Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w Lisim Polu 82,działka nr 757/11 o pow.0,1496ha obręb Lisie Pole

 

 

 

Chojna, 09.09.2016r.

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Lisim Polu Nr 82, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 757/11 o pow. 0,1496ha, położona w obrębie Lisie Pole gm. Chojna, grunt stanowi własność Skarbu Państwa. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami niemieszkalnymi, użytkownik wieczysty Gmina Chojna, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Gryfinie prowadzi Księgę wieczystą Nr SZ1Y/00067299/5.

 

Lokal mieszkalny Nr 1 o pow.47,40 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. 2 piwnice o pow.4,30 m2 i 7,16m2 oraz pomieszczenie o pow.10,12 m2 w budynku niemieszkalnym o pow. 34,87 m2. Zbiornik bezodpływowy (szambo) dla obsługi budynku mieszkalnego znajduje się na działce oznaczonej nr 757/5 obręb Lisie Pole.Z własnością tego lokalu związany jest udział do 149/1000 części w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wraz z częściami przynależnymi i działce gruntu.

Lokal usytuowany w budynku mieszkalnym wolnostojącym, wykonanym w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjnym, z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - zgodnie z wielobranżową inwentaryzacją gminy Chojna nieruchomość położona jest na terenach dworca PKP. Układ ruralistyczny - owalnica z 1271r. - miejscowość Lisie Pole (dworzec, budynek gospodarczy, szalet w zespole stacji kolejowej na linii Szczecin-Kostrzyn nad Odrą) wpisana jest do Gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość sklasyfikowana jest jako B- tereny mieszkaniowe.

 

Na działce nr 757/11 obręb Lisie Pole ( przed podziałem działka nr 757/4) , ustanowiono:
1.nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz PKP Energetyka Spółka S.A. z siedzibąw Warszawie i jej następców prawnych, polegająca na nieograniczonym czasowo dostępie do istniejącej na działce infrastruktury technicznej należącej do wymienionej Spółki, w celu eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w postaci sieci energetycznej zasilająco - rozdzielczej,

2.nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz „PKP Polskie Linie Kolejowe” S.A. z siedzibą w Warszawie i jej następców prawnych, polegająca na nieograniczonym dostępie do instalacji na działce infrastruktury technicznej należącej do wymienionej Spółki, w celu eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy i modernizacji oraz prawie wykonywania wykopów i przekopów przez nieruchomość
w powyższych celach,

3.nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 757/10, polegającą na prawie przejazdu i przychodu osób korzystających z transportu kolejowego pasem o szerokości nie mniejszym niż 4m,

4.nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 757/2, polegającą na prawie dojścia i dojazdu do szamba, w celu jego opróżnienia, remontów i eksploatacji.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz.1054 z 2011r. ze zmianami).

Niniejszy lokal będzie można oglądać w terminie ustalonym z pracownikiem urzędu.

Cena lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 18.000,00zł.

Cena udziału do 149/1000 w gruncie wynosi 2.280,00zł - grunt w użytkowaniu wieczystym do dnia 27.10.2099r.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste zostanie ustalona przez właściciela gruntu Skarb Państwa - Starostę Gryfińskigo po sprzedaży

 

Cena wywoławcza 20.280,00zł                                 wadium 2.100,00zł

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 210,00zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2016r. o godz.10.20 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 4.

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 17.10.2016r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Gminy Chojna.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości uczestnika, zaś w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika ( pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej -poświadczonej notarialnie).

  • Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającego

zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Nabywca dokona na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości. Inwestor jest zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury technicznej w porozumieniu z ich właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 

Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl, oraz www.przetargi-komunikaty.pl , a także wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter). Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 4) tel. 91 414-10-35 wew. 60.

Burmistrz Gminy Chojna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

                                                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                                                    Adam Fedorowicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Leokadia Pohorecka 09-09-2016 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Leokadia Pohorecka 09-09-2016 14:51