herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w roku 2015 2016-03-31 14:45
Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie za 2015 rok 2016-03-31 14:44
Sprawozdanie z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 2016-03-31 14:43
S P R AWO Z D A N I E Z WYKONANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY CHOJNA ZA OKRES OD 1.01.2015 r. DO 31.12. 2015 r 2016-03-31 14:42
Uchwała Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie. 2016-03-31 14:40
Uchwała Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2016-03-31 14:40
UCHWAŁA Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/313/2005 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie Gminy Chojna. 2016-03-31 14:39
UCHWAŁA Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna na rok 2016. 2016-03-31 14:39
U C H W A Ł A Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. 2016-03-31 14:37
U C H W A Ł A Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Chojna 2016-03-31 14:36
Uchwała Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata. 2016-03-31 14:26
Uchwała Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna 2016-03-31 14:25
Uchwała Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chojna. 2016-03-31 14:25
Uchwała Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojna. 2016-03-31 14:24
Uchwała Nr XX/ /2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna 2016-03-31 14:23