herb BIP - Gmina Chojna

www.chojna.pl

FTH ESKO, ul. Powstańców Wlkp. 54/13, 70-130 Szczecin

                                                                                                                                                                                                                                                               Chojna, dnia 11 września 2017 r.

BPI.6220.5.2017.LJ

ZAWIADOMIENIE


  z dnia 11 września 2017 r.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U.
z 2017 r., poz. 1257),
                                                                                                                                                               z a w i a d a m i a s i ę

że w dniu w dniu 11.07.2017 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 29.08.2017 r.),     FTH ESKO Technology and Trader Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 54/13, 70-130 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu produkcyjnego estrów metylowych FAME oraz oczyszczanie/degumming olejów roślinnch”.

 

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Chojny.

Dokumentacja dotyczącą przedmiotowej sprawy, znajduje się w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska, pok. Nr 3 i można się z nią zapoznać od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.15 do 15.15.


     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Chojna, dnia 11 września 2017 r.

 

BPI.6220.5.2017.LJ

                                           

                                                                                                  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),

 

              z a w i a d a m i a s i ę s t r o n y w s p r a w i e,

 

że na wniosek z dnia 11.07.2017 r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 29.08.2017 r.) firmy FTH ESKO Technology and Trader Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 54/13, 70-130 Szczecin w tut. urzędzie zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego estrów metylowych FAME oraz oczyszczanie/degumming olejów roślinnch”.

 

 
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia prowadzi Burmistrz Chojny. Jednocześnie informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Państwowego Szczecinie
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określenia zakresu raportu.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Chojnie, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, Wydział Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska, pok. Nr 3 od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.15 do godz. 15.15.

 

 

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Lis 11-09-2017 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Lis 11-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 11-09-2017 14:23