Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Gminy

Uchwała Nr XV/98/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Gminy

 

Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) w związku z § 2 ust. 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66. poz. 800; z 2002 r. Nr 14, poz. 138; z 2003 r. Nr 33, poz. 280)

Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.      1. Radnym przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta w wysokości 490,00 zł z zastrzeżeniem ust. 2-4.

 

2. Przewodniczącemu Rady przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1130,00 zł.
 

3. Wiceprzewodniczącym Rady i Przewodniczącym Komisji przysługuje miesięczna dieta w wysokości 800,00 zł.

 

4. Radnemu, który jest członkiem dwóch stałych komisji Rady zwiększa się dietę o kwotę 50,00 zł.

 

5. W miesiącach, kiedy odbywają się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej i sesje Rady stosuje się następujące potrącenia diet miesięcznych określonych w ust. 1-3, w tym zwiększonych zgodnie z ust. 4.

a.         20% diety miesięcznej za nieobecność nieusprawiedliwioną, na co najmniej jednej Komisji Rady,

b.         30% diety miesięcznej za nieobecność nieusprawiedliwioną, na co najmniej jednej sesji Rady”.

6. Podpisanie listy obecności nie jest tożsame z uczestnictwem w sesji Rady Miejskiej lub Komisji. Uczestnictwo w sesji lub komisji potwierdzają odpowiednio Przewodniczący Rady, zastępujący go Wiceprzewodniczący Rady lub Przewodniczący Komisji.
 

7. Diety, o których mowa w ust. 1-3 nie podlegają sumowaniu. Radnemu przysługuje tylko jedna dieta w najkorzystniejszej wysokości.

 

§ 2.      l. Podstawę do naliczenia potrąceń diety stanowi lista obecności podpisywana przez radnych i potwierdzona odpowiednio przez Przewodniczącego, zastępującego go Wiceprzewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.

 

2. Diety są wypłacane do 15 dnia każdego miesiąca - za miesiąc poprzedni. Jeśli jest to dzień ustawowo wolny od pracy, termin wypłaty diet upływa w najbliższym dniu roboczym.

3. Potrąceń, o których mowa w § 1 ust. 5 nie stosuje się w przypadku nieobecności radnego:

a. z powodu choroby potwierdzonej zwolnieniem lub zaświadczeniem lekarskim,

b. związanej z wykonywaniem mandatu radnego na podstawie polecenia wyjazdu służbowego wystawionego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej lub pisemnie wskazanego przez Przewodniczącego - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,

c. w związku z równoległą pracą radnego w innej Komisji, której radny jest członkiem.

 

4. Przewodniczący Rady, pisemnie wskazany przez Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady lub Przewodniczący Komisji – na odpowiedniej liście obecności – dokonuje adnotacji o usprawiedliwionej nieobecności radnego na sesji lub komisji i podaje jej powód.

 

5. Wysokość diet otrzymywanych przez radnych podaje się do publicznej wiadomości na koniec każdego miesiąca poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych Gminy Chojna.

 

§ 3.      1. Radnemu delegowanemu przez Przewodniczącego Rady w celu odbycia podróży służbowej przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

 

2. Dieta i zwrot kosztów podróży służbowej przysługują Przewodniczącemu Rady, któremu zlecenie wyjazdu służbowego akceptuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady.
 

3. Ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy w wysokości równej aktualnej stawce za jeden kilometr przebiegu ustalonej dla pracowników na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

 

§ 4.      Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Chojnie Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Gminy; zm. Nr IV/26/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. i Nr V/36/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.

 

§ 5.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

§ 6.      Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie, a także poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojna.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/98/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady Gminy

 

Na podstawie art. 25 ust. 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515 j.t.) na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Korzystając ze swych kompetencji ustawowych Rada Miejska w Chojnie po raz ostatni podjęła rozstrzygnięcia w powyższej sprawie uchwałą Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (zm. uchwała Nr IV/26/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. i Nr V/36/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.

Dnia 13 listopada 2015r. Rada Miejska w Chojnie na podstawie art. 240 a ust.2 oraz art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - podjęła uchwałę ws. programu postępowania naprawczego finansów publicznych w Gminie Chojna. Wdrożenie programu postępowania naprawczego na lata 2015-2017 ma na celu dostosowanie struktury dochodowej budżetu do potrzeb wydatkowych. Oznacza to zastosowanie się do docelowej tzw. stabilizującej reguły wydatkowej, której podstawą jest wskaźnik wyliczany indywidualnie dla każdej JST.

            Obniżenie diet radnych jako członków organu uchwałodawczego i kontrolnego gminy jest jedną z procedur sanacyjnych, jakie zostaną wprowadzone w Gminie Chojna na podstawie podjętej przez Radę Miejską Uchwały.

            Dotychczasowa wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety radnych:

a/ Przewodniczący Rady Miejskiej 1320,00 zł

b/ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 1 000,00 zł

c/ Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej 1.000,00 zł

d/ Radny będący członkiem dwóch komisji 900,00zł

e/ Radny 700,00zł

            Po wprowadzeniu proponowanej zmiany - wysokość zryczałtowanej miesięcznej diety radnych wynosić będzie:

a/ Przewodniczący Rady Miejskiej 1130,00zł

b/ Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 800,00 zł

c/ Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej 800,00 zł

d/ Radny będący członkiem dwóch komisji 540,00 zł

e/ Radny 490,00 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 08-12-2015 15:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2015 15:28