Karaś nie przyjął do wiadomości dwukrotnie udzielonej odpowiedzi przez dyrektora ZGM w Chojnie oraz naczelnika wydziału działającego w imieniu burmistrza. W efekcie w każdym swoim piśmie skarżący powtarzał ten sam argument, że opłaty za media są zawyżone przez ZGM w Chojnie o od 4 do 6 groszy kwartalnie.

Natomiast dyrektor ZGM w Chojnie udzielał odpowiedzi, że z należytą starannością dokonał sprawdzenia obliczeń opłat za media i nie znalazł argumentów, aby zmienić zapisy dotyczące wysokości opłat i sposobu ich naliczania oraz zaokrąglania. Skarżący nadal nie zgadza się z tym stanowiskiem, ale nie podaje nowych faktów i okoliczności sprawy, które uzasadniałyby prawidłowość jego stwierdzeń.

            Faktem jest, że Pan Ryszard Karaś mógłby być pouczony o tym, że „w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego – art. 239§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.”

Jednak należy zaznaczyć, że kierowane do burmistrza i dyrektora ZGM w Chojnie pisma można było potraktować jako swoistą polemikę a nie skargę.

Wszystkie ww. pisma Pana Ryszarda Karasia dotyczą rozliczenia za wodę i ścieki przez ZGM w Chojnie. Powielenie pytania nie zmienia stanu faktycznego, pomimo upływu czasu.

Twierdzenie strony, że „rozliczenie za media dokonywane przez ZGM jest błędne” nie znalazło potwierdzenia w faktach, o czym informowano zainteresowanego.

W związku z powyższym brak jest podstaw do uznania skargi za zasadną.

 

Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Przybylska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 04-11-2015 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 09-12-2015 11:38