Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XVII/125/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Chojnado wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Chojna z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Uchwała Nr XVII/125/2015

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Chojnado wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Chojna z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

 

Na podstawie art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 2, 3,12,13 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
uchwala się, co następuje:

 

§ 1.      Wybiera się formę spółek prawa handlowego ze 100% udziałem Gminy Chojna do wykonywania zadań gospodarki komunalnej w następującym zakresie:

 1. utrzymywania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Chojna;
 2. utrzymania czystości i porządku na placach zabaw położonych na terenie Gminy Chojna;
 3. utrzymania cmentarza wojennego w Chojnie;
 4. utrzymania akcji zimowej na terenie Gminy Chojna;
 5. utrzymania czystości ulic na terenie Gminy Chojna;
 6. miejskiej służby drogowej;
 7. pogotowia interwencyjnego i krótkotrwałej opieki nad bezpańskimi zwierzętami;
 8. opróżniania koszy ulicznych na przystankach autobusowych w sołectwach na terenie Gminy Chojna;
 9. utrzymania zieleni miejskiej na terenie Gminy Chojna;
 10. utrzymania kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Chojna.

 

§ 2.      Powierza się jednoosobowej spółce Gminy Chojna Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie wykonywanie zadań własnych Gminy Chojna z zakresu gospodarki komunalnej, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

 

§ 3.      Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

 

§ 4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Mróz

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236 ) w art. 2 stanowi, iż : „Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego, zaś delegacja art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce komunalnej upoważnia organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej.
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515) w art. 7 ust.1 pkt 2, 3 stanowi, iż w zakres zadań własnych gmin dotyczących zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty wchodzi m.in. utrzymanie gminnych dróg, ulic, mostów, placów, kanalizacji deszczowej, urządzeń sanitarnych.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Chojnie powstało poprzez podjęcie Uchwały nr XX/185/2000 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27.01.2000 w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej” w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 15 maja 2001 r. aktem notarialnym Repertorium A nr 2924/20001 założono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działalnością główną PUK w Chojnie sp. z o.o. jest m.in.:

 1. pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody pitnej, w tym: eksploatacja wodociągów, sieci wodociągowej i zaopatrzenia ludności w wodę pitną;
 2. odprowadzanie ścieków, usługi sanitarne i pokrewne, eksploatacja, konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, sieci kanalizacyjnej,
 3. utrzymanie czystości w mieście i na terenach wiejskich, w tym wywóz nieczystości i odpadów;
 4. pozostała działalność usługowa, w tym pogrzeby i działalność pokrewna;
 5. usługi związane z uprawami rolnymi: sadzenie drzew i roślin, zakładanie i utrzymanie trawników, klombów, ogródków, parków i cmentarzy.


Biorąc powyższe regulacje prawne uzasadnione jest podjęcie uchwały doprecyzowującej kwestię wyboru i powierzenia zadań własnych Gminy Chojna z zakresu gospodarki komunalnej własnej spółce - Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 13-01-2016 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Muraszka 29-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 13-01-2016 12:10