Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Uchwała Nr XXXIX/292/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Uchwała Nr XXXIX/292/2017

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 30 listopada 2017 r.

 

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60. poz. 573, poz. 1909) - Rada Miejska w Chojnie uchwala co następuje:

 

§ 1.      Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                              Piotr Mróz

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/292/2017

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018.

            Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), ustawodawca nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

            Sposób przeprowadzenia konsultacji określa Uchwała Nr XLVII/395/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29.06.2010 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i Uchwała Nr L/422/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 16.09.2010 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Gminy Chojna w dniu 25.10.2017 r. wydał Zarządzenie Nr 725/VII/2017 w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna konsultacji dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zarządzenie w dniu 25.10.2017 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.chojna.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie

Propozycje dotyczące projektu Programu zainteresowane organizacje pozarządowe mogły składać w terminie od dnia 9.11.2017 r. do dnia 13.11.2017 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: zbn@chojna.pl, lub dostarczyć w formie papierowej bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Chojnie. Organizacje pozarządowe nie przedstawiły uwag i swoich propozycji do projektu Programu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/292/2017

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 30 listopada 2017 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Chojna

z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018;

2) ustawie ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami);

3) organizacjach ? należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Chojna;

5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Chojnie;

6) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Chojna;

7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Chojnie;

8) konkursie ofert - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;

9) trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, określonym w art. 19a;

10) zadaniu publicznym ? należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy.

 

§ 2

Cel główny i cele szczegółowe Programu

1. Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami służącemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

2. Celami szczegółowymi Programu są:

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy;

2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;

3) prezentacja dorobku organizacji i promowanie ich osiągnięć;

4) wzmocnienie potencjału organizacji.

§ 3

Zasady współpracy

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy opiera się na następujących zasadach:

1) pomocniczości ? samorząd udziela pomocy organizacjom w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej;

2) partnerstwa ? współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

3) suwerenności ? szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa;

4) efektywności ? wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji ? równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań;

6) jawności ? procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.

 

§ 4

Przedmiot współpracy

1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

 

§ 5

Formy współpracy

1. Współpraca gminy z organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach:

1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;

2) wspierania takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Pozafinansowe formy współpracy gminy z organizacjami:

1) o charakterze informacyjnym:

- konsultowania z organizacjami odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich skutecznej realizacji;

- prowadzenia i aktualizacji wykazu organizacji na stronach internetowych gminy,

2) o charakterze promocyjnym:

- prowadzenia na stronie internetowej okienka dla organizacji;

- promocji przekazywania 1% podatku dochodowego na gminne organizacje pożytku publicznego;

- udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

3) o charakterze organizacyjnym:

- udostępniania w miarę możliwości obiektów gminnych w celu umożliwienia prowadzenia działalności statutowej organizacji;

- organizowania szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych, w celu podnoszenia standardów usług publicznych świadczonych przez organizacje;

- tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz organizowanie ich pracy.

§ 6

Priorytetowe zadania publiczne

1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności:

1) ochrony i promocji zdrowia;           

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4) turystyki i krajoznawstwa;

5) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 7

Okres realizacji programu

Niniejszy Program obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

§ 8

Sposób realizacji programu

1. Gmina prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na:

1) podejmowaniu, prowadzeniu i koordynacji bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi;

2) konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w sferach dotyczących zadań statutowych organizacji;

3) przygotowaniu i prowadzeniu otwartych konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań publicznych;

4) sporządzaniu sprawozdań ze współpracy z organizacjami.

 

§ 9

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

1. Środki finansowe na realizację Programu zostaną określone w uchwale budżetowej na 2018 r. i będą wynosić nie mniej niż 500,00 zł.

 

§ 10

Sposób oceny realizacji Programu

1. Wskaźnikami efektywności Programu są dane dotyczące jego realizacji w ciągu roku, a w szczególności:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

2) liczba ofert złożona w otwartych konkursach ofert;

3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;

4) wysokość kwot udzielonych dotacji;

5) liczba umów zerwanych lub unieważnionych;

6) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy;

7) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez organizacje.

2. Burmistrz w terminie do dnia 31 maja 2019 r. przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2018. Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 maja 2019 r.

§ 11

Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

1. Harmonogram prac nad przygotowaniem programu określa terminy dotyczące:

1) składania przez organizacje pozarządowe propozycji do projektu programu;

2) przygotowania przez właściwy merytorycznie wydział Urzędu propozycji do projektu programu;

3) opracowanie projektu programu;

4) skierowanie projektu programu do konsultacji;

5) rozpatrzenie złożonych opinii i uwag do projektu;

6) skierowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady przyjęcia Programu.

3. Projekt programu opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnie.

4. Po uchwaleniu przez Radę Program zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chojna.pl.

 

§ 12

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem na wykonanie zadań publicznych gminy w danym obszarze, wynikającym z programu współpracy gminy z organizacjami w celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert Burmistrz powołuje komisję konkursową.

2. W skład komisji wchodzi 5 osób, w tym przedstawiciele Burmistrza oraz osoby reprezentujące organizacje, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

3. W pracach komisji mogą także uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

4. Komisja obraduje na posiedzeniach jawnych.

5. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji, a przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Burmistrza członek Komisji.

6. Dla ważności obrad komisji niezbędna jest obecność co najmniej 3 osób.

7. W posiedzeniach komisji obsługę administracyjną zapewnia komórka organizacyjna Urzędu, odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu.

8. Z prac Komisji sporządza się protokół.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Malaga 07-12-2017 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Zatorski 30-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-12-2017 14:55