Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie ogłasza nabór ofert na wolne od 01.01.2017 r. stanowisko urzędnicze Referent ds. Księgowości

Dyrektor 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie

ogłasza nabór ofert na wolne od 01.01.2017 r. stanowisko urzędnicze:

 Referent ds. Księgowości

(z zastrzeżeniem, że w okresie od 15.11.2016r. do 30.12.2016r. wyłoniony w naborze kandydat może być zatrudniony na stanowisku Pracownik ds. księgowości).

 

1. Nazwa i adres jednostki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie

Ul. Jagiellońska 12

74-500 Chojna

 

2 .Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia; pełna zdolności do czynności prawnych; korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

b) wykształcenie minimum średnie, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 5 letnia praktyka w księgowości;

c) dobra znajomość obsługi komputera;

 

3. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych ;

b) znajomość regulacji prawnych w zakresie postępowania egzekucyjnego i administracyjnego;

c) praktyka w zakresie windykacji należności;

d) znajomość zagadnień związanych z tematyką zakładu budżetowego;

e) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,, znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, znajomość ustawy o finansach publicznych, windykacji należności, znajomość zasad funkcjonowania księgowości budżetowej;;

f)  umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, odporność na stres;

g) komunikatywność; bardzo dobra organizacja pracy, umiejętności analityczne;

h) gotowość kandydata do podjęcia pracy na stanowisku Pracownik  ds. księgowości w okresie od 15.11.2016r. do 30.12.2016r. do czasu objęcia stanowiska Referenta ds. księgowości.

 

4.  Zakres czynności wykonywanych na stanowisku :

a) windykacja należności;

b) sporządzanie miesięcznej deklaracji VAT;

c) księgowanie wpłat dokonywanych przez najemców itp.;

d) wystawianie not odsetkowych;

e) potwierdzanie sald rozrachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ( ustawą o rachunkowości);

f) wykonywanie innych zadań na polecenie lub upoważnienie Głównego Księgowego oraz Dyrektora Zakładu.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż prac;

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

e) inne dodatkowe dokumenty (kopie) o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach;

f) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej;

g) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności  instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

j) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów. Etapy rekrutacji.

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna, pok. nr 3 w godz. od 7.00 do 15.00 w zamkniętych kopertach lub pocztą na adres ZGM z dopiskiem: ,.Nabór na stanowisko – Referent ds. księgowości" w terminie do dnia 11.10.2016r. do godz. 15.00;

b) weryfikacja przesłanych ofert pod względem formalnym-kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy

c) rozmowa kwalifikacyjna.

 

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) miejsce wykonywania pracy: ZGM, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna;

b) usytuowanie stanowiska pracy: 1 piętro;

c) czas pracy: pełny wymiar 1/1;

d) system jednozmianowym z miesięcznym okresem rozliczeniowym, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 w siedzibie Zakładu;

 

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

 

9. Dodatkowe informacje:

a) aplikacje, które wpłyną do ZGM niekompletne lub po upływie określonego w punkcie 6 a) terminu nie będą rozpatrywane;

b) złożone oferty nie będą odsyłane, chyba, że na pisemny wniosek oferenta;

c) informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.chojna.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12;

d) wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 14580);

e) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa wart. 13a ust. 2 ustawy z dnia 2 1.11 .2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.20 14. 1202 j.t.) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

f) po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania na czas nieokreślony – bez ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko;

g) dyrektor zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

 

 

Przemysław Górny

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 27-09-2016 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Górny 27-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 28-09-2016 12:50