Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

KIEROWNIK

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

 

1.   Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Wykształcenie wyższe,
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • Znajomość przepisów ustaw i przepisów w zakresie wykonywanych zadań,
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Biegła obsługa programów komputerowych (Word, Exel);

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość obsługi systemów informatycznych (program Sygnity do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego);
 • preferowane ukończone szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
 • wskazane posiadanie doświadczenia w jednostce administracji publicznej;
 • odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność stosowania przepisów na zajmowanym stanowisku oraz umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

3 .Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego;
 • kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w ww. sprawach;
 • przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia;
 • prowadzenie rejestru decyzji;
 • przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń;
 • wprowadzanie danych do programów komputerowych do obsługi wymienionych świadczeń;
 • planowanie potrzeb w zakresie wypłacanych świadczeń, kalkulacja środków finansowych oraz ich zaangażowania;
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących zadań realizowanych w dziale;
 • przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych;
 • przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego;
 • obsługa korespondencji;
 • współpraca z urzędami administracji publicznej: Urzędami Skarbowymi, Zakładami Ubezpieczeń Społecznych, komornikami;

 

4. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

- kserokopie dokumentów poświadczających wyższe wykształcenie

- kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy

- wypełniony kwestionariusz osobowy

- oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych

- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

- oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej

- oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zobowiązany jest przed zatrudnieniem do przedłożenia:

- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie ul. Jagiellońska 2, II piętro pokój nr 15 lub przesłać pocztą. Dokumenty powinny być włożone do koperty wraz ze spisem dokumentów. Kopertę z podanym adresem należy opisać w następujący sposób ,,dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy –  referent w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego”.

 

Dokumenty należy składać  w terminie do 4.03.2016 r.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznejw Chojnie, ul. Jagiellońska 2, na I piętrze.

Po wyborze kandydata na stanowisko referenta, zostanie zawarta umowa o pracę  na czas określony. Jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania – na czas nieokreślony – bez ogłaszania kolejnego naboru na stanowisko urzędnicze.

Złożonych i przesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

List motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j: Dz.U. 2014 poz. 1202)”.

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Sylwii Wysockiej, tel. (091) 414 29 71 w. 16.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 23-02-2016 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2016 12:53