herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr BPI.6733.1.2016 z dn. 11.03.2016r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia wraz z liniami teletechnicznymi łączącymi projektowane elektrownie wiatrowe ze stacją elektroenergetyczną 110/15 Chojna, dz. nr: 52/5, 78, 92, 93, 94, 196, 197, 200, 209, obr. Rurka oraz dz. nr: 7/1 i 282, obr. Kamienny Jaz.