Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty nauki i kultury (była szkoła) oraz dwoma pozostałymi budynkami niemieszkalnymi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 327/12 o pow. 0,3717ha, położona w obrębie Strzelczyn.

 

Chojna, dnia 13.09.2016r.

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA PIERWSZY
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty nauki i kultury (była szkoła) oraz dwoma pozostałymi budynkami niemieszkalnymi, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 327/12 o pow. 0,3717ha, położona w obrębie Strzelczyn.

 

Budynek wolno stojący, niepodpiwniczony, jedno kondygnacyjny o pow. zabudowy 511m2 i pow. użytkowej 413,70m2. Budynek inny niemieszkalny o pow. zabudowy 30m2 oraz budynek inny niemieszkalny o pow. 42m2.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - teren oznaczony symbolem
UO - tereny usług oświaty, w strefie „E” ochrony eksploatacji, częściowo w strefie „W.III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na budynek mieszkalny
z lokalami socjalnymi oraz budowie zbiornika bezodpływowego i zjazdu indywidualnego z drogi wewnętrznej.

Nieruchomość zlokalizowana na skraju miejscowości Strzelczyn. Dojazd i dostęp do nieruchomości z drogi utwardzonej. Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i jednorodzinnymi oraz nieruchomości gruntowe rolne.

cena wywoławcza wynosi 372 000,00zł                                           wadium: 37 200,00zł

minimalne postąpienie 3 720,00zł

 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710 ze zmianami).

Przetarg odbędzie się dnia 20 października 2016r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

 

Wadium należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 17.10.2016r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

Warunki przetargu:

 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.


Informacje dodatkowe:

 1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 3. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

 4. Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

 5. Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie
  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Ogłoszenie wraz z mapą terenu opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel.91 414 10 35 wew. 61.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.


Burmistrz

Adam Fedorowicz

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 13-09-2016 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 13-09-2016 14:42