Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

U C H W A Ł A NR XIII/89 /2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.

U C H W A Ł A NR XIII/89 /2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 26 października 2015 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 20, ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015r., poz. 528, 699, 774, 1045, 1283) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015r. poz. 735) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

           

            1) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych                                         0,75 zł,

 

            2) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych

            na prowadzenie działalności gospodarczej                                                               21,50 zł,

 

            3) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie

            działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym            10,68 zł,

 

            4) od 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem

świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych

przez podmioty udzielające tych świadczeń                                                             4,65 zł,

 

5) od 1 m kw. powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                                                                                           7,00 zł,

 

z zastrzeżeniem lit. a oraz b

 

a)          od 1 m kw. budynków produkcyjnych, usługowych i gospodarczych dla rolnictwa innych
niż w pkt.2                                                                                                    5,00 zł,

b)          od 1 m kw. budynków produkcyjnych usługowych i gospodarczych dla rolnictwa – stodół wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby własne niezarobkowe                1,50 zł,

 

6) od wartości budowli                                                                                                 2 %,

 

7) od 1 m kw. powierzchni gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków                                                                                        0,85 zł,

 

b) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego                                                         0,35 zł,

 

8) od 1 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych                                                             4,58 zł,

 

§ 2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr XLV/396/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 29 września 2014 r., poz. 3810).

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zmianami) w art. 5 nadaje Radom gmin upoważnienie do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć górnych stawek podatków i opłat lokalnych obwieszczonych 5 sierpnia 2015r. przez Ministra Finansów w M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735. Podstawą do naliczenia stawek na rok 2016 jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. ogłoszony 24 lipca 2015r. (M.P. poz. 640).

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 04-11-2015 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 04-11-2015 12:50