Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych - działka nr 36/98, nr 36/99, nr 36/100 i nr 36/101 o łacznej powierzchni 2,2475 ha w obrębie 8 m. Chojna, ul. Hangarowa.


Chojna, dnia 18 maja 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 30 lat terenu z przeznaczeniem pod budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbedna infrastrukturą techniczną - obręb 8 m. Chojna, działki nr 36/98 o pow. 0,5387 ha (KW SZ1Y/00044162/9), nr 36/99 o pow. 0,5672 ha (KW SZ1Y/00044163/6), nr 36/100
o pow. 0,5764 ha (KW SZ1Y/00044164/3) i nr 36/101 o pow. 0,5652 ha (KW SZ1Y/00044165/0) - zwane w dalszej części ogłoszenia przedmiotem dzierżawy. Zgodnie
z ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, nieruchomość posiada oznaczenie Bp.

Przedmiot dzierżawy nie leży na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ani parku krajobrazowego, prawa do niego nie są przedmiotem sporu, a nadto nie zostały wszczęte postępowania administracyjne i sądowe oraz nie toczą się o niego żadne spory, a szczególnie nie zostały zgłoszone żadne roszczenia o restytucję poprzedniego stanu prawnego.

Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony innymi umowami dzierżawy.

Po zakończeniu procedury przetargowej zostanie zawarta przedwstępna umowa dzierżawy na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.

Umowa dzierżawy, na żądanie Dzierżawcy i na jego koszt, może zostać zawarta przed Notariuszem oraz może zostać ujawniona w księdze wieczystej.

Integralną częścią ogłoszenia jest treść przedwstępnej umowy dzierżawy, stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 22.000,00 zł rocznie. Do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 220,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4 (pok. Nr 4).

Wadium w wysokości 4 400,00 zł należy wpłacić do dnia 20 czerwca 2016 r. w Banku Spółdzielczym na konto nr 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002, a dla podmiotów dokonujących wpłaty przez bank zagraniczny na konto nr GBWCPLPP PL 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (odpis z KRS) oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania jeżeli nie wynika to z KRS. Podmioty zagraniczne winny przedłożyć wymienione wyżej dokumenty przetłumaczone na język polski.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Niektóre istotne warunki dzierżawy:

- Dzierżawca winien użytkować przedmiot dzierżawy w taki sposób, by nie doszło do zniszczenia urządzeń naziemnych lub podziemnych, znajdujących się na przedmiocie dzierżawy. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Dzierżawca będzie zobowiązany do ich naprawienia lub odtworzenia we własnym zakresie i na własny koszt,

- Dzierżawca będzie zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń podziemnych, w szczególności energetycznych, teleinformatycznych, wodnych
i kanalizacyjnych, w porozumieniu z ich właścicielem - jeżeli pozostawienie tych urządzeń kolidowałoby z budową inwestycji przez Dzierżawcę lub jej dalszym użytkowaniem,

- Dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości, konserwacji urządzeń wodnych znajdujących się na przedmiocie dzierżawy i innych zaleceń służb porządkowych,
w tym do wykaszania przedmiotu dzierżawy na całej powierzchni dzierżawy,

- Dzierżawca winien ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności. Dzierżawca winien zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed dostępem do niego osób trzecich. Funkcjonowanie wykonanej na przedmiocie dzierżawy inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla osób i mienia.

- Wydzierżawiający nie zabezpiecza linii przesyłowych do odbioru wyprodukowanej energii. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt winien będzie uzyskać warunki przyłączenia i odbioru wyprodukowanej energii,

- Dzierżawca, poza czynszem dzierżawnym, obowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych oraz inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.

- Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie
z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego,

- Dzierżawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem inwestycji do wznowienia wszystkich znaków granicznych,

- Dzierżawca winien uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przedmiotu dzierżawy lub doprowadzić do zgodności planowanej inwestycji z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań planistycznych, w tym pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji,

- Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i wykona niezbędną infrastrukturę techniczną do planowanej przez niego inwestycji na przedmiocie dzierżawy,

- Czynsz dzierżawny będzie rewaloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni (inflacja), ogłaszanym przez Prezesa GUS, począwszy od roku następnego po roku zawarcia umowy,

- Zapłata czynszu będzie następować za cały rok z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku, a w roku zawarcia umowy - w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy w tym roku, w dniu ustalonym przez Wydzierżawiającego.

Dalszych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. Nr 4) tel. 91 414 26 85 wew. 60.

Burmistrz

Adam Fedorowicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Lewczuk 19-05-2016 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Lewczuk 19-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2016 12:41