Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej czterema budynkami produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124/4 o pow. 0,1714ha, położonej w obrębie Mętno, KW SZ1Y/00003400/1.

 

Chojna, dnia 20.10.2016r.

 

 

BURMISTRZ GMINY CHOJNA OGŁASZA TRZECI

PRZETARG USTNY OGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej czterema budynkami produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124/4 o pow. 0,1714ha, położonej w obrębie Mętno, KW SZ1Y/00003400/1.

Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chojna - częściowo tereny zabudowane, częściowo użytki zielone, w strefie „B” Pośredniej Ochrony Konserwatorskiej, częściowo zasięg leja depresji eksploatacyjnej ujęcia wody, w granicach terenów miejscowości rozwojowych, Natura 2000 - Obszary Specjalnej Ochrony, Cedyński Park Krajobrazowy.

Nieruchomość sklasyfikowana jest jako RIVb (grunty orne), Br-RIVb (grunty rolne zabudowane).

Sprzedaż budynków zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W przetargu na sprzedaż działki nr 124/4 mogą brać udział właściciele (współwłaściciele) działek przyległych. Uczestnictwo w przetargu należy zgłosić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego tytuł własności nieruchomości do dnia 25.11.2016r., w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnie, pokój Nr 12 i wniosą wadium w wyznaczonym terminie.

Przetarg na sprzedaż działki nr 124/4 został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości, ponieważ nabycie działki przez właścicieli działek sąsiednich wpłynie na efektywniejsze zagospodarowanie.

cena wywoławcza wynosi 18 000,00zł                               Wadium: 1 800,00zł

minimalne postąpienie 180,00zł

Komisja przetargowa dokona kwalifikacji oraz poda listę oferentów zakwalifikowanych do udziału w przetargu, która zostanie wywieszona w Urzędzie Miejskim w Chojnie (parter- tablica ogłoszeń) w dniu 28.11.2016r.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016r. o godz. 10.15 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8.

 

Wadium ww. wysokości należy wpłacać na konto BS Chojna 03 9370 0007 0000 0664 2000 0002 najpóźniej do dnia 25.11.2016r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na nasze konto.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej- poświadczonej notarialnie).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie,a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu i nie przystąpienia do zawarcia aktu notarialnego. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone.

  • Nabywca zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń w porozumieniu z właścicielem oraz do usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości,

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

  • Nabywca zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do wznowienia granic nieruchomości.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11.08.2016r., drugi 13.10.2016r. z wynikiem negatywnym.
Burmistrzowi Gminy Chojna przysługuje prawo odwołania przetargu  z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej: www.bip.chojna.pl
Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (pok. nr 8) tel. 414 10 35 wew. 61.

                                                                                                                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                  Adam Fedorowicz

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aneta Brzezińska 20-10-2016 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Aneta Brzezińska 20-10-2016 09:36