Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie ogłasza nabór ofert na wolne od 01.01.2017 r. stanowisko urzędnicze: Referent ds. Księgowości

Chojna dnia 12.10.2016r.

 

Dyrektor 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie

ogłasza nabór ofert na wolne od 01.01.2017 r. stanowisko urzędnicze:

 Referent ds. Księgowości

 

(z zastrzeżeniem, że w okresie od 15.11.2016r. do 30.12.2016r. wyłoniony w naborze kandydat może być zatrudniony na stanowisku Pracownik ds. księgowości).

 

1. Nazwa i adres jednostki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie

Ul. Jagiellońska 12

74-500 Chojna

 

2 .Wymagania niezbędne:

 

a) obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia; pełna zdolności do czynności  

    prawnych; korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność prawomocnym  

    wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi  gospodarczemu, 

    przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 

    przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane

    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

b) wykształcenie średnie, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna

     i co najmniej 5 letni staż pracy;

    wykształcenie wyższe i co najmniej 2 letni staż pracy;

c) doświadczenie pracy w księgowości.

 

 

3. Wymagania dodatkowe:

 

a) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych ;

b) znajomość regulacji prawnych w zakresie postępowania egzekucyjnego

    i administracyjnego;

c) praktyka w zakresie windykacji należności;

d) znajomość zagadnień związanych z tematyką zakładu budżetowego;

e) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, znajomość ustawy o finansach publicznych, windykacji należności, znajomość zasad funkcjonowania księgowości budżetowej;

f)  umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, odporność na stres;

g) komunikatywność; bardzo dobra organizacja pracy, umiejętności analityczne;

h) gotowość kandydata do podjęcia pracy na stanowisku Pracownik  ds. księgowości 

    w okresie od 15.11.2016r. do 30.12.2016r. do czasu objęcia stanowiska Referenta  

    ds. księgowośc;

i) obsługa komputera i znajomość obsługi programów biurowych.

 

4.  Zakres czynności wykonywanych na stanowisku :

 

a) windykacja należności;

b) sporządzanie miesięcznej deklaracji VAT;

c) księgowanie wpłat dokonywanych przez najemców itp.;

d) wystawianie not odsetkowych;

e) potwierdzanie sald rozrachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ( ustawą o 

    rachunkowości);

f) wykonywanie innych zadań na polecenie lub upoważnienie Głównego Księgowego

   oraz Dyrektora Zakładu.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż prac;

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

e) inne dodatkowe dokumenty (kopie) o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach            

    i umiejętnościach;

f) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej;

g)oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa

   przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności 

   instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności

   dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

   umyślne przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

j) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów. Etapy rekrutacji.

 

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zakładu 

    Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna, pok. nr  

    3 w godz. od 7.00 do 15.00 w zamkniętych kopertach lub pocztą na adres ZGM z  

    dopiskiem: ,.Nabór na stanowisko – Referent ds. księgowości" w terminie do dnia

    26.10.2016r. do godz. 15.00;

b) weryfikacja przesłanych ofert pod względem formalnym-kandydaci, którzy spełnią

wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy

  •  

c) rozmowa kwalifikacyjna.

 

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

a) miejsce wykonywania pracy: ZGM, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna;

b) usytuowanie stanowiska pracy: 1 piętro;

c) czas pracy: pełny wymiar 1/1;

d) system jednozmianowym z miesięcznym okresem rozliczeniowym, od

    poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 w siedzibie Zakładu;

 

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

 

9. Dodatkowe informacje:

 

a) aplikacje, które wpłyną do ZGM niekompletne lub po upływie określonego w  

    punkcie 6 a) terminu nie będą rozpatrywane;

b) złożone oferty nie będą odsyłane, chyba, że na pisemny wniosek oferenta;

c) informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu

    Informacji Publicznej ( www.bip.chojna.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku  

   Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12;

d) wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z  

   uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone 

   klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

   w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z

   Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr

   101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

   samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 14580);

e) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa wart. 13a ust. 

    2 ustawy z dnia 2 1.11 .2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.20 14. 1202 

    j.t.) jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego  

    niepełnosprawność;

f) po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas

    określony i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania na czas nieokreślony –

    bez ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko;

g) dyrektor zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie

    postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

 

 

Przemysław Górny

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 12-10-2016 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Górny 12-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 12-10-2016 11:47