herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761).

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu  i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761).

I. Nazwa i siedziba jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie
ul. Jagiellońska 2
74 – 500 Chojna
tel. 91 414 29 71
 
II. Przedmiot sprzedaży:
1. Samochód osobowy Opel Zafira

- pojemność silnika  1796,00 cm ³

- rok produkcji 2000,

- przebieg: 553 452 km,

- kolor zielony,

- dopuszczalna ładowność 640 kg

- liczba miejsc siedzących 7

Cena wywoławcza 5.000 zł

III. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie, pokój nr 15 (II piętro).  Termin składania ofert upływa dnia  15.07.2016 r. o godzinie 12:00.


IV. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.07.2016 r. o godzinie 12:15 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie, pokój nr 16 (II piętro).

 

V. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane do dołączenia do oferty kopii dowodu tożsamości.

Osoby prawne przystępujące do przetargu lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do dołączenia do oferty aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru.

Oferta pisemna powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy, instytucji i siedzibę oferenta.

2. Oferowaną cenę.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona.
 
VI. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży

Pojazd można obejrzeć dnia 1.07.2016 r. (piątek) w godzinach od 8.00 do 14.00 pod adresem: ul. Jagiellońska 2, 74 - 500 Chojna (garaż Urzędu Miejskiego w Chojnie).  

 

VII. Informacje dodatkowe

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

2.Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach technicznych jest Sylwia Wysocka tel. 91 414 29 71 wew. 16.

3.Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wyborze jego oferty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru oferty.

Brak wpłaty traktować będziemy jako odstąpienie od oferty.

Podstawą do wydania zakupionego przedmiotu będzie przedłożona kopia przelewu bankowego bądź wpłata w kasie Ośrodka. Wydanie nastąpi na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie w terminie uprzednio uzgodnionym i po sporządzeniu protokółu zdawczo – odbiorczego.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie

Agnieszka Horwat - Makowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 24-06-2016 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2016 13:26