Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2016 r.

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 273/VII/2015

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 30 grudnia 2015 r.

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2016 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Przedmiotem finansowania są zadania służące rozwojowi sportu na terenie gminy Chojna.

 

1. Rodzaje i numery zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań:

 • zadanie nr ZBN/S/1/2016

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów i seniorów, oraz lekkiej atletyki, w tym utrzymanie boisk i terenu Stadionu Miejskiego w Chojnie wraz z budynkiem administracyjno – socjalnym;

planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 195.000,00 zł;

 

 • zadanie nr ZBN/S/2/2016

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Brwice, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania;

planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 9.000,00 zł;

 

 • zadanie nr ZBN/S/3/2016

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lisie Pole, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania;

planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 14.000,00 zł;

 

 • zadanie nr ZBN/S/4/2016

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Białęgi, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania;

planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 9.000,00 zł;

 

 • zadanie nr ZBN/S/5/2016

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Nawodna, w tym utrzymanie boiska sportowego na potrzeby wykonania zadania;

planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 14.000,00 zł;

 

 • zadanie nr ZBN/S/6/2016

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów walki

planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 21.500,00 zł;

 

 • zadanie nr ZBN/S/7/2016

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów motorowych w tym utrzymanie toru motocrossowego na potrzeby wykonania zadania;

planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 21.500,00 zł;

 

 • zadanie nr ZBN/S/8/2016

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie kolarstwa;

planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł;

 

 • zadanie nr ZBN/S/9/2016

organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego;

planowana kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.

2. Forma konkursu.

Otwarty konkurs ofert jest organizowany na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Chojna.

 

3. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późń. zm.) nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie gminy Chojna.

 

4. Miejsce, w którym można zapoznać się z Ogłoszeniem konkursu.

Urząd Miejski w Chojnie, Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, pokój nr 7, tel. 91 414 10 35, w. 63 i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, adres: www.bip.chojna.pl (zakładka - organizacje pozarządowe NGO).

 

5. Termin realizacji zadań.

Zadania przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia:

 • zadanie nr ZBN/S/1/2016, ZBN/S/6/2016, ZBN/S/9/2016 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 • zadania nr ZBN/S/2/2016, ZBN/S/3/2016, ZBN/S/4/2016, ZBN/S/5/2016, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2016 r.;
 • zadania nr ZBN/S/7/2016, ZBN/S/8/2016 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2016 r.

 

6. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

Oferty konkursowe należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem konkursu, rodzajem zadania oraz pieczątką klubu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, lub przesłać pocztą – (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnie) w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r., do godz.1515. Oferty, które wpłyną po terminie lub nie zostaną złożone w kopercie opisanej jw. - zostaną odrzucone.


7. Termin i tryb rozpatrzenia ofert.

Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna.

Burmistrz Gminy Chojna na podstawie opinii Komisji Konkursowej dokona wyboru oferentów i podziału środków.

 

8. Finansowanie zadania.

1. Dotacja celowa będzie udzielona i przekazana w transzach na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

2. W ramach dotacji sfinansować można niezbędne w celu realizacji zadania koszty kwalifikowane.

3. Wydatki niekwalifikowane:

 • wypłata wynagrodzeń dla działaczy klubu sportowego;
 • transfer zawodnika z innego klubu sportowego;
 • zapłata kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
 • zobowiązania klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 • zakup nieruchomości;
 • finansowanie kosztów działalności gospodarczej;
 • działalność polityczna lub religijna;
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym
 • opłaty za korzystanie z telefonu.

 

9. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Gminy Chojna na podstawie §6 Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Chojna.

2. Komisja dokona oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Kryteria stosowane przy ocenie ofert:

- ocena formalna i merytoryczna:

 • czy realizowane zadanie będzie spełniać cel publiczny zgodnie z § 1 ust 2. Uchwały Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Chojna,
 • czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu;
 • czy oferta jest przedstawiona na formularzu według obowiązującego wzoru;
 • czy w złożonej ofercie przedstawiono harmonogram zadania zgodny z kosztorysem;
 • czy w złożonej ofercie przedstawiono kalkulację przewidywanych kosztów;
 • czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji;
 • czy została rozliczona dotacja przekazana przez Gminę Chojna w latach poprzednich;
 • czy do oferty dołączone są właściwe załączniki:

- statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu, poświadczony za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę uprawnioną statutowo;

-  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji (w przypadku kopii podpisany i opieczętowany za zgodność z oryginałem - odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia o dodatkowe informacje do uczestników konkursu.

6. Złożone oferty, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w terminie 3 dni od powiadomienia o brakach zostaną odrzucone.

Burmistrz Gminy Chojna dokonuje wyboru ofert biorąc pod uwagę:

a) opinię komisji konkursowej;

b) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenia w realizacji podobnego zadania;

c) zgodność oferty z opisem zadania;

d) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania);

e) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadania publiczne;

f) rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.

7. Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo do dokonania zmian dotyczących zakresu rzeczowego oraz kosztów w przedstawionym kosztorysie i harmonogramie.

8. Kwoty na realizację zadań mogą ulec zmniejszeniu. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

9. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty w konkursie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

10. Burmistrz Gminy Chojna może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

11. Burmistrz Gminy Chojna może odwołać konkurs bez podania przyczyny.

12. Decyzję o wyborze ofert oraz wysokości udzielonej dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Chojna w formie Zarządzenia. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

13. Wyniki konkursu będą stanowiły podstawę do zawarcia umów w 2016 r., pod warunkiem:

 • poprawnie rozliczonej dotacji z lat ubiegłych.

14. Ofertę oraz sprawozdanie należy wypełnić w formie elektronicznej (do pobrania ze strony internetowej www.bip.chojna.pl – zakładka organizacje pozarządowe NGO, tytuł dokumentu: konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna w 2016 r.

15. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania.

16. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Burmistrza Gminy Chojna.

 

10. Wymagane załączniki do oferty.

1. Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji – (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
 • statut;
 • pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu ( w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

Każda strona kopii składanych dokumentów musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę.

 

11. Załączniki do Ogłoszenia.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 04-01-2016 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Zatorski 30-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 04-01-2016 14:25