Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁANOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019r. poz. 13, 14),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65)
 • uchwała Nr XX/140/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Chojna
 

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (do pobrania w załącznikach)
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

 


Opłata skarbowa:
 • za wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10,00zł
 • za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem – 5,00zł za każdą stronę    

Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy urzędu: BS Chojna 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058

 


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 35 par. 3 kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Zgodnie z art. 36 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Postępowanie, co do zasady, kończy się wydaniem decyzji.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
 •  sprawę prowadzi - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, pokój nr 8.
 •  wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie, pok. nr 12
 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi. Zażalenie wnosi się, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

 

INNE INFORMACJE ISTOTNE DLA SPRAWY
Kto może wystąpić z wnioskiem:
 • osoby fizyczne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych
 • osoby fizyczne będące następcami prawnymi ww. osób
 • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego
 • osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi ww. osób
 • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcy prawni

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści.

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio (tj. współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd).

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 12-05-2016 07:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aneta Brzezińska 12-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Dłubak 16-09-2020 22:53