Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

UCHWAŁA Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla

UCHWAŁA Nr XV/99/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla

 

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.     1. Ustala się dietę dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla za pracę w jednostce pomocniczej gminy i udział w sesji Rady Miejskiej w wysokości 330,00 zł miesięcznie.

 

2. Ustala się dietę dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla pełniących jednocześnie funkcję radnego Gminy Chojna za pracę w jednostce pomocniczej gminy i udział w sesji Rady Miejskiej w wysokości 100 zł.

 

§ 2.      W przypadku, gdy sołtys lub przewodniczący Zarządu Osiedla nie bierze udziału w chociażby jednej sesji Rady w danym miesiącu lub gdy sesja się nie odbywa otrzymuje ryczałtową dietę miesięczną w wysokości 90% kwoty określonej w § 1.

 

§ 3.      Diety wypłacane są do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

§ 4.      Podstawę ustalenia wysokości diety stanowi lista obecności sołtysów na sesjach Rady odbytych w danym miesiącu.

 

§ 5.      Sołtysom załatwiającym sprawy związane z pełnieniem funkcji sołtysa przysługuje zwrot kosztów dojazdu do Urzędu Miejskiego nie więcej jednak niż 4 razy w miesiącu. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu komunikacji publicznej w obie strony i jest wypłacany w okresach półrocznych, przy czym za sprawy związane z pełnieniem funkcji sołtysa i przewodniczącego Zarządu Osiedla uznaje się również udział w sesjach Rady Miejskiej w Chojnie.

§ 6.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 7.      Traci moc uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla; zm. Nr IV/27/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.

 

§ 8.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/99/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla

 

Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515) rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Korzystając ze swych kompetencji ustawowych Rada Miejska w Chojnie po raz ostatni podjęła rozstrzygnięcia w powyższej sprawie uchwałą Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (zm. uchwała Nr IV/27/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.)

Podejmowana na podstawie art. 37b u.s.g. uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym jednostek pomocniczych nie jest aktem prawa miejscowego. Jest przepisem wewnętrznym (aktem kierownictwa wewnętrznego), dotyczy bowiem tylko sołtysów, a nie nieograniczonego kręgu adresatów i reguluje jedną z kwestii związanych z wykonywaniem powierzonych im czynności. Nie wkracza ona w sferę praw i obowiązków mieszkańców.

Dnia 13 listopada 2015 r. Rada Miejska w Chojnie na podstawie art. 240 a ust.2 oraz art.224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - podjęła uchwałę ws. programu postępowania naprawczego finansów publicznych w Gminie Chojna.

Wdrożenie programu postępowania naprawczego na lata 2015-2017 ma na celu dostosowanie struktury dochodowej budżetu do potrzeb wydatkowych. Oznacza to zastosowanie się do docelowej tzw. stabilizującej reguły wydatkowej, której podstawą jest wskaźnik wyliczany indywidualnie dla każdej JST.

Obniżenie diet organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy jest jedną z procedur sanacyjnych.

Dotychczasowa wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów - 380,00zł. Po wprowadzeniu proponowanej zmiany wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety
dla sołtysów - 330,00 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 08-12-2015 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2015 15:25