Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie ogłasza nabór ofert na stanowisko pomocnicze: Pomoc Administracyjna

Chojna dnia 07.02.2017r.

 

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie

ogłasza nabór ofert na stanowisko pomocnicze:

Pomoc Administracyjna

 

(z zastrzeżeniem trzymiesięcznego okresu próbnego)

 

1. Nazwa i adres jednostki

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie

Ul. Jagiellońska 12

74-500 Chojna

 

2 .Wymagania niezbędne:

 

a) obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia; pełna zdolności do czynności

prawnych; korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność prawomocnym

wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

b) wykształcenie średnie,

c) mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

 

 

3. Wymagania dodatkowe:

 

a) umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, odporność na stres;

b) komunikatywność; bardzo dobra organizacja pracy, umiejętności analityczne;

c) bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

 

 

4. Zakres czynności wykonywanych na stanowisku :

 

a) Prowadzenie korespondencji z jednostkami zewnętrznymi oraz interesantami

w sprawach administracyjnych;

b) Prowadzenie teczek Wspólnot;

c) Nanoszenie na kartoteki odczytów wodomierzy oraz drukowanie zawiadomień po rozliczeniu wody i ścieków;

d) Kwartalna analiza wody i ścieków oraz rozliczanie nadpłat/niedopłat z tytułu dostawy wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach zarzadzanych przez ZGM Chojna ;

e) opisywanie faktur na poszczególne koszty;

f) Kontrola nad ważnością i legalizacją wodomierzy, zawiadamianie lokatorów o ich ważności bądź legalizacji tych urządzeń ;

g) Regulowanie nadpłat za wodę i ścieki przy pobieraniu dodatków mieszkaniowych;

h) Rozliczanie kosztów godzin robocizny na budynkach wg wykazu ( rem.- eksploatacyjne- miesięcznie);

i) Prowadzenie teczek remontów budynków;

j) Przygotowywanie teczek do zebrań Wspólnot Mieszkaniowych.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a) życiorys (CV);

b) list motywacyjny;

c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy;

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

e) inne dodatkowe dokumenty (kopie) o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach

i umiejętnościach;

f) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej;

g) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa

przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności

dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

umyślne przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

j) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów. Etapy rekrutacji.

 

a) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zakładu

Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna, pok. nr

3 w godz. od 7.00 do 15.00 w zamkniętych kopertach lub pocztą na adres ZGM

z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko pomocnicze – Pomoc Administracyjna" w terminie
do dnia 22.02.2017r. do godz.
15.00;

b) weryfikacja przesłanych ofert pod względem formalnym- kandydaci, którzy spełnią

wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy

kwalifikacyjnej;

c) rozmowa kwalifikacyjna.

 

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

a) miejsce wykonywania pracy: ZGM, ul. Jagiellońska 12, 74-500 Chojna;

b) usytuowanie stanowiska pracy: 1 piętro;

c) czas pracy: pełny wymiar 1/1;

d) system jednozmianowym z miesięcznym okresem rozliczeniowym, od

poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 w siedzibie Zakładu;

 

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

 

9. Dodatkowe informacje:

 

a) aplikacje, które wpłyną do ZGM niekompletne lub po upływie określonego

w punkcie 6 a) terminu nie będą rozpatrywane;

b) złożone oferty nie będą odsyłane, chyba, że na pisemny wniosek oferenta;

c) informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej ( www.bip.chojna.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie, ul. Jagiellońska 12;

d) wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV

( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone

klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z

Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr

101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 14580);

e) po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę na czas

określony i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania na czas nieokreślony –

bez ogłaszania kolejnego naboru na to stanowisko;

f) dyrektor zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie

postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

 

 

Przemysław Górny

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie


 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 08-02-2017 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Górny 07-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Malaga 08-02-2017 09:20