Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Chojna

Inwentaryzacja drzewostanu wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową dla planowanych prac pielęgnacyjno-nasadzeniowych w zabytkowej alejce łączącej ul. Łąkową z ul. Młyńską w ChojnieBPI.6131.29.2018.LJ Chojna, dnia 16 lutego 2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający: Gmina Chojna

ul. Jagiellońska 4

74-500 Chojna


zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie:


„Inwentaryzacji drzewostanu wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową dla

planowanych prac pielęgnacyjno-nasadzeniowych w zabytkowej alejce łączącej ul. Łąkową
z ul. Młyńską w Chojnie


II. Tryb udzie
lenia zamówienia.

Do przedmiotowego zamówienia stosuje się art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).


III. Opis p
rzedmiotu zamówienia:

1.Specyfikacja głównych wymagań wykonania „Inwentaryzacji drzewostanu wraz
z dokumentacją projektowo-kosztorysową dla planowanych prac pielęgnacyjno-nasadzeniowych w zabytkowej alejce łączącej ul. Łąkową z ul. Młyńska w Chojnie wraz
z terenem przyległym (do murów obronnych)” obejmuje:

a) inwentaryzację drzewostanu wraz z określeniem nazw gatunkowych, obwodów, wysokości, stanu zdrowotnego poszczególnych egzemplarzy drzew oraz powierzchni krzewów - w formie tabeli,

b) projekt prac wycinkowych wraz ze wskazaniem prac urządzeniowo-zachowawczych drzew opracowany na podstawie inwentaryzacji, zawierający:

- określenie egzemplarzy drzew i krzewów do usunięcia i pielęgnacji z podaniem zakresu zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych,

- oznaczenie w terenie drzew do usunięcia oraz drzew, na których konieczne jest wykonanie prac po uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Szczecinie,

e) projekt nasadzeń nawiązujących do charakteru obiektu, wskazujący sposób ich realizacji
z określeniem gatunków, wielkości sadzonek i sposobu sadzenia wraz z planem rozmieszczenia,

f) sporządzenie kosztorysu związanego z usuwaniem, pielęgnacją oraz nasadzeniami,

g) uzyskanie wszelkich niezbędnych i koniecznych uzgodnień, opinii i decyzji dla opracowanej dokumentacji projektowej (pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

h) Wykonawca przekaże Zamawiającemu ww. dokumentację wraz z pozwoleniem udzielonym przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Szczecinie w następującej ilości egzemplarzy:

a) inwentaryzacja drzewostanu - 3 egz.

b) projekt prac pielęgnacyjno-nasadzeniowych - 3 egz.

c) kosztorys i przedmiar (opis przedmiotu zamówienia)- 3 egz.

d) oświadczenie autorów dokumentacji projektowej o przekazaniu na rzecz Gminy Chojna prawa do nieodpłatnego przetwarzania i rozpowszechniania całości dokumentacji na wszystkich polach eksploracji przez pełny okres ochrony autorskich praw majątkowych
- 1 egz.

3. Wykonawca zobowiązany jest także dostarczyć Zamawiającemu w formie elektronicznej

pliki zapisane na płycie CD lub DVD:

a) inwentaryzacja oraz projekt w formie elektronicznej, w postaci dokumentu MS WORD

format.doc oraz w postaci plików w formacie .pdf

b) przedmiary robót oraz kosztorys dla Zamawiającego w formacie .pdf


IV. Postanowienia ogólne

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych
i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1265 z późn. zm.).

2. Termin realizacji zadania do dnia 15.08.2018r.

3.  Kryteria oceny ofert: cena 100%.

4. Płatność za wykonanie zadania odbędzie się po zrealizowaniu całości zamówienia
i dokonaniu protokolarnego odbioru projektu i wymaganych prawem decyzji w obecności wykonawcy.

5. Oferty należy złożyć na załączonym do zapytania formularzu w terminie do 15.03.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie w pok. Nr 12 (sekretariat). Oferty można składać również faxem (4141117) lub drogą elektroniczną (e-mail: info@chojna.pl; bpi@chojna.pl).


Otrzymują:
1. Adresat
2. BPI a/a

Sporządziła:
Lis Jolanta

Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego

BPI.6131.28.2018.LJ

Formularz ofertowy

Na wykonanie:


„Inwentaryzacji drzewostanu wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową dla

planowanych prac pielęgnacyjno-nasadzeniowych w zabytkowej alejce łączącej ul. Łąkową
z ul. Młyńską w Chojnie

____________________________________________________________________________________

  1. Dane Wykonawcy:

  • Nazwa oferenta……………………………………………………………….……………………………

  • Siedziba ……………………………………………………………….………..………………………….

  • NIP/ REGON………………………………………………………………………………………………..

  • Dane kontaktowe (nr tel., fax, e-mail)………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………...

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr BPI.6131.28.2018.LJ, oferuję wykonanie zamówienia na przeprowadzenie „Inwentaryzacji drzewostanu wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową dla planowanych prac pielęgnacyjno-nasadzeniowych w zabytkowej alejce łączącej ul. Łąkową
z ul. Młyńską w Chojnie, na łączna wartość:

  • Wartość zamówienia w netto  ……………………………słownie……………..…………..………………

  • Wartość należnego podatku VAT ………………………

  • Wartość zamówienia brutto………………………………słownie………………………..………………..……

Akceptuję termin realizacji zamówienia do 15.08.2018 r.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę zastrzeżeń oraz akceptuję warunki zamówienia w nim zawarte.

……………………….

data i podpis Wykonawcy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Lis 19-02-2018 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Lis 22-02-2018 08:37