Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na cele rekreacyjne - działka nr 301/5 i nr 301/9 o łącznej powierzchni 0,4135 ha, położone w obrębie Jelenin (były ośrodek wypoczynkowy)


Chojna, dnia 24 marca 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalnym (toalety), z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjnej, w tym prowadzenie pola namiotowego - obręb Jelenin gm. Chojna, działka nr 301/5 o pow. 0,31 ha i działka nr 301/9 o pow. 0,1035 ha, zapisane
w księdze wieczystej nr 29564 - zwanej w dalszej części ogłoszenia przedmiotem dzierżawy.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe
w Gryfinie, nieruchomość posiada oznaczenie Bi.

Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony innymi umowami dzierżawy.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 2.900,00 zł rocznie. Do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 30,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 r. o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok. nr 4).

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu winny zapoznać się z projektem umowy dzierżawy - w terminie do dnia 25 kwietnia 2016 r. Projekt umowy dzierżawy dostępny jest
w Urzędzie Miejskim w Chojnie (pok. nr 4).

Wadium w wysokości 500,00 zł należy wpłacić do dnia 25 kwietnia 2016 r. w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002, a dla podmiotów dokonujących wpłaty przez bank zagraniczny na konto nr GBWCPLPP PL 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (odpis z KRS) oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania. Podmioty zagraniczne winny przedłożyć wymienione wyżej dokumenty przetłumaczone na język polski.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Niektóre istotne warunki dzierżawy:

- Na przedmiocie dzierżawy może być prowadzona wyłącznie działalność związana
z rekreacją, w tym prowadzenie pola namiotowego.

- Dzierżawca zobowiązany będzie użytkować przedmiot dzierżawy w taki sposób, by nie doszło do zniszczenia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, znajdujących się na przedmiocie dzierżawy. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Dzierżawca będzie zobowiązany do ich naprawienia lub odtworzenia we własnym zakresie i na własny koszt.

- Dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości, konserwacji urządzeń wodnych znajdujących się na przedmiocie dzierżawy i innych zaleceń służb porządkowych,
w tym do wykaszania, sprzątania i zbiórki odpadów komunalnych na całym terenie przedmiotu dzierżawy oraz wykaszania, sprzątania i zbiórki odpadów komunalnych z terenów przyległych do przedmiotu dzierżawy, a w szczególności plaży, oznaczonej numerem działek 301/8 i 301/7.

- Dzierżawca winien ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności. Dzierżawca winien zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed dostępem do niego osób trzecich. Prowadzenie działalności na przedmiocie dzierżawy nie może stanowić zagrożenia dla osób i mienia.

- Dzierżawca, poza czynszem dzierżawnym, obowiązany jest uiszczać podatek od nieruchomości, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych oraz inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.

- Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego, również
w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy przed upływem terminu, na jaki została zawarta. Nakłady, po zakończeniu umowy dzierżawy, stają się własnością Wydzierżawiającego, bez obowiązku spłaty ich wartości na rzecz Dzierżawcy.

- Dzierżawca zobowiązany będzie ponosić w całości opłaty za energię elektryczną, dostawę wody i zrzut ścieków oraz inne opłaty związane z przedmiotem dzierżawy, w tym celu będzie zobowiązany do zawarcia odpowiednich umów z dostawcami tych usług.

- Dzierżawca zobowiązany będzie ponosić koszty wywozu nieczystości stałych w wysokości 20% naliczonej opłaty przez odbiorcę nieczystości.

- Dzierżawca jest zobowiązany do odpłatnego udostępniania instalacji elektrycznej, zlokalizowanej na terenie przedmiotu dzierżawy na potrzeby organizowanych imprez przez organizacje społeczne, osoby fizyczne oraz Wydzierżawiającego.

- Dzierżawca jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia toalet dla użytkowników plaży i boiska, a także do utrzymania w udostępnionych toaletach należytego porządku
i czystości. Toalety winny spełniać wymogi sanitarne.

- W przypadku zmiany stawki zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Chojna - czynsz dzierżawny ulegnie zmianie.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414 26 85 wew. 60.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 24-03-2016 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 24-03-2016
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2016 08:16